ค ม อการจ ดการเร ยนการสอน ทางไกลผ านดาวเท ยม - PDF

Description
โรงเร ยนว งไกลก งวล (ระด บประถมศ กษา) ถนนเพชรเกษม อำาเภอห วห น จ งหว ดประจวบค ร ข นธ ส งก ดสำาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค ม อการจ ดการเร ยนการสอน ทางไกลผ านดาวเท ยม กล มสาระการเร

Please download to get full document.

View again

of 43
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Engineering

Publish on:

Views: 20 | Pages: 43

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
โรงเร ยนว งไกลก งวล (ระด บประถมศ กษา) ถนนเพชรเกษม อำาเภอห วห น จ งหว ดประจวบค ร ข นธ ส งก ดสำาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค ม อการจ ดการเร ยนการสอน ทางไกลผ านดาวเท ยม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ม ลน ธ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม สงวนล ขส ทธ ช นประถมศ กษาป ท ๓ ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ค ณสมบ ต ของเส ยง - จ ดก จกรรมท เน นผ เร ยนเป นสำาค ญ - ลงม อปฏ บ ต จร งจากประสบการณ ตรง - จ ดก จกรรมร วมก บน กเร ยนแบบบ รณาการ - จ ดหน วยการเร ยนแบบบ รณาการก บท ก กล มสาระ - จ ดก จกรรมแบบเร ยนปนเล น - การจ ดกระบวนการกล ม - การส บค นข อม ล - การเร ยนร จากประสบการณ - การเร ยนร จากการศ กษาค นคว า กระบวนการพ ฒนาค ณธรรมจร ยธรรม - ทำางานเป นกล ม เข าใจกระบวนการทำางานกล ม - ให เหต ผลได ถ กต อง - นำาเสนอผลงานให กล มเข าใจได - แสดงความค ดเห นของตน และยอมร บ ความค ดเห นของผ อ น - ออกแบบและพ ฒนางานอย าง สร างสรรค - ค ดว เคราะห อภ ปรายการทำางาน การร วม ก จกรรม - เช อมโยงความร ก บว ชาอ นได ผ งความค ด กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ระด บช น ป.๑-๓ เทคโนโลย เพ อ การทำางาน และอาช พ เทคโนโลย สารสนเทศ น กเร ยนม ความร ม ความค ด ม ท กษะ ม กระบวนการ ม ค ณธรรม จร ยธรรม และบ รณาการได การดำารงช ว ต และ ครอบคร ว การออกแบบ และเทคโนโลย มาตรฐานการเร ยนร - เข าใจ ม ความค ดสร างสรรค ม ท กษะ ม ค ณธรรม ม จ ตสำาน กในการใช พล งงาน ทร พยากร และส งแวดล อม ในการดำารงช ว ตและครอบคร ว - ม ท กษะ กระบวนการทำางาน และการจ ดการ การทำางานกล ม การแสวงหา ความร การแก ป ญหาในการทำางาน ร กการทำางาน ม เจตคต ท ด ต องาน - เข าใจธรรมชาต และกระบวนการเทคโนโลย ใช ความร ภ ม ป ญญา จ นตนาการและความค ดอย างม ระบบในการออกแบบ เล อกใช เทคโนโลย อย างสร างสรรค - เข าใจ เห นค ณค า และใช กระบวนการเทคโนโลย สารสนเทศในการส บค น ข อม ล การแก ป ญหา การทำางานอาช พอย างม ประส ทธ ภาพ - ใช เทคโนโลย ในการทำางาน การผล ต การออกแบบ การแก ป ญหา การสร าง งาน การสร างอาช พส จร ต ม การวางแผนเช งกลย ทธ สาระการเร ยนร - เข าใจงานบ าน งานเกษตร งานช าง งานประด ษฐ งานธ รก จ ม ท กษะในการ ทำางาน และม จ ตสำาน กในการอน ร กษ พล งงาน และส งแวดล อม ซ อส ตย ประหย ดอดออม - วางแผนการดำาเน นงาน ทำางานตามบทบาทหน าท ของกล ม สำารวจแหล ง ความร เก ยวก บการทำางาน และแก ป ญหาง ายๆ - ออกแบบและใช เทคโนโลย ในการพ ฒนาส งของเคร องใช - ร จ กแหล งข อม ลใกล ต ว เก บรวบรวมข อม ลจากแหล งต างๆ - ร จ กช อและหน าท ของอ ปกรณ พ นฐานท เป นส วนประกอบหล กของ คอมพ วเตอร - วางแผนการใช เทคโนโลย ให เหมาะสมก บงาน 451 ค ม อคร สอนทางไกลผ านดาวเท ยมสำาหร บโรงเร ยนปลายทาง ผ ง ม โ น ท ศ น กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ระด บช นประถมศ กษาป ท ๑-๓ - บ านของเรา - บ านและครอบคร ว - บทบาทหน าท ของตนเองและครอบคร ว - การจ ดบ านและการทำาความสะอาดบ าน - การจ ดอ ปกรณ การเร ยน - อาหารของฉ น - การเล อกซ ออาหาร - เส อผ าและเคร องแต งกาย - ประด ษฐ ตกแต งพานไหว คร - คอมพ วเตอร เบ องต น - โปรแกรมออฟฟ ศ - ส งเกต เก ยวก บครอบคร วโรงเร ยน - สอบถาม เพ อน และบ คคลรอบข าง - ส มภาษณ - สนทนา - อภ ปรายกล ม, รายงานผล - ประเม นผลการปฏ บ ต งาน - ทดสอบ - จ ดน ทรรศการ เน อหา ก จกรรม หน วยการเร ยนร ท ๑ ต วเรา ประเม นผล ส อ - แผนผ งความค ด - แสดงบทบาทสมมต - สนทนา ซ กถาม - เพลง, เกม - ฝ กปฏ บ ต จร ง - อภ ปราย - แสดงความค ดเห นอย างสร างสรรค - ส บค นข อม ล - สาธ ต - ศ กษานอกสถานท - วางแผนออกแบบบรรจ ภ ณฑ - ศ กษาเร ยนร ด วยตนเอง - เช อมโยงความร ก บว ชาอ น - นำาเสนอผลงาน - ภาพประกอบการเร ยนการสอน - ส อของจร ง - คอมพ วเตอร - โปรแกรม - สไลด นำาเสนอ - เอกสารประกอบการสอน 452 ช นประถมศ กษาป ท ๓ ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ผ ง ม โ น ท ศ น กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ระด บช นประถมศ กษาป ท ๑-๓ - อาหารในท องถ น - การประกอบอาหารจานเด ยว - การประกอบอาหารว าง อาหารคาว อาหารหวาน - ผ กและผลไม ในท องถ น - ออกแบบ ตกแต ง ผ กและผลไม เป น ร ปทรงต างๆ - เส อผ าและเคร องแต งกาย - การเกษตรในท องถ น - การประด ษฐ ว สด ในท องถ นเป นของเล น ของใช ของตกแต ง - อาช พในท องถ น - การใช คอมพ วเตอร - การใช เมาส และแป นพ มพ - การทำางานในเอ กเซล - ส บค นข อม ลของท องถ น เน อหา ก จกรรม หน วยการเร ยนร ท ๒ ช มชนของเรา ประเม นผล ส อ - ส งเกต เก ยวก บอาช พความเป นอย - สอบถาม ในช มชนของเรา - ส มภาษณ - สนทนา - อภ ปรายกล ม, รายงานผล - ประเม นผลการปฏ บ ต งาน - ทดสอบ - จ ดน ทรรศการ - ภาพประกอบการสอน - ส อของจร งจากว สด ท องถ น - คอมพ วเตอร - โปรแกรม - สไลด นำาเสนอ - เอกสารประกอบการสอน - เพลง, เกม - ศ กษาผลผล ตของท องถ น - ต งคำาถาม - ตอบคำาถาม - ส บค นข อม ลในท องถ น - เล อกว สด ในท องถ นมาประด ษฐ ตกแต ง - สนทนา ซ กถาม - ฝ กปฏ บ ต จร ง - อภ ปรายกล ม - แสดงบทบาทสมมต - แสดงความค ดเห นเช งสร างสรรค - สาธ ต - ศ กษาเร ยนร ด วยตนเอง - เร ยนร จากธรรมชาต - เช อมโยงความร ก บว ชาอ น 453 ค ม อคร สอนทางไกลผ านดาวเท ยมสำาหร บโรงเร ยนปลายทาง ผ ง ม โ น ท ศ น กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ระด บช นประถมศ กษาป ท ๑-๓ - เส อผ า - การประด ษฐ ของเล น ของใช ของตกแต ง - การถนอมอาหาร - พ ชผ กสวนคร ว - การเล ยงส ตว - การขยายพ นธ พ ชว ธ ต างๆ - การปล กพ ชผ กสวนคร ว - เทคโนโลย การเกษตร - การซ อมแซมหน งส อ ของเล น ของใช - งานธ รก จ, ธ รก จสำาค ญ - ก าวท นเทคโนโลย - จ ดน ทรรศการ - คอมพ วเตอร และเทคโนโลย - การจ ดทำาเอกสาร - การตกแต งคำาหร อข อความ - การจ ดตกแต งข อม ล เน อหา ก จกรรม หน วยการเร ยนร ท ๓ เศรษฐก จพอเพ ยง ประเม นผล ส อ - ส งเกต อาช พในท องถ น โครงการ - ส มภาษณ พระราชดำาร เศรษฐก จในช มชน - สนทนา - ซ กถาม - อภ ปรายกล ม, รายงานผล - ประเม นผลการปฏ บ ต งาน - ทดสอบ - จ ดน ทรรศการ - ภาพประกอบการสอน - ส อของจร งจากว สด ท องถ น - คอมพ วเตอร - โปรแกรม - สไลด นำาเสนอ - เอกสารประกอบการสอน - สาธ ต - อภ ปรายกล ม - ต งคำาถาม - ตอบคำาถาม - เล อกว สด จากธรรมชาต มาประด ษฐ - เข ยนรายงาน - ส บค นข อม ล - เพลง, เกม - เล าประสบการณ ตามแนวเศรษฐก จพอเพ ยง - ทำาหน งส อเล มเล ก - เข ยนแผนผ งความค ด - ซ อมแซมของเล น ของใช - ประด ษฐ ของเล น ของใช จากว สด ธรรมชาต - ทำาบ ญช ร บ - จ าย - นำาเสนอผลงาน - จ ดน ทรรศการ - ศ กษาเร ยนร ด วยตนเอง - เร ยนร จากธรรมชาต - เช อมโยงความร ก บว ชาอ น 454 ช นประถมศ กษาป ท ๓ ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๗ หน วยการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท ๓ จำานวนหน วยการเร ยนร ๓ หน วย เวลา ๑๙ ช วโมง หน วยการเร ยนร ท หน วยการเร ยนร เวลา/ช วโมง ๑ ๒ ๓ ต วเรา ช มชนของเรา เศรษฐก จพอเพ ยง ๑๑ ๕ ๓ รวม ๑๙ 455 ค ม อคร สอนทางไกลผ านดาวเท ยมสำาหร บโรงเร ยนปลายทาง กำาหนดการเร ยนร รายช วโมง และส งท โรงเร ยนปลายทางต องเตร ยม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย คร งท ว น เด อน ป เวลา ๑ ๒๒ พ.ค. ๕๗ ๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น. ๒ ๒๙ พ.ค. ๕๗ ๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น. ๓ ๕ ม.ย. ๕๗ ๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น. ๔ ๑๒ ม.ย. ๕๗ ๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น. ๕ ๑๙ ม.ย. ๕๗ ๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น. ๖ ๒๖ ม.ย. ๕๗ ๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น. ๗ ๓ ก.ค. ๕๗ ๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น. ๘ ๑๐ ก.ค. ๕๗ ๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น. ๙ ๑๗ ก.ค. ๕๗ ๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น. ๑๐ ๒๔ ก.ค. ๕๗ ๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น. ๑๑ ๓๑ ก.ค. ๕๗ ๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น. ๑๒ ๗ ส.ค. ๕๗ ๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น. จำานวน ช วโมง เร องท สอน หน วยท ๑ ต วเรา มาตรฐาน การเร ยนร /ต วช ว ด ส งท ร.ร.ปลายทาง ต องเตร ยม (คร /น กเร ยน) ๑/๖๐ ทดสอบก อนเร ยน แบบทดสอบก อนเร ยน ๑/๖๐ การทำางานเพ อช วยเหล อตนเอง ครอบคร วและส วนรวม ๑/๖๐ หล กการจ ดบ าน/ การทำาความสะอาดบ าน ง ๑.๑ ป.๓/๑ ใบงาน (คำาถาม) ง ๑.๑ ป.๓/๑ ใบความร /ภาพประกอบ การจ ดบ าน ๑/๖๐ การป ดกวาด เช ดถ บ านเร อน ง ๑.๑ ป.๓/๑ ใบงาน/อ ปกรณ ท ใช ทำาความสะอาด ๑/๖๐ การทำาความสะอาดห องเร ยน และอ ปกรณ ง ๑.๑ ป.๓/๑ อ ปกรณ ท ใช ทำาความสะอาด/ ภาพประกอบ ๑/๖๐ การทำาความสะอาดเคร องเร อน ง ๑.๑ ป.๓/๑ อ ปกรณ ท ใช ทำาความสะอาด/ ภาพประกอบ ๑/๖๐ เล อกสวมใส เคร องแต งกายท ง ๑.๑ ป.๓/๑ ภาพประกอบ เหมาะสม ๑/๖๐ เล อกเส อผ าท เหมาะสมก บร ปร าง ง ๑.๑ ป.๓/๑ ใบความร /ภาพประกอบ และว ย ๑/๖๐ การด แลเส อผ าและการจ ดเก บ ง ๑.๑ ป.๓/๑ ใบความร /ภาพประกอบหร อ อ ปกรณ จร ง ๑/๖๐ การซ อมแซมเส อผ าและประโยชน ง ๑.๑ ป.๓/๑ ใบความร /ภาพประกอบหร อ อ ปกรณ จร ง ๑/๖๐ การต ดกระด มและตะขอ ง ๑.๑ ป.๓/๑ ใบความร /ภาพประกอบ อ ปกรณ จร ง หน วยท ๒ ช มชนของเรา ๑/๖๐ ว ธ การเก บและเล อกซ อ ง ๑.๑ ป.๓/๑ ใบความร /อ ปกรณ ของจร ง อาหารสด/แห ง 456 ช นประถมศ กษาป ท ๓ ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๗ กำาหนดการเร ยนร รายช วโมง และส งท โรงเร ยนปลายทางต องเตร ยม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย คร งท ว น เด อน ป เวลา ๑๓ ๑๔ ส.ค. ๕๗ ๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น. ๑๔ ๒๑ ส.ค. ๕๗ ๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น. ๑๕ ๒๘ ส.ค. ๕๗ ๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น. ๑๖ ๔ ก.ย. ๕๗ ๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น. ๑๗ ๑๑ ก.ย. ๕๗ ๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น. ๑๘ ๑๘ ก.ย. ๕๗ ๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น. ๑๙ ๒๕ ก.ย. ๕๗ ๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น. จำานวน ช วโมง เร องท สอน ๑/๖๐ การเล อกซ อผ ก/ผลไม และ การเก บร กษา ๑/๖๐ ร จ กอ ปกรณ ในการประกอบอาหาร มาตรฐาน การเร ยนร /ต วช ว ด ง ๑.๑ ป.๓/๒-๓ ง ๑.๑ ป.๓/๒-๓ ๑/๖๐ การประกอบอาหาร ง ๑.๑ ป.๓/๒-๓ ๑/๖๐ นำ ำผลไม เล ศรสและประโยชน ง ๑.๑ ป.๓/๒-๓ หน วยท ๓ เศรษฐก จพอเพ ยง ๑/๖๐ ร จ กเคร องม อการเกษตร ง ๑.๑ ป.๓/๒-๓ ๑/๖๐ ร จ กพ ชผ กสวนคร ว ง ๑.๑ ป.๓/๒-๓ ๑/๖๐ ทดสอบหล งเร ยน ง ๑.๑ ป.๓/๒-๓ ส งท ร.ร.ปลายทาง ต องเตร ยม (คร /น กเร ยน) ใบคว
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks