กองนโยบายและแผน สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา - PDF

Description
KM ARU คำนำ ตามพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ มาตรา 11 ได กาหนดให ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร ในส วนราชการ เพ อให ม ล กษณะเป นองค กรแห ง การเร ยนร อย างสม าเสมอ

Please download to get full document.

View again

of 96
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Math & Engineering

Publish on:

Views: 17 | Pages: 96

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
KM ARU คำนำ ตามพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ มาตรา 11 ได กาหนดให ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร ในส วนราชการ เพ อให ม ล กษณะเป นองค กรแห ง การเร ยนร อย างสม าเสมอ ตามเกณฑ การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) หมวด 4 การว ด การว เคราะห และการจ ดการความร และองค ประกอบท 7 ต วบ งช ท 7.2 การพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร เพ อยกระด บความสามารถและมาตรฐานการปฏ บ ต ราชการให ส งข นโดยอาศ ยการจ ดการ ความร เป นเคร องม อในการข บเคล อน ด งน น มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา จ งด าเน นการจ ดท า แผนจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ซ งม การก าหนดประเด นความร เป าหมายของการจ ดการความร ท สอดคล องก บแผนกลย ทธ ของสถาบ น ฉบ บน ข น หว งเป นอย างย งว าแผนการจ ดการความร ฉบ บน จะใช เป นแนวทางให ท กหน วยงานและ บ คลากรท กท านได ปฏ บ ต ร วมก นในการจ ดการความร เพ อน าองค ความร ท ได มาใช การปฏ บ ต งานให บรรล เป าหมายตามประเด นย ทธศาสตร ต อไป กองนโยบายและแผน สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา สารบ ญ หน า คานา สารบ ญ บทท 1 บทนา 1.1 ประว ต ความเป นมา ข อม ลพ นฐาน แผนและผลการร บน กศ กษา จานวนผ สาเร จการศ กษา ร อยละของผ สาเร จการศ กษาระด บปร ญญาตร ท ได งานทาหร อ ประกอบอาช พอ สระภายในระยะเวลา 1 ป จานวนบ คลากรสายว ชาการและสายสน บสน นว ชาการ งบประมาณ ผลการดาเน นงานท ผ านมาของมหาว ทยาล ยราชภ ฏ พระนครศร อย ธยา 25 บทท แผนพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ว ส ยท ศน 29 ปณ ธาน 29 ปร ชญา 29 ค าน ยมองค กร 29 ว ตถ ประสงค เอกล กษณ อ ตล กษณ พ นธก จ ประเด นย ทธศาสตร 29 บทท 3 แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 3.1 กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management Process) องค ความร ท จาเป นในการปฏ บ ต ราชการ 33 แผนการจ ดการความร 4 บทท ภาคผนวก สารบ ญ (ต อ) การดาเน นงานจ ดการความร มหาว ทยาล ยราชภ ฏ พระนครศร อย ธยา ปฏ ท นการปฏ บ ต งานการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เร อง นโยบายการจ ดการความร ค าส งมหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ท 232/2556 เร อง แต งต งคณะกรรมการพ ฒนา ระบบการจ ดการความร ในองค กร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏ พระนครศร อย ธยา ค าส งมหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ท 590/2556 เร อง แต งต งคณะกรรมการจ ดท า แผนการจ ดการความร ในองค กร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏ พระนครศร อย ธยา (เพ มเต ม) ค าส งมหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ท 702/2556 เร อง แต งต งคณะกรรมการด าเน นงาน แผนการจ ดการความร ในองค กร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏ พระนครศร อย ธยา (เพ มเต ม) หน า 85 บทท 1 บทนำ 1.1 ประว ต ควำมเป นมำ พ.ศ ก อต งโรงเร ยนฝ กห ดคร เม องกร งเก าข น เม อว นท 1 กรกฎาคม ณ หล งพระราชว งจ นทร เกษม ต อมาในป พ.ศ ได ต งโรงเร ยนคร ม ลกส กรรมข น สอนว ชากส กรรม ท ต าหน กเพน ยดอ กหน งแห ง ในป พ.ศ ได ท าการรวมโรงเร ยนท งสองเข าด วยก น ณ ต าหน กเพน ยด เม อทางราชการประกาศ ย บมณฑล ใน พ.ศ จ งม ฐานะเป นโรงเร ยนฝ กห ดคร ม ลฝ กห ดคร ประกาศน ยบ ตร จ งหว ดพระนครศร อย ธยา พ.ศ ย ายโรงเร ยนจากต าหน กเพน ยดมาต งในบร เวณกรมทหารต าบลห วแหลม แยกเป นสอง โรงเร ยนเปล ยนช อเป น โรงเร ยนฝ กห ดคร ประกาศน ยบ ตรจ งหว ดพระนครศร อย ธยา และ โรงเร ยนฝ กห ด คร สตร ประกาศน ยบ ตรจ งหว ดพระนครศร อย ธยา พ.ศ ได ท าการย ายโรงเร ยนฝ กห ดคร ประกาศน ยบ ตรจ งหว ดพระนครศร อย ธยาไปอย ท ราชพ สด ต ดก บว ดวรโพธ (โรงเร ยนประต ช ยในป จจ บ น) โรงเร ยนฝ กห ดคร สตร ฯ ย ายไปอย ท ตาบลหอร ตนช ย (หอพ กอ ทองในป จจ บ น) พ.ศ เปล ยนช อโรงเร ยนฝ กห ดคร ประกาศน ยบ ตรจ งหว ดพระนครศร อย ธยาเป นโรงเร ยนฝ กห ด คร พระนครศร อย ธยา ต อมาในป พ.ศ ยกฐานะกองการฝ กห ดคร เป นกรมการฝ กห ดคร เม อว นท 29 ก นยายนและได เร มต นผล ตคร ป.กศ. ในป พ.ศ พ.ศ ได ย ายสถานท ต งโรงเร ยนฝ กห ดคร พระนครศร อย ธยามาต ง ณ เลขท 96 หม 2 ถ.ปร ด พนมยงค ต.ประต ช ย อ.พระนครศร อย ธยา จ.พระนครศร อย ธยา ยกฐานะข นเป นว ทยาล ยคร พระนครศร อย ธยา และได ท าการรวมโรงเร ยนฝ กห ดคร สตร ฯ เข าก บว ทยาล ยคร พระนครศร อย ธยาในป พ.ศ ต อมาได ทาการเป ดสอนถ งระด บปร ญญาตร (ป.อ.) 2 ป ในป พ.ศ (ค.บ.) 2 ป พ.ศ เร มใช หล กส ตรสภาการฝ กห ดคร เป ดสอนระด บ ป.กศ. ป.กศ. ส ง 2 ป ระด บปร ญญาตร พ.ศ เป ดสอนระด บปร ญญาตร (ค.บ.) 4 ป พ.ศ เป ดหล กส ตรสภาการฝ กห ดคร พ.ศ เป ดร บน กศ กษา ป.กศ.ส ง เทคน คการอาช พ เพ มเต ม 6 ว ชาหล กส ตรเป ดสอนถ ง ป การศ กษา 2527 เท าน น พ.ศ เป ดหล กส ตรสาขาว ชาการอ นนอกเหน อจากสาขาว ชาช พคร พ.ศ พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วภ ม พลอด ลยเดช พระราชทานนาม ราชภ ฏ และ ตราส ญล กษณ ราชภ ฏแก ว ทยาล ยคร ท วประเทศ เม อว นท 14 ก มภาพ นธ พ.ศ แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ P a g e พ.ศ ม การปร บเปล ยน พ.ร.บ.ว ทยาล ยคร เป น พ.ร.บ.สถาบ นราชภ ฏม ผลบ งค บใช ต งแต ว นท 25 มกราคม พ.ศ ว ทยาล ยคร พระนครศร อย ธยา จ งเปล ยนช อเป น สถาบ นราชภ ฏพระนครศร อย ธยา พ.ศ ม การปร บเปล ยน พ.ร.บ. สถาบ นราชภ ฏ พ.ศ เป น พ.ร.บ. มหาว ทยาล ยราชภ ฏ พ.ศ และม ผลบ งค บใช เม อว นท 15 ม ถ นายน พ.ศ สถาบ นราชภ ฏพระนครศร อย ธยาจ งเป น มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ท ต ง/อำณำเขต มหำว ทยำล ยรำชภ ฏพระนครศร อย ธยำ ป จจ บ น ม พ นท ต งอย 4 แห ง ค อ แห งท 1 เขตสถานศ กษาและบ านพ กม พ นท 169 ไร ต งอย เลขท 96 หม 2 ถ.ปร ด พนมยงค ต.ประต ช ยอ.พระนครศร อย ธยา จ.พระนครศร อย ธยา ม อาณาเขตด งน ท ศเหน อ จรดถนนปร ด พนมยงค ท ศใต จรดถนนอ ทอง ท ศตะว นออก จรดจวนผ ว าราชการจ งหว ด ท ศตะว นตกจรดถนนศร สรรเพชญ แห งท 2 เขตหอพ กและบ านพ ก (หอพ กอ ทอง) ม พ นท 33 ไร ต งอย เลขท ก.2 ถ.ปร ด พนมยงค ต.หอร ตนไชย อ.พระนครศร อย ธยา จ.พระนครศร อย ธยา แห งท 3 ศ นย สามบ ณฑ ต ต งอย ณ หม ท 7 ต.สามบ ณฑ ต อ.อ ท ย จ.พระนครศร อย ธยา ม พ นท ประมาณ 633 ไร 30 ตารางวา เป นท ด นในความด แลของกระทรวงศ กษาธ การและอน ญาต มหาว ทยาล ยใช ประโยชน เพ อจ ดการศ กษาโดยให เช าในระยะยาว ท งน ได ท าส ญญาเช าและม ผลต งแต ว นท 1 มกราคม 2543 เป นต นมา ขณะน ได จ ดท าแผนแม บทเร ยบร อยแล ว และอย ในระหว างพ จารณาทบทวน เพ อดาเน นการต อไป แห งท 4 ศ นย การศ กษาจ งหว ดอ างทอง เน อท 12 ไร ต งอย ณ ต.ศาลาแดง อ.เม อง จ.อ างทอง ม อาคารเร ยน 1 หล ง (3 ช น) เร มเป ดสอนน กศ กษาระด บปร ญญาตร ต งแต ภาคเร ยนท 1/2551 เป นต นมา แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ P a g e 1.1.2 ส ญล กษณ ประจำมหำว ทยำล ย พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วทรงพระกร ณาโปรดเกล าฯ พระราชทาน ตราพระราชล ญจกรประจ าพระองค เพ อใช เป นตราส ญล กษณ ประจ าสถาบ นราชภ ฏ ท วประเทศตามกระทรวงศ กษาธ การได น าความกราบบ งคมท ลพระ กร ณา ขอพระราชทานเพ อเป นส ร มงคลแก มหาว ทยาล ยราชภ ฏตามหน งส อส าน กราชเลขาธ การ ลงว นท 6 ม นาคม พ ทธศ กราช 2538 ตราส ญล กษณ ท ทรงพระกร ณาโปรดเกล าฯ พระราชทานม ล กษณะเป นร ปวงร ภายในเป นร ปพระท น งอ ฐท ศ ประกอบด วยวงจ กร กลางวงจ กรม อ กขระเป น อ หร อเลข ๙ รอบวงจ กรม ร ศม เปล งออกโดยรอบ เหน อจ กร เป นร ปเศวตฉ ตรเจ ดช น ฉ ตรต งอย บนพระท น งอ ฐท ศ (แปลความหมายว า ทรงม พระบรมเดชาน ภาพในแผ นด น) โดยท ว นบรมราชาภ เษกตามโบราณราชประเพณ ได เสด จประท บเหน อ พระท น งอ ฐท ศ และสมาช กร ฐสภาถวายน าอภ เษก จากท ศท งแปด ม วงร อ กวงหน งเป นกรอบรอบตรา พระราชล ญจกรจาร กช อท อนบนเป นภาษาไทยว า มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ท อนล างจาร กเป น ภาษาอ งกฤษว า PHRANAKHON SI AYUTTHAYA RAJABHAT UNIVERSITY ส น าเง น แทน สถาบ นพระมหากษ ตร ย ผ ให กาเน ดและพระราชทานนาม สถาบ นราชภ ฏ ส เข ยว แทน แหล งท ต งของมหาว ทยาล ยซ งอย ในพ นท แหล งธรรมชาต และส งแวดล อมท สวยงาม ส ทอง แทน ความเจร ญร งเร องทางภ ม ป ญญา ส ส ม แทน ความร งเร องทางศ ลปว ฒนธรรมท องถ นท ก าวไกลในมหาว ทยาล ย ส ขาว แทน ความค ดอ นบร ส ทธ ของน กปราชญ แห งพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว คต ธรรม ส กขากาโม ภวโหต ซ งแปลว า ผ ใฝ ในการศ กษาเป นผ เจร ญ ส ประจำมหำว ทยำล ย เหล อง - แดง แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ P a g e ธงประจำมหำว ทยำล ย ส เหล อง (อย ด านบน) ส แดง (อย ด านล าง) ม ตราส ญล กษณ อย ตรงกลาง ดอกไม ประจำมหำว ทยำล ย ดอกโสน ต นไม ประจำมหำว ทยำล ย ต นโสน ค ณสมบ ต บ ณฑ ตท พ งประสงค มหาว ทยาล ยม เป าประสงค ในการผล ตบ ณฑ ตท ม ค ณภาพ ค ณธรรม น าการพ ฒนาท องถ น ด วยการ เป นคนเก ง คนด ม ความร ร กท องถ นและความเป นไทย โดยม ค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค ด งน 1) ค ณธรรม: ม ค ณธรรมและจร ยธรรม ม ว น ย ขย น ซ อส ตย อดทน ร กาลเทศะ ม เจตคต ท ด และม ความร กความศร ทธาในว ชาช พ 2) ควำมร : ม ความรอบร ในว ชาการและว ชาช พ ท งภาคทฤษฎ และปฏ บ ต รวมท งสามารถน า ความร และประสบการณ ไปประย กต ใช ได อย างเหมาะสม ตามจ ดประสงค ของหล กส ตร และมาตรฐานว ชาช พ 3) ควำมค ด: ม ความสามารถในการค ดว เคราะห และส งเคราะห อย างเป นระบบ เป นบ คคลแห งการเร ยนร และพ ฒนาภ ม ป ญญาของตนเอง 4) ใฝ ส มพ นธ : ม จ ตใจส มพ นธ ร จ กพ งพาตนเองและหม นเพ ยรพ ฒนางานท ร บผ ดชอบอย เสมอ 5) จ ตสำธำรณะ: ม จ ตสาธารณะในการพ ฒนาส งคมท องถ นและประเทศชาต เห นแก ประโยชน ส วนรวม ม จ ตใจเป นประชาธ ปไตยและกระต อร อร นในการม ส วนร วมก บการปกครอง ในระบอบประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป นประม ข 6) ภำวะผ น ำ: ม ภาวะผ น าและสามารถต ดต อส อสารก บผ อ นได อย างม ประส ทธ ภาพ และ สามารถ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks