แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร ประจ าป งบประมาณ ฉบ บปร บปร ง - PDF

Description
แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร ประจ าป งบประมาณ ฉบ บปร บปร ง ค าน า จากการท มหาว ทยาล ยได จ ดท าแผนพ ฒนามหาว ทยาล ยของมหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร (ม ถ นายน 2552 พฤษภาคม 2556)

Please download to get full document.

View again

of 26
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Recipes/Menus

Publish on:

Views: 22 | Pages: 26

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร ประจ าป งบประมาณ ฉบ บปร บปร ง ค าน า จากการท มหาว ทยาล ยได จ ดท าแผนพ ฒนามหาว ทยาล ยของมหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร (ม ถ นายน 2552 พฤษภาคม 2556) เพ อเป นกรอบท ศทางการพ ฒนามหาว ทยาล ย และเป นแนวทางการก าก บการด าเน นงาน ของผ บร หารมหาว ทยาล ยและหน วยงาน ในการม งส ว ส ยท ศน ท ได ร วมก นก าหนด ด วยกระบวนการบร หาร เช งกลย ทธ ท เป นการบ รณาการร วมก นระหว างการวางแผน การจ ดสรรทร พยากร และการประเม นผลการ ด าเน นงานจากหน วยงานภายนอกและภายในมหาว ทยาล ย โดยเน นการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ตามมาตรฐาน อ ดมศ กษาในท กด าน ค อ ด านค ณภาพบ ณฑ ต ด านธรรมาภ บาลของการบร หารการอ ดมศ กษา ด านพ นธก จของการ บร หารการอ ดมศ กษา และด านการสร างและพ ฒนาส งคมฐานความร และส งคมแห งการเร ยนร ให ม ความสอดคล อง ก บการพ ฒนาประเทศ ควบค ไปก บการพ ฒนาและส งเสร มค ณล กษะบ ณฑ ตให ม ความร ม ค ณธรรม ม ภาวะผ น า และม ความเป นประชาธ ปไตย ตอบสนองต อความต องการของตลาดแรงงาน และการพ ฒนาช มชนท องถ น สามารถ ปร บต วให อย ได อย างม ความส ข ภายใต การเปล ยนแปลงตามกระแสโลกาภ ว ตน ส าน กงานอธ การบด ในฐานะท เป นหน วยงานสน บสน นท ส าค ญของมหาว ทยาล ย ม ส วนในการ สน บสน นการด าเน นงานในท กภารก จเพ อให บรรล เป าหมายการพ ฒนามหาว ทยาล ย ท งด าน งานธ รการ งานบ คคล งานงบประมาณและการเง น งานพ สด งานอาคารสถานท งานยานพาหนะ งานพ ฒนาน กศ กษา และงาน เทคโนโลย สารสนเทศ ซ งท กงานท ปฏ บ ต เพ อให เก ดประส ทธ ภาพ ป จจ ยหน งท ส าค ญ ค อบ คลากรของแต ละ หน วยงานจะต องม สมรรถนะในการท างานท เต มศ กยภาพ ของแต ละบ คคล ด งน น การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากร ของส าน กงานอธ การบด เพ อให สะท อนถ งความต องการการพ ฒนาของแต ละบ คคล จ งใช แนวทางการด าเน นงานโดย การประเม นสมรรถนะรายบ คคล ประกอบด วยค ณสมบ ต ของต าแหน งงาน ความเป นมาตรฐานของต าแหน งงาน และ ความสามารถในการด าเน นงานตามภารก จของมหาว ทยาล ย ก าหนดเป นกรอบแนวทางการพ ฒนาบ คลากรให บรรล เป าหมายในสายงานท ม ความเช อมโยงและตอบสนองต อความต องการของมหาว ทยาล ย ตามแผนพ ฒนา มหาว ทยาล ยของมหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร (ม ถ นายน 2552 พฤษภาคม 2556) ฉะน น การว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรของส าน กงานอธ การบด จ งให ความส าค ญ ก บเป าหมายการพ ฒนามหาว ทยาล ย ท ม ความสอดคล องก บแผนปฏ บ ต งานของส าน กงานอธ การบด ถ ายทอดส การ ก าหนดพ นธก จ จ ดท าเป นภาระงาน ต าแหน งงาน โดยแต ละต าแหน งงานจะต องม ความเป นมาตรฐานของต าแหน ง งานของแผนพ ฒนา สามารถว เคราะห การพ ฒนาบ คลากรรายบ คคลของส าน กงานอธ การบด ให ไปส องค กรท ม การ ปฏ บ ต งานท ม ศ กยภาพ ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร สารบ ญ หน า ค าน า สารบ ญ ปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จ โครงสร างการแบ งส วนงานของส าน กงานอธ การบด 1 อ านาจหน าท ของส าน กงานอธ การบด 2 แนวทางการด าเน นก จกรรมการพ ฒนาบ คลากร 3 สร ปแผนพ ฒนาบ คลากรของส าน กงานอธ การบด แผนการศ กษาต อ 4 แผนการฝ กอบรม / ส มมนา / ด งาน ภายนอกมหาว ทยาล ย 6 ภายในมหาว ทยาล ย 9 แบบประเม นความต องการพ ฒนาบ คลากรตามสมรรถนะรายบ คคลของส าน กงานอธ การบด ส าน กงานอธ การบด 11 กล มงานว น ยและน ต การ 14 กล มพ ฒนาระบบบร หาร 23 กล มบร หารงานคล งและพ สด งานคล ง 47 งานพ สด 70 กองกลาง งานกองกลาง 84 งานบร หารท วไป 90 งานเทคโนโลย สารสนเทศ 104 งานพ ฒนาอาคารสถานท และส งแวดล อม 113 งานยานพาหนะ 124 งานประชาส มพ นธ 134 กองนโยบายและแผน 136 กองพ ฒนาน กศ กษา 149 ปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จ ปร ชญา เพ มความพอใจในบร การ ด วยการบร หารจ ดการท ม ค ณภาพ ว ส ยท ศน ม งพ ฒนาส าน กงานอธ การบด ส องค กรท ม ข ดสมรรถนะส ง ภายใต หล กธรรมาภ บาล และหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง พ นธก จ พ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการภายใต หล กธรรมาภ บาลและหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง พ ฒนาค ณภาพการบร การโดยใช เทคโนโลย และการส อสารท ท นสม ย ส องค กรแห งการเร ยนร เอ ออ านวยให ท กหน วยงานปฏ บ ต ภารก จได อย างสมบ รณ โครงสร างการแบ งงานของส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร ส าน กงานอธ การบด ผ อ านวยการส าน กงาน = 1 78 กล มงาน ว น ยและน ต การ 3 กล มพ ฒนา ระบบบร หาร 8 กล มบร หารงาน คล งและพ สด 18 กองกลาง 33 กองนโยบายและแผน 6 กองพ ฒนาน กศ กษา 9 - งานว น ยและน ต การ = 3 - งานบร หารท วไป = 2 - งานบร หารท วไป = 2 - งานบร หารท วไป = 6 - งานบร หารท วไป = 3 - งานบร หารท วไป = 3 - งานพ ฒนาระบบงาน อ ตราก าล ง - งานร บ-จ ายเง น = 3 - งานเทคโนโลย สารสนเทศ = 4 - งานพ ฒนานโยบายและแผน = 3 - งานบร การและสว สด การ = 2 และบ คลากร = 2 - งานงบประมาณ = 2 - งานพ ฒนาอาคารสถานท - งานก จกรรมและพ ฒนา - งานก าหนดต าแหน งทาง - งานตรวจอน ม ต = 3 และส งแวดล อม = 9 - น กศ กษา = 2 ว ชาการ = 2 - งานบ ญช = 3 - งานประชาส มพ นธ = 2 - งานก ฬาน นทนาการ = 2 - งานสรรหา บรรจ แต งต ง ทะเบ ยน - งานพ สด = 5 - งานกองกลาง = 3 ประว ต และบ าเหน จความชอบ = 2 ส าน กงานอธ การบด ม อ านาจหน าท ด งน 1. ด าเน นการเก ยวก บงานกฎหมาย งานน ต กรรมและส ญญา งานเก ยวก บความผ ดทางละเม ด และ งานคด ท อย ในอ านาจหน าท ของมหาว ทยาล ย 2. ด าเน นการเก ยวก บงานบร หารงานบ คคลและจ ดระบบบร หารจ ดการงานด านสน บสน นงาน ว ชาการของมหาว ทยาล ย 3. ด าเน นการเก ยวก บงานการเง น การบ ญช การพ สด และงบประมาณของมหาว ทยาล ย 4. ด าเน นการเก ยวก บงานธ รการ งานสารบรรณ งานบร หารท วไป งานช วยอ านวยการและเลขาน การ งานสว สด การ งานพ ฒนาอาคารสถานท และส งแวดล อม งานยานพาหนะ และงานประชาส มพ นธ ของส าน กและ มหาว ทยาล ย 5. จ ดต งฐานข อม ลสารสนเทศของส าน ก ปร บปร ง และพ ฒนาระบบฐานข อม ลสารสนเทศของส าน ก ให ท นสม ยเสมอ และสอดคล องก บระบบสารสนเทศของหน วยงานกลางของร ฐ เช นระบบ GFMIS และระบบการจ าย ตรงเง นเด อนท ร ฐบ งค บใช 6. เสนอความเห นเพ อประกอบการพ จารณาของผ บร หารในการก าหนดนโยบายจ ดท าแผนงาน หร อ โครงการของมหาว ทยาล ยพ จารณาจ ดท าและว เคราะห แผนงานและโครงการจ ดต งงบประมาณประจ าป ของ มหาว ทยาล ย 7. จ ดท าและประสานแผนการปฏ บ ต งานของมหาว ทยาล ยให สอดคล องก บแผนแม บทของส าน กงาน คณะกรรมการการอ ดมศ กษาและกระทรวงศ กษาธ การ 8. ต ดตาม เร งร ด และประเม นผลการปฏ บ ต งานของหน วยงานในส งก ดมหาว ทยาล ย ให เป นไปตาม แผนงานและโครงการท ก าหนด 9. ต ดต อ ประสานงานและด าเน นการก บสถาบ นการศ กษา หร อหน วยงานท เก ยวข อง ท งในและ ต างประเทศ ด านความช วยเหล อและความร วมม อทางด านการศ กษา จ ดประช ม ฝ กอบรม และอ านวยความสะดวก ให แก ชาวต างประเทศท ร วมโครงการความร วมม อระหว างประเทศตลอดจนระดมเง นท นเพ อการด าเน นงานด าน ว เทศส มพ นธ ของมหาว ทยาล ย 10. ด าเน นการเก ยวก บงานประก นค ณภาพของส าน กงานอธ การบด 11. ด าเน นการเก ยวก บงานบร การและสว สด การน กศ กษา งานก จกรรมและพ ฒนาน กศ กษา งานก ฬา และน นทนาการของน กศ กษา และงานกองท นต างๆ ของน กศ กษาในมหาว ทยาล ย 12. ต ดตามและประเม นผลการปฏ บ ต งานของส าน กงานอธ การบด เพ อการปร บปร งและพ ฒนา ระบบการบร หารจ ดการให ม ประส ทธ ภาพย งข น 13. ให ค าปร กษา แนะน า ตอบ ช แจง และแก ไขป ญหาท เก ยวก บงานในหน าท 14. ปฏ บ ต งานอ นตามท ได ร บมอบหมาย แนวทางการด าเน นก จกรรมการพ ฒนาบ คลากร 1. ส งเสร มให บ คลากรสายสน บสน นให เข าร บการฝ กอบรม ประช มส มมนา และด งาน ท งภายในและภายนอก มหาว ทยาล ย 2. สร างเคร อข ายบ คลากรสายสน บสน นในท กหน วยงานของมหาว ทยาล ยเพ อสร างความร วมม อและเคร อข าย การพ ฒนาสายงานสน บสน นมหาว ทยาล ยและช วยว ชาการ ในระยะยาว 3. ส งเสร มให บ คลากรสายสน บสน นได ร บท นเพ อศ กษาต อท งภายในและต างประเทศ 4. กระต นให เก ดจ ตส าน กความเป นมหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร โดยจ ดก จกรรมท เน นความเป นเอกล กษณ ของ มหาว ทยาล ย โดยอาจเป นก จกรรมด านศ ลปะ ว ฒนธรรม หร อก จกรรมท เป นประโยชน ต อช มชน หร อ ส งคม 5. ด าเน นการอย างต อเน องในด านการพ ฒนาบ คลากรเพ อให สามารถใช ภาษาอ งกฤษในการด าเน นงานส สากล 6. ด าเน นการจ ดการความร (Knowledge Management) เพ อพ ฒนาบ คลากรด านการว จ ยการพ ฒนา มหาว ทยาล ย การค นคว าหาข อม ลด วยตนเองเพ อสร างผลงาน และองค ความร ท เก ยวข องตามความต องการของ บ คลากร 7. ส งเสร มการจ ดการความร ภายในหน วยงานต างๆ ของมหาว ทยาล ยเพ อให สามารถน าความร จากการปฏ บ ต จร ง จากการฝ กฝน และจากประสบการณ ท แอบแฝงอย ในต วบ คคล มาใช ให เป นประโยชน เพ อการพ ฒนาบ คลากร และการพ ฒนางาน 8. จ ดโครงการส มมนาเพ อพ ฒนาศ กยภาพด านการบร หารและภาวะผ น าส าหร บผ บร หารท กระด บของ มหาว ทยาล ยและหน วยงาน 9. พ ฒนาบ คลากรให ม ความสามารถท าการว จ ยเร องท เก ยวข องก บงานในหน าท ได อย างม ค ณภาพ 10. ใช หล กการมอบหมายงานควบค ก บการมอบอ านาจในการปฏ บ ต งาน (Empowerment) เพ อพ ฒนา บ คลากรให สามารถพ ฒนาศ กยภาพในการท างานเพ มข น 11. น าแนวค ดเก ยวก บสมรรถนะ (Competency) มาใช ในการพ ฒนาบ คลากร โดยเน นการประเม นสมรรถนะ เพ อการพ ฒนาเป นรายบ คคล และส งเสร มการพ ฒนาผ บ งค บบ ญชาระด บต นและระด บกลางให สามารถก าหนดความ จ าเป นท จะร บการพ ฒนา (Training Needs) ของผ ใต บ งค บบ ญชาเป นรายบ คคลได 12. พ ฒนาบ คลากรให สามารถปฏ บ ต งานแทนก นได โดยส งเสร มการจ ดท าค ม อการปฏ บ ต งาน (Standard operating procedure) 13. ส งเสร มให หน วยงานปร บปร งกระบวนงานให บร การท ส าค ญให ส น กระช
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks