ค ม อร กเร ยนร สำหร บค ณคร - PDF

Description
ค ม อร กเร ยนร สำหร บค ณคร ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร ฉบ บเมน ค ณคร ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร สารบ ญ เน อหา หน า 1. ว ธ สร างบทเร ยน ลงทะเบ ยนให น กเร ยน ว ธ เพ มข อสอบเข าคล ง 8-28

Please download to get full document.

View again

of 77
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Speeches

Publish on:

Views: 12 | Pages: 77

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อร กเร ยนร สำหร บค ณคร ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร ฉบ บเมน ค ณคร ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร สารบ ญ เน อหา หน า 1. ว ธ สร างบทเร ยน ลงทะเบ ยนให น กเร ยน ว ธ เพ มข อสอบเข าคล ง 8-28 เพ มข อสอบท ละข อ แบบข อเด ยว 9-18 เพ มข อสอบท ละข อ แบบช ดหลายข อ ว ธ เพ มข อสอบเข าคล งด วยไฟล Microsoft Word ว ธ ค นหาข อสอบ ว ธ ด รายงานจ านวนข อสอบในคล ง ว ธ สร างแบบทดสอบจร ง สร างแบบทดสอบจร ง (สอบผ านโปรแกรม) ว ธ พ มพ เฉลยข อสอบ การส มข อสอบ ว ธ ด รายงานผลสอบ สร างแบบทดสอบจร ง (สอบด วยกระดาษ) ว ธ สร างแบบทดสอบเล น ว ธ เปล ยนรห สผ าน ว ธ ใช โปรแกรม Paint สร างร ปภาพ โปรแกรม Paint ส าหร บ Window XP โปรแกรม Paint ส าหร บ Window ว ธ การเปล ยนภาษา 2 ภาษา เมน จ ดการบทเร ยน ใช ส าหร บ เพ ม ลบ แก ไข ว ชาหร อบทเร ยน และการสร างส อการสอนออนไลน การแนบไฟล ประกอบการเร ยน การสอนต าง ๆ อาท ไฟล ม เด ย VDO ไฟล Microsoft Word, PowerPoint, PDF ฯลฯ ข นตอนท 1. คล กเล อก เมน จ ดการว ชา/บทเร ยน เพ ม/ลบ/แก ไข บทเร ยน ข นตอนท 2. แสดงช อบทเร ยนท ม ในโปรแกรม หากไม ม ตามท ค ณคร สอน ให เพ มบทเร ยนใหม ให คล กท ป ม 1 ข นตอนท 3. แสดงหน าเพ มข อม ลใหม จากน นให ค ณคร พ มพ รายละเอ ยดบทเร ยน ถ าต องการแนบไฟล ม เด ยต าง ๆ เช น ไฟล Microsoft Word, PowerPoint, PDF ฯลฯ ให คล กป ม เม อพ มพ เสร จแล วให กดท ป ม และถ าต องการด เน อหาบทเร ยนท สร างข นให กด หมายเหต ค ณคร จะต องกดป ม ก อน จ งจะสามารถด ต วอย างบทเร ยนได 2 เมน จ ดการบทเร ยน (เพ มเต ม) ค ณคร สามารถเพ มข อสอบเข าส คล งท เมน จ ดการบทเร ยน ได โดยค นหาบทเร ยนท ต องการ จากน นคล กท ช อ บทเร ยนน นเพ อแก ไข จะเข าส หน าจอแก ไขข อม ล จากน นให คล กท ป ม เพ มข อสอบ ท อย ส วนล างของหน าจอ เข าส หน าจอน าเข าข อสอบเป นช ด ค ณคร สามารถน าเข าข อสอบในร ปของ Microsoft Word ได โดยเล อก ประเภทไฟล เป น Word และเล อกป ม Browse ไปย งไฟล ข อสอบ word ท ได พ มพ ไว แล ว จากน นกดป ม เพ อตรวจสอบความถ กต องของข อสอบและกดป ม เพ อน าข อสอบเข าส คล ง 3 เมน ลงทะเบ ยนให น กเร ยน เมน ท ให ค ณคร ลงทะเบ ยนให น กเร ยน โดยท ค ณคร เป นผ ก าหนดส ทธ ให น กเร ยนคนใด สามารถเข ามาอ าน เน อหาบทเร ยนและท าข อสอบท ค ณคร เป นผ สร างได ว ธ การลงทะเบ ยนให น กเร ยนม ด งน ข นตอนท 1. คล กเล อก เมน จ ดการว ชา / บทเร ยน ลงทะเบ ยนให น กเร ยน ข นตอนท 2. แสดงหน ารายการข อม ลว ชาและระด บช นท ค ณคร สามารถลงทะเบ ยนได จากน นให ค ณคร คล กเล อกว ชาท ต องการลงทะเบ ยนให น กเร ยน 4 ข นตอนท 3. โปรแกรมจะแสดงรายช อผ เร ยนท ลงทะเบ ยนแล ว หากเป นการลงทะเบ ยนน กเร ยนคร งแรก จะย งไม ม ช อ น กเร ยนท ลงทะเบ ยน ให คล กท ป ม ข นตอนท 4. ให ค ณคร เล อกกล มผ ใช งาน และห องของน กเร ยนท จะท าการลงทะเบ ยน จากน นให ต กท ช องส เหล ยมหน า ช อน กเร ยนคนท จะลงทะเบ ยน ค ณคร สามารถเล อกลงทะเบ ยนน กเร ยนท งหมด โดยต กส เหล ยมท อย หน าค าว า ห อง 5 ข นตอนท 5. คล กป ม ลงทะเบ ยน ข นตอนท 6. ม ข อความแสดงย นย นการลงทะเบ ยน คล กป ม OK 6 ข นตอนท 7. เม อค ณคร ลงทะเบ ยนให น กเร ยนแล ว โปรแกรมจะแสดงช อน กเร ยนท ย งไม ได ลงทะเบ ยนอ กคร ง หากม น กเร ยนท ต องลงทะเบ ยนอ กให เล อก กล มผ ใช งาน, ห อง จากน นกดลงทะเบ ยน (ท าตามข นตอนต งแต ข นตอนท 3 ข นตอนท 6) 7 เมน จ ดการคล งข อสอบ เป นเมน ท ค ณคร ใช จ ดการเพ ม, ลบ, แก ไขข อสอบท ม อย ในคล ง โดยค ณคร ผ สอนจะต องน าข อสอบท ม อย มา เก บไว ในคล ง เพ อเป นคล งข อสอบกลางของโรงเร ยน ท าให น กเร ยนได ใช คล งข อสอบในการฝ กฝนหาความร จากการ ท าข อสอบท ม อย ในคล งได ด วยตนเองมากคร งเท าท ต องการ หร อค ณคร ผ สอนจะเล อกข อสอบจากในคล งมาใช สอบ น กเร ยนตามต วช ว ดท ต องการได ในการใช งานโปรแกรมจะม ข อสอบต วอย างมาให ซ งเป นข อสอบพร อมใช น กเร ยน สามารถเข าไปฝ กท าข อสอบได ท นท หร อคร จะเล อกข อสอบออกมาใช ได ตามท ต องการ เมน น จะแบ งการท างานออกเป น 6 เมน ย อย ด งร ปท ปรากฎ ได แก 1. เพ มข อสอบท ละข อ 2. น าเข าช ดข อสอบจาก Word 3. ค นหาข อสอบ 4. รายงานข อสอบตามต วช ว ด 5. รายงานข อสอบตามมาตรฐาน 6. ข อสอบตามต วช ว ดท งหมด แสดงเมน จ ดการคล งข อสอบ 8 เมน เพ มข อสอบท ละข อ เมน น ใช เพ มข อสอบเก บไว ท คล งกลางของโรงเร ยนโดยว ธ เพ มแบบท ละข อเป นการพ มพ ข อสอบผ านหน าจอ โปรแกรม เม อค ณคร เพ มข อสอบเสร จแล วก สามารถเล อกข อสอบน าไปใช ได ตามท ต องการ ว ธ เข าเมน ให คล กท เมน จ ดการคล งข อสอบ เพ มข อสอบท ละข อ ด งภาพ 9 กรณ ท 1 การเพ มข อสอบประเภทข อเด ยว ค อข อสอบท ม ล กษณะ 1 ค าถาม และ 4 ต วเล อก ม ว ธ ท าด งน ข นตอนท 1. ระบ รายละเอ ยดข อสอบ โดยต องระบ รายละเอ ยดข อสอบให ครบ เช น กล มสาระ,ช น,ว ชา,สาระ,หน วยการเร ยนร,มาตรฐานต วช ว ดและ สาระการเร ยนร แกนกลาง เพ อให คล งข อสอบม ข อสอบท สมบ รณ มากข น ให ระบ ระด บความยากข อสอบ หากข อสอบท ค านวณค าความยากง ายมาแล ว ค ณคร สามารถพ มพ ค าลงใน ช องว างได เลย แต ถ าย งไม ได ค านวณค ามา ให ท าการต กถ กท ส เหล ยม และเล อกระด บข อสอบท ต องการเม อค ณคร น า ข อสอบไปสอบน กเร ยนแล ว โปรแกรมจะท าการค ดค าความยากง ายให อ กคร ง 10 ประเภทของข อสอบให เล อกเป นข อเด ยว และการส มข อสอบ ค อ การสล บต วเล อก 1,2,3,4 ในการเพ มข อสอบ โปรแกรมจะระบ ให เป นส มต วเล อก แต ถ าข อสอบประเภทม ต วเล อก ถ กท กข อ หร อต วเล อกข อ 1 และ ข อ 2 ถ ก ให ค ณคร ระบ เป น ไม ส มต วเล อก ข อสอบท เป นล กษณะถ กผ ด ให ค ณคร ท าการเปล ยนจ านวนต วเล อก เป น 2 ต วเล อก และกดป ม โปรแกรมจะ แสดงต วเล อก 2 ต วเล อก ด งภาพ 11 ข นตอนท 2 เม อค ณคร ระบ รายละเอ ยดข อสอบแล วจากน นให พ มพ ค าถามและต วเล อก ด งภาพ ข นตอนท 3. หากต องการใส ร ปภาพให ข อสอบ ให น าเมาส ไปคล กท วงกลมด านหล งกรอบส เหล ยม ท เราต องการใส ร ป เช น ค าถาม/ต วเล อกท 1, 2, 3, 4 หร อค าอธ บายท ต องการ ในต วอย างจะเป นว ธ การใส ร ปภาพท ค าถาม 12 ข นตอนท 4. เม อคล กแล วให เล อนลงมาท กรอบส เหล ยมด านล าง จะม ค าถามแสดง แล วเล อกค าส งแทรกร ปภาพ ข นตอนท 5. คล กเมน อ พโหลดไฟล หร อ Upload 13 ข นตอนท 6. กดป ม Browse ไปย งร ปภาพข อสอบท ต องการ ข นตอนท 7. เล อกร ปภาพท ต องการ และกดป ม Open 14 ข นตอนท 8. กดป ม บ นท กไฟล ไว บนเซ ร ฟเวอร หร อ ป ม send it to server ข นตอนท 9. โปรแกรมแสดงข อความ การอ พโหลดไฟล เสร จสมบ รณ แล วคล กป ม OK 15 ข นตอนท 10. สามารถปร บขนาดร ปภาพได โดยใส ต วเลขท ช องความกว างตามท ต องการ จะม ร ปภาพต วอย างแสดง ด านขวาซ งขนาดร ปภาพมาตรฐานท เหมาะสมค อ 100 หร อ 150 ส วนความส งของร ปภาพโปรแกรมจะปร บให อ ตโนม ต จากน นกดป ม ตกลง ข นตอนท 11. จ ดต าแหน งร ปแบบร ปภาพตามท ต องการ คล กท ป ม Submit เพ อให ร ปภาพท แทรกมากล บไปช องค าถามเหม อนเด ม 16 ข นตอนท 12. เม อกดป ม Submit แล ว ค าส งร ปภาพจะมาแสดงอย ท ค าถาม หากต องการแก ไขร ปอ กคร ง ให คล กท วงกลมท อย ด านหล งกรอบส เหล ยม เม อคล กแก ไขแล ว ร ปภาพจะปรากฎท ด านล างอ กคร ง ค ณคร สามารถแก ไขร ปภาพได ตามท ต องการ และกดป ม Submit หล งจากท แก ไขข อสอบเสร จแล ว 17 ข นตอนท 13. เม อพ มพ ข อสอบเสร จแล ว ให กดท ป มด ต วอย าง เพ อด ต วอย างข อสอบ ข นตอนท 14. กดป ม บ นท ก เม อกดป มบ นท กแล วโปรแกรมจะบ นท กข อสอบเข าคล งกลาง และจะเคล ยร ค าหน าจอ ให ว าง เพ อให ค ณคร สามารถเพ มข อสอบข อใหม เข าคล ง ว ธ น เร ยกว าการ เพ มข อสอบเข าส คล ง แบบท ละข อ 18 กรณ ท 2 การเพ มข อสอบแบบช ดหลายข อ ม ข อสอบประเภทช ดหลายข อ เช น ข อสอบประเภทสถานการณ ม เน อเร องให น กเร ยนอ าน แล วตอบค าถาม เป นข อ ๆ ให คล กเล อกท ประเภทข อสอบ เล อกเป น ช ดหลายข อ จะม กรอบส เหล ยมเน อเร อง ให ค ณคร ท าการพ มพ เน อเร องของข อสอบ ค ณคร สามารถระบ จ านวนข อสอบได โดยใส ต วเลขท ช องจ านวนข อสอบ แล วคล กป ม โปรแกรมจะแสดงจ านวนค าถามข นมา ตามท ได ระบ ไว นอกจากน ค ณคร สามารถระบ จ านวนต วเล อกของข อสอบได โดยใส ต วเลขท ช องจ านวนต วเล อก แล วคล กป ม 19 คล กท แสดง/ซ อน ท อย หล งข อ เพ อท าการพ มพ ค าถามและต วเล อกของข อสอบ ท าเช นเด ยวก นก บพ มพ ข อสอบ แบบท ละข อ จากน นกดป ม บ นท ก 20 2. เมน น าเข าช ดข อสอบจาก Word การน าข อสอบเข าคล งด วยไฟล Microsoft word น เป นการน าเข าข อสอบเป นช ดคร งละ หลาย ๆ ข อ อาจเป น ข อสอบคร งละ ข อ ข อสอบเหล าน นค ณคร จะต องจ ดให อย ในหมวด กล ม สาระ มาตรฐาน ต วช ว ด เด ยวก น ท งหมดก อนแล วจ งน าเข าส คล ง ในการจ ดเก บข อสอบเข าคล งน ค ณคร จะต องระบ รายละเอ ยดของข อสอบให ครบถ วนสมบ รณ ท งกล มสาระ สาระการเร ยนร มาตรฐาน และต วช ว ดของข อสอบ เพ อเวลาท ค นหาข อสอบและ ต องการเร ยกใช ก จะพบ ข อสอบในคล งได ตามหมวด กล ม สาระ มาตรฐาน ต วช ว ดท ต องการ แต ถ าค ณคร ไม ได ระบ อะไรไว เลย เวลาค นหาก จะไม พบข อสอบตามท ต องการ เม อค ณคร ได ท าการเก บข อสอบเข าคล งแล วน กเร ยนท ต องการท าข อสอบในคล งเพ อทดสอบความร ด วยตนเอง ก ย งสามารถเข าไปท าข อสอบตามกล มว ชา บทเร ยน สาระการเร ยนร มาตรฐาน ได อ กด วย แต ถ าหากว าข อสอบท เตร ยม มาน น ย งไม ได จ ดให อย ในหมวดเด ยวก นท งหมด ก จะม ว ธ ท ให ค ณคร น าข อสอบเข าคล งไปได ก อน แล วค ณคร ต องไป แก ไข ระบ รายละเอ ยดข อสอบ เช น ใส กล มสาระ มาตรฐาน ต วช ว ด ค าอธ บาย ข อสอบได ในภายหล ง จะกล าวถ งใน ข นตอนต อไป ว ธ การเตร ยมข อสอบ Word 1. ขนาดต วอ กษรใช Angsana new ค าถาม ห ามใช ต วพ มพ หนา 3. ห ามม เส นแบ งกลาง ค าอธ บาย ค าช แจง ห วกระดาษข อสอบ logo โรงเร ยน 4. ให ม เฉพาะต วข อสอบ ท ม แค ค าถาม และ ต วเล อก 4 ต วเล อก เท าน น 5. ข อท เฉลย หร อ ต วเล อกท ถ ก ให น ามาไว ท ข อ ก. ท กข อ เพราะการน าเข าข อสอบเป นช ด ด วย ไฟล Word น จะไม ม ให ระบ ต วเล อกเฉลย เหม อนเวลาท น าเ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks