การนาเสนอร างค ม อว ธ การเสนอโครงการร วมลงท น โดย ดร. เสร นนทส ต รองกรรมการผ จ ดการม ลน ธ สถาบ นว จ ยและพ ฒนาองค กรภาคร ฐ - PDF

Description
การนาเสนอร างค ม อว ธ การเสนอโครงการร วมลงท น โดย ดร. เสร นนทส ต รองกรรมการผ จ ดการม ลน ธ สถาบ นว จ ยและพ ฒนาองค กรภาคร ฐ ร างค ม อว ธ การเสนอโครงการร วมลงท น ประกอบด วย 3 แนวทาง ด งน องค ประกอบของค ม

Please download to get full document.

View again

of 29
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Arts & Architecture

Publish on:

Views: 22 | Pages: 29

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การนาเสนอร างค ม อว ธ การเสนอโครงการร วมลงท น โดย ดร. เสร นนทส ต รองกรรมการผ จ ดการม ลน ธ สถาบ นว จ ยและพ ฒนาองค กรภาคร ฐ ร างค ม อว ธ การเสนอโครงการร วมลงท น ประกอบด วย 3 แนวทาง ด งน องค ประกอบของค ม อ 1. แนวทางการจ ดทาผลการศ กษาและว เคราะห โครงการ (Feasibility studies / Project appraisal Guideline) 2. แนวทางการทดสอบความสนใจและความพร อมของเอกชนในการร วมลงท นก บร ฐ (Market sounding Guideline) 3. แนวทางการดาเน นการตามข นตอนการเสนอโครงการในภาพรวม (Project appraisal report preparation and Submission Guideline) 2 กฎหมายท เก ยวข องก บแนวทางการจ ดทาผลการศ กษาและว เคราะห โครงการ กฎหมายท เก ยวข อง พระราชบ ญญ ต การให เอกชนร วมลงท นในก จการของร ฐ พ.ศ (มาตรา 24) ประกาศคณะกรรมการการให เอกชนร วมลงท นในก จการของร ฐ เร อง รายละเอ ยดท ต องม ในผลการศ กษาและว เคราะห โครงการของหน วยงานเจ าของโครงการ พ.ศ พระราชบ ญญ ต ส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อม พ.ศ ระเบ ยบสาน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการร บฟ งความค ดเห นของประชาชน พ.ศ ประกาศกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม เร อง กาหนดประเภทและขนาดของโครงการหร อก จการซ งต อง จ ดทารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม และหล กเกณฑ ว ธ การ ระเบ ยบปฏ บ ต และแนวทางการจ ดทา รายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม พ.ศ ประกาศกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม เร อง กาหนดหล กเกณฑ ว ธ การ ระเบ ยบปฏ บ ต และแนวทางใน การจ ดทารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมสาหร บโครงการหร อก จการท อาจก อให เก ดผลกระทบต อช มชน อย างร นแรง ท งทางด านค ณภาพส งแวดล อม ทร พยากรธรรมชาต และส ขภาพ พ.ศ เอกสารท เก ยวข อง ค ม อ หล กเกณฑ และแนวทางมาตรฐานต างๆ ท เก ยวข องก บแนวทางจ ดทาผลการศ กษาและว เคราะห โครงการ ค ม อแนวทางและหล กเกณฑ การว เคราะห โครงการ ฉบ บปร บปร ง พ.ศ (สศช.) ค ม อแนวทางการดาเน นโครงการลงท นภาคร ฐในร ปแบบ PPPs (สบน.) โครงการศ กษาการเพ มบทบาทภาคเอกชนในโครงการลงท นภาคร ฐ (สศช.) Guidebook on promoting Good Governance in Public-Private Partnership (UN: Economic Commission for Europe) Australian National Public Private Partnership Guidelines Guidelines for the Economic Analysis of Projects (Asian Development Bank) The Green Book: Appraisal and Evaluation in Central Government (HM Treasury, UK) Environment assessment guideline (Asian Development Bank) ฯลฯ 4 Feasibility studies Guideline แนวทางการจ ดทาผลการศ กษาและว เคราะห โครงการ (Feasibility studies Guideline) 5 แนวค ดในการจ ดทาแนวทางการจ ดทาผลการศ กษาและว เคราะห โครงการ Feasibility studies Guideline ต องม ความสอดคล อง และม ประเด นต างๆ ครบถ วนตามกฎหมายท เก ยวข อง ต องม รายละเอ ยดท จาเป นในการว เคราะห โครงการท งด านความค มค า ความเส ยง ผลกระทบท งต อ ประชาชนและส งแวดล อมอย างครบถ วนและรอบด าน ต องเป นแนวทางท เป นมาตรฐานและได ร บการยอมร บในระด บสากล เป นแนวทางท เหมาะสมก บบร บทของประเทศไทย สามารถใช เป นข อม ลประกอบเพ อพ จารณาทางเล อกในการดาเน นโครงการร วมลงท นได อย างม ประส ทธ ภาพ 6 Feasibility studies Guideline ว ธ การจ ดทาแนวทางการจ ดทาผลการศ กษาและว เคราะห โครงการ ว เคราะห บทบ ญญ ต ในพระราชบ ญญ ต การให เอกชนร วมลงท นในก จการของร ฐ พ.ศ ศ กษา ว เคราะห กฎหมายลาด บรอง และกฎหมายท เก ยวข องก บการจ ดทาแนวทางการจ ดทาผลการศ กษา และว เคราะห โครงการ ศ กษา ว เคราะห แนวทางการจ ดทาผลการศ กษาและว เคราะห โครงการร วมลงท นของต างประเทศ ปร กษาก บผ เช ยวชาญท งชาวไทยและชาวต างประเทศเพ อพ จารณาความเหมาะสมของแนวทางโดยต องม ความเหมาะสมก บบร บทของไทย และม ความเป นมาตรฐานแบบสากล 7 Feasibility studies Guideline 1. เหต ผล ความจาเป น ประโยชน ของโครงการและความเหมาะสมทางเทคน ค ความสอดคล องก บแผนย ทธศาสตร สภาพเศรษฐก จและส งคมของประเทศ และโครงการอ นท งในสาขาเด ยวก น และสาขาอ น และความพร อมของหน วยงาน ความสอดคล องก บแผนย ทธศาสตร - แผนย ทธศาสตร ท ได จ ดทาข นและประกาศใช ให ม ผลผ กพ นหน วยงานของร ฐในการจ ดทาและ เสนอโครงการท สอดคล องก บแผนย ทธศาสตร โดยคณะร ฐมนตร และคณะกรรมการต อง ย ดถ อแผนย ทธศาสตร เป นหล กในการ พ จารณาให ความเห นชอบโครงการด วย - ม ได ม บทบ ญญ ต ท เป นข อยกเว นโดย เด ดขาดว าหน วยงานเจ าของโครงการจะเสนอ โครงการท ไม ได ม การกาหนดในแผน ย ทธศาสตร ไม ได เหต ผล ความจาเป น ประโยชน ของโครงการ ความเหมาะสม และ ความสอดคล องก บโครงการอ น - ความจาเป นของโครงการ - ความเหมาะสมทางกายภาพ - ความเหมาะสมทางด านเทคน ค - ความเหมาะสมทางด านการเง นและ เศรษฐก จ ความพร อมของหน วยงานเจ าของ โครงการ - ผลกระทบต อฐานะทางการเง น - ความเหมาะสมด านการบร หาร โครงการ 8 Feasibility studies Guideline 2. การเปร ยบเท ยบต นท นและความค มค าในการดาเน นการระหว างการใช งบประมาณแผ นด นหร องบประมาณของหน วยงาน ของร ฐก บการให เอกชนร วมลงท น การพ จารณาว เคราะห ความค มค าทางการเง นของโครงการ (Value for Money: VfM) ค อ การพ จารณาต นท นท ต าท ส ดของ ภาคร ฐหล งจากปร บความเส ยงท ใช ในการดาเน นการเพ อให ได ผลล พธ ตามท ก าหนด เปร ยบเท ยบต นท นของการลงท นใน ร ปแบบ PPPs เปร ยบเท ยบก บต นท นของการลงท นในร ปแบบด งเด มท ร ฐลงท นเองท งหมด (Public Sector Comparator - PSC) โดย VfM โดยท วไปจะประกอบไปด วยรายละเอ ยดต างๆ ด งน การจ ายผลตอบแทนแก เอกชน ร ปแบบแหล งเง นท น (Financing) เง นก (Debt) ส ดส วนผ ถ อห น (Equity) อ ตราส วนหน ส นต อท น (Debt ratio) ภาษ (Taxes) รายได จากบร การเสร ม (Income from non-core services) รายได สาหร บร ฐในร ปภาษ เง นได (Tax from income) ต นท นจากความเส ยงต างๆ (Risk costs) ม ลค าซากของทร พย ส น (Residual value) ม ลค าค ดลด (Discount Rate) 9 Feasibility studies Guideline 3. ทางเล อกในการให เอกชนร วมลงท นในร ปแบบต างๆ รวมท งความสนใจและความพร อมของเอกชนในแต ละร ปแบบ เป นการค นหาว ธ การดาเน นโครงการท เหมาะสม (procurement method) และเป นข นตอนท ม ความสาค ญใน กระบวนการศ กษาและว เคราะห โครงการ โดยม ข อพ จารณาท สาค ญท ส ดค อการดาเน นโครงการในร ปแบบใดจะเป น ทางเล อกท ด และเหมาะสมท ส ดในทางเล อกร ปแบบต าง ๆ หลายทางเล อก และความสนใจและความพร อมของเอกชนท ประสงค จะเข ามาร วมลงท นก บร ฐในแต ละร ปแบบ การเตร ยมความพร อมเบ องต นสาหร บการพ จารณาทางเล อกร ปแบบของการดาเน นโครงการ Market Sounding ร ปแบบในการดาเน นโครงการ ต วอย างร ปแบบการดาเน นโครงการของประเทศไทยและต างประเทศ (BOT BTO BTL BOO BOOT ฯลฯ) ป จจ ยหร อองค ประกอบสาค ญท ม ผลต อการว เคราะห ทางเล อกในการดาเน นโครงการ ข อพ จารณาในการเล อกร ปแบบในการดาเน นโครงการ การพ จารณาความเส ยงท อาจเก ดข นจากการดาเน นโครงการในร ปแบบต างๆ ข นตอนและกระบวนการว เคราะห ทางเล อกในการดาเน นโครงการ 10 4. ผลกระทบของโครงการ Feasibility studies Guideline ๑. ผลกระทบด านส งแวดล อมและ ช มชน ๒. ผลกระทบด านการเม องและ ความม นคงของประเทศ ๓. ผลกระทบต อการดาเน นงาน ของหน วยงานเจ าของโครงการใน ระยะยาว ๔. การปฏ บ ต ตามกฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บอ นนอกจาก พระราชบ ญญ ต การให เอกชนร วม ลงท นในก จการของร ฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ 11 Feasibility studies Guideline 5. ผลการร บฟ งความค ดเห นตามระเบ ยบสาน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการร บฟ งความค ดเห นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ การดาเน นการโครงการของหน วยงานของร ฐท เป นการพ ฒนาเศรษฐก จหร อส งคมม ผลกระทบต อค ณภาพส งแวดล อม ส ขภาพอนาม ย ว ถ ช ว ต หร อ ส วนได เส ยเก ยวก บช มชนท องถ นแห งใดแห งหน งก ตาม ไม ว าหน วยงานของร ฐน นจะได ดาเน นการเอง ให ส มปทาน หร ออน ญาตให บ คคลอ นใดทาก ตามจะต องดาเน นการร บฟ งความค ดเห นของประชาชนตามท กาหนดไว ในระเบ ยบสาน กนายกร ฐมนตร ข อม ลท ต องเผยแพร ๑) เหต ผลความจาเป น และว ตถ ประสงค ของ โครงการ ๒) สาระสาค ญของโครงการ ๓) ผ ดาเน นการ ๔) สถานท ท จะดาเน นการ ๕) ข นตอนและระยะเวลาดาเน นการ ๖) ผลผล ตและผลล พธ ของโครงการ ๗) ผลกระทบท อาจเก ดข นแก ประชาชน รวมท งมาตรการป องก น แก ไข หร อเย ยวยา ๘) ประมาณการค าใช จ าย ว ธ ร บฟ งความค ดเห น ๑) การสารวจความค ดเห น เช น การส มภาษณ รายบ คคล การเป ดให แสดงความ ค ดเห นทางไปรษณ ย ทางโทรศ พท เป นต น ๒) การประช มปร กษาหาร อ เช น การประชา พ จารณ การอภ ปรายสาธารณะ การประช ม ระด บต วแทนกล มผ เก ยวข อง เป นต น การดาเน นการหล งจ ดร บฟ งความค ดเห น - จ ดทาสร ปผลการร บฟ งความค ดเห นของ ประชาชน และประกาศให ประชาชนทราบ ภายในส บห าว นน บแต ว นท เสร จส น - หากปรากฏว าการดาเน นโครงการของร ฐ โครงการใดอาจก อให เก ดผลกระทบต อ ประชาชนมากกว าข อม ลท เผยแพร หน วยงาน ของร ฐต องกาหนดมาตรการเพ มข นตามความ เหมาะสมก อนเร มดาเน นการโครงการของร ฐ น นและประกาศให ประชาชนทราบด วย 12 6. ความเส ยงท เก ยวข องและแนวทางการบร หารความเส ยง Feasibility studies Guideline หน วยงานเจ าของโครงการต องม การศ กษาจ ดทาแผนบร หารจ ดการความเส ยงของโครงการ และกาหนดแนวทางหร อว ธ การในการบร หารจ ดการ ความเส ยงในกรณ ท สถานการณ ม ความเปล ยนแปลงไปจากสมมต ฐานท ได ท ต งไว ซ งจะทาให เก ดความม นใจว าหน วยงานจะสามารถดาเน น โครงการให เป นไปตามเป าหมายท กาหนดได อย างม ประส ทธ ภาพ หล กการจ ดสรรความเส ยง ๑) ควรจ ดสรรความเส ยงแต ละประเภทให ค ส ญญาฝ ายท สามารถบร หารจ ดการความเส ยง น นได ด ท ส ด ๒) ไม จาเป นต องม การโอนความเส ยงท กประเภท ให ภาคเอกชนเป นผ ร บผ ดชอบ ๓)การท ส ญญาม ความย ดหย นจะทาให ค ส ญญา สามารถเล อกว ธ การในการบร หารจ ดการความ เส ยงท อย ในความร บผ ดชอบได ด องค ประกอบท ต องคาน งถ ง ๑) ความเส ยงท งหมดของโครงการ ๒) ความเส ยงในส วนท ไม สามารถโอนให ภาคเอกชนได ๓) ตรวจสอบความเส ยงและแบ งความเส ยงให ภาคร ฐ หร อภาคเอกชนท สามารถบ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks