ว ระย ทธ ส ขเพชร หล กส ตรว ทยาศาสตร มหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารงานก อสร าง คณะสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยศร ปท ม บทค ดย อ - PDF

Description
การศ กษาการจ ดการเพ อลดเศษว สด ในโครงการก อสร างอาคารพ กอาศ ย กรณ ศ กษา โครงการ สม ท เรสซ เดนท MANAGEMENT FOR MINIMIZING WASTE MATERIALS IN CONSTRUCTION PROJECTS: A CASE STUDY OF SMOOTH RESIDENCE ว ระย

Please download to get full document.

View again

of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Automobiles

Publish on:

Views: 27 | Pages: 21

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การศ กษาการจ ดการเพ อลดเศษว สด ในโครงการก อสร างอาคารพ กอาศ ย กรณ ศ กษา โครงการ สม ท เรสซ เดนท MANAGEMENT FOR MINIMIZING WASTE MATERIALS IN CONSTRUCTION PROJECTS: A CASE STUDY OF SMOOTH RESIDENCE ว ระย ทธ ส ขเพชร หล กส ตรว ทยาศาสตร มหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารงานก อสร าง คณะสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยศร ปท ม บทค ดย อ การศ กษาการจ ดการเพ อลดเศษว สด ในโครงการก อสร างอาคารพ กอาศ ย ม ว ตถ ประสงค ศ กษา ปร มาณและชน ดของเศษว สด ในหมวดงานสถาป ตยกรรมของโครงการก อสร างอาคารพ กอาศ ย อ กท งเพ อ ศ กษาหาป จจ ยการส ญเส ยของเศษว สด ในงานโครงการก อสร างหมวดงานสถาป ตยกรรมด วยกระบวนการ ของ สาน กงานปกป องส งแวดล อมแห งสหร ฐอเมร กา(USEPA) ตลอดจนเพ อว เคราะห และเสนอแนวทางการ จ ดการเพ อลดปร มาณเศษว สด ก อสร าง อ นเน องมาจากการออกแบบและการดาเน นงานก อสร างของ โครงการก อสร างอาคารพ กอาศ ย โดยไม รวมเศษว สด ท เก ดจากการร อถอนและขยะม ลฝอยจากการอ ปโภค บร โภคของแรงงาน การศ กษา ใช ว ธ การคานวณแบบก อสร างของกรณ ศ กษา อาคารสม ท เรสซ เดนท ซอย ว ภาวด 60 แยก 10 แขวงบางเขน เขตหล ดส กร งเทพมหานคร อาคารจานวน 5 ช น ม ขนาดพ นท รวมท งส น 1,600 ตารางเมตร งบประมาณรวมท งโครงการ จานวนเง น 20 ล านบาท และว ธ การสมด ลของว สด เพ อ ว เคราะห และพ จารณาปร มาณความส ญเส ยร วมก บการส ารวจล กษณะทางกายภาพ การตอบแบบสอบถาม และการส มภาษณ ผ จ ดการโครงการ ว ศวกรโครงการ ช างผ ควบค มงาน ผลการศ กษาพบว า ผลการศ กษา แบบก อสร างของหมวดงานสถาป ตยกรรมปร มาณงานท เก ดความส ญเส ยมากท ส ด ได แก งานฝ าเพดานเก ดความส ญเส ยเป นส ดส วนร อยละ ของปร มาณว สด ท ควรใช ท งหมด รองลงมา ได แก งานพ นม ความส ญเส ยร อยละ 7.99 และงานผน งกระเบ องห องน าม ความส ญเส ยร อยละ 4.41ของ ปร มาณว สด ท ควรใช ท งหมด ตามลาด บ จากการศ กษาสภาพป ญหาป จจ ยการส ญเส ยของเศษว สด ในงานโครงการก อสร างหมวดงาน สถาป ตยกรรม น น พบว าการส ญเส ยของว สด ตามป จจ ยด านกายภาพ ค อสภาพป ญหาท เก ดจากการออกแบบ ท ไม ได คาน งถ งขนาดของว สด หร อพ นท ภายในห องม หลายขนาด ตาแหน งของเสาอาคารและกล องช อง ระบบท อท ม ส วนทาให เก ดม มห องมากข น ป ญหาของสถานท กองเก บ ป ญหาของพ นท ในการทางานท สาค ญท กษะของช าง การวางแผนและการจ ดลาด บของงาน ตลอดจนการแก ไขงานเน องจากผลการทางาน ไม ได มาตรฐาน จากการตอบแบบสอบถามผ จ ดการโครงการและว ศวกรโครงการให ระด บความส าค ญของ ข นตอนในกระบวนการจ ดการเศษว สด พบว าข นตอนท โครงการก อสร างอาคารพ กอาศ ย สม ท เรสซ เดนท ให ความสาค ญมากท ส ดค อ การศ กษาแบบก อนลงม อทางานและการส งงานท ช ดเจน การควบค มการ ทางานอย างใกล ช ด การค ดแยกเศษว สด การกาจ ดเศษว สด และการนากล บไปใช ใหม ในการส มภาษณ ผ บร หารโครงการเก ยวก บแนวทางการจ ดการเศษว สด ก อสร างพบว าแนวทางท นามาปฏ บ ต แล วเก ดประส ทธ ภาพในการจ ดการเศษว สด มากท ส ดค อ การค ดแยกเศษว สด เป นหมวดหม ควบค มจ ดท งเศษว สด ภายในโครงการทางท อลาเล ยงและจ ดให ม การจ ดเก บขนถ ายเศษว สด ออกจากไซต งาน นาไปท งท กว น โดยว ธ การจ างผ ร บเหมาขนย ายเศษว สด ความเป นมาและความส าค ญของป ญหา การขยายต วของตลาดงานก อสร างอาคารบ านพ กอาศ ยเพ อสนองความต องการของส งคมท เป น ครอบคร วเด ยวมากข นในย คน จ งส งผลให ปร มาณเศษว สด ก อสร างม ปร มาณเพ มมากข น ท งน จากข อม ล งานว จ ยต างๆ พบว า พ นท ฝ งกลบในป จจ บ นม ปร มาณขยะจากว สด ก อสร างอย ประมาณร อยละ ของ พ นท ฝ งกลบในเม องต างๆ(ส ชา ก ตต ร ตน และภ ษ ต เล ศว ฒนาร กษ, 2555 อ างถ งใน Chen & Wong 2002 หน า ) ในพ นท กร งเทพฯ ม การล กลอบท งเศษว สด ก อสร างโดยเฉล ยประมาณว นละ 300 ต น ซ งค ด เป นร อยละ 0.5 ของปร มาณขยะท งหมด ควบค มมลพ ษ, กรม.(2553)องค ประกอบและปร มาณขยะม ลฝอย พ นท กร งเทพมหานคร https://www..pcd.go.th/count/wasted.cfm?file ame=waste_volumn.xls อ ตสาหกรรมก อสร างเป นหน งในป ญหาท ส งผลกระทบต อส งแวดล อมอย ามาก เช น มลภาวะทาง อากาศเส ย เศษว สด ก อสร าง จากหน วยงานก อสร าง การจ ดการส งแวดล อมท ไม ด พอของผ ประกอบการ ก อให เก ดป ญหาความเส อมโทรมของทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ด วยเหต น จ งม ความตระหน กถ ง การจ ดการป ญหาเศษว สด ก อสร าง ให ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลมากข นในการเพ มประส ทธ ภาพการ จ ดการป ญหาเศษว สด ก อสร าง ส าน กงานปกป องส งแวดล อมแห งสหร ฐอเมร กา(United States Envirobmenteal Protection หร อ USEPA) ซ งเป นหน วยงาน ท ม หน าท ด แลส ขภาพของประชาชนและ ปกป องส งแวดล อมธรรมชาต ได พ ฒนาแนวค ดในการลดปร มาณเศษว สด ท แหล งก าเน ด (Source Reduction) ซ งม ประส ทธ ภาพมากว าการนาของเส ยมาใช ประโยชน อ กคร งหน ง (Recycle) นอกจากน ย ง สามารถลดผลกระทบต อส งแวดล อมได มากกว าการนาของเส ยมาจ ดการในภายหล ง (USEPA 1988) ทบทวนวรรณกรรมงานว จ ยของส ชา ก ตต ร ตน และภ ษ ต เล ศว ฒนาร กษ (2555)การจ ดการเพ อลดเศษว สด ใน งานสถาป ตยกรรม คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และผ งเม อง มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ผ ทาการศ กษาว จ ยให ความส าค ญในการจ ดการว สด ทร พยากรในการก อสร างเป นเกณฑ การ ว เคราะห ในเร องของการบร หารจ ดการเพ อลดเศษว สด ในโครงการก อสร างอาคารพ กอาศ ย โดยหากพ จารณา แล วเป นเร องท เก ยวข องก บข นตอนของการดาเน นงานก อสร างประกอบด วยข นตอนการออกแบบและงาน เอกสาร ข นตอนการจ ดซ อว สด ก อสร าง ข นตอนการเก บร กษาว สด ก อสร างและข นตอนการดาเน นงานการ ก อสร างในงานก อสร างพบว าปร มาณของว สด ท ส งซ อมามากกว าปร มาณของการใช ว สด จร งตามแบบ ก อสร าง เน องจากในงานก อสร างจาเป นต องต ดว สด เพ อให ได ขนาดท กาหนดไว ในแบบแปลน ว สด บางชน ด เส ยหายง ายในระหว างการเก บร กษา ตลอดจนในระหว างการขนส ง เป นต นในงานก อสร างพบว าปร มาณ ของว สด ท ส งซ อมา มากกว าปร มาณของการใช ว สด จร งตามแบบก อสร าง เน องจากในงานก อสร าง จาเป นต องต ดว สด เพ อให ได ขนาดท กาหนดไว ในแบบแปลน ว สด บางชน ดเส ยหายง ายในระหว างการเก บ ร กษา ตลอดจนในระหว างการขนส ง เป นต น สาเหต หล กมาจากการวางแผน ขาดการบร หารจ ดการ ซ ง ปร มาณว สด ท เก นความจาเป นในการใช งานจร งตามเน องานถ อว าเป นการศ นย เส ยของว สด ก อสร างท ส งผล ทาให เก ดขยะในงานก อสร างน นเอง ขยะท เก ดข นในงานก อสร าง สร างป ญหาให ก บการจ ดการขยะของ ประเทศเป นอย างมาก เน องด วยขยะท เก ดข นมาจากงานก อสร าง ส วนหน งเป นขยะอ นตรายปนเปร อนอย ทา ให การค ดแยกขยะ และทาลายขยะได ยากจะต องใช ว ธ ในการกาจ ดขยะท แตกต างก น นอกจากน คนงานส วน ใหญ ย งขาดความร ความเข าใจเก ยวก บป ญหาขยะท เก ดข นสาหร บขยะส วนใหญ ท เก ดข นได แก เศษเหล ก ใย แก ว พลาสต ก เศษท อพ ว ซ และเคร องจ กร - อ ปกรณ ท หมดสภาพ (เป นซากท ไม สามารถนาไปซ อมเพ อ ใช งานต อไปได ) ป ญหาเร องขยะน ส งผลต อส งแวดล อมการจ ดการและย งเป นการเพ มภาระค าใช จ ายของแต ละโครงการด วยเหต น ทาให ผ ศ กษามองเห นป ญหาและพยายามศ กษาหาแนวทางท เหมาะสมเพ อนามาใช ก บ อ ตสาหกรรมก อสร างอ กท งย งสามารถลดค าใช จ ายและลดป ญหาส งแวดล อมอ กด วย ว ตถ ประสงค ของการศ กษา งานศ กษาน ม งศ กษาป จจ ยของการส ญเส ยของเศษว สด ในงานโครงการก อสร างอาคารโดย ว ตถ ประสงค ของการศ กษา ด งต อไปน 1 เพ อศ กษาปร มาณและชน ดของเศษว สด ในงานโครงการก อสร างอาคารในหมวดงาน สถาป ตยกรรมของโครงการก อสร างอาคารพ กอาศ ย สม ท เรสซ เดนท 2 เพ อศ กษาป จจ ยการส ญเส ยของเศษว สด ในงานโครงการก อสร างอาคารในหมวดงาน สถาป ตยกรรมโครงการก อสร างอาคารพ กอาศ ย สม ท เรสซ เดนท 3 เพ อว เคราะห และเสนอแนวทาง การจ ดการลดปร มาณเศษว สด ก อสร างท แหล งกาเน ด ความส าค ญของการศ กษา การศ กษาคร งน ผ ศ กษาม ความประสงค จะให ผ ประกอบอาช พทาธ รก จด านการก อสร าง และ เจ าของอาคารได แนวค ดในการลดปร มาณขยะท เก ดจากเศษว สด ในงานโครงการก อสร างอาคาร และลด ต นท นค าใช จ ายในการบร หารจ ดการขยะในโครงการก อสร างและท สาค ญเป นการแก ป ญหาส งแวดล อมท ย งย น ซ งม ผลต อส งคมให อย ด ม ส ขต อไป กรอบแนวค ดในการศ กษา ด วยการขยายต วประชากรโลกทาให ม ความต องการส งท จาเป นในการดารงช ว ตเพ มมากข น เช น อาหารและท อย อาศ ยเป นต วแปรตามฉะน นการเจร ญเต บโตด านอ ตสาหกรรมการก อสร าง เก ดข นอย าง รวดเร ว ซ งผลท ตามมาขยะก อสร างก เพ มมากข น ก อป ญหาด านการจ ดการขยะตามเม องต างๆ ด งน นแนวทางการจ ดการขยะค อการป องก นไม ให เก ดขยะหร อการลดปร มาณขยะให น อยลง โดย การพ ฒนาแนวค ดในการลดปร มาณเศษว สด ท แหล งกาเน ด (Source Reduction) ซ งประส ทธ ภาพ มากกว าการนาขยะกล บมาใช ใหม การแก ป ญหาของขยะการก อสร าง เน องจากขยะก อสร างส วนมากเป น ว สด คงทนถาวรและยากท จะย อยสลายได ตามธรรมชาต จ งจาเป นต องม แนวทางในการจ ดการเศษว สด ก อสร างเพ อช วยลดผลกระทบท เก ดข นได โดยม กรอบแนวค ดในการจ ดการขยะก อสร างในโครงการ ด ง ภาพประกอบ ด งน ควบค มแหล งกาเน ด (Source Control) กระบวนการลดขยะจากแหล งกาเน ด (Source Reduction) การเปล ยนแปลงกระบวนการผล ต (Process Change) Input Material Changes การเปล ยนว ตถ ด บท เข ามาใช ในกระบวนการผล ต Technology Change การเปล ยนแปลงในเทคโนโลย ของอ ปกรณ เคร องม อและ เคร องจ กรในกระบวนการผล ต Good Operation Practices การเปล ยนแปลงกระบวนการทางานท ต องม ระเบ ยบ การปฏ บ ต งาน การบร หารงาน การดาเน นงานท ด ภาพประกอบท 1.1 ประกอบ แสดงกรอบแนวความค ดกระบวนการลดขยะจากแหล งกาเน ด ท มา : USEPA 1988 คาถามในงานว จ ย 1 การบร หารจ ดการว สด ในงานโครงการก อส
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks