หล กการส าค ญของการล กเส อ (สาม ญ) ก จกรรมการเร ยนร - PDF

Description
1 แผนการจ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ล กเส อ เนตรนาร ช นประถมศ กษาป ท 5 หน วยท 1 เร อง ว ชาการล กเส อ เวลา 16 ช วโมง แผนการเร ยนร ท 1 เร อง ความหมายและว ตถ ประสงค หล กการสาค ญของการล กเส อ (สาม ญ) เวลา 1 ช วโมง

Please download to get full document.

View again

of 31
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Psychology

Publish on:

Views: 16 | Pages: 31

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 แผนการจ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ล กเส อ เนตรนาร ช นประถมศ กษาป ท 5 หน วยท 1 เร อง ว ชาการล กเส อ เวลา 16 ช วโมง แผนการเร ยนร ท 1 เร อง ความหมายและว ตถ ประสงค หล กการสาค ญของการล กเส อ (สาม ญ) เวลา 1 ช วโมง สาระส าค ญ การล กเส อม งสร างให เยาวชนเป นพลเม องด ม ระเบ ยบว น ย ร จ กการเส ยสละและการบาเพ ญ ประโยชน ต อส วนรวม หล กการสาค ญของการล กเส อ ค อส งท ต องย ดเป นหล กในการดาเน นงานของล กเส อ เพ อพ ฒนา เยาวชนให เป นพลเม องด จ ดประสงค การเร ยนร 1. บอกความหมายของการล กเส อ (สาม ญ) ได 2. บอกว ตถ ประสงค ของการล กเส อ (สาม ญ)ได 3. บอกค ณล กษณะของการเป นพลเม องด ได 4. บอกหล กสาค ญของการล กเส อได 5. บอกว ธ ปฏ บ ต ตามหล กสาค ญของการล กเส อได สาระการเร ยนร 1. ความหมายของการล กเส อ (สาม ญ) 2. ว ตถ ประสงค ของการล กเส อ (สาม ญ) 3. ค ณล กษณะของการเป นพลเม องด 4. หล กการส าค ญของการล กเส อ (สาม ญ) ก จกรรมการเร ยนร 1.คร หร อผ กาก บล กเส ออธ บายในเร องพ ธ เป ดประช มกอง - และพ ธ ป ดกอง 2.พ ธ เป ดประช มกอง (ธงข น สวดมนต สงบน ง ตรวจ แยก) 3.เกม เพลง 4.ล กเส อทาแบบทดสอบก อนการเร ยนร 5. การสอนตามเน อหา คร และน กเร ยนร วมก นอภ ปรายเก ยวก บความหมายของการล กเส อ และสร ปเข ยนเป น แผนภ ม ต ดไว 6.คร อธ บายถ งว ตถ ประสงค ของการล กเส อ ประกอบแผนภ ม ท นามาแสดงและหล กการ ล กเส อ 7.แจกใบความร ให น กเร ยนได ศ กษา 2 8.แบ งน กเร ยนออกเป น 5 กล ม อภ ปรายเก ยวก บการปฏ บ ต ตนตามว ตถ ประสงค ของการ ล กเส อ และผลท ได ร บกล มละ 1 ข อ แล วนารายงานมาเสนอต อช นเร ยน คร และน กเร ยนช วยก น สร ปผลการอภ ปราย 9.แจกใบงานให ล กเส อศ กษาและลงม อปฏ บ ต ตามคาช แจงของใบงาน 10. พ ธ ป ดประช มกอง(ตรวจ น ดหมาย) ส อ / แหล งการเร ยนร 1. หน งส ออ านเพ มเต ม 2. แผนภ ม ความหมายและว ตถ ประสงค ของการล กเส อ 3. ป ายน เทศ 4. ใบความร ใบงาน แบบทดสอบ 5. เอกสารประกอบพ ธ การของล กเส อสาม ญ 6. แผนภ ม ภาพพล ก และการอย ค ายพ กแรม 7. หน งส อว ชาพ เศษล กเส อสาม ญ ว ธ การว ดผลและประเม นผล 1. การส งเกต - ความสนใจ - การเข าร วมก จกรรม 2. การส มภาษณ ซ กถามเก ยวก บความหมายและว ตถ ประสงค ของการล กเส อ 3. ตรวจผลงาน - จากรายงาน - การจ ดป ายน เทศ - ตรวจผลงานภาคปฏ บ ต แบบทดสอบก อนการเร ยนร คาช แจง ให ล กเส อกา X ท บต วอ กษรหน าคาตอบท ถ กต อง 1. ลอร ด เบเดนโพเอลล เป นคนชาต ใด ก. ฝร งเศส ข. อ งกฤษ ค. ไทย ง. สหร ฐอเมร กา 2. ในช วงว ยเด ก บ.พ. ม ความสนใจเร ยนในเร องใด ก. เรขาคณ ต ข. ส งคมศ กษา ค. ศ ลปศ กษา ง. ว ทยาศาสตร 3. เพราะเหต ใด ลอร ด เบเดน โพเอลล จ งได ร บฉายาว า อ มป ซ า ก. เร ยนหน งส อเก ง ข. ชอบศ กษาว ชาเรขาคณ ต ค. ปฏ บ ต หน าท ด วยความเข มแข ง ง. ม ประสบการณ เร องการสอดแนมในเวลากลางค นเป นอย างด 4. เพราะเหต ใด บ.พ.จ งต องไปอย ท ประเทศอ นเด ย ก. ต ดตามบ ดา ข. ไปเร ยนหน งส อ ค. ไปร บราชการทหาร ง. เพ อเสาะเสวงหาข มทร พย 5. เคร องหมายว ดแบดจ จะมอบให แก ใคร ก. ผ ท เป นล กเส อท กนาย ข. ล กเส อท ช วยส วนรวม ค. ล กเส อท เร ยนหน งส อเก ง ง. ผ ผ านการอบรมผ บ งค บบ ญชาล กเส อข นความร ช นส ง 6. บ.พ. ได ร บประสบการณ ด านล กเส อจากท ใด ก. ชนเผ าซ ล ข. เม องมาฟอ ค ง ค. เม องโกคาลม ง ง. ประเทศอ นเด ย 7. เด ก ๆ ม ส วนช วย ลอร ด เบเดน โพเอลล ในการรบอย างไร ก. ขนส มภาระ ข. วางแผนในการรบ ค. สอดแนมกองท พข าศ ก ง. ส งเสบ ยงอาหาร 8. การพ กแรมของล กเส อคร งแรกของโลก เก ดข นท ใด ก. ไทย ข. อ งกฤษ ค. อ นเด ย ง. สหร ฐอเมร กา 9. ในการรบท เม องมาฟอ ค ง บ.พ. ได ร บฉายาว าอะไร ก. ผ ป องก นมาฟอ ค ง ข. ผ ทาลายมาฟอ ค ง ค. ผ นาของมาฟอ ค ง ง. ผ ควบค มมาฟอ ค ง 10. ลอร ด เบเดน โพเอลล ได แนวค ดเก ยวก บประเพณ การจ บม อซ ายมาจากใคร ก. ผ เป นตา ข. ชนเผ าซ ล ค. ชนเผ าอาซ นต ง. ค ดค นข นมาเอง 3 4 ใบความร พ ธ เป ด ป ดประช มกอง ล กเส อสาม ญ พ ธ เป ดประช มกอง พ ธ เป ดประช มกองล กเส อสาม ญ ล กเส อตร ให ปฏ บ ต ตามข นตอน ด งน 1. การเป ด 2. การเช ญธงข น 3. การสวดมนต 4. การสงบน ง 5. การตรวจ แยก การเป ด การเป ด ผ กาก บย นหน าเสาธง ห างจากเสาธงพอสมควรเร ยกล กเส อเข าแถวร ปคร ง วงกลม การเช ญธงข น การเช ญธงข น เม อล กเส อเข าแถวเร ยบร อยแล วผ กาก บส งล กเส อ กอง ตรง ล กเส อท ทาหน าท เป นหม บร การ หร อทาหน าท หม บร การ 2 คน เข าไปเช ญธง โดยย นห างจากเสาธง ประมาณ 3 ก าว ทาว นทยห ตถ พร อมก น ลดม อลง คนท หน งก าวเข าไปข างหน า 2 ก าว แล วย นเท าช ด แกเช อกท ผ กธงออกถอยกล บมาย นท เด ม สองคนช วยก นเช ญธง (ให ผ นธงอย ทางขวาของผ เช ญธง) ผ กาก บเป นผ ส ง กองเคารพธงชาต ว นทยห ตถ ให ล กเส อทาว นทยห ตถ ผ กาก บและรองผ กาก บทา ว นทยห ตถ ด วยหม บร การนาร องเพลงชาต เม อธงชาต ข นส ยอดเสา ผ เช ญธงคนหน งก าวเข าไป 2 ก าว เท าช ด ผ กเช อกธง อ กคนหน งคงย นในท าตรง เม อผ กเช อกเร ยบร อยแล ว ถอยกล บมาย นค ก บ คนท ย นรอยอ ท งสองทาว นทยห ตถ พร อมก น ลดม อลง ผ กาก บและรองผ กาก บลดม อลงพร อมก บผ เช ญธง ส วนล กเส ออ นย งทาว นทยห ตถ อย และเม อล กเส อ 2 คน ท เช ญธงกล บเข าไปย นท หม ของตน แล ว ให ทาว นทยห ตถ เหม อล กเส อคนอ นด วย ผ กาก บจ งส งว า ม อลง ท กคนลดม อลงพร อมก น ถ าล กเส อม อาว ธ (ไม พลอง หร อไม ง าม) เม อจะออกไปเช ญธงให ฝากอาว ธไว ก บ ล กเส อคนต อไปก อน เม อเช ญธงเสร จกล บเข าท ก ให ร บอาว ธ มาถ อและทาว นทยาว ธ เหม อล กเส อ คนอ นและคาส งวท ผ กาก บส ง หเปล ยนคาส งจาก กอง ว นทยห ตถ เป น กอง - ว นทยว ธ จาก คาว า ม อลง เป น เร ยบ - อาว ธ การสวดมนต การสวดมนต เม อท กคนลดม อลง (หร อเร ยบอาว ธ) แล วให อย ในท าตรงถอดหมวก เตร ยมต วสวดมนต หม บร การนาสวดมนต (ล กเส อท น บถ อศาสนาอ นย นสงบ) การสงบน ง การสงบน ง เม อสวดมนต จบแล ว ท กคนสงบน ง โดยลดม อจากการพนมม อมาถ อ หวากไว ด านหน าด วยม อท งสอง ให แขนเหย ยดตรง ก มหน าเล กน อย การตรวจ การตรวจ ในการเป ดประช มกองจะตรวจอะไรก ได เช น เคร องแบบ เล บ ฟ น และ ความสะอาดอ นๆ ซ งผ กาก บจะเป นผ ส งสอนก อนว าจะตรวจอะไร ว ธ ตรวจ ตามปกต ผ กาก บจะให รองผ กาก บเป นผ ตรวจ รองผ กาก บจะทาความ เคารพ (ว นทยห ตถ ) ผ กาก บก อน แล วจ งไปตรวจหม ล กเส อ พอถ งหน าหม ล กเส อท จะตรวจ (ห าง จากนายหม พอสมควร นายหม ส งล กเส อในหม ของตนว า หม.. ตรง ท กคนตรง นายหม ทา ว นทยห ตถ ลดม อลง ก าวออกมา 1 ก าว ทาว นทยห ตถ อ กคร ง รายงานว า หม... พร อมท จะร บการ ตรวจแล ว ลดม อลง ถอยกล บเข าไปย นท เด ม (ในขณะท ล กเส อรายงานและทาว นทยห ตถ ผ ตรวจ ควรทาว นทยห ตถ ร บด วย) ผ ตรวจจะตรวจนายหม ก อน แล วจ งตรวจล กหม ขณะตรวจนายหม ๔จะ เด นตามไปด วย เพ อจะได ทราบถ งข อบกพร องของล กหม เม อตรวจครบท กคนแล ว นายหม กล บเข า ท ทาว นทยห ตถ ผ ตรวจอ กคร งลดม อลง แล วส ง หม...พ ก ถ าม อาว ธ ให ส ง หม.. ว นทย ว ธ ท กคนทาว นทยาว ธ นายหม ล กเส อลดม อลง ก าวออกมารายงานในท าว นทยาว ธ ลดม อลง กล บไปย นท เด ม ทาท าว นทยาว ธ อ กคร งและส ง หม... เร ยบ อา ว ธ และอย ในท าตรง เม อตรวจเสร จ ให นายหม ส ง หม... ว นทยา ว ธ และอย ในท าตรง เม อตรวจเสร จ ให นายหม ส ง หม... ว นทยา ว ธ อ กคร ง และ เร ยบอา ว ธ จากน น ส งพ ก รองผ กาก บท ไปตรวจจะรายงานผลการตรวจให ผ กาก บทราบ คนไหนตรวจเสร จ ก อนให รายงานก อน โดยไม ต องรอก น จากน นผ กาก บอาจจะพ ดอะไรอ กเล กน อยแล วส งแยก โด ยออกคาส งว า กอง ตรง แยก ให ล กเส อทาขวาห น แล วแยกก นไป ในกรณ ท ไม ม รองผ กาก บก ให นายหม เป นผ ตรวจแทน เม อผ กาก บส งให ตรวจ อะไรแล ว ผ กาก บจะส ง นายหม ตรวจ ให นายหม ก าวออกมาหน าแถวของตน รองนายหม ว งอ อม ด านหล งมาย นแทนท นายหม และทาหน าท เสม อนนายหม ใช ว ธ ตรวจเช นเด ยวก บรองผ กาก บตรวจ เม อตรวจเสร จให ย นรอหน าหม ของตนจนหม อ นตรวจเสร จครบท กหม จ งว งไปเข าแถวหน า กระดานข างหน าผ กาก บ โดยม นายหม บร การอย ห วแถวเพ อรายงานผลการตรวจ การรายงานให รายงานท ละคนจากห วแถวก อนคนไหนจะรายงานให ก าวออกไปข างหน า 1 ก าว พร อมก บทา 5 ว นทยห ตถ (ถ าม อาว ธให ทาว นทยาว ธ) แล วรายงาน เสร จแล วลดม อลงถอยเข าท ในแถวเม อรายงาน ครบท กคนให ผ กาก บส ง เข าท นายหม จะว งกล บเข าท พร อมก บรองนายหม ว งอ อมด านหล ง กล บมาย นท เด มของตน 6 7 ใบความร พ ธ ป ดประช มกอง เม อจบทบเร ยนในช วงน น หร อส นส ดการสอบแต ละคร งจะป ดประช มกอง ให ปฏ บ ต ตามข นตอน ด งน 1) การน ดหมาย 2) การตรวจ (เคร องแบบ) 3) การเช ญธงลง การน ดหมาย การน ดหมายผ กาก บย นหน าเสาธงเหม อตอนเป ด เร ยกล กเส อจ ดแถวคร งวงกลม และอาจสร ปผลการเร ยนเล กน อย แล วน ดหมายว าคร งต อไปจะเร ยนอะไร เพ อให ล กเส อเตร ยม อ ปกรณ มา การตรวจ การตรวจในการป ดประช มกองจะตรวจอย างอ นไม ได ต องตรวจเคร องแบบเพ ยง อย างเด ยว เพราะว าล กเส อเร ยนและทาก จกรรมหลายอย าง เคร องแบบย อมไม เร ยบร อย และจะต อง แต งเคร องแบบกล บบ าน ผ านท ช มชนหลายแห ง ถ าไม เร ยบร อยอาจนาความเส อมเส ยมาส กอง ล กเส อของตนได เม อผ กาก บส ง ตามระเบ ยบ พ ก และส งตรวจเคร องแบบ รองผ กาก บและ ล กเส อจะม ว ธ เด ยวก บการตรวจตอนเป ดประช มกอง แต เม อ ผ ตรวจตรวจเคร องแบบด านหน านาย หม เร ยบร อยแล วให ส ง นายหม กล บหล งห น เพ อจะตรวจความเร ยบร อยด านหล ง เม อเร ยบร อย แล วให ส งกล บหล งห นอ กคร ง แล วตรวจคนอ นต อไป โดยม นายหม เด นตามไปด วย เม อตรวจถ งคน ส ดท ายของหม ให เด นอ อมไปตรวจด านหล งด วย เม อตรวจเสร จนายหม กล บไปย นท ของตน ทา ว นทยห ตถ อ กคร ง ลดม อลง แล วส ง หม... พ ก (ถ าล กเส อม อาว ธก ให ปฏ บ ต เหม อนพ ธ เป ดประช ม กอง) การเช ญธงลง ให ล กเส อท ทานห าท หม บร การ 2 คน ออกไปท เสาธง (ทาเ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks