แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ PDF

Description
แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางด าเน นการตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพการพยาบาลภาพรวมประเทศ จากประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพบร การพยาบาล 11 ประเด

Please download to get full document.

View again

of 27
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Arts & Architecture

Publish on:

Views: 40 | Pages: 27

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางด าเน นการตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพการพยาบาลภาพรวมประเทศ จากประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพบร การพยาบาล 11 ประเด น ได แก 1. การด าเน นงานตาม Service Plan ของ CNO 2. การพ ฒนาสถานบร การส ขภาพให ม ค ณภาพตามเกณฑ 3. การพ ฒนาองค กรพยาบาลส การเป นองค กรแห งการเร ยนร 4. การพ ฒนาธรรมาภ บาลขององค กรพยาบาล 5. การพ ฒนา OP ค ณภาพ 6. การพ ฒนางานบร การฝากครรภ ค ณภาพ 7. การพ ฒนางานบร การผ คลอดค ณภาพ 8. การพ ฒนาต นแบบงานบร การเย ยมบ านค ณภาพ 9. การพ ฒนาระบบการด แลแบบประค บประคอง 10. การพ ฒนางานพยาบาลประจ าครอบคร ว 11. ต วช ว ดตามย ทธศาสตร ป งบประมาณ2558 ภาพรวมแนวทางการด าเน นงานของ CNO แต ละระด บ สามารถสร ปได ด งน CNO ในระด บเขต(CNO_R :Chief Nurse Officer_Regional) 1. ประช มคณะกรรมการพ ฒนาค ณภาพภายในเขต เพ อท าความเข าใจร วมก น และก าหนด แผนการด าเน นงาน ตามจ ดเน น 11 ประเด น รวมถ งประเด นท เป นป ญหาเฉพาะของแต ละพ นท ด งน 1.1. ว ตถ ประสงค เป าหมาย ของแต ละประเด น 1.2. ก จกรรม และกลว ธ การด าเน นงาน ตลอดจนแผนการด าเน นงานท งในระด บอ าเภอ จ งหว ด และระด บเขต 1.3 การเก บรวบรวมข อม ล และการรายงานผลในแต ละระด บ 2. ก าหนดเป าหมาย และระยะเวลาการด าเน นการในแต ละระยะ 3. ก าหนดกลว ธ การสน บสน นภายในเขต ในแต ละประเด น รวมถ งก าหนดแผนร วมก น 4. ต ดตามการด าเน นงานตามแผน และข อม ลแต ละต วช ว ด 5. ประช มสร ปผลการด าเน นงาน และวางแผนการด าเน นงานต อเน องในแต ละประเด น 6. สร ปผลตามแบบฟอร ม และส งไปย งส าน กการพยาบาล (คาดว าจะเป นการรายงานแบบ online) 7. สร ปแผนการด าเน นงานต อเน องแต ละประเด นส งให ผ ประสานงานแต ละประเด น CNO ในระด บจ งหว ด (CNO_P:Chief Nurse Officer_province) และอ าเภอ (CNO_ :Chief Nurse Officer_istrict) 1. ประช มคณะกรรมการพ ฒนาค ณภาพภายในจ งหว ด เพ อท าความเข าใจร วมก น และก าหนด แผนการด าเน นงาน ตามจ ดเน น 11 ประเด น รวมถ งประเด นท เป นป ญหาเฉพาะของแต ละพ นท ด งน 1.1. ว ตถ ประสงค เป าหมาย ของแต ละประเด น 1.2. ก จกรรม และกลว ธ การด าเน นงาน ตลอดจนแผนการด าเน นงานท งในระด บอ าเภอ จ งหว ด 1.3. การเก บรวบรวมข อม ล และการรายงานผลในจ งหว ด 2 2. มอบหมายผ ร บผ ดชอบ และก าหนดเป าหมาย แผนการด าเน นงาน ระยะเวลาการด าเน นการ 3. ก าหนดกลว ธ การสน บสน นภายในจ งหว ด ในแต ละประเด น รวมถ งก าหนดแผนร วมก น 4. ต ดตามการด าเน นงานตามแผน และข อม ลแต ละต วช ว ด 5. ประช มสร ปผลการด าเน นงาน และวางแผนการด าเน นงานต อเน อง 6. สร ปผลตามแบบฟอร ม และส งไปย งประธานเขต (CNO_R) 3 ประเด นท 1 การด าเน นงานตาม Service Plan ของ CNO ว ตถ ประสงค เพ อเป นแนวทางของ CNO ระด บอ าเภอ จ งหว ด และเขต ในการพ ฒนาค ณภาพบร การ พยาบาลตาม service plan ต วช ว ด ไม ม เป าหมาย ม แผนและผลการด าเน นงานตาม Service plan ของ CNO ท กระด บ ตามแนวทางท ก าหนด (แบบ Rp 01) (สามารถownload เอกสารได จาก แนวทางด าเน นงาน ในระด บอ าเภอ และจ งหว ด โดยคณะกรรมการพ ฒนาบร การพยาบาลเขตส ขภาพระด บอ าเภอ/จ งหว ด 1. ช แจงและร วมก าหนดแผนพ ฒนาการพยาบาลร วมก บรพศ./ รพท./ รพช.ในอ าเภอ/จ งหว ด ท ร บผ ดชอบ 2. สน บสน นการด าเน นงานตาม Service Plan ของรพศ./ รพท./ รพช.ในอ าเภอ/จ งหว ด 3. ประช มสร ปผลการด าเน นการเพ อท าความเข าใจร วมก น และวางแผนต อเน อง ในระด บอ าเภอ/ระด บ จ งหว ด แต ละอ าเภอรวบรวมผลการด าเน นงานตาม Service Plan โดย CNO_ โดยใช แนวทางการสร ปตาม แบบรายงานผลการด าเน นงานตาม Service Plan (แบบ Rp 01) 4. CNO_P แต ละจ งหว ดใช ข อม ลจาก CNO_ เพ อสร ปภาพรวมระด บจ งหว ด โดยใช แนวทางการสร ป ตามแบบรายงานผลการด าเน นงานตาม Service Plan (แบบ Rp 01) ในระด บเขต โดยคณะกรรมการพ ฒนาบร การพยาบาลเขตส ขภาพระด บเขต 1. ช แจงและร วมก าหนดแผนพ ฒนาการพยาบาลร วมก บคณะกรรมการพ ฒนาค ณภาพฯ ระด บเขต 2. สน บสน นการด าเน นงานตาม Service Plan ภายในเขต 3. ประช มสร ปผลการด าเน นการเพ อท าความเข าใจร วมก น และวางแผนต อเน อง ในระด บเขต แต ละจ งหว ดรวบรวมผลการด าเน นงานตาม Service Plan โดย CNO_P โดยใช แนวทางการสร ปตาม แบบ รายงานผลการด าเน นงานตาม Service Plan (แบบ Rp 01) 4. CNO_R ประช มสร ปผลการด าเน นการเพ อท าความเข าใจร วมก น และวางแผนต อเน อง ในระด บเขต สร ปรวบรวมข อม ลแต ละจ งหว ดจากแบบรายงานผลการด าเน นงานตาม Service Plan (แบบ Rp 01) ของ CNO_P แต ละจ งหว ด โดยใช แนวทางการสร ปตาม แบบรายงานผลการด าเน นงานตาม Service Plan (แบบ Rp 01) 5. CNO_R ส งผลการด าเน นงานตาม Service Plan ไปย งส าน กการพยาบาล CSO และCEO การรายงานผล 1. CNO_ รวมรวมข อม ล สร ปรายงานตามแบบฟอร ม Rp 01 ส งให CNO_P 2. CNO_P รวมรวมข อม ลจาก CNO_ ว เคราะห และสร ปรายงานตามแบบ Rp 01 ส งให CNO_R 3. CNO_R รวบรวมข อม ลจาก CNO_P ท กจ งหว ด ว เคราะห และสร ปรายงานตามแบบ Rp 01 ส งให ส าน กการพยาบาล โดยตอบตามแบบฟอร ม Rp sum 4 ประเด นท 1 แบบรายงานผลการด าเน นงานตาม Service Plan ของ CNO ระด บ อ าเภอ จ งหว ด เขต แบบ Rp 01 ค าช แจง แบบรายงานน ส าหร บ CNO ใช รายงานผลการด าเน นงานตาม Service Plan โดยรายงานจากระด บ อ าเภอ มาย งระด บจ งหว ด ระด บเขตส ขภาพ และระด บประเทศ (ส าน กการพยาบาล) ตามล าด บ ผ รายงาน...โรงพยาบาล...จ งหว ด... เขตส ขภาพท ข อม ลสถานการณ การบร การพยาบาล ตามระด บท รายงาน (อ าเภอ จ งหว ด หร อเขต) 2. การพ ฒนาบร การพยาบาลตาม Service Plan ในโรงพยาบาลท รายงาน 2.1 โครงการ/ก จกรรมการพ ฒนาบร การพยาบาลตาม Service Plan ในโรงพยาบาลท รายงาน 2.2 ผลการด าเน นการพ ฒนาบร การพยาบาลตาม Service Plan ในโรงพยาบาลท รายงาน 3. การสน บสน นการพ ฒนาบร การพยาบาลตาม Service Plan ในเคร อข ายบร การ (ด านบ คลากร ระบบ บร การพยาบาล และอ ปกรณ ต างๆ) 3.1 โครงการ/ก จกรรมการสน บสน นการพ ฒนาบร การพยาบาลตาม Service Plan ในเคร อข าย บร การ 3.2 ผลการด าเน นการสน บสน นการพ ฒนาบร การพยาบาลตาม Service Plan ในเคร อข ายบร การ 5 4. การด าเน นการอ นๆ 5. ป ญหาและข อเสนอแนะ ผ รายงาน... โรงพยาบาล...โทรศ พท... address:... 6 ประเด นท 2 การพ ฒนาสถานบร การส ขภาพให ม ค ณภาพตามเกณฑ ว ตถ ประสงค เพ อสน บสน นการพ ฒนาและประเม นค ณภาพของหน วยบร การพยาบาลให ได ค ณภาพตาม เกณฑ เป าหมาย องค กรพยาบาลของสถานบร การส ขภาพท ระบบบร การพยาบาลม ค ณภาพตามเกณฑ ต วช ว ด ร อยละของสถานบร การส ขภาพในจ งหว ดท ระบบบร การพยาบาลม ค ณภาพผ านเกณฑ การ ประเม นค ณภาพระด บ 3 เกณฑ ร อยละ 60 แนวทางด าเน นงาน 1. CNO_R ร วมประช มก บคณะกรรมการพ ฒนาค ณภาพการพยาบาลระด บเขต และจ งหว ด 1.1 ว เคราะห สถานการณ / ป ญหาการพ ฒนาค ณภาพการพยาบาลในเขต/จ งหว ด 1.2 ก าหนดระบบ กลว ธ การพ ฒนา การประเม นค ณภาพ และการน เทศค ณภาพการพยาบาล 1.3 แต งต งคณะกรรมการระด บจ งหว ด หร อคณะกรรมการตามระบบ และกลไกท ก าหนด 1.4 ก าหนดแผนการพ ฒนาร วมก น และการประเม นค ณภาพด วยตนเอง และด วยคณะกรรมการ/การ น เทศค ณภาพการพยาบาล 2. องค กรพยาบาลของสถานบร การส ขภาพน นๆ ด าเน นการประเม นค ณภาพบร การพยาบาลภายในตาม เกณฑ (ประเม นตนเอง) โดยใช เคร องม อประเม นแต ละงานในหน งส อประเม นค ณภาพการพยาบาลเฉพาะงาน 3. คณะกรรมการฯ ด าเน นการประเม นค ณภาพบร การพยาบาลภายในตามเกณฑ หร อประเม น/ น เทศตาม ระบบท ก าหนดในระด บจ งหว ด/ เขต โดยใช เคร องม อเด ยวก น 4. เกณฑ การให คะแนน แบ งออกเป น 5 ระด บ ด งน ระด บ 1 หมายถ ง ผลคะแนนการประเม นในภาพรวม เท าก บ ร อยละ ระด บ 2 หมายถ ง ผลคะแนนการประเม นในภาพรวม เท าก บ ร อยละ ระด บ 3 หมายถ ง ผลคะแนนการประเม นในภาพรวม เท าก บ ร อยละ ระด บ 4 หมายถ ง ผลคะแนนการประเม นในภาพรวม เท าก บ ร อยละ ระด บ 5 หมายถ ง ผลคะแนนการประเม นในภาพรวม เท าก บ ร อยละ น บจ านวนสถานบร การส ขภาพท ผ านเกณฑ ระด บ 3 ข นไป แล วเท ยบก บจ านวนท ผ านเกณฑ ในป ท ผ านมา 6. น าผลการประเม นมาว เคราะห เพ อจ ดท าแผนพ ฒนาในภาพรวมของจ งหว ดและเขต 7 การรายงานผล 1.CNO_P รวบรวมข อม ลภายในจ งหว ด ส งข อม ลให CNO_R CNO_R ว เคราะห และรวบรวมข อม ล รายงานจ านวนของสถานบร การส ขภาพท ผ านเกณฑ ส งส าน กการพยาบาล ตาม แบบ Rp sum ด งน 1.1 ผลการประเม น สถานบร การท ผ านระด บ 1 จ านวน...แห ง 1.2 ผลการประเม น สถานบร การท ผ านระด บ 2 จ านวน...แห ง 1.3 ผลการประเม น สถานบร การท ผ านระด บ 3 จ านวน...แห ง 1.4 ผลการประเม น สถานบร การท ผ านระด บ 4 จ านวน...แห ง 1.5 ผลการประเม น สถานบร การท ผ านระด บ 5 จ านวน...แห ง พร อมแผนพ ฒนาในภาพรวมท งจ งหว ด และเขต 2.ส าน กการพยาบาล ว เคราะห จ านวนของสถานบร การส ขภาพท ระบบบร การพยาบาลม ค ณภาพผ าน เกณฑ การประเม นค ณภาพระด บ 3 ข นไปในภาพประเทศ เพ อสร ปตามต วช ว ด 8 ช อต วช ว ด 2. ร อยละของสถานบร การส ขภาพในจ งหว ดท ระบบบร การพยาบาลม ค ณภาพผ าน เกณฑ การประเม นค ณภาพระด บ 3 เกณฑ ร อยละ 60 ว ตถ ประสงค เพ อประเม นผลการพ ฒนาและประเม นค ณภาพของสถานบร การส ขภาพให ม การ พ ฒนาระบบบร การพยาบาลให ได ค ณภาพตามเกณฑ น ยาม สถานบร การส ขภาพท ระบบบร การพยาบาลม ค ณภาพตามเกณฑ หมายถ ง สถาน บร การส ขภาพท ม การพ ฒนาค ณภาพการพยาบาลของแต ละงานบร การพยาบาลตาม มาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาลของส าน กการพยาบาล โดยผ านเกณฑ การ ประเม นค ณภาพระด บ 3 ข นไป (ผลคะแนนการประเม นในภาพรวม เท าก บหร อ มากกว า ร อยละ 40.01ข นไป) สถานบร การส ขภาพ หมายถ งสถานบร การส ขภาพส งก ดกระทรวงสาธารณส ข ได แก รพศ./ รพท./ รพช.(ไม น บรวมโรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพต าบล) กล มเป าหมายและ แหล งข อม ล องค กรพยาบาล ของสถานบร การส ขภาพท กระด บและท กแห งในจ งหว ด ส งก ด กระทรวงสาธารณส ข ยกเว นโรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพระด บต าบล (รพ.สต.) ว ธ การรวบรวมข อม ล
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks