โปรแกรมส าเร จร ปส าหร บส าน กงาน - PDF

Description
ตอนท 1 โปรแกรมส าเร จร ปส าหร บส าน กงาน โดย นายน วรรณ ไชยร ตน โรงเร ยนว ดหนองเป ด อ าเภอย านตาขาว ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาตร ง เขต 1 โปรแกรมประมวลผลค า โปรแกรมส าเร จร ปเป นโปรแกรมคอมพ วเตอร ท ใช งานเฉพาะทาง

Please download to get full document.

View again

of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Internet

Publish on:

Views: 16 | Pages: 13

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ตอนท 1 โปรแกรมส าเร จร ปส าหร บส าน กงาน โดย นายน วรรณ ไชยร ตน โรงเร ยนว ดหนองเป ด อ าเภอย านตาขาว ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาตร ง เขต 1 โปรแกรมประมวลผลค า โปรแกรมส าเร จร ปเป นโปรแกรมคอมพ วเตอร ท ใช งานเฉพาะทาง ท น ามาต ดต งบน ระบบปฏ บ ต การในคอมพ วเตอร แต ละเคร อง เม อผ ใช ซ อโปรแกรมส าเร จร ปมาใช จะได โปรแกรมส าหร บต ดต งในร ป CD หร อ Floppy Disk พร อม ค ม อการใช เป นเอกสาร หร อจ ดไว ใน ร ปเอกสารอ เล กทรอน กส (E-book) ท บ นท กไว ในร ปเอกสารน าต ดต ว (Portable Document Format-PDF)โปรแกรมส าเร จร ปส าหร บส าน กงานท ใช ก นมากส าหร บคร และบ คลากรทางการ ศ กษา ค อ โปรแกรมประมวลค าหร อโปรแกรมพ มพ งาน โปรแกรมพ มพ ตารางค านวณ และ โปรแกรมการน าเสนอในร ปสไลด หร อภาพช ดประกอบการสอน การบรรยาย ซ งจะเป น ประโยชน ในการผล ตเอกสารประกอบการสอน การจ ดท าตารางบ ญช ประเภทต างๆ และการท า สไลด ประกอบการสอนหร อการฝ กอบรม. การใช งานคอมพ วเตอร ระด บพ นฐานในโรงเร ยนส วนมากจะเป นการพ มพ เอกสาร ข อสอบ ป ายน เทศ การเก บข อม ล และการค านวณคะแนนน กเร ยน โปรแกรมส าเร จร ปท เหมาะสมส าหร บการใช งานน ค อ โปรแกรมส าเร จร ปช ด Office เพราะใช งานง าย ม ความสามารถส งและน ยมใช ก นอย างแพร หลาย น าไปประย กต ใช งานในโรงเร ยนได เป น อย างด ในค ม อการศ กษาอบรมน ม เน อหาครอบคล ม 3 โปรแกรม ค อ โปรแกรมการ ประมวลค า (Ms Word) โปรแกรมสร างตารางค านวณ (Ms Excel) โปรแกรมการน าเสนอ (Ms Power Point) แต ส าหร บการฝ กอบรม หล กส ตรน จะให น กเร ยนได ร จ กเฉพาะ โปรแกรม ประมวลผลค า หร อท เราเร ยนว า Microsoft Word เน องจาก เวลา และระยะของการ ฝ กอบรมม อย จ าก ด ซ งหากน กเร ยนสนใจก สามารถศ กษาเพ มเต มได จากแหล งต าง ๆ โปรแกรมการประมวลค า โปรแกรมประมวลค า (Word Processing) เป นโปรแกรมพ มพ ท ท าหน าท เหม อน เคร องพ มพ ด ดแต ม ค ณสมบ ต ด กว า เพ อให ผ ใช สามารถพ มพ แก ไข ส าเนา ยกข อความเพ อ น าไปใช อ กโดยไม ต องพ มพ ใหม ลบ เล อกขนาดและแบบอ กษร และจ ดร ปแบบได เม อ พ มพ แล วสามารถบ นท ก (Save) เพ อเก บไว ในหน วยเก บข อม ลเพ อใช ประโยชน ต อไป โปรแกรมประมวลค าม หลายประเภทท งท ท างานบนระบบ DOS และบนกราฟ ก บนระบบปฏ บ ต การ DOS เท าท ใช ก นในเม องไทย ได แก (1) Duangjan (DJ) ซ งอ ง กราฟ ก (Graphic mode) พ ฒนาข นโดยคนไทยท สหร ฐอเมร กา (2) Wordstar ของอเมร กา (3) โปรแกรม KU ของมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (โดย ดร.ย น ภ วรวรรณ) (4) โปรแกรม ราชว ถ RW ของรามาธ บด (5) Word Perfect และ(6) Page Maker ของไมโครซอฟท ส วนท ท างานบนกราฟ กและท างานบน Windows ได แก (1) โปรแกรม CUWriter พ ฒนาโดยจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย (2) Word Perfect ของไมโครซอฟท (3) Page Maker และ (4) Microsoft Word ซ งพ ฒนาโดยบร ษ ทไมโครซอฟท แห งสหร ฐอเมร กา ในหน วยน จะน าเสนอเฉพาะ Microsoft Word เน องจากเป นโปรแกรมประมวลค าท น ยมแพร หลายและม ค ณล กษณะสมบ รณ ท ส ด 1. ไมโครซอฟท เว ร ด โปรแกรม Microsoft Word หร อเร ยกส นๆ ว า เว ร ด เป นโปรแกรมพ มพ หร อสร าง เอกสาร ได แก รายงาน จดหมาย บ นท ก หน งส อ ต ารา ฯลฯ 1.1 ค ณล กษณะเด นของไมโครซอฟท โปรแกรม Microsoft Word เป นท น ยมแพร หลายเน องจากม ค ณล กษณะเด นและ ความสามารถด งน ม ระบบอ ตโนม ต ต างๆ ท ช วยให การท างานสะดวกข น เช น การตรวจค าสะกด การ ตรวจสอบไวยากรณ การใส ข อความอ ตโนม ต เป นต น สามารถใช Word สร างตารางท สล บซ บซ อนได สามารถสร างจดหมายได อย างรวดเร ว โดยสามารถก าหนดให ผ ว เศษ (Wizard) ใน Word สร างแบบฟอร มของจดหมายได หลายร ปแบบตามต องการ ตกแต งเอกสารได ง ายและรวดเร ว เราสามารถตกแต งร ปแบบของเอกสารได ด วย ต วเอง หร อเพ อความสะดวกจะให Word ตกแต งให ก ได สามารถแทรกร ปภาพ กราฟ หร อผ งองค กรลงในเอกสารได เน องจาก Word เป น โปรแกรมท ท างานบนว นโดว ด งน นค ณสมบ ต ต างๆ ของว นโดว จะม อย ใน Word ด วย เช น สามารถย อ ขยายหน าต างได หร อสามารถเร ยกใช ร ปแบบต วอ กษรท ม อย มากมาย ในว นโดว ได ความสามารถในการเช อมต อก บโปรแกรมอ นได ในช ดโปรแกรม Microsoft Office สามารถโอนย ายข อม ลต างๆ ระหว างโปรแกรมได เช น สามารถด งข อม ลใน Excel มาใส ใน Word สามารถทราบข อม ลเก ยวก บ Word ได โดยถามผ ช วยเหล อท ม ช อว า Office Assistance ซ งเป นผ ท คอยตอบค าถามเก ยวก บความหมายและว ธ ใช งาน เราสามารถ ใช งาน Office Assistance ได ตลอดเวลาขณะท ใช งาน Word สร างเอกสารให ใช งานในอ นเทอร เน ตได อย างง ายๆ ต วโปรแกรมม ความเสถ ยรในการใช งานค อนข างส ง หมายเหต ในหน วยน จะเสนอ Microsoft Word 97 เป นแนวทางในการศ กษา 2. การเป ดโปรแกรม MS Word เม อม โปรแกรม Ms Word ต ดต งอย ในเคร องคอมพ วเตอร แล วจ งสามารถเป ดหร อ เร ยกข นมาใช งานได ด งน คล กเล อกเมน Start Program Microsoft Word โปรแกรม Ms Word จะ เป ดข นมาใช งาน 3. การสร างเอกสารข นมาใหม ส งแรกท ควรท าก อนสร างเอกสารใหม (New Document) ค อ การสร างเอกสารว าง (blank document) ข นมาใหม เส ยก อน เพ อจะพ มพ ข อความ รายงาน หร อบทความต างๆ ลง ไป ส าหร บการสร างเอกสารใหม น นสามารถท าได ด งน สร าง คล กเมน แฟ ม คล กเล อกไอคอน เอกสารเปล า คล กป ม ตกลง โปรแกรมจะสร างเอกสาร เปล าๆ ข นมาพร อมส าหร บ พ มพ งาน 3.1 พ มพ เน อหาของเอกสาร ข นตอนในการพ มพ ข อความลงในเอกสาร การพ มพ ข อความลงในเอกสารน น จะม หล กการและว ธ การเช นเด ยวก นก บการพ มพ ข อความในโปรแกรม Notepad ด งน คล กเมาส ลงไปในพ นท ท างาน พ มพ ข อความท ต องการ กดป ม Enter เม อต องการ ข นบรรท ดใหม กดป ม tab เม อต องการย อหน า เม อพ มพ จนถ งขอบ โปรแกรมจะต ดข น บรรท ดใหม 3.2 บ นท กเอกสาร เม อสร างเอกสารเสร จเร ยบร อยด งท ต องการแล ว ควรจะบ นท กเอกสารท สร าง น นลงเป นไฟล เอกสารให เร ยบร อย เพ อจะสามารถน าไปใช งานในภายหล งได คล กเมน แฟ ม บ นท กแฟ ม เป น (หร อจะเล อกเมน บ นท ก ก ได ส าหร บการบ นท กคร งแรก) คล กเล อกโฟลเดอร ท ต องการ ในช อง บ นท กใน กรอกช อไฟล ท ต องการลงใน ช อง ช อแฟ ม คล กป ม บ นท ก เพ ยงเท าน งานท งหมดจะถ กบ นท กเป น ไฟล เร ยบร อย 3.3 เป ดเอกสารเก า การเป ดเอกสารท บ นท กเอาไว ออกมาใช งาน สามารถท าได ด งน คล กเมน แฟ ม เป ด คล กเล อกโฟลเดอร ท บ นท ก ไฟล เอาไว ในช องมองหาใน คล กเล อกไฟล ท ต องการ คล กป ม เป ด เอกสาร ท ต องการจะถ กเป ดข นมาใช งาน 3.4 การจ ดร ปแบบเอกสาร การก าหนดร ปแบบของต วอ กษร (Font) โปรแกรม Ms Word สามารถเปล ยนร ปแบบของต วอ กษรภายในข อความให สวยงามได ตามต องการ ต วอ กษรท สามารถน ามาใช ได น นม อย ด วยก นหลายร ปแบบ ภาษาคอมพ วเตอร เราเร ยกต วอ กษรว า ฟอนต (Font) Almond ต วหน งส อแบบ Cordia UPC Times New Roman ต วหน งส อแบบ JasmineUPC ต วหน งส อแบบ BrowalliaUPC Bookman Old Style Microsoft Sans Serif ต วหน งส อแบบ AngsanaUPC นอกจากการปร บร ปแบบต วอ กษร (Font) ชน ดต างๆ แล ว สามารถปร บร ปร าง ต วอ กษรท วไปได หลายร ปแบบเช น ขนาดต วอ กษร การก าหนดให เป นต วหนา ก าหนดให เป น ต วเอ ยง ก าหนดให เป นต วท ม ข ดเส นใต เป นต น ส าหร บการก าหนด ร ปแบบต วอ กษรน นสามารถท าได ด งน คล กเมน แก ไข แถบส ท งหมด ส งเกตว าจะเก ด แถบส ด าบนข อความ ท งหมด คล กในช อง แบบอ กษร แล ว คล กเล อกช อแบบต วอ กษรท ต องการ (แบบต วอ กษรท สามารถใช ภาษาไทย ได ม กจะม ค าว า UPC ต อท าย) คล กในช อง ขนาดอ กษร แล ว เล อกต วเลขขนาดต วอ กษร ให ใหญ ข น หร อเล กลง จากน นคล กบนพ นท ว างๆ หน งคร ง เพ อเป นการยกเล กการ เล อกข อความท งหมด นอกจากการปร บร ปแบบต วอ กษรท งหมดของเอกสารพร อมๆ ก นแล ว เราย งสามารถ เล อกปร บเพ ยงข อความบางส วนเท าน นก ได ด งต วอย างต อไปน จะเป นการปร บให ต วอ กษรหนาข นและม ส แดง แดรกเมาส ปาดข อความท ต องการ แก ไขให ม แถบส ด าเก ดข น คล กป ม ต วหนา B บนแถบ เคร องม อ เพ อส งให ข อความท เล อก เป นต วหนาข น คล กป ม ส แบบอ กษร A บนแถบเคร องม อ แล วคล กเล อกส ท ต องการ สามารถใช ว ธ เด ยวก นน แก ไข ข อความส วนอ นๆ ได ตามต องการ การตกแต งช อเร องให ด โดดเด น ในการตกแต งต วอ กษรหร อข อความน น นอกจากว ธ การท กล าวข างต นแล ว เราย ง สามารถตกแต งข อความเพ มเต มให ด โดดเด นข นได อ กด วย เช น การใส เงาให ต วอ กษร ด ง ข นตอนต อไปน แดรกเมาส ปาดข อความท ต องการ แก ไขให ม แถบส ด าเก ดข น คล กเมน ร ปแบบ แบบอ กษร คล กเล อกช อแบบต วอ กษรท ต องการ จากช อง แบบอ กษร คล กเล อกล กษณะต วหนา ต วบาง จากในช อง ล กษณะของแบบอ กษร คล กเล อกขนาดจากช อง ขนาด คล กเล อกส ของต วอ กษรจากช อง ส ในกรอบ ล กษณะพ เศษ สามารถ คล กเล อกล กษณะพ เศษแบบต างๆได ด วยการคล กในช องหน าห วข อท ต องการให เป นเคร องหมายถ ก ในระหว างปร บแต งสามารถด ต วอย าง ได จากช อง แสดงต วอย าง ด านล าง คล กป ม ตกลง เพ อย นย น การเปล ยนร ปแบบข อความ ข อความท เล อกจะเปล ยนร ปแบบ ตามต องการ 3.4.3 จ ดต าแหน งข อความให อย ก บท เม อพ มพ ข อความลงในเอกสาร โปรแกรมจะจ ดให ข อความท งหมดอย ช ด ไป ทางด านซ ายเสมอ แต เราสามารถจ ดต าแหน งของข อความให ช ดซ าย ช ดขวา หร อวางตรง กลางได ตามต องการในภายหล ง ส าหร บว ธ การจ ดต าแหน งสามารถท าได ด งน คล กเมาส บนข อความท ต องการ จ ดต าแหน ง บนแถบเคร องม อ คล กป ม ก งกลาง ข อความจะถ กจ ดต าแหน งให อย ก งกลางหน ากระดาษท นท ล กษณะการจ ดต าแหน งข อความแบบต างๆ Align Left เป นการจ ดต าแหน ง ข อความให วางช ดไป ทางด านซ ายท งหมด Align Center เป นการจ ดต าแหน ง ข อความให วางเร ยงอย ตรงกลางของท กบรรท ด Align Right เป นการจ ดต าแหน ง ข อความให วางช ดไป ทางด านขวาท งหมด Justify เป นการจ ดต าแหน งข อความท กๆ บรรท ดให ย ดช ดขอบท งด านซ าย และขอบด านขวา โดยจะเพ ม ระยะของช องไฟให มากข น Justify เป นการจ ดต าแหน งข อความท กๆ บรรท ด ให ย ดช ดขอบท งด านซ ายและขอบด าน ขวา โดยจะเพ มระยะของช องไฟ และ ระยะระหว างต วหน งส อให มากข
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks