แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - PDF

Description
แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล ค าน า ส าน กงานเลขาธ

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Shopping

Publish on:

Views: 21 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล ค าน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภาได จ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ อเป นแนวทางในการพ ฒนาบ คลากร ซ งเป นผ ท ม บทบาทส าค ญในการ ข บเคล อนภารก จของส าน กงานฯไปส เป าหมาย และสนองตอบความต องการของสมาช กว ฒ สภา และประชาชน ด งน นบ คลากรของส าน กงานฯ จ งต องเป นผ ม ความร ท กษะ และสมรรถนะในการ ปฏ บ ต งานท เหมาะสม สามารถปฏ บ ต หน าท ได อย างม ออาช พ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคลในฐานะ หน วยงานท ร บผ ดชอบในการพ ฒนาทร พยากรบ คคล ได จ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรของส าน กงาน เลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยพ จารณาความสอดคล องย ดโยงป จจ ยต างๆ ท เก ยวข องก บการพ ฒนาทร พยากรบ คคลของส าน กงาน ได แก แผนย ทธศาสตร ส าน กงานเลขาธ การ ว ฒ สภา ฉบ บท ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๙) ย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคลของส วนราชการ ส งก ดร ฐสภา ฉบ บท ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๖๐) ความสอดคล องก บแผนงานต างๆ ท เก ยวข องก บการ พ ฒนาบ คลากรของส าน กงานฯ เพ อให แผนพ ฒนาบ คลากรม การบ รณาการร วมก บแผนงานต างๆ ท เก ยวข อง และความค ดเห นของบ คลากร จากผลการส ารวจความพ งพอใจต อการพ ฒนาบ คลากรของ ส าน กงานฯ ในป ท ผ านมา รวมท งสถานการณ การเปล ยนแปลงทางเศรษฐก จ ส งคม การเม องของไทย ในป จจ บ น และกฎหมาย กฎ ระเบ ยบ ท เก ยวข องก บการบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล โดยก าหนด โครงการด านการพ ฒนาบ คลากร ตามย ทธศาสตร ของส าน กงานฯ จ านวน ๒๔ โครงการ และ ๑ โครงการ งานประจ า ซ งม กล มเป าหมายค อบ คลากรของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ครอบคล มท กประเภท และ ท กระด บ เพ อพ ฒนาบ คลากรให สามารถปฏ บ ต งานสน บสน นภารก จของส าน กงานฯ ได อย างม ประส ทธ ภาพ และเก ดประส ทธ ผล เป นกลไกส าค ญในการข บเคล อนการด าเน นงานของส าน กงานฯ ให บรรล เป าหมายด วยผลงานท ม ค ณภาพเป นท ยอมร บของสมาช กว ฒ สภาและประชาชน ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล สารบ ญ หน า บทท ๑ บทน า ๑ หล กการและเหต ผล ๑ ว ตถ ประสงค ๑ ป จจ ยความส าเร จของการพ ฒนาบ คลากร ๒ ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ ๒ บทท ๒ กรอบแนวค ดในการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากร ๓ สภาพแวดล อมภายในองค กร (Internal Organization Environment) ๔ - แผนย ทธศาสตร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ฉบ บท ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๙) ๔ - แผนย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคลของส วนราชการส งก ดร ฐสภา ฉบ บท ๒ ๖ (พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๖๐) - แผนงานท เก ยวข องก บการพ ฒนาบ คลากรของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ๗ - มาตรฐานก าหนดต าแหน ง ตามพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบข าราชการร ฐสภา ๙ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ความต องการของผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ยเก ยวข อง ๑๒ ก บการพ ฒนาบ คลากรของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา สภาพแวดล อมภายนอก (External Environment) ๑๕ - สถานการณ การเปล ยนแปลงทางเศรษฐก จ ส งคม การเม องของไทยในป จจ บ น ๑๕ - กฎหมาย กฎ ระเบ ยบ ท เก ยวข องก บการบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล ๑๖ ของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา แนวทางการพ ฒนาบ คลากรของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ๑๗ บทท ๓ โครงการและก จกรรมตามแผนการพ ฒนาบ คลากรของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ๒๒ โครงการท ได ร บการจ ดสรรงบประมาณตามแผนปฏ บ ต ราชการของส าน กงานฯ ๒๒ ก จกรรมเพ อข บเคล อนย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล ๒๖ ของส วนราชการส งก ดร ฐสภา แผนภาพแสดงความสอดคล องของโครงการและก จกรรม ๒๗ งบประมาณ ๒๘ การว ดผลความส าเร จของการด าเน นการตามแผนพ ฒนาบ คลากร ๓๑ แผนปฏ บ ต การพ ฒนาบ คลากรของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ๓๒ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ บทท ๔ การด าเน นการตามแผนย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคลของส วนราชการ ๔๐ ส งก ดร ฐสภา ฉบ บท ๒ ด านการพ ฒนาบ คลากรของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตารางสร ปความสอดคล องของโครงการตามแผนพ ฒนาบ คลากร ๔๐ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ บทท ๑ บทน า ๑.หล กการและเหต ผล ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภาเป นหน วยงานท ม ภารก จในการสน บสน นการด าเน นงานด าน น ต บ ญญ ต ของชาต ได ก าหนดท ศทางขององค กรตามแผนย ทธศาสตร ของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ฉบ บท ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๙) โดยม ว ส ยท ศน ในการเป นองค กรธรรมาภ บาลท ได ร บการยอมร บ จากสมาช กว ฒ สภาและประชาชนซ งบ คลากรของส าน กงานฯ เป นทร พยากรส าค ญท จะช วยในการ ผล กด นการด าเน นงานให บรรล เป าหมายตามว ส ยท ศน และพ นธก จท ต งไว ด งน น จ งม ความจ าเป นอย าง ย งในการพ ฒนาความร ความสามารถ ท กษะ สมรรถนะ สน บสน นการเร ยนร และพ ฒนาตนเองของ บ คลากรอย างต อเน อง ให สามารถปฏ บ ต หน าท ได อย างม ประส ทธ ภาพควบค ก บการส งเสร มค ณธรรม จร ยธรรม รวมท ง การพ ฒนาค ณภาพช ว ตและสร างเสร มแรงจ งใจในการปฏ บ ต งาน อ นจะส งผลให บ คลากรสามารถปฏ บ ต งานได อย างเต มศ กยภาพและเพ มข ดความสามารถของส าน กงานฯ ในการปฏ บ ต ภารก จสน บสน นงานด านน ต บ ญญ ต ให เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผลส งส ด ต อประเทศชาต และประชาชน การวางแผนพ ฒนาบ คลากรของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได พ จารณาความสอดคล องและย ดโยงก บแผนย ทธศาสตร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ฉบ บท ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๙) และย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคลของส วนราชการส งก ดร ฐสภา ฉบ บท ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๖๐) เพ อใช ในการวางกรอบการพ ฒนาข าราชการของส าน กงานฯให ม ความ ครอบคล มและสนองตอบต อความจ าเป นและความต องการขององค กร ตลอดจนบ คลากรของส าน กงานฯ ซ งได ก าหนดกล มเป าหมายในการพ ฒนาให ครอบคล มข าราชการท กระด บ ต งแต ข าราชการท ได ร บการ บรรจ ใหม ข าราชการระด บปฏ บ ต ผ บ งค บบ ญชากล มงาน จนถ งระด บผ บร หาร เพ อพ ฒนาความร ความสามารถ และท กษะต างๆ ในการปฏ บ ต งาน การเสร มสร างค ณธรรมจร ยธรรม การเสร มสร าง ส มพ นธภาพและการท างานเป นท มระหว างบ คลากร ตลอดจนการเสร มสร างส ขภาพและพลานาม ยทาง ร างกายและจ ตใจ เพ อเสร มสร างค ณภาพช ว ตของบ คลากร ให สามารถปฏ บ ต ภารก จได อย างม ประส ทธ ภาพ ม จร ยธรรมม ความสามารถเท าท นก บบร บทการเปล ยนแปลงท เก ดข นและเป นเง อนไข ส าค ญต อการสน บสน นงานด านน ต บ ญญ ต ตามบทบาทอ านาจหน าท ของส าน กงานฯ ๒. ว ตถ ประสงค ๒.๑ เพ อจ ดท าแผนปฏ บ ต การพ ฒนาบ คลากรของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยม โครงการ/ก จกรรม ในการพ ฒนาและเพ มพ นศ กยภาพของบ คลากร ท สอดคล องต อการสน บสน นย ทธศาสตร ของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา และย ทธศาสตร การบร หาร ทร พยากรบ คคลของส วนราชการส งก ดร ฐสภา ๒.๒. เพ อพ ฒนาความร ความสามารถ ท กษะ และสมรรถนะของบ คลากรในการปฏ บ ต งาน ให บรรล ผลส มฤทธ ตามภารก จของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ๒.๓ เพ อส งเสร มให บ คลากรม ค ณธรรมและจร ยธรรม โดยย ดถ อการปฏ บ ต ตามประมวล จร ยธรรมข าราชการร ฐสภา ๒.๔ เพ อส งเสร มค ณภาพช ว ตและแรงจ งใจในการปฏ บ ต งานของบ คลากร ๑ ๓. ป จจ ยความส าเร จของการพ ฒนาบ คลากร ผ บร หารระด บส ง ๑. ผ บร หารระด บส งให ความส าค ญก บการพ ฒนาบ คลากร และก าหนดนโยบายท ช ดเจนใน การพ ฒนาทร พยากรบ คคล ๒. สน บสน นงบประมาณท เพ ยงพอและเหมาะสมต อการด าเน นก จกรรมการพ ฒนา ทร พยากรบ คคล ผ บ งค บบ ญชาในสายงาน ๑. ผ บ งค บบ ญชาท กระด บให ความส าค ญต อการพ ฒนาตนเอง และม มาตรการกระต น และส งเสร มให ผ ใต บ งค บบ ญชาตระหน กและสนใจพ ฒนาตนเองอย างต อเน อง ๒. ผ บ งค บบ ญชาต องพ ฒนา และด แลผ ใต บ งค บบ ญชา โดยให ค าปร กษา ค าแนะน าและ พ จารณาว าบ คคลใครควรได ร บการพ ฒนา/ฝ กอบรมด านใด และด าเน นการพ ฒนาในส วนท เก ยวข อง ๓. ผ บ งค บบ ญชาให การสน บสน นและส งเสร ม ตลอดจนเห นความส าค ญของการพ ฒนาและ ฝ กอบรมผ ใต บ งค บบ ญชา ๔. ผ บ งค บบ ญชาเป ดโอกาสให ผ ท ได ร บการพ ฒนา แสดงความค ดเห นหร อน าความร ท ได ร บมาพ ฒนาหร อปร บปร งงาน โดยอ านวยความสะดวกและให ความร วมม อในด านต างๆ ตามสมควร บ คลากร ๑. บ คลากรต องเป นผ ใฝ เร ยนร ยอมร บการเปล ยนแปลง และพ ฒนาตนเองตลอดเวลา ๒. บ คลากรต องเป นผ พร อมท จะร บการฝ กอบรมและพ ฒนา ๓. บ คลากรต องให ความสนใจและม ท ศนะคต ท ด ต อการเร ยนร ในการพ ฒนาและฝ กอบรม ๔. บ คลากรเป นผ ม ความกระต อร อร นท จะเร ยนร และพ ฒนาตนเองอย ตลอดเวลา ๔. ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ ๔.๑ ม แผนปฏ บ ต การพ ฒนาบ คลากรของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ อเป นกรอบแนวทางในการด าเน นการพ ฒนาบ คลากร ท สอดคล องต อการสน บสน น ย ทธศาสตร ของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา และย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคลของส วน ราชการส งก ดร ฐสภา ๔.๒. บ คลากรได ร บการพ ฒนาความร ความสามารถ ท กษะ และสมรรถนะในการปฏ บ ต งาน ให บรรล ผลส มฤทธ ตามภารก จของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ๔.๓ บ คลากรได ร บการส งเสร มให ม ค ณธรรมและจร ยธรรม สามารถปฏ บ ต งานโดยย ดถ อหล ก ประมวลจร ยธรรมข าราชการร ฐสภา ๔.๔ บ คลากรได ร บการพ ฒนาค ณภาพช ว ตและแรงจ งใจในการปฏ บ ต งาน สามารถปฏ บ ต งานได อย างเต มศ กยภาพและเป นกลไกส าค ญเพ อข บเคล อนย ทธศาสตร ของส าน กงานฯ ให บรรล เป าหมาย ท ก าหนด ๒ บทท ๒ กรอบแนวค ดในการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากร การจ ดท าแผนการพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบป
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks