การจ ดการป ยสาหร บการปล กล าช า ภายใต สภาวะ อากาศเปล ยนแปลง ในนาน าฝน - PDF

Description
การจ ดการป ยสาหร บการปล กล าช า ภายใต สภาวะ อากาศเปล ยนแปลง ในนาน าฝน Development of Production and Fertilizer Management for Late Transplanting under Climate Changing พ ชราภรณ ร กช ม สาเร จ ส นทรา อ งคณา

Please download to get full document.

View again

of 35
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Concepts & Trends

Publish on:

Views: 14 | Pages: 35

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การจ ดการป ยสาหร บการปล กล าช า ภายใต สภาวะ อากาศเปล ยนแปลง ในนาน าฝน Development of Production and Fertilizer Management for Late Transplanting under Climate Changing พ ชราภรณ ร กช ม สาเร จ ส นทรา อ งคณา ก นทาจ นทร ก ลยา บ ญสง า ศ นย ว จ ยข าวสกลนคร คำน ำ. การเปล ยนแปลงสภาพภ ม อากาศจากสภาวะโลกร อน ส งผลกระทบต อ การผล ตข าว เน องจากการเพ มของอ ณหภ ม และคาร บอนไดออกไซด ใน อากาศท ส งข น คำน ำ. การเปล ยนแปลงของภ ม อากาศ ส งผลให เก ดสภาวะการขาดน า ซ ง อาจจะม ผลต อระบบการผล ต จ งควรม การปร บว ธ การผล ตข าวเพ อให ม การใช น าน อยลง ระบบการผล ตใหม ท ได ม การแนะน าค อ การผล ตท ไม ม น าข ง ตลอดฤด ปล ก หร อ Aerobic rice growing Provinces Start-LGP (Week) No Data N Kilometers คำน ำ Fig. 1 Map of spatial dimension showing different (standard meteorological) week of start of rice growing period for rainfed ecosystems in Northeast of Thailand at ปร มาณน าฝนในแต ละพ นท ม ความ แตกต างก น เขตภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ ตอนบน บร เวณร มฝ งแม น าโขง การเร มต นของฝนในช วงต นฤด กาล ของการท านา เร วกว าบร เวณ ตอนกลาง และตอนล างของภาค เกษตรกรเร มต นฤด กาลปล กเร ว ประมาณเ ด อนพฤษภาคม ถ ง ม ถ นายน เ ก ด ฝ น ท ง ช ว ง ร ะ ย ะ ก า ร เจร ญเต บโตของข าวช วงส บพ นธ (ช วงสร างรวง) เมล ดล บ ไม สมบ รณ คำน ำ. Fig. 2 Map of spatial dimension showing number of weeks of length of rice growing period for rainfed ecosystems in Northeast of Thailand. Fig. 3 Map of spatial dimension showing different (standard meteorological) week of end of rice growing period for rainfed ecosystems in Northeast of Thailand at. คำน ำ. 9ต นเด อน พฤษภาคม 9ปลายเด อน ก นยายน คำน ำ. ว ตถ ประสงค. เพ อหาแนวทางลดการส ญเส ย ผลผล ตข าว อ นเน องมาจากการ เปล ยนแปลงสภาวะภ ม อากาศ ในพ นท ปล กข าว เขตชลประทาน และ เขตนาน าฝน ด วยการ ปร บเปล ยนเทคโนโลย การผล ต ข าว ท งด านการจ ดการป ย และ การปล กข าวแบบล าช า ว ธ กำรดำเน นงำน. ป ท 1 (พ.ศ.2554) ว ธ ดาเน นการ 1. สารวจท ศนคต ของเกษตรกรต อการป กดา 2. ศ กษาข อม ลม อสองในประเด นท เก ยวข องก บการป กดา ผลกำรทดลอง. ป ท 1 (พ.ศ.2554) รายละเอ ยด จ งหว ดสกลนคร จ งหว ดนครพนม เพศ ชาย 49.50% ชาย 69.10% หญ ง 50.50% หญ ง 30.90% อาย ป 30.50% ป 35.50% ระด บการศ กษา ประถมศ กษาป ท % ประถมศ กษาป ท % ประกอบอาช พทานาเป นหล ก 98.20% 92.70% จานวนสมาช กในคร วเร อน (ทานา) 2 คน 45.90% 2 คน 43.60% ผลกำรทดลอง. จ งหว ดสกลนคร ป ญหาลมแรงในฤด เก บเก ยว การขาดแคลนเมล ดพ นธ จ งหว ดนครพนม ป ญหาโรคทาลาย ป ญหาฝนแล ง การขาดแคลนน า ด นขาดธาต อาหาร อากาศเย นจ ดและลมแรง อากาศร อนจ ด ฝนตกช กช วงข าวออกรวง-เก บเก ยว ป ญหา ป ญหา ร อยละ ร อยละ au re Bu of e ic R h rc ea es R d an el op m en t. D ev ภำพก จกรรม. ว ธ กำรดำเน นงำน. ป ท 2 (พ.ศ.2555) ดาเน นการปล กข าว โดยใช ข าวพ นธ กข6 วางแผนการทดลองแบบ Split Plot Design Main Plot ค อ ระยะเวลาปล ก 3 ระยะ 1. ตกกล าและหว าน ว นท 15 ม ถ นายน ตกกล าและหว าน ว นท 15 กรกฎาคม ตกกล าและหว าน ว นท 15 ส งหาคม 2555 Sub Plot ค อ ว ธ การใส ป ย 3 ว ธ 2 1 ว ธ กำรดำเน นงำน. ป ยรองพ นอ ตรา (N-P 2 O 5 -K 2 O ก โลกร มต อไร ) ในว นป กดา และ ป ยแต งหน า อ ตรา (N-P 2 O 5 -K 2 O ก โลกร มต อไร ) ท ระยะกาเน ดช อดอก ป ยรองพ นอ ตรา (N-P 2 O 5 -K 2 O ก โลกร มต อไร ) หล งป กด า 20 ว น และ ใส ป ยแต งหน า อ ตรา (N-P 2 O 5 -K 2 O ก โลกร มต อไร ) ท ระยะกาเน ดช อดอก 3 ป ยรองพ นอ ตรา (N-P 2 O 5 -K 2 O ก โลกร มต อไร ) ในว นป กดา และ ป ย อ ตรา (N-P 2 O 5 -K 2 O ก โลกร มต อไร ) ท ระยะแตกกอส งส ด และใส ป ยอ ตรา ท ระยะกาเน ดช อดอก ผลกำรทดลอง. ป ท 2 (พ.ศ.2555) (a) 2010 Rainfall (mm.) T-Max ( C) T-Min ( C) Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Rainfall (mm.) T-Max ( C) T-Min ( C) Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec (b) 2011 (C) 2012 (d) 2013 Rainfall (mm.) T-Max ( C) T-Min ( C) Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Rainfall (mm.) T-Max ( C) T-Min ( C) Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Figure 1 Temperature (ºC) and Rainfall (mm.) during January to December of 2010 to 2013 at Sakon Nakhon Province. ผลกำรทดลอง. Table 1 Height (cm) of rice plant grown by Transplanting methods and Brodcasting methods. Transplanting methods Brodcasting methods DATE Fertilizer Fertilizer Mean Mean 1 : 15 June, a a 2 : 15 July, b b 3 : 15 August, c c Mean CV(Date) (%) CV(Fertilizer) (%) Means in the same column followed by a common letter are not significantly at 5% level by DMRT Fertilizer 1: fertilizer rate on rice, topdressing fertilizer rate at panicle initiation. Fertilizer 2: fertilizer rate 20 days after transplanting, topdressing fertilizer rate at panicle initiation. Fertilizer 3: ratio fertilizer at transplanting, ratio fertilizer at maximum tillering and ratio fertilizer at panicle initiation. ผลกำรทดลอง. Table 2 Grain Yield (Kg./rai) of rice plant grown by Transplanting methods and Brodcasting methods. DATE Transplanting methods Brodcasting methods Fertilizer Fertilizer Mean : 15 June, a a 2 : 15 July, a b Mean 3 : 15 August, b b Mean CV(Date) (%) CV(Fertilizer) (%) Means in the same column followed by a common letter are not significantly at 5% level by DMRT Fertilizer 1: fertilizer rate on rice, topdressing fertilizer rate at panicle initiation. Fertilizer 2: fertilizer rate 20 days after transplanting, topdressing fertilizer rate at panicle initiation. Fertilizer 3: ratio fertilizer at transplanting, ratio fertilizer at maximum tillering and ratio fertilizer at panicle initiation. ผลกำรทดลอง. Table 3 Number of 1 gram unfilled grain of rice plant grown by Transplanting methods and Brodcasting methods. Transplanting Methods Brodcasting Methods DATE Fertilizer Fertilizer Mean Mean 1 : 15 June, b : 15 July, ab : 15 August, a Mean CV(Date) (%) CV(Fertilizer) (%) Means in the same column followed by a common letter are not significantly at 5% level by DMRT Fertilizer 1: fertilizer rate on rice, topdressing fertilizer rate at panicle initiation. Fertilizer 2: fertilizer rate 20 days after transplanting, topdressing fertilizer rate at panicle initiation. Fertilizer 3: ratio fertilizer at transplanting, ratio fertilizer at maximum tillering and ratio fertilizer at panicle initiation. ผลกำรทดลอง. Table 4 Weight of 100 seeds (g) of rice plant grown by Transplanting methods and Brodcasting methods. Transplanting Methods Brodcasting Methods DATE Fertilizer Fertilizer Mean Mean 1 : 15 June, : 15 July, : 15 August, Mean CV(Date) (%) CV(Fertilizer) (%) Means in the same column followed by a common letter are not significantly at 5% level by DMRT Fertilizer 1: fertilizer rate on rice, topdressing fertilizer rate at panicle initiation. Fertilizer 2: fertilizer rate 20 days after transplanting, topdressing fertilizer rate at panicle initiation. Fertilizer 3: ratio fertilizer at transplanting, ratio fertilizer at maximum tillering and ratio fertilizer at panicle initiation. au re Bu of e ic R h rc ea es R d an el op m en t. D ev au re Bu of e ic R h rc ea es R d an el op m en t. D ev ว ธ กำรดำเน นงำน. ป ท 3 (พ.ศ.2556) ทดสอบเทคโนโลย การปล กข าวนาน าฝนท ป กดาล าช า ในแปลงเกษตรกร โดยนาผลจากการทาแปลงทดลองในศ นย ว จ ย ไปทดสอบ พ ฒนาและปร บใช ใน สภาพแปลงนา ว ธ กำรดำเน นงำน. ป ท 3 (พ.ศ.2556) ทดลองในนาเกษตรกร จานวน 2 แปลง ค อ นาดา 1 แปลง และ นาหว าน 1 แปลง แปลงละ 1 ไร เปร ยบเท ยบก บแปลงของเกษตรกรท อย ต ดก น โดยใช ข าวพ นธ กข6 1. กรรมว ธ นาหว าน-ข าวแห งหร อหว านน าตม ใช อ ตราเมล ดพ นธ 15 ก โลกร มต อไร โดยหว านว นท 15 ส งหาคม (แช เมล ดว นท 12 ส งหาคม และ ห มว นท ส งหาคม) ใส ป ยรองพ นอ ตรา (N-P 2 O 5 -K 2 O ก โลกร มต อไร ) หล งข าวงอก 20 ว น (ว นท 5 ก นยายน) และใส ป ยแต งหน า อ ตรา (N-P 2 O 5 -K 2 O ก โลกร มต อไร ) ท ระยะกาเน ดช อดอก (ว นท 1 พฤศจ กายน) ว ธ กำรดำเน นงำน. 2. กรรมว ธ นาดา แปลงทดลองระยะป กดา 20 x 20 เซนต เมตร ตกกล าว นท 15 กรกฎาคม ป กดา ว นท 15 ส งหาคม ป ยรองพ นอ ตรา (N-P 2 O 5 -K 2 O ก โลกร มต อไร ) หล งป กดา 20 ว น (ว นท 5 ก นยายน) ป ยแต งหน า อ ตรา (N-P 2 O 5 -K 2 O ก โลกร มต อไร ) ท ระยะกาเน ดช อดอก(ว นท 20 ก นยายน) ดาเน นการเก บเก ยว เม อว นท 28 พฤศจ กายน ว ธ กำรดำเน นงำน. บ นท กข อม ลผลผล ตข าว ด งน 1.1 ข อม ลการปฏ บ ต งาน ค าแรงงาน และค าว สด ท งของแปลง ทดลองและแปลงเกษตรกรเพ อใช เปร ยบเท ยบต นท นการผล ต 1.2 ต วอย างข าวในแปลงทดลองนาเกษตรกร และแปลง เกษตรกรใกล เค ยง ในพ นท 2 X 5 ตารางเมตร(10 ตารางเมตร) จานวน แปลงละ 4 จ ด เพ อหาผลผล ต โดยเก บข อม ล จานวนรวงต อ พ นท ความส งต นข าว องค ประกอบผลผล ตข าว และน าหน กผลผล ต ผลกำรทดลอง. Table 5 Height (cm), Tiller/1 square meter (No), 100 seeds weight (g), 1 square meter filled grain weight (g) and grain yield (kg./rai) of 4 methods at Sakon Nakhon Province. Methods Height Tiller/ 1 Square meter 100 seeds weight 1 Square meter Grain Yield (cm) (No.) (g) filled Grain weight (g) (kg./rai) Transplanting Methods (SKN) Brodcasting Methods (SKN) Transplanting (Farmer Field) Transplanting Tractor (Farmer Field) SKN : Sakon Nakhon Rice Research Center Methods ผลกำรทดลอง. ตารางเปร ยบเท ยบต นท น และรายได ในการผล ตข าวแต ละว ธ การ ว ธ การ ผลผล ต ต นท น/ไร ราคาจาหน าย ข าวเปล อก รายได รายได เหน อ ต นท น (กก./ไร ) (บาท) (บาท/กก.) (บาท/ไร ) (บาท/ไร ) แปลงป กดา (ว ธ ศ นย ) 525 3, ,875 4,295 แปลงหว าน (ว ธ ศ นย ) 346 3, ,190 2,120 แปลงป กดา (เกษตรกร) 614 3, ,210 5,680 แปลงใช รถป กดา (เกษตรกร) 714 3, ,710 7,550 ท มา : ราคาจาหน ายข าวเปล อก ค อ 15 บาท/ก โลกร ม (ราคาร บจานาข าวเปล อก ฤด นาป 2556) ป ญหำและอ ปสรรค. แปลงกรรมว ธ นาหว าน เน องจากเป นการหว านในช วงเด อน ส งหาคม ซ งแตกต างจากของเกษตรกรจ งทาให ม ป ญหาเก ยวก บการ จ ดการศ ตร ข าว เช น นก ม การเข าทาลายเมล ดพ นธ ข าวหล งจากหว าน ในแปลง และจะต องน าตาข ายมาคล มเมล ดพ นธ ข าว ทาให ม ผลต อ การงอกของต นข าว การจ ดการแปลงจ งค อนข างม ความย งยาก au re Bu of e ic R h rc ea es R d an el op m en t. D ev ภำพก จกรรม. au re Bu of e ic R h rc ea es R d an el op m en t. D ev ภำพก จกรรม. สร ปผลกำรทดลอง. การศ กษาการพ ฒนาว ธ การจ ดการผล ต และป ยเคม ในข าวนาน าฝนท ป กดา ล าช าในสภาวะการเปล ยนแปลงของภ ม อากาศ เพ อหาแนวทางลดการส ญเส ย ผลผล ตข าวด วยการปร บเปล ยนเทคโนโลย การผล ตข าว ท งด านการจ ดการป ย และการปล กข าวแบบล าช า การปล กข าวพ นธ กข6 โดยว ธ การป กดา ตกกล าว นท 15 ม ถ นายน 2555 ใส ป ยรองพ นอ ตรา (N-P 2 O 5 -K 2 O ก โลกร มต อไร ) หล งป กดา 20 ว น ใส ป ยแต งหน าอ ตรา (N-P 2 O 5 -K 2 O ก โลกร มต อไร ) ท ระยะกาเน ดช อดอก ให ผลผล ตข าวมากท ส ด 598 ก โลกร มต อไร สร ปผลกำรทดลอง. การปล กข าวพ นธ กข6 โดยว ธ การป กดาของเกษตรกร ค อ ตกกล าเด อน ม ถ นายน 2555 ให ผลผล ตมากกว าว ธ การของศ นย ค อ ตกกล า 15 กรกฎาคม 2555 เน องจากการป กดาล าช า เก ดป ญหาโรคไหม อย างร นแรง ทาให การเจร ญเต บโต และการให ผลผล ตข าวลดลง การศ กษาในคร งน อาจจะข อม ลเบ องต นในการเป นทางเล อกให เกษตรกร นาไปปร บใช เทคโนโลย ในการผล ตข าว แต การป กดาล าช าไม ใช ทางเล อกท ด ท ส ดในการปร บต วของเกษตรกรหากเก ดสภาวะการเปล ยนแปลง ของภ ม อากาศ คำขอบค ณ. ขอขอบค ณคณะท างานศ นย ว จ ยข าวสกลนคร และคณะท างาน โครงการ การปร บเปล ยนเทคโนโลย การผล ตข าวเน องจากการ เ ปล ยนแปลงสภาพภ ม อากาศท กท าน ศ น ย ว จ ย ข าวภาค ตะว นออกเฉ ยงเหน อท กศ นย ท ให ความอน เคราะห ข อม ล สถานท และสน บสน นให การดาเน นงานสาเร จล ล วงด วยด au re Bu of e ic R h rc ea es R ขอบค ณค ะ d an el op m en t. D ev
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks