แผนการปฏ ร ปการศ กษา ของประธานาธ บด จอร จ ด บเบ ลย. บ ช - PDF

Description
แผนการปฏ ร ปการศ กษา ของประธานาธ บด จอร จ ด บเบ ลย. บ ช เยาวชนอเมร ก นท กคน ต องได ร บการศ กษาท ม ค ณภาพ ส าน กงานคณะกรรมการศ กษาแห งชาต สารบ ญ หน า ภาพอนาคตทางเศรษฐก จในป งบประมาณ 2545 ของประธานาธ บด

Please download to get full document.

View again

of 31
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Science & Technology

Publish on:

Views: 47 | Pages: 31

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนการปฏ ร ปการศ กษา ของประธานาธ บด จอร จ ด บเบ ลย. บ ช เยาวชนอเมร ก นท กคน ต องได ร บการศ กษาท ม ค ณภาพ ส าน กงานคณะกรรมการศ กษาแห งชาต สารบ ญ หน า ภาพอนาคตทางเศรษฐก จในป งบประมาณ 2545 ของประธานาธ บด ว ลเล ยม เจ คล นต น 1 การเสนอร างกฎหมาย No Child Left Behind Act of ค ากล าวน าของประธานาธ บด จอร จ ด บเบ ลย บ ช ในการเสนอร างกฎหมาย No Child Left Behind Act of การบรรล ความเป นเล ศด วยมาตรฐานการศ กษาระด บส ง และการแสดงความร บผ ดชอบต อผลการด าเน นงาน 25 การปร บปร งการร หน งส อด วยการก าหนดให การอ าน เป นความส าค ญอ นด บแรก 32 การปร บปร งค ณภาพคร 35 การปร บปร งการสอนคณ ตศาสตร และว ทยาศาสตร 39 การยกระด บน กเร ยนท ม ความช านาญด านภาษาอ งกฤษต า ให เป นน กเร ยนท ม ความคล องแคล วด านภาษาอ งกฤษ 42 การส งเสร มโอกาสในการเล อกของพ อ แม ผ ปกครอง ตามข อม ล ท ได ร บและโครงการการศ กษาท ม นว ตกรรมใหม ๆ 45 หน า การส งเสร มสน บสน นให โรงเร ยนม ความปลอดภ ยใน คร สต ศตวรรษท 2 48 การส งเสร มการศ กษาด วยเทคโนโลย 52 การสงเคราะห ผ ท ได ร บผลกระทบทางส งคม 55 การส งเสร มเสร ภาพและการแสดงความร บผ ดชอบ ต อผลการด าเน นงาน 58 ภาคผนวก สร ปสาระส าค ญจากค ากล าวของประธานาธ บด จอร จ ด บเบ ลย บ ช ในพ ธ สาบานตนเข าร บต าแหน งร ฐมนตร ว าการกระทรวงการศ กษา สร ปสาระส าค ญค ากล าวของ ดร.ร อดเดอร ก อาร เพจ ในพ ธ สาบานตนเข าร บต าแหน ง งบประมาณการศ กษาป งบประมาณ 2545 ของ ประธานาธ บด จอร จ ด บเบ ลย บ ช 69 4.! บทบาทของกฎหมายว าด วยการประถมศ กษาและม ธยมศ กษา ในการปฏ ร ปโรงเร ยนในสหร ฐอเมร กา 77 ค าน า สหร ฐอเมร กาเป นประเทศท ตระหน กถ งความส าค ญของการศ กษาเป น อย างย ง ร ฐบาลหลายย คหลายสม ยได ให ความส าค ญในด านนโยบายการศ กษา เป นอ นด บแรก ด งจะเห นได ว า ประธานาธ บด คล นต นแห งพรรคเดโมแครตซ ง ด ารงต าแหน งต ดต อก นถ ง 2 วาระเป นเวลา 8 ป ได ประกาศให การปฏ ร ปการ ศ กษาเป นวาระแห งชาต และได เป นผ น าในการปฏ ร ปการศ กษาอย างต อเน อง โดย ให ความสน บสน นท งด านการเสนอกฎหมายและงบประมาณเพ อการปฏ ร ปการ ศ กษา รวมท งการด าเน นงานตามนโยบายปฏ ร ปการศ กษาให บรรล ตามเป าหมาย ในป จจ บ น ถ งแม พรรคร พ บล ก นจะเป นร ฐบาลใหม แต ประธานาธ บด จอร จ ด บเบ ลย บ ช ก ได ให ความส าค ญต อการปฏ ร ปการศ กษาเป นอ นด บแรก เช นเด ยวก น โดยม งด าเน นการปฏ ร ปการศ กษาเพ ออนาคตของเยาวชนอเมร ก น ท กคน จ งได ด าเน นการสานต อด านนโยบายเพ อปร บปร งการด าเน นงานปฏ ร ป การศ กษาให บรรล เป าหมายย งข น และถ อว าการปฏ ร ปการศ กษาท ได ร บการ สน บสน นจากท งพรรคเดโมแครต พรรคร พ บล ก น และพรรคอ สระจะเป นหล ก ส าค ญในการบร หารประเทศของร ฐบาล เอกสารเร อง แผนการปฏ ร ปการศ กษาของประธานาธ บด จอร จ ด บเบ ลย บ ช น เป นการน าเสนอสาระส าค ญของร างกฎหมาย No Child Left Behind Act of 2001 เพ อปร บปร งการปฏ ร ปการศ กษาตามกฎหมายว าด วยการ ประถมศ กษาและม ธยมศ กษา แผนการด าเน นงานน เป นเพ ยงส วนหน งในวาระ การปฏ ร ปการศ กษาของประธานาธ บด บ ช โดยม เป าหมายท จะให เด กอเมร ก นท ก คนได ร บการศ กษาท ม ค ณภาพส ง ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาแห งชาต พ จารณาเห นว า เอกสาร ด งกล าวน จะเป นต วอย างและแนวทางส าหร บการด าเน นงานปฏ ร ปการศ กษาใน ประเทศไทย จ งได สร ปและเร ยบเร ยงเพ อพ มพ เผยแพร โดยในส วนแรกได น าเสนอ ภาพอนาคตทางเศรษฐก จในป งบประมาณ 2545 ของประธานาธ บด คล นต น ซ งเป นเอกสารท น าเสนอต อร ฐสภาเพ อเป นจ ดเร มต นของร ฐบาลประธานาธ บด จอร จ ด บเบ ลย บ ช รวมท งได สร ปสาระส าค ญจากเอกสารท เก ยวข องจ ดพ มพ ไว ในภาคผนวกด วย ส าน กงานฯ หว งเป นอย างย งว า เอกสารฉบ บน จะเป นประโยชน ต อการ ด าเน นงานปฏ ร ปการศ กษาในประเทศไทยให บรรล ผลตามพระราชบ ญญ ต การ ศ กษาแห งชาต พ.ศ ต อไป (นายร ง แก วแดง) เลขาธ การคณะกรรมการการศ กษาแห งชาต พฤษภาคม 2544 ภาพอนาคตทางเศรษฐก จในป งบประมาณ 2545 ของประธานาธ บด ว ลเล ยม เจ. คล นต น 1 ก อนท จะพ นจากต าแหน ง ประธานาธ บด ว ลเล ยม เจ. คล นต น ได เสนอเอกสาร ภาพอนาคตทางเศรษฐก จในป งบประมาณ 2545 ของ สหร ฐอเมร กาต อร ฐสภา ลงว นท 16 มกราคม พ.ศ โดยน าเสนอผล งานท โดดเด นระหว าง พ.ศ พร อมก บการคาดประมาณ เศรษฐก จป พ.ศ.2545 เพ อเป นจ ดเร มต นของร ฐบาล ประธานาธ บด จอร ช ด บเบ ลย บ ช โดยม สาระส าค ญด งต อไปน ภาพรวมทางเศรษฐก จในป พ.ศ ในป พ.ศ ซ งเป นป ท ประธานาธ บด คล นต นเร มเข าร บต าแหน ง อ ตรา การเจร ญเต บโตในรอบ 4 ป ท ผ านมาม ค าเฉล ยเพ ยงร อยละ1.7 ในป พ.ศ อ ตราการว างงานส งถ งร อยละ 7.8 การขาดด ลงบประมาณค ดเป นม ลค า 290 พ นล านเหร ยญสหร ฐ หร อประมาณ 13,050 พ นล านบาท ซ งเป นการขาดด ล ส งท ส ดในประว ต ศาสตร ของชาต หน สาธารณะเพ มข นเป น 4 เท าของหน ระหว างป พ.ศ และม แนวโน มท จะเพ มข นไปอ ก ประมาณการ ว าการขาดด ลงบประมาณจะม ม ลค าส งข นไปถ ง 390 พ นล านเหร ยญสหร ฐ หร อประมาณ 17,550 พ นล านบาท ในป พ.ศ และ 639 พ นล าน เหร ยญสหร ฐ หร อประมาณ 28,775 พ นล านบาท * ในป พ.ศ เหร ยญสหร ฐ = ประมาณ 45 บาท (อ ตราแลกเปล ยน ณ 18 เมษายน 2544) ประธานาธ บด คล นต น ม ความเช อม นว า การด าเน นมาตรการทาง การคล งและการลงท นเช งย ทธศาสตร ในอนาคตจะสามารถเปล ยนแปลงแนว โน มด งกล าวและกระต นระบบเศรษฐก จไปส การเจร ญเต บโตท แข งแกร งได ด งน น 8 ป ต อมา สหร ฐอเมร กาจ งม ระบบงบประมาณแบบเก นด ล ม การลดลงของหน จ านวนมหาศาล และม การเจร ญเต บโตทางเศรษฐก จท ย งย นในระด บส งส ด ซ งสามารถกล าวได ว าการบรรล เป าหมายด งกล าวเก ดจากการด าเน นภาระ หน าท อย างม ศร ทธาแน วแน ในเร องว น ยการคล ง 2 ความส าเร จส าค ญๆ ในช วงเวลาการบร หารงานของประธานาธ บด คล นต น และรองประธานาธ บด อ ล กอร ความส าเร จในด านเศรษฐก จ ส งคม และการบร หารจ ดการม ด งต อไปน 1. ด านเศรษฐก จ ในช วงเวลา 8 ป ท ประธานาธ บด คล นต นบร หารงาน การขาดด ล งบประมาณโดยรวมลดลงเป นจ านวน 1.2 ล านล านเหร ยญสหร ฐ หร อประมาณ 54 ล านล านบาท มากกว าท ประมาณการไว เด ม2 เท า และม การเก นด ลเพ มข นต อเน อง 4 ป หล งจากท เคยเก ดข นเม อหล งสงครามโลกคร งท 1 จ งท าให สามารถช าระหน ได จ านวน 363 พ นล านเหร ยญสหร ฐ หร อประมาณ 16,335 พ นล านบาท และ คาดว าในปลายป พ.ศ จะสามารถช าระหน ได อ ก 600 พ นล าน เหร ยญสหร ฐ หร อประมาณ 27,000 พ นล านบาท และด วยการด าเน นว น ยการคล งท น างบประมาณเก นด ลไปช าระหน ท ม อย อย างต อเน อง คาดว าสหร ฐอเมร กาจะ สามารถขจ ดหน สาธารณะและเป นประเทศท ปลอดหน อย างเต มต วใน ทศวรรษระหว าง พ.ศ ซ งเป นคร งแรกท เก ดข นน บต งแต ป พ.ศ เป นต นมา และจะสามารถสร างความเข มแข งให ก บระบบเศรษฐก จใน อนาคต ส าหร บภาพอนาคตทางเศรษฐก จในป งบประมาณ 2545 น น ประมาณการว างบประมาณของร ฐบาลกลางจะย งเก นด ลไปอ กหลายทศวรรษ ถ า การด าเน นนโยบายการคล งย งประสบผลส าเร จ และใช สมม ต ฐานและการ ประมาณการบนฐานความเป นจร ง 2. ด านส งคม ประธานาธ บด คล นต นเน นย าว าร ฐบาลต องตอบสนอง ความต องการของประชาชนในชาต และม ความจ าเป นในการด าเน น ภาระหน าท ส าค ญๆ อาท การร กษาความปลอดภ ยทางอากาศ การร กษา กฎหมาย การสว สด การและสาธารณส ขและการร กษาความม นคงของชาต การด าเน นงานท ประสบความส าเร จ ได แก! การปร บปร งการศ กษา ร ฐบาลได ร เร มโครงการต างๆ ท เน น ความร บผ ดชอบต อผลของงานและการปฏ ร ประบบโรงเร ยน ด งต อไปน 1.! สน บสน นงบประมาณเพ มข นส าหร บโครงการให ท นช วย เหล อน กศ กษาพ การระด บอ ดมศ กษา (Pell Grants) และ โครงการท างานระหว างเร ยน (Work Study Programs) 2.! ด าเน นโครงการลดขนาดช นเร ยน 3.! จ ดท าโครงการหล งเวลาเร ยนส าหร บระด บประถมศ กษา 4.! ปร บปร งความสามารถในการอ านของประชากร 3 5.! ขยายการใช คร อาว โสและการใช เทคโนโลย ทางการศ กษา อย างกว างขวาง 6.! ปร บปร งโรงเร ยนท ทร ดโทรม จ ดหางานให ก บผ ร บการสงเคราะห จากร ฐบาลกลาง โดยม ส ง จ งใจให แก มลร ฐต างๆ ในการด าเน นงานให ผ ร บการสงเคราะห เช น ผ ร บบ ตร อาหาร ผ ว างงาน เป นต น เปล ยนไปท างานโดยส งเสร มสน บสน นธ รก จต างๆ ให จ าง ผ ร บการสงเคราะห เข าท างาน สน บสน นงบประมาณเป น 3 เท าส าหร บ การฝ กอบรมคนงานท อย ไม เป นหล กแหล ง และเพ มงบประมาณส าหร บการ ด แลเด กในศ นย เด กส าหร บผ ท างานท ม รายได น อย ท าให ผ ร บการสงเคราะห ลดลงจาก 14.1 ล านคนเป น 6.3 ล านคน ด าเน นการแก ป ญหาสว สด การทางส งคมของร ฐให เป นวาระความ ส าค ญของชาต โดยด าเน นการให ม นใจว าการใช จ ายเง นกองท นด าน สว สด การทางส งคมเป นไปเพ อสว สด การของส งคม และเพ อสร างสถานภาพ ทางเศรษฐก จให เข มแข ง ด าเน นการแก ป ญหากองท นเพ อการร กษาพยาบาล (Medicare Trust Fund) ท ม ป ญหามากว า 25 ป ให บรรล ผลส าเร จโดยผ ร บบร การด าน การร กษาพยาบาลจากกองท นได ผลประโยชน มากข น ด าเน นโครงการประก นส ขภาพเด ก (Children s Health Insurance Program - CHIP) และโครงการประก นอ นๆ ม เด ก 3.3 ล านคน ได ร บประโยชน ตามโครงการน 4 ก าหนดมาตรฐานด านส งแวดล อมระด บส งส ดท เคยม มา โดย 1.! ม การอน ร กษ สภาพแวดล อมในมลร ฐต าง ๆ 48 มลร ฐท ม สภาพแวดล อมระด บต ากว ามาตรฐาน ภายใต การค มครองของ กฎหมาย Antiquities Act 2.! ปกป องค มครองป าของชาต 58.5 ล านเอเคอร ไม ให ม การ สร างถนนผ านและไม ม ก จการต ดไม 3.! ออกกฎหมายใหม เพ อจ ดงบประมาณสน บสน นจ านวน 12 พ นล านเหร ยญสหร ฐ หร อประมาณ 540 พ นล านบาท เป น ระยะเวลา 6 ป ส าหร บการอน ร กษ ทร พยากรภาคพ นด นและ ชายฝ ง 4.! เพ มงบประมาณส าหร บการปร บสภาพภ ม อากาศและการท า น าให สะอาด 5.! พยายามรณ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks