แผนปฏ บ ต กำรประจำป งบประมำณ พ.ศ สำน กย ทธศำสตร และแผน ส งหำคม PDF

Description
แผนปฏ บ ต กำรประจำป งบประมำณ พ.ศ สำน กย ทธศำสตร และแผน ส งหำคม 2556 หน า ส วนท 1 ข อม ลท วไป 1 ส วนท 2 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ ส วนท 3 รายละเอ ยด แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557

Please download to get full document.

View again

of 23
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

How To, Education & Training

Publish on:

Views: 23 | Pages: 23

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนปฏ บ ต กำรประจำป งบประมำณ พ.ศ สำน กย ทธศำสตร และแผน ส งหำคม 2556 หน า ส วนท 1 ข อม ลท วไป 1 ส วนท 2 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ ส วนท 3 รายละเอ ยด แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 ของสถาบ นว จ ยและพ ฒนาพ นท ส ง (องค การมหาชน) ย ทธศาสตร การว จ ยและพ ฒนา 1.1 แผนงานว จ ยสน บสน นการเสร มสร างประส ทธ ภาพการผล ตและการตลาด โครงการว จ ยเช งบ รณาการเพ อเสร มสร างประส ทธ ภาพการผล ตและการตลาดของพ ชท ม ศ กยภาพในการแข งข น 1) ช ดโครงการว จ ยเช งบ รณาการเพ อเสร มสร างประส ทธ ภาพการผล ตและการตลาดของกาแฟอราบ ก าบนพ นท ส ง 11 2) ช ดโครงการว จ ยเช งบ รณาการเพ อเสร มสร างประส ทธ ภาพการผล ตและการตลาดขององ นบนพ นท ส ง 14 3) ช ดโครงการว จ ยเช งบ รณาการเพ อเสร มสร างประส ทธ ภาพการผล ตและการตลาดของเสาวรสหวานบนพ นท ส ง 16 4) ช ดโครงการว จ ยเช งบ รณาการเพ อเสร มสร างประส ทธ ภาพการผล ตและการตลาดของอาโวกาโดบนพ นท ส ง 18 5) ช ดโครงการว จ ยเช งบ รณาการเพ อเสร มสร างประส ทธ ภาพการผล ตและการตลาดของไม ดอก 19 6) ช ดโครงการว จ ยเช งปฏ บ ต การเพ อเสร มสร างประส ทธ ภาพการผล ตและการตลาดผ กอ นทร ย โครงการหลวง 24 7) โครงการว จ ยเช งปฏ บ ต การเพ อเสร มสร างประส ทธ ภาพการผล ตและการตลาดพ ชผ กในพ นท ขยายผลโครงการหลวง 25 8) โครงการศ กษาเพ อปร บปร งประส ทธ ภาพด านการจ ดการหล งการเก บเก ยวและโลจ สต กส บนพ นท ส ง 26 9) ช ดโครงการว จ ยเช งบ รณาการเพ อเสร มสร างประส ทธ ภาพการผล ตและการตลาดของข าวบนพ นท ส ง 27 10) โครงการว จ ยการค ดเล อกและปร บปร งสายพ นธ ไก กระด กดาเพ อเป นส ตว เศรษฐก จทางเล อกใหม บนพ นท ส ง โครงการว จ ยและพ ฒนาการเพาะปล กและแปรร ปผล ตภ ณฑ จากเฮมพ โครงการว จ ยพ ชทางเล อกใหม เพ อสร างรายได แก ช มชน 1) โครงการว จ ยเช งบ รณาการเพ อเสร มสร างประส ทธ ภาพการผล ตและการตลาดของปท มมา 35 2) ช ดโครงการศ กษาค ดเล อกพ นธ มะม วงบนพ นท ส งสาหร บการแปรร ป 36 3) โครงการว จ ยและพ ฒนาหวายเพ อสร างรายได แก ช มชน 37 หน า 1.2 แผนงานว จ ยการฟ นฟ อน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต ส งแวดล อม และม ต ด านส งคม โครงการว จ ยเช งปฏ บ ต การพ ฒนาช มชนต นแบบโครงการหลวงเพ อให คนอย อาศ ยร วมก บป าไม ได อย างย งย น 1) โครงการว จ ยเช งปฏ บ ต การพ ฒนาช มชนต นแบบโครงการหลวงเพ อให คนอย อาศ ยร วมก บป าไม ได อย างย งย น 39 : กรณ ศ กษาช มชนป าเม ยง 2) โครงการว จ ยเช งปฏ บ ต การพ ฒนาช มชนต นแบบโครงการหลวงเพ อให คนอย อาศ ยร วมก บป าไม ได อย างย งย น 41 : กรณ ศ กษาช มชนท อาศ ยการทานาเป นหล ก 3) โครงการว จ ยเช งปฏ บ ต การพ ฒนาช มชนต นแบบโครงการหลวงเพ อให คนอย อาศ ยร วมก บป าไม ได อย างย งย น 42 : กรณ ศ กษาช มชนท ม ฐานจากการปล กฝ น โครงการว จ ยเพ อพ ฒนาช มชนต นแบบการพ ฒนาเพ อแก ไขป ญหาร นแรงบนพ นท ส ง 1) โครงการว จ ยการฟ นฟ ระบบเกษตรย งย นในพ นท ขยายผลโครงการหลวงโป งคา 45 2) โครงการพ ฒนาระบบการปล กพ ชผ กแบบย งย นบนพ นท ขยายผลโครงการหลวงป ากล วย 54 3) โครงการว จ ยเพ อลดการพ งพาป จจ ยภายนอก โดยสร างความม นคงทางด านอาหาร ยา สม นไพร และพล งงาน ในพ นท ขยายผลโครงการหลวงแม สอง 57 4) โครงการว จ ยเพ อพ ฒนาเศรษฐก จคร วเร อนและการจ ดการระบบน เวศในพ นท ขยายผลโครงการหลวงข นต นน อย 62 5) โครงการว จ ยเช งบ รณาการเพ อแก ป ญหาทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมในพ นท ขยายผลโครงการหลวงวาว 64 6) โครงการว จ ยเพ อสน บสน นการพ ฒนาอย างย งย นในพ นท ขยายผลโครงการหลวงแม สลอง ช ดโครงการว จ ยต อยอดองค ความร และสร างม ลค าเพ มจากภ ม ป ญญาท องถ นและความหลากหลายทางช วภาพ 1) ว จ ยต อยอดองค ความร และสร างม ลค าเพ มจากพ ชสม นไพรและยาพ นบ าน 67 2) ว จ ยและพ ฒนาช วภ ณฑ เกษตรและผล ตภ ณฑ สาหร บการปล กพ ชเพ อลดสารเคม บนพ นท ส ง 69 3) การประเม นระด บความพร อมของเทคโนโลย ท เก ดจากผล ตภ ณฑ บนฐานความหลากหลายทางช วภาพ ในการพ ฒนาไปส การใช ประโยชน เช งพาณ ชย โครงการพ ฒนาระบบการผล ตพล งงานทางเล อกท เหมาะสมบนพ นท ส ง โครงการว จ ยฟ นฟ แหล งอาหาร (Food Bank) และความหลากหลายทางช วภาพบนพ นท ส ง 77 หน า 1.3 แผนงานด านการตลาดของผลผล ต เพ อเตร ยมรองร บการเปล ยนแปลง โครงการว จ ยส นค าโครงการหลวงท ม ศ กยภาพในการแข งข นภายใต การเปล ยนแปลงของสภาวะโลกร อนและการเข าส ประชาคมอาเช ยน 1) โครงการว จ ยส นค าโครงการหลวงท ม ศ กยภาพในการแข งข นในการเข าส ประชาคมอาเซ ยน 79 2) โครงการศ กษาผลกระทบของการเปล ยนแปลงสภาวะโลกร อนต อการปล กพ ชบนพ นท ส ง กรณ ศ กษาโครงการหลวง โครงการศ กษาภาวะผ นาในช มชนท ส งผลต อการพ ฒนาพ นท ส ง แผนงานการจ ดการองค ความร และบ รณาการงานว จ ยและบนพ นท ส ง การจ ดการองค ความร งานว จ ย 1) การจ ดการองค ความร งานว จ ย 82 2) โครงการศ กษาและพ ฒนากระบวนการถ ายทอดเทคโนโลย โดยกระบวนการม ส วนร วมของช มชนและท องถ น การบร หารจ ดการและต ดตามงานว จ ย 1) งานกาก บและต ดตามงานว จ ย 85 2) งานทร พย ส นทางป ญญา ย ทธศาสตร การพ ฒนาสน บสน นโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง 2.1 แผนงานสน บสน นการพ ฒนาโครงการหลวงให เป นศ นย การเร ยนร ของการพ ฒนาพ นท ส งอย างย งย น โครงการสน บสน นการถ ายทอดเทคโนโลย และการเร ยนร 1) การสน บสน นการถ ายทอดเทคโนโลย และการเร ยนร การปล กไม ดอก 88 2) การสน บสน นการถ ายทอดเทคโนโลย และการเร ยนร การปล กไม ผล 90 3) การสน บสน นการถ ายทอดเทคโนโลย และการเร ยนร การเล ยงส ตว 92 4) การสน บสน นการถ ายทอดเทคโนโลย และการเร ยนร การปล กผ กอ นทร ย 94 5) การสน บสน นการถ ายทอดเทคโนโลย และการเร ยนร การปล กชาและกาแฟอราบ ก า 95 หน า 6) การสน บสน นการถ ายทอดเทคโนโลย และการเร ยนร การปล กพ ชผ กและสม นไพร 97 7) การสน บสน นโครงการป าชาวบ านในพระราช ปถ มภ ของสมเด จฯ และการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 99 8) การสน บสน นการเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการในศ นย เร ยนร โครงการหลวง โครงการรณรงค เพ อลดใช สารเคม บนพ นท ส งและเฝ าระว งการปนเป อนมลพ ษในส งแวดล อม โครงการสน บสน นการพ ฒนาค ณภาพผลผล ตตามมาตรฐานอาหารปลอดภ ย โครงการเสร มสร างความเข มแข งของช มชนบนพ นท ส ง โครงการพ ฒนาเยาวชนบนพ นท ส ง โครงการฟ นฟ และอน ร กษ ห ตถกรรมของชนเผ าบนพ นท ส ง โครงการเตร ยมความพร อมช มชนด านการท องเท ยว โครงการเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการในพ นท โครงการหลวง แผนงานการถ ายทอดองค ความร และขยายผลโครงการหลวง พ นท ขยายผลโครงการหลวง 1) โครงการขยายผลโครงการหลวงป ากล วย 115 2) โครงการขยายผลโครงการหลวงแม มะลอ 118 3) โครงการขยายผลโครงการหลวงผาแตก 122 4) โครงการขยายผลโครงการหลวงป าแป 125 5) โครงการขยายผลโครงการหลวงดอยป ย 128 6) โครงการขยายผลโครงการหลวงสบโขง 131 7) โครงการขยายผลโครงการหลวงล มน าป งตอนบนบ านปางมะโอ 135 8) โครงการขยายผลโครงการหลวงล มน าป งตอนบนบ านปางแดงใน 138 9) โครงการขยายผลโครงการหลวงล มน าป งตอนบนบ านห วยเป า 142 หน า 10) โครงการขยายผลโครงการหลวงวาว ) โครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย ) โครงการขยายผลโครงการหลวงแม สามแลบ ) โครงการขยายผลโครงการหลวงถ าเว ยงแก ) โครงการขยายผลโครงการหลวงโป งคา ) โครงการขยายผลโครงการหลวงสะเน ยน ) โครงการขยายผลโครงการหลวงคลองลาน ) โครงการขยายผลโครงการหลวงห วยเขย ง ) โครงการขยายผลโครงการหลวงปางห นฝน ) โครงการขยายผลโครงการหลวงปางยาง ) โครงการขยายผลโครงการหลวงว งไผ ) โครงการขยายผลโครงการหลวงแม สอง ) โครงการขยายผลโครงการหลวงโหล งขอด ) โครงการขยายผลโครงการหลวงน าแป ง ) โครงการขยายผลโครงการหลวงแม จร ม ) โครงการขยายผลโครงการหลวงส วนกลาง ) โครงการขยายผลโครงการหลวงน าแขว ง ) โครงการขยายผลโครงการหลวงน าเค ม ) โครงการขยายผลโครงการหลวงข นสถาน ) โครงการขยายผลโครงการหลวงแม สลอง ) โครงการขยายผลโครงการหลวงบ อเกล อ 210 หน า พ นท โครงการร กษ น าเพ อพระแม ของแผ นด น พ นท ขยายผลโครงการหลวงเพ อแก ป ญหาพ นท ปล กฝ นอย างย งย น 1) พ นท ขยายผลโครงการหลวงเพ อแก ป ญหาพ นท ปล กฝ นอย างย งย น บ านฟ าสวย 216 2) พ นท ขยายผลโครงการหลวงเพ อแก ป ญหาพ นท ปล กฝ นอย างย งย น บ านป าเก ยะใหม 218 3) พ นท ขยายผลโครงการหลวงเพ อแก ป ญหาพ นท ปล กฝ นอย างย งย น บ านผาแดง 220 4) พ นท ขยายผลโครงการหลวงเพ อแก ป ญหาพ นท ปล กฝ นอย างย งย น บ านแม แฮหลวง 222 5) พ นท ขยายผลโครงการหลวงเพ อแก ป ญหาพ นท ปล กฝ นอย างย งย น บ านข นต นน อย 224 6) พ นท ขยายผลโครงการหลวงเพ อแก ป ญหาพ นท ปล กฝ นอย างย งย น บ านเลอตอ 226 7) พ นท ขยายผลโครงการหลวงเพ อแก ป ญหาพ นท ปล กฝ นอย างย งย น บ านห วยฮะ 228 8) พ นท ขยายผลโครงการหลวงเพ อแก ป ญหาพ นท ปล กฝ นอย างย งย น บ านห วยแห ง 230 9) พ นท ขยายผลโครงการหลวงเพ อแก ป ญหาพ นท ปล กฝ นอย างย งย น บ านผ ปานเหน อ ) พ นท ขยายผลโครงการหลวงเพ อแก ป ญหาพ นท ปล กฝ นอย างย งย น บ านแม ระม ดหลวง ) พ นท ขยายผลโครงการหลวงเพ อแก ป ญหาพ นท ปล กฝ นอย างย งย น บ านห วยโป งพ ฒนา ) พ นท ขยายผลโครงการหลวงเพ อแก ป ญหาพ นท ปล กฝ นอย างย งย น (ส วนกลาง) พ นท ถ ายทอดองค ความร โครงการหลวงและพ ฒนาศ กยภาพช มชนบนพ นท ส ง แผนงานจ ดทาแผนช มชนในพ นท ขยายผลโครงการหลวงโดยการม ส วนร วมของช มชน โครงการสารวจและจ ดทาฐานข อม ลในระด บกล มบ าน โครงการจ ดทาแผนพ ฒนาช มชนในพ นท ขยายผลโครงการหลวง ย ทธศาสตร การบร หารจ ดการอ ทยานหลวงราชพฤกษ 243 4. ย ทธศาสตร การบร หารจ ดการท ม
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks