ข อปฏ บ ต ส าหร บผ สม ครสอบด วยตนเอง - PDF

Description
ข อปฏ บ ต ส าหร บผ สม ครสอบด วยตนเอง 1. ผ สม ครสอบต องแต งกายส ภาพ (ห าม ใส เส อย ด ปล อยชายเส อ กางเกงขาส น รองเท าไม ห มส น) 2. ผ สม ครสอบต องด าเน นการสม ครด วยตนเองเท าน น ข อปฏ บ ต ข อห ามส าหร บผ

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Politics

Publish on:

Views: 16 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ข อปฏ บ ต ส าหร บผ สม ครสอบด วยตนเอง 1. ผ สม ครสอบต องแต งกายส ภาพ (ห าม ใส เส อย ด ปล อยชายเส อ กางเกงขาส น รองเท าไม ห มส น) 2. ผ สม ครสอบต องด าเน นการสม ครด วยตนเองเท าน น ข อปฏ บ ต ข อห ามส าหร บผ เข าสอบ ข อปฏ บ ต 1. การแต งกายผ เข าสอบ ต องเหมาะสมก บสถานท ราชการ ผ เข าสอบต องแต งกายส ภาพ (ห ามใส เส อย ด ปล อยชายเส อ รองเท าไม ห มส น) ส าหร บส ภาพบ ร ษให ใส เส อเช ต กางเกงขายาวทรงส ภาพ (ห ามใส เส อย ดท กประเภทในการเข าสอบ ปล อยชายเส อ กางเกงย นส รองเท าไม ห มส น ไว ผมยาว) ส าหร บส ภาพสตร ให ใส กระโปรง ทรงผมส ภาพ (ห ามใส เส อย ดท กประเภทในการเข าสอบ ปล อยชายเส อ รองเท าไม ห มส น กางเกงท กประเภท ยกเว น กางเกงทรงส ภาพและม เส อส ทสวมท บเส อภายในให เร ยบร อย) 2. ผ เข าสอบต องแสดงบ ตรประจ าต วสอบค ดเล อกท กคร งท เข าห องสอบ 3. ผ เข าสอบท มาสายเก นกว า 15 นาท ไม อน ญาตให เข าห องสอบ ข อห าม 1. ไม อน ญาตให ผ เข าสอบออกจากห องสอบก อนหมดเวลาสอบ 60 นาท ของการสอบแต ละว ชา ยกเว น กรณ ท ม ความจ าเป นอย างย ง เช น จะเข าห องน า โดยม กรรมการค มสอบน าไป 2. ห ามน ากระดาษค าตอบ ข อสอบ และค ดลอกข อสอบออกจากห องสอบโดยเด ดขาด เอกสารด งกล าว ถ อเป นเอกสารล บของทางราชการและเป นสมบ ต ของมหาว ทยาล ย 3. ห ามหย บย มส งของต าง ๆ ในห องสอบ 4. ห ามน าเคร องม อและอ ปกรณ ส อสารท กชน ดเข าห องสอบ 5. ไม อน ญาตให น าโทรศ พท ม อถ อเข าห องสอบ อ ปกรณ ท ใช ในการสอบ 1. ด นสอ 2B 2. ปากกา 3. ไม บรรท ด 4. ยางลบ 5. เคร องค านวณ (ด รายละเอ ยดจากท ายประกาศรายช อและสถานท สอบ) สารบ ญ หน า ประกาศมหาว ทยาล ย เร อง ร บสม ครบ คคลเข าศ กษาต อระด บบ ณฑ ตศ กษา ภาคการศ กษาท 1 ป การศ กษา 2558 (รอบ 3) 1 ค ณสมบ ต ของผ ม ส ทธ เข าศ กษา หล กฐานการสม ครและก าหนดการสอบค ดเล อก คณะว ศวกรรมศาสตร หล กส ตรปร ชญาด ษฎ บ ณฑ ต สาขาว ชาว ศวกรรมเคร องกล (DME) 11 หล กส ตรปร ชญาด ษฎ บ ณฑ ต สาขาว ชาว ศวกรรมไฟฟ า (DEE) 12 หล กส ตรปร ชญาด ษฎ บ ณฑ ต สาขาว ชาว ศวกรรมการผล ต (DPE) 14 หล กส ตรปร ชญาด ษฎ บ ณฑ ต สาขาว ชาว ศวกรรมการผล ต (หล กส ตรภาษาอ งกฤษ) (E-DPE) 15 หล กส ตรปร ชญาด ษฎ บ ณฑ ต สาขาว ชาว ศวกรรมเคม (DChE) 17 หล กส ตรปร ชญาด ษฎ บ ณฑ ต สาขาว ชาว ศวกรรมโยธา (DCE) 19 หล กส ตรปร ชญาด ษฎ บ ณฑ ต สาขาว ชาว ศวกรรมว สด (DPTE) 21 หล กส ตรว ศวกรรมศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาว ศวกรรมเคร องกล (MME) 23 หล กส ตรว ศวกรรมศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาว ศวกรรมเคร องกล (หล กส ตรภาษาอ งกฤษ) (F-E-MME) 24 หล กส ตรว ศวกรรมศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาว ศวกรรมการบ นและอวกาศ (MAE) 26 หล กส ตรว ศวกรรมศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาว ศวกรรมไฟฟ า (MEE) 27 หล กส ตรว ศวกรรมศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาว ศวกรรมการผล ต (MPE) 28 หล กส ตรว ศวกรรมศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาว ศวกรรมเคม (MChE) 29 หล กส ตรว ศวกรรมศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาว ศวกรรมการจ ดการอ ตสาหกรรม (โครงการส าหร บผ บร หาร) (ศ นย น คมอ ตสาหกรรมมาบตาพ ด จ งหว ดระยอง) (X-MIE) 30 หล กส ตรว ศวกรรมศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาว ศวกรรมการจ ดการอ ตสาหกรรม (โครงการส าหร บผ บร หาร) (ศ นย น คมอ ตสาหกรรมอมตะนคร จ งหว ดชลบ ร ) (X-MIE) 31 หล กส ตรว ศวกรรมศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาว ศวกรรมการจ ดการอ ตสาหกรรม (โครงการผ บร หารระด บต น) (Y-MIE) 32 หล กส ตรว ศวกรรมศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาว ศวกรรมโยธา (MCE) (S-MCE) 33 หล กส ตรว ศวกรรมศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารงานก อสร าง (โครงการส าหร บผ บร หาร) (X-MCM) 35 หล กส ตรว ศวกรรมศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาว ศวกรรมว สด (MPTE) 36 หล กส ตรว ศวกรรมศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาว ศวกรรมขนถ ายว สด และโลจ สต กส (MHLE) (S-MHLE) 37 คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม หล กส ตรปร ชญาด ษฎ บ ณฑ ต สาขาว ชาว จ ยและพ ฒนาการสอนเทคน คศ กษา (DPRD) 38 หล กส ตรปร ชญาด ษฎ บ ณฑ ต สาขาว ชาว ศวกรรมไฟฟ าศ กษา (DTE) 39 หล กส ตรปร ชญาด ษฎ บ ณฑ ต สาขาว ชาว ศวกรรมไฟฟ าและพล งงาน (หล กส ตรภาษาอ งกฤษ) (E-DEEE) 40 หล กส ตรปร ชญาด ษฎ บ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย เทคน คศ กษา (DET) (S-DET) 43 หล กส ตรคร ศาสตร อ ตสาหกรรมมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาว ศวกรรมเคร องกล (MTM) (S-MTM) 44 หล กส ตรคร ศาสตร อ ตสาหกรรมมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาว ศวกรรมแมคคาทรอน กส (MTT) 46 หล กส ตรคร ศาสตร อ ตสาหกรรมมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาว ศวกรรมไฟฟ า (MTE) (S-MTE) 47 หล กส ตรคร ศาสตร อ ตสาหกรรมมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย คอมพ วเตอร (MTCT) (S-MTCT) (G-MTCT) 48 หล กส ตรคร ศาสตร อ ตสาหกรรมมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย เทคน คศ กษา (MET) (S-MET) 49 ก คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม (ต อ) สารบ ญ (ต อ) หล กส ตรว ศวกรรมศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาว ศวกรรมโยธาและการศ กษา (S-MCEE) 50 หล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารเพ อการศ กษา (MICT) 51 ว ทยาล ยเทคโนโลย อ ตสาหกรรม หล กส ตรว ศวกรรมศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย ว ศวกรรมอ เล กทรอน กส ประย กต (MEEE) 52 หล กส ตรว ศวกรรมศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย ว ศวกรรมเคร องกล (MMET) 54 หล กส ตรว ศวกรรมศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย ว ศวกรรมยานยนต และพล งงาน (MAET) 55 หล กส ตรว ศวกรรมศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการเทคโนโลย ว ศวกรรม (METM) (S-METM) (X-METM) 56 หล กส ตรว ศวกรรมศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย ว ศวกรรมการก อสร าง (MCET) (S-MCET) 58 หล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการด านว ศวกรรมและส งแวดล อมในเม อง (MUEM) 59 หล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการนว ตกรรมเพ อธ รก จและอ ตสาหกรรม (สหว ทยาการ) (MIMB) 60 คณะว ทยาศาสตร ประย กต หล กส ตรปร ชญาด ษฎ บ ณฑ ต สาขาว ชาคณ ตศาสตร ประย กต (หล กส ตรภาษาอ งกฤษ) (E-DMA) 61 หล กส ตรปร ชญาด ษฎ บ ณฑ ต สาขาว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร (DCS) 64 หล กส ตรปร ชญาด ษฎ บ ณฑ ต สาขาว ชาสถ ต ประย กต (DAST) 65 หล กส ตรปร ชญาด ษฎ บ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย อ ตสาหกรรมช วภาพ (DBIT) 66 หล กส ตรปร ชญาด ษฎ บ ณฑ ต สาขาว ชาเคม อ ตสาหกรรม (DIC) 67 หล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาอ ปกรณ การแพทย (MMI) 69 หล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาฟ ส กส ประย กต (MAP) 70 หล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาคณ ตศาสตร ประย กต (S-MMA) 71 หล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาคณ ตศาสตร เช งว ทยาการคอมพ วเตอร (MMC) 72 หล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร (MCS) (S-MCS) 73 หล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาสถ ต ประย กต (MAST) (S-MAST) 74 หล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย อ ตสาหกรรมช วภาพ (MBIT) 75 หล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย ส งแวดล อม (MENV) 76 หล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาเคม อ ตสาหกรรม (MIC) 78 คณะเทคโนโลย และการจ ดการอ ตสาหกรรม หล กส ตรอ ตสาหกรรมศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการอ ตสาหกรรม (MIM) (S-MIM) 80 คณะเทคโนโลย สารสนเทศ หล กส ตรปร ชญาด ษฎ บ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ (นานาชาต ) (I-DIT) 81 หล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ (นานาชาต ) (I-MIT) 85 หล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ (MITT) (S-MITT) 87 หล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาระบบสารสนเทศเพ อการจ ดการ (MMIST) (S-MMIST) 88 หล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการส อสารข อม ลและเคร อข าย (MDN) (S-MDN) 89 หน า ข คณะศ ลปศาสตร ประย กต สารบ ญ (ต อ) หล กส ตรปร ชญาด ษฎ บ ณฑ ต สาขาว ชาจ ตว ทยาอ ตสาหกรรมและองค การ (S-DIOP) 90 หล กส ตรศ ลปศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาภาษาอ งกฤษเพ อการส อสารเช งธ รก จและอ ตสาหกรรม (หล กส ตรภาษาอ งกฤษ) (S-E-MBIC) 91 หล กส ตรศ ลปศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการแปลเพ อการศ กษาและธ รก จ (S-MTEB) 93 หล กส ตรศ ลปศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาจ ตว ทยาอ ตสาหกรรมและองค การ (MIOP) 94 คณะว ทยาศาสตร พล งงานและส งแวดล อม หล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย พล งงานและการจ ดการ (S-METAM) 96 หล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชากระบวนการอ ตสาหกรรมเคม และส งแวดล อม (S-MICPE) 96 คณะบร หารธ รก จ หล กส ตรบร หารธ รก จด ษฎ บ ณฑ ต สาขาว ชาบร หารธ รก จอ ตสาหกรรม (มจพ. กร งเทพฯ/ระยอง) (X-DBA) 97 หล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาบร หารธ รก จอ ตสาหกรรม (MBA) (S-MBA) 98 หล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาบร หารธ รก จอ ตสาหกรรม (มจพ. ระยอง) (X-MBA) 99 คณะพ ฒนาธ รก จและอ ตสาหกรรม หล กส ตรบร หารธ รก จด ษฎ บ ณฑ ต สาขาว ชาการพ ฒนาธ รก จอ ตสาหกรรมและทร พยากรมน ษย (X-DBR) 100 หล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการพ ฒนาธ รก จอ ตสาหกรรมและทร พยากรมน ษย (S-MBR) 101 หล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการพ ฒนาธ รก จอ ตสาหกรรมและทร พยากรมน ษย (X-MBR) 102 อ ตราค าธรรมเน ยมและค าบ าร งการศ กษา (ภาคปกต ) 103 อ ตราค าธรรมเน ยมการสม ครและการเก บเง นอ ดหน นการศ กษา (ภาคพ เศษ) 105 ประกาศมหาว ทยาล ย แบบ ข อบ งค บมหาว ทยาล ย ว าด วยการศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษา 108 ใบสม ครเข าศ กษาต อระด บบ ณฑ ตศ กษา 109 หน งส อร บรองของผ บ งค บบ ญชา 111 Supervisors Recommendation 113 หน งส อร บรองค ณสมบ ต 115 Letter of Recommendation 117 จดหมายแสดงเจตจ านงในการศ กษาต อ 119 Letter of Purpose 121 หน า ค ประกาศมหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ เร อง ร บสม ครบ คคลเข าศ กษาต อระด บบ ณฑ ตศ กษา ภาคการศ กษาท 1 ป การศ กษา 2558 (รอบ 3) บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ เป ดร บสม ครบ คคลเข าศ กษาต อ ระด บบ ณฑ ตศ กษา ภาคการศ กษาท 1 ป การศ กษา 2558 (รอบ 3) ด งรายละเอ ยดต อไปน 1. จ านวนน กศ กษาท ร บ 1.1 คณะว ศวกรรมศาสตร หล กส ตรปร ชญาด ษฎ บ ณฑ ต สาขาว ชาว ศวกรรมเคร องกล (DME) - แบบ 1.1 รอบเช า จ านวน 5 คน - แบบ 1.2 รอบเช า จ านวน 5 คน - แบบ 2.1 รอบเช า จ านวน 5 คน - แบบ 2.2 รอบเช า จ านวน 5 คน สาขาว ชาว ศวกรรมไฟฟ า (DEE) แขนงว ชาว ศวกรรมไฟฟ าก าล ง - แบบ 1.1 รอบเช า จ านวน 1 คน - แบบ 1.2 รอบเช า จ านวน 1 คน - แบบ 2.1 รอบเช า จ านวน 2 คน - แบบ 2.2 รอบเช า จ านวน 1 คน แขนงว ชาว ศวกรรมควบค ม
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks