ความส าค ญในการจ ดสอบน กคอมพ วเตอร ไทย ม มมองนโยบายภาคร ฐ - PDF

Description
ความส าค ญในการจ ดสอบน กคอมพ วเตอร ไทย ม มมองนโยบายภาคร ฐ นาวาอากาศเอก รองศาสตราจารย ดร.ประสงค ปราณ ตพลกร ง ท ปร กษาร ฐมนตร ว าการกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร กรรมการราชบ ณฑ ต สาขาเทคโนโลย สารสนเทศและคอมพ

Please download to get full document.

View again

of 70
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Marketing

Publish on:

Views: 17 | Pages: 70

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ความส าค ญในการจ ดสอบน กคอมพ วเตอร ไทย ม มมองนโยบายภาคร ฐ นาวาอากาศเอก รองศาสตราจารย ดร.ประสงค ปราณ ตพลกร ง ท ปร กษาร ฐมนตร ว าการกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร กรรมการราชบ ณฑ ต สาขาเทคโนโลย สารสนเทศและคอมพ วเตอร IEEE/ACM Member ความหมายจาก พจนาน กรมแปล ไทย-อ งกฤษ NECTEC's Lexitron Dictionary น กคอมพ วเตอร,, [n.] computerist บคคลท ม ความช านาญทางด านคอมพ วเตอร บ คคลทมความชานาญทางดานคอมพวเตอร กรอบน ยามมาตรฐานว ชาช พ องค การแรงงานระหว างประเทศ องคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labour Organization: ILO) ได ก าหนดกรอบน ยามการจ ดประเภท มาตรฐานว ชาช พสากล (International Standard Classification of Occupation: ISCO) ISCO ค อ มาตรฐานการจ ดประเภทอาช พ เป นเคร องม อท ใช ในการ จ ดโครงสร างอาช พท กประเภทท ม อย ในสถานประกอบการ ใน อตสาหกรรม อ ตสาหกรรม หร อในประเทศโดยจ ดเป นกล มๆ หรอในประเทศโดยจดเปนกล มๆ ตามล กษณะงานท ตามลกษณะงานท ท าและหน าท ท ร บผ ดชอบในงานน นๆ กรอบน ยามมาตรฐานว ชาช พ ป ท จ ดท าและปร บปร ง ประเภทมาตรฐานอาช พไทย ISCO-58 (1958) ISCO-68 (1968) ISCO-88 (1988) ISCO-08 (2008) TSCO-1969 (พ.ศ. ศ 2512) TSCO-2001 (พ.ศ. 2544) ท งน ป จจ บ นประเทศไทยใช ISCO-08 ผ ประกอบว ชาช พด าน ผ ประกอบวชาชพดาน ICT ตามมาตรฐาน ISCO ผ ประกอบว ชาช พด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 251 น กว เคราะห และพ ฒนาซอฟต แวร และโปรแกรมประย กต น กว เคราะห ระบบคอมพ วเตอร น กพ ฒนาซอฟต แวร 2513 น กพ ฒนาเว บไซต และส อผสม (multimedia) 2514 โปรแกรมเมอร 2519 น กว เคราะห และพ ฒนาซอฟต แวร และโปรแกรมประย กต ซ งม ได จ ดประเภทไว ในท อ น 252 ผ ประกอบว ชาช พด านฐานข อม ลและเคร อข าย 2521 น กออกแบบและผ บร หารฐานข อม ล 2522 ผ บร หารระบบงานคอมพ วเตอร 2523 ผ ประกอบว ชาช พด านเคร อข ายคอมพ วเตอร 2529 ผ ประกอบวชาชพดานฐานขอม ลและเครอขาย ป ซงมไดจดประเภทไวในทอน ไ ไ ใ 35 ช างเทคน คด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 351 ช างเทคน คปฏ บ ต การและให ความช วยเหล อและแก ป ญหาก บผ ใช งานด าน เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 3511 ช างเทคน คปฏ บ ต การด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 3512 ช างเทคน คให ความช วยเหล อและแก ป ญหาด านเทคโนโลย สารสนเทศ และการส อสารก บผ ใช งาน 3513 ช างเทคน คด านเคร อข ายและระบบคอมพ วเตอร 3514 ช างเทคน คด านเว บไซต 352 ช างเทคน คด านโทรคมนาคมและการแพร ภาพกระจายเส ยง นโ มแล รแ รภ ร ยเสย 3521 ช างเทคน คด านการแพร ภาพกระจายเส ยงและโสตท ศน ปกรณ 3522 ช างเทคน คว ศวกรโทรคมนาคม กรอบน ยามมาตรฐานว ชาช พ นอกจากรห สอาช พท อธ บายข างต นแล ว ย งม อาช พเก ยวก บการผล ตส นค าและ บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร (ICT) อย ในหมวดอ นๆ อ กด งน 1330 ผ จ ดการด านการบร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 2152 ว ศวกรอ เล กทรอน กส 2153 ว ศวกรโทรคมนาคม 2166 นกออกแบบภาพกราฟกและสอผสม ฟ (multimedia) ผ ฝ กอบรมด านเทคโนโลย สารสนเทศ ผ ประกอบว ชาช พการขายด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร โโ 7422 ช างต ดต งและผ ให บร การด านอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร กรอบน ยามมาตรฐานว ชาช พ ขณะน กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจ ดหางานอย ระหว างการปร บปร งการจ ดประเภท มาตรฐานอาช พประเทศไทย ตาม ISCP-08 โดยกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศได ม ส วนร วมในการพ จารณาแก ไขร างน ยามอาช พ ในคณะอนกรรมการพ จารณาแก ไขร างน ยามอาช พและอตสาหกรรมประกอบด วย 4 สาขา ด งน - สาขาการผล ตเคร องคอมพ วเตอร สาขาการผลตเครองคอมพวเตอร วงจรอ เล กทรอน กส วงจรอเลกทรอนกส และอปกรณ และอ ปกรณ - สาขาการขนส ง และสถานท เก บส นค าทางน า - สาขาส อสารและไปรษณ ย ไ - สาขาว ชาช พเทคโนโลย สารสนเทศ และด จ ท ลคอนเทนต โครงการมาตรฐานว ชาช พด านไอซ ท โครงการมาตรฐานวชาชพดานไอซท ของกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศ โโ และการส อสาร การพ ฒนามาตรฐานว ชาช พด านไอซ ท การพฒนามาตรฐานวชาชพดานไอซท กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารได จ ดท ากรอบมาตรฐานอาช พด าน ICT ของ ประเทศไทย โดยร วมก บกระทรวงแรงงานในการพ ฒนากรอบมาตรฐานว ชาช พ ด งน 1. มาตรฐานว ชาช พผ เช ยวชาญด านความม นคงปลอดภ ยของระบบเคร อข ายและคอมพ วเตอร มาตรฐานวชาชพผ เชยวชาญดานความมนคงปลอดภยของระบบเครอขายและคอมพวเตอร (Network and Computer Security Specialist: NCS) 2. มาตรฐานว ชาช พผ เช ยวชาญด านความม นคงปลอดภ ยของระบบสารสนเทศและข อม ล (Information and Application Development Security Specialist: IAS) 3. มาตรฐานว ชาช พผ เช ยวชาญด านการบร หารความม นคงปลอดภ ยของข อม ล (Information Security Manager : ISM) 4. มาตรฐานว ชาช พผ เช ยวชาญด านผ จ ดการโครงการไอท (Specialist, Information Technology Project Manager : ITPM) 5. มาตรฐานว ชาช พผ เช ยวชาญด านการว เคราะห ระบบ (Specialist, Systems Analysis : SA) 6. มาตรฐานว ชาช พผ เช ยวชาญด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ผ เช ยวชาญด านการพ ฒนา ซอฟต แวร (Software Developer) การพ ฒนามาตรฐานว ชาช พด านไอซ ท การพฒนามาตรฐานวชาชพดานไอซท กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารได ร บมอบหมายให ด าเน นโครงการ ASEAN ICT Skill Standards-Definition and Certification ในป โดยม งเน นศ กษาว ชาช พด าน ICT 5 ว ชาช พ วชาชพ ค อ คอ 1) Software Development 2) ICT Project Management 3) Enterprise Architecture Design 4) Network and System Administration 5) Information System and Network Security เป าหมาย ค อ กล มประเทศสมาช กอาเซ ยนม กรอบมาตรฐานท กษะว ชาช พด าน ICT รวมถ ง แนวทางการร บรองมาตรฐานของประเทศสมาช กอาเซ ยน เพ อประส ทธ ภาพพ ฒนาบ คลากรและการ ท างานร วมก นของบ คลากรด าน ICT ในประเทศสมาช กอาเซ ยน มาตรฐานการทดสอบ มาตรฐานการทดสอบม 3 ร ปแบบ ค อ 1. มาตรฐานองค กร จะว ดจากกระบวนการด าเน นงานขององค กร 2. มาตรฐานบคลากร มาตรฐานบ คลากร จะว ดจากความร ความสามารถของบคคล จะวดจากความร ความสามารถของบ คคล 3. มาตรฐานผล ตภ ณฑ จะว ดจากการทดสอบตามมาตรฐานการ ทดสอบ โดยผ านห องทดสอบ ท งน เม อผ านการทดสอบแล วจะได ร บการร บรองโดยผ านใบร บรอง Certificate ประเภทของใบร บรองหร อใบประกาศน ยบ ตร ใบรบรอ รอใบปร นยบ ร (Certificate) ใบประกาศน ยบ ตร ใบประกาศนยบตร (Certificate) ค อ คอ เอกสารทแสดงถงความร ความสามารถเฉพาะดานของ เอกสารท แสดงถ งความร ความสามารถเฉพาะด านของ บ คลากรผ ได ร บใบประกาศน ยบ ตรน นๆ ใบประกาศน ยบ ตรทางด านเทคโนโลย สารสนเทศและการ ส อสารม สอสารม 2 ประเภท ค อ คอ 1. ใบประกาศน ยบ ตรท ผ กต ดก บผล ตภ ณฑ (Vendors Certification) ออกโดยบร ษ ทไอท เช น Microsoft, Cisco, Sun Microsystems เป นต น 2. ใบประกาศน ยบ ตรจากองค กรอ สระ (Neutral Certification) อาท เช น สถาบ น CompTIA, สถาบ น ISACA, สถาบ น (ISC) 2 และสถาบ น GIAC (Global Information Assurance Certification) เป นต น ซ งใบประกาศน ยบ ตรแต ละใบจะม ระด บความยากง ายและเน นความร ความสามารถเฉพาะทางท แตกต างก น ท งน อาย ของใบประกาศน ยบ ตรข นอย ก บเจ าของผล ตภ ณฑ เป นผ ก าหนด โดยม อาย เฉล ยอย ท 1-3 ป และผ ท สอบผ านต องม การร กษาสภาพ และสอบเล อนระด บของใบประกาศน ยบ ตรอย าง ต อเน อง ใบประกาศน ยบ ตรท ผ กต ดก บผล ตภ ณฑ (Vendors Certification) ประกาศน ยบ ตรของไมโครซอฟต 1. Microsoft Certified Professional (MCP) 2. Microsoft Certified Systems Administrator i t (MCSA) 3. Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE) 4. Microsoft Certified Database Administrator (MCDBA) 5. Microsoft Certified Solution Developer (MCSD) 6. Microsoft Certified Application Developer (MCAD) 7. Microsoft Certified Trainer (MCT) 8. Microsoft Office User Specialist (MOUS) 9. Microsoft Office User Specialist (MOUS) Master Instructor ประกาศน ยบ ตรของบร ษ ทซ น 1. Java Technology 2. iplanet 3. Solaris Operating Environment 4. NetSun Certification Track ประกาศน ยบ ตรของบร ษ ทซ สโก ซ สเต ม 1. Cisco Certified Network Associate (CCNA) 2. Cisco Certified Network Professional (CCNP) 3. Cisco Certified Design Associate (CCDA) 4. Cisco Certified Design Professional (CCDP) ใบประกาศน ยบ ตรจากองค กรอ สระ (Neutral Certification) องค กรอ สระ CompTIA ISACA (ISC) 2 GIAC ใบประกาศน ยบ ตร Security + CISA, CISM CISSP, SSCP GIAC ส ดส วนใบร บรองเม อพ จารณาจาก บร ษ ทท ม พน กงานได ร บการร บรองจากสถาบ นต างๆ ท มา SIPA, 2555 ม มมองของภาคร ฐในการจ ดสอบน กคอมพ วเตอร ของกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร โโ มมมองของภาคร ฐในการจ ดสอบน กคอมพ วเตอร ม มมองของภาครฐในการจดสอบนกคอมพวเตอร ของกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ในการจ ดสอบน กคอมพ วเตอร หร อสอบมาตรฐานว ชาช พด านไอซ ท กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารได ร วมม อก บหลายหน วยงานเพ อด าเน นการ ด งน 1. ก าหนดกรอบน ยามค าจ ดความของมาตรฐานว ชาช พด านไอซ ท ท งม ต ภายในประเทศ และม ต ต างประเทศ ผ านองค ระหว างประเทศต าง ๆ อาท เช น ILO ASEAN เป นต น 2. พ ฒนาหล กส ตรส าหร บฝ กอบรมตามมาตรฐานว ชาช พด านไอซ ท ผ านเคร อข ายความร วมม อต าง ๆ โดยจ ดท าเป นความร วมม อ อาท เช น มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร มหาว ทยาล ยอ สส มช น รวมท ง รวมม อกบสถาบนการสอบวดมาตรฐานสากล เชน ECDL, ITPE, EC-Council C เปนต น ป 3. พ ฒนาสายงานว ชาช พด านไอซ ท ให ม ศ กยภาพและสามารถเต บโตได ในองค กรต าง ๆ 4. ส งเสร มการพ ฒนาคณวฒ ว ชาช พด านไอซ ท สงเสรมการพฒนาค ณว ฒวชาชพดานไอซท เพ อรองร บการพ ฒนามาตรฐานว ชาช พในระด บ เพอรองรบการพฒนามาตรฐานวชาชพในระดบ อาเซ ยน 5. สร างเคร อข ายความร วมม อก บองค กรต าง ๆ ท เก ยวข องเพ อพ ฒนาทร พยากรมน ษย ด านไอซ ท ของ ประเทศไทย ม มมองของภาคร ฐในการจ ดสอบน กคอมพ วเตอร ของกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารได จ ดท าข อตกลง กระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารไดจดทาขอตกลง ร วมม อทางว ชาการท ง 3 ฝ ายระหว างกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร สถาบ นว ชาการท โอท และม ลน ธ European Computer Driving Licence (ECDL) เพ อร วมก น ร างบ นท กข อตกลงความร วมม อทางว ชาการ โดยม หล กส ตรด งน - หล กสตร หลกส ตร European Certification of Informatics Professionals (EUCIP) - หล กส ตรประกาศน ยบ ตรร บรองความสามารถคอมพ วเตอร สากล (International Computer Driving License-ICDL) ส าหร บ สาหรบ ผ ประกอบการว ชาช พด านไอท ละผ ใช คอมพ วเตอร หล กส ตรทดสอบว ดความร ICDL หร อ The International Computer Driving Licence เป นโปรแกรมทดสอบความร ความช านาญทางด านคอมพ วเ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks