ประกาศมหาว ทยาล ยพะเยา เร อง การร บสม ครค ดเล อกบ คคลเพ อเข าศ กษาในมหาว ทยาล ยพะเยา ระด บปร ญญาตร โครงการเพ มโอกาสทางการศ กษาส มหาว ทยาล ยพะเยา ประจ - PDF

Description
ประกาศมหาว ทยาล ยพะเยา เร อง การร บสม ครค ดเล อกบ คคลเพ อเข าศ กษาในมหาว ทยาล ยพะเยา ระด บปร ญญาตร โครงการเพ มโอกาสทางการศ กษาส มหาว ทยาล ยพะเยา ประจ าป การศ กษา 2557 ******************************* ด

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Products & Services

Publish on:

Views: 29 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ประกาศมหาว ทยาล ยพะเยา เร อง การร บสม ครค ดเล อกบ คคลเพ อเข าศ กษาในมหาว ทยาล ยพะเยา ระด บปร ญญาตร โครงการเพ มโอกาสทางการศ กษาส มหาว ทยาล ยพะเยา ประจ าป การศ กษา 2557 ******************************* ด วยมหาว ทยาล ยพะเยา จะด าเน นการร บสม ครค ดเล อกบ คคลเพ อเข าศ กษาในมหาว ทยาล ย พะเยา ระด บปร ญญาตร โครงการเพ มโอกาสทางการศ กษาส มหาว ทยาล ยพะเยา ประจ า ป การศ กษา 2557 ให แก น กเร ยนท ส าเร จการศ กษาในโรงเร ยนหร อสถานศ กษาท วประเทศ โดยม รายละเอ ยดด งต อไปน 1. ว ตถ ประสงค 1) เพ อเป นการกระจายโอกาสทางการศ กษาให แก น กเร ยนท ส าเร จการศ กษาช นม ธยมศ กษา ป ท 6 หล กส ตรม ธยมศ กษาตอนปลายจากโรงเร ยนหร อสถานศ กษาท วประเทศ 2) เพ อช วยผล ตน กว ชาการและน กว ชาช พช นส งให เป นก าล งส าค ญในการพ ฒนาเศรษฐก จ และส งคมของประเทศ 3) เพ อเป นการตอบสนองนโยบายร ฐบาลในการแก ป ญหาส งคมและป ญหาเศรษฐก จ 2. กล มบ คคลและสถานศ กษา 1) กล มบ คคลท ม ส ทธ สม ครสอบค ดเล อก ค อ น กเร ยนท ส าเร จการศ กษาในช นม ธยมศ กษา ป ท 6 ตามหล กส ตรระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย หร อเท ยบเท า 2) สถานศ กษา ได แก โรงเร ยนหร อสถานศ กษาท เป ดสอนหล กส ตรม ธยมศ กษาตอนปลาย สายสาม ญ ในส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน หร อในส งก ดส าน กงาน คณะกรรมการการศ กษาเอกชน หร อกรมการศาสนา และในส งก ดส าน กงานคณะกรรมการ การอาช วศ กษา ท วประเทศ 3) เป นน กเร ยนท ม ท ศนคต ท ด และม ความม งม นในการศ กษา ณ มหาว ทยาล ยพะเยา 3. ค ณสมบ ต ท วไปของผ สม คร 1) ม ส ญชาต ไทย หร อเป นผ อย ในประเทศไทยโดยถ กต องตามกฎหมาย /2) เป นน กเร ยน... 2 2) เป นน กเร ยนท ส าเร จการศ กษาในช นม ธยมศ กษาป ท 6 หร อเท ยบเท า 3) ต องเป นผ ปราศจากโรคเหล าน ค อ โรคเร อน ว ณโรคในระยะอ นตราย โรคเท าช างในระยะ ปรากฏอาการน าร งเก ยจ โรคต ดยาเสพต ดให โทษอย างร ายแรงและโรคพ ษส ราเร อร ง 4) ไม เป นผ ท ม ป ญหาทางจ ตเวชข นร นแรง ได แก โรคจ ต (Psychosis) โรคประสาทร นแรง (Severe Neurosis) หร อ โรคบ คล กภาพแปรปรวน โดยเฉพาะ Antisocial Personality หร อ Borderline Personality รวมถ งป ญหาจ ตเวชอ น ๆ อ นเป นอ ปสรรคต อการศ กษา 5) ไม เป นผ ท ม โรคต ดต อหร อภาวะอ นเป นอ ปสรรคต อการศ กษา เช น โรคลมช ก โรคห วใจ ระด บร นแรง โรคความด นโลห ตส งร นแรง โรคภาวะไตวายเร อร ง โรคต ดสารเสพต ดให โทษ 6) ไม เคยต องโทษตามค าพ พากษาของศาลถ งท ส ดให จ าค ก เว นแต ในกรณ ความผ ด อ นกระท าโดยประมาทหร อความผ ดอ นเป นลห โทษ 7) ไม เคยเป นผ รายงานต วย นย นส ทธ เข าศ กษาในมหาว ทยาล ยพะเยา 8) ผ ผ านการค ดเล อกต องม ผลการสอบ O-NET ในว นรายงานต วข นทะเบ ยนน ส ต 4. ค ณสมบ ต เฉพาะของผ สม คร 1) หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย ช วภาพ ไม เป นผ ท ม ความพ การทางสายตาค อ ตาบอดท งสองข าง และ/หร อตาบอดส 2) หล กส ตรศ ลปกรรมศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาศ ลปะและการออกแบบ ไม เป นผ ท ม ความพ การทางสายตา ค อ ตาบอดท งสองข าง 3) หล กส ตรน เทศศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาการประชาส มพ นธ ไม เป นผ ท ม ความพ การทางสายตา ค อ ตาบอดท งสองข าง 4) หล กส ตรน เทศศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาการส อสารส อใหม 4.1) ไม เป นผ ท ม ความพ การทางสายตา ค อ ตาบอดท งสองข างหร อตาบอดส 4.2) ไม ม ความบกพร องทางห ท งสองข าง 4.3) ไม ม ความพ การในม อท งสองข าง 5) หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเคม, สาขาว ชาช วว ทยา, สาขาว ชาฟ ส กส, สาขาว ชา อ ตสาหกรรมเคม และเทคโนโลย ว สด และสาขาว ชาสถ ต 5.1) ไม เป นผ ม ความพ การ อ นเป นอ ปสรรคต อการศ กษาและการปฏ บ ต งาน 5.2) ไม เป นผ ม ความพ การทางสายตา ค อ ตาบอดสน ทท งสองข าง หร อตาบอดส 5.3) ไม เป นผ ท ห หนวก และ/หร อ เป นใบ /5. หล กส ตร... 3 5. หล กส ตร / สาขาว ชา และจ านวนร บ มหาว ทยาล ยพะเยา เป ดร บสม ครสอบค ดเล อกน กเร ยนเข าศ กษาโครงการเพ มโอกาส ทางการศ กษาส มหาว ทยาล ยพะเยา ประจ าป การศ กษา 2557 ตามตารางแสดงรห สสาขาว ชา คณะ/หล กส ตร/ สาขาว ชา 6. การร บสม ครเข าศ กษา 1) สม ครด วยตนเองผ านทางเว บไซต ต งแต บ ดน ถ งว นท 18 กรกฎาคม 2557 โดยผ สม ครจะต องกรอกข อม ลใบสม ครให ถ กต องครบถ วน และพ มพ ใบช าระเง น พร อมช าระเง นค าสม คร 200 บาท ตามธนาคารท ก าหนด ท งน ไม ต องส งเอกสารใบสม ครให ก บ มหาว ทยาล ย โดยสามารถตรวจสอบสถานะการช าระค าสม ครในว นถ ดไป 2) ผ สม ครม ส ทธ เล อกเข าศ กษาในหล กส ตร / สาขาว ชาได 2 อ นด บ โดยให ผ สม คร เร ยงล าด บโดยเล อกสาขาว ชาท ม ความประสงค เข าศ กษาต อมากท ส ดเป นล าด บแรก หมายเหต กรณ ท ผ สม ครค ดเล อกขาดค ณสมบ ต ตามเง อนไขท ระบ ไว มหาว ทยาล ยจะสงวนส ทธ ในการค นเง นค าสม คร ท งน หากตรวจพบภายหล งว าเอกสารหล กฐานการสม ครเป นเท จ มหาว ทยาล ยพะเยา จะพ จารณาให พ นสภาพการเป นน ส ตท นท และด าเน นการตามกฎหมาย 7. เกณฑ การค ดเล อกและการต ดส น 1) ผ สม ครต องม ค ณสมบ ต ตามท ระบ ไว ในประกาศน 2) พ จารณาต ดส นผลการสอบค ดเล อกโดยใช ผลการเร ยนระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย (ปพ.1) กรณ หล กส ตร/สาขาว ชาท ม ผ สม ครมากกว าจ านวนร บ มหาว ทยาล ยจะเร ยงล าด บผลการ เร ยนจากมากไปหาน อย ท งน การต ดส นผลการสอบค ดเล อกของมหาว ทยาล ยให ถ อเป นท ส นส ด 8. ว นประกาศรายช อผ ม ส ทธ เข าสอบส มภาษณ (www.admission.up.ac.th) ว นท 23 กรกฎาคม การตรวจร างกาย ณ โรงพยาบาลของร ฐหร อเอกชน ตามแบบฟอร มท มหาว ทยาล ยก าหนด ว นท กรกฎาคม ว นสอบส มภาษณ ว นท 26 กรกฎาคม ประกาศรายช อผ ผ านการค ดเล อกและม ส ทธ เข าศ กษาในมหาว ทยาล ยพะเยา (www.admission.up.ac.th) ว นท 30 กรกฎาคม 2557 /12. ว นเป ดภาค... 4 12. ว นเป ดภาคการศ กษาต น ป การศ กษา 2557 ว นท 25 ส งหาคม 2557 ประกาศ ณ ว นท 10 กรกฎาคม พ.ศ (ศาสตราจารย พ เศษ ดร.มณฑล สงวนเสร มศร ) อธ การบด มหาว ทยาล ยพะเยา รห ส ตารางแสดงรห สสาขาว ชา คณะ/หล กส ตร/สาขาว ชา และเกณฑ การร บสม คร การร บสม ครสอบค ดเล อกบ คคลเพ อเข าศ กษาในมหาว ทยาล ยพะเยา ระด บปร ญญาตร โครงการเพ มโอกาสทางการศ กษาส มหาว ทยาล ยพะเยา ประจ าป การศ กษา 2557 คณะว ทยาการจ ดการและสารสนเทศศาสตร ผลการเร ยน ช อหล กส ตร จ านวนร บ แผนการเร ยน (ข นต า) 2801 หล กส ตรน เทศศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาการประชาส มพ นธ ท กแผนการเร ยน 2802 หล กส ตรน เทศศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาการส อสารส อใหม ท กแผนการเร ยน 2803 หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการตลาด ท กแผนการเร ยน คณะศ ลปศาสตร 2804 หล กส ตรศ ลปศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาภาษาฝร งเศส ท กแผนการเร ยน คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และศ ลปกรรมศาสตร 2805 หล กส ตรด ร ยางคศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาด ร ยางศาสตร สากล ท กแผนการเร ยน 2806 หล กส ตรศ ลปกรรมศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาศ ลปะการแสดง ท กแผนการเร ยน 2807 หล กส ตรศ ลปกรรมศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาศ ลปะและการออกแบบ ท กแผนการเร ยน 2808 หล กส ตรสถาป ตยกรรมศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาสถาป ตยกรรมศาสตร ว ทย - คณ ต คณะเกษตรศาสตร และทร พยากรธรรมชาต 2809 หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาการประมง ว ทย - คณ ต 2810 หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเกษตรศาสตร ว ทย - คณ ต 2811 หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาความปลอดภ ยทางอาหารในธ รก จเกษตร ว ทย - คณ ต 2812 หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย ช วภาพ ว ทย - คณ ต คณะเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 2813 หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย คอมพ วเตอร เคล อนท ว ทย - คณ ต ศ ลป -ค านวณ 2814 หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาภ ม สารสนเทศศาสตร ท กแผนการเร ยน 2815 หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร ว ทย - คณ ต 2816 หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาชาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ ท กแผนการเร ยน 2817 หล กส ตรว ศวกรรมศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาว ศวกรรมซอฟต แวร ว ทย - คณ ต ศ ลป -ค านวณ 2818 หล กส ตรว ศวกรรมศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาว ศวกรรมสารสนเทศและการส อสาร ว ทย -คณ ต ศ ลป - ค านวณ รห ส คณะว ทยาศาสตร ผลการเร ยน ช อหล กส ตร จ านวนร บ แผนการเร ยน (ข นต า) 2819 หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเคม ว ทย - คณ ต 2820 หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาช วว ทยา ว ทย - คณ ต 2821 หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาฟ ส กส ว ทย - คณ ต 2822 หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย การก ฬา ว ทย - คณ ต 2823 หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาสถ ต ว ทย - คณ ต 2824 หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาอ ตสาหกรรมเคม และเทคโนโลย ว สด ว ทย - คณ ต ว ทยาล ยพล งงานและส งแวดล อม 2825 หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาว ทยาศาสตร ส งแวดล อม ท กแผนการเร ยน 2826 หล กส ตรว ศวกรรมศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาว ศวกรรมส งแวดล อม ท กแผนการเร ยน
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks