แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ประจาป สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม - PDF

Description
แผนกลย ทธ การบร หาร ประจาป สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม กล มบร หาร คานา สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม (สมอ.) ได จ ดทาแผนกลย ทธ การบร หาร ป งบประมาณ เพ อใช เป นแนวทางในการบร

Please download to get full document.

View again

of 24
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Internet & Technology

Publish on:

Views: 30 | Pages: 24

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนกลย ทธ การบร หาร ประจาป สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม กล มบร หาร คานา สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม (สมอ.) ได จ ดทาแผนกลย ทธ การบร หาร ป งบประมาณ เพ อใช เป นแนวทางในการบร หารของ สมอ. ซ งเป นการดาเน นงาน ตามเกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐระด บพ นฐาน (Certify FL) ในหมวด 2 การวางแผนเช งย ทธศาสตร (SP3) ท กาหนดให ส วนราชการต องม การวางแผนกลย ทธ การบร หาร ให สอดคล องก บ แผนปฏ บ ต รา ชการ 4 ป และแผนปฏ บ ต ราชการประจาป ของส วนราชการ และหมวด 5 การม งเน น (HR3) ท กาหนดให ส วนราชการต องดาเน นการตามแผนกลย ทธ การบร หาร ท กาหนดไว ใน SP3 ไปปฏ บ ต เพ อให ม ข ดสมรรถนะท เหมาะสม สามารถปฏ บ ต งานให บรรล ผลตาม เป าประส งค เช งย ทธศาสตร ด งน น ในป งบประมาณ 2554 คณะกรรมการด านการบร หารและพ ฒนา ได ดาเน นการทบทวนแผนกลย ทธ การบร หารด งกล าวในประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารให สอดคล องก บบทบาท ภารก จ เป าประสงค ของ สมอ.ท เปล ยนแปลงไป และทบทวนเป าประสงค เช งกลย ทธ ด านการบร หารให สอดคล องก บกรอบมาตรฐาน ความสาเร จด านการบร หาร 5 ม ต 17 ป จจ ยของสาน กงาน ก.พ.นอกจากน น ได กาหนด เป าประสงค เช งกลย ทธ ต วช ว ด และค าเป าหมายในการดาเน นการ พร อมท งกาหนดแผนงาน /โครงการ ท ต องดาเน นการในป งบประมาณ 2554 เพ อสอดคล องก บแผนกลย ทธ ด งกล าว สารบ ญ หน า ว ส ยท ศน พ นธก จ ค าน ยม ย ทธศาสตร และเป าประสงค ของ สมอ. - ว ส ยท ศน 1 - พ นธก จ - ย ทธศาสตร - เป าประสงค - อานาจหน าท - นโยบายการกาก บด แลองค กรท ด การว เคราะห สภาพแวดล อมองค กร - จ ดแข ง 3 - จ ดอ อน - โอกาส - อ ปสรรค แผนกลย ทธ การบร หาร ป งบประมาณ ประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หาร เป าประสงค เช งกลย ทธ ด านการบร หาร 7 ต วช ว ดผลการปฏ บ ต งาน 8 แผนกลย ทธ การบร หาร 9 แผนกลย ทธ การบร หาร (HR Scorecard Template) 10 ประจาป งบประมาณ ตารางแสดงความส มพ นธ ระหว างว ส ยท ศน พ นธก จ ฯลฯ 14 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ ตามแผนกลย ทธ การบร หาร แผนภาพแสดงความส มพ นธ ระหว างประเด นย ทธศาสตร 19 ด านการบร หาร เป าประสงค ฯลฯ ภาคผนวก กรอบมาตรฐานความสาเร จด านการบร หาร 20-5 ม ต 17 ป จจ ย ผ งการบร หารเช งกลย ทธ 21 ว ส ยท ศน พ นธก จ ค าน ยม ย ทธศาสตร และเป าประสงค ของ สมอ. ว ส ยท ศน เป นผ นาด านการมาตรฐาน เพ อพ ฒนาค ณภาพช ว ต เศรษฐก จ และส งคมอย างย งย น พ นธก จ 1. กาหนดมาตรฐานท ตรงความต องการและสอดคล องก บแนวทางสากล 2. กาก บด แลผล ตภ ณฑ และการตรวจสอบและร บรองด านการมาตรฐานให ได ร บการยอมร บ 3. ส งเสร มและพ ฒนาด านการมาตรฐานของประเทศ ค าน ยมองค กร T Trustworthiness การสร างความเช อม น I Integrity จร ยธรรม S Synergy การผน กกาล งเพ อผลส มฤทธ I Internationalization ความเป นสากล ย ทธศาสตร องค กร ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนามาตรฐานท สามารถตอบสนองความต อง การของท กภาคส วนและได ร บการยอมร บ เป าประสงค ท 1 1. มาตรฐานท กาหนดสอดคล องและท นก บความต องการ 2. มาตรฐานม ความท นสม ย 3. กระบวนการกาหนดมาตรฐานม ความรวดเร ว ย ทธศาสตร ท 2 พ ฒนาระบบการตรวจสอบและร บรองให สอดคล องก บแนวทางสากล เป าประสงค ท 2 1. ผลการตรวจสอบและร บรองได ร บการยอมร บอย างกว างขวางและลดความซ าซ อน 2. ผ บร โภคได ร บความเป นธรรมและม ความปลอดภ ย ย ทธศาสตร ท 3 สร างความตระหน กในความสาค ญของการมาตรฐานแก ภาคร ฐ ธ รก จ และส งคม เป าประสงค ท 3 1. ท กภาคส วนม ความร ความเข าใจในเร องการดาเน นงานด านการมาตรฐานสามารถนาไป ประย กต ใช 1 อานาจหน าท 1. เสนอแนะนโยบาย แนวทาง และมาตรการในการส งเสร มและพ ฒนาการมาตรฐานของประเทศ ตลอดจนพ ฒนาโครงสร างพ นฐานด านการมาตรฐาน 2. ดาเน นการตามกฎหมายว าด วยมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม กฎหมายว าด วยการ มาตรฐานแห งชาต และกฎหมายอ นท เก ยวข อง 3. ดาเน นการเก ยวก บข อม ลและสารสนเทศด านการมาตรฐานของประเทศ 4. ส งเสร ม กาก บ ด แล และให บร การเก ยวก บการร บรองระบบงานด านการมาตรฐานตลอดจน พ ฒนาการร บรองระบบงานด านการมาตรฐานของประเทศให เก ดความเป นเอกภาพ 5. ส งเสร มและพ ฒนาองค กรและบ คลากรท งภาคร ฐและเอกชนในด านการมาตรฐาน 6. ร วมม อและประสานงานก บองค การและหน วยงานด านการมาตรฐานท งในประเทศ ต างประเทศ และระหว างประเทศ รวมท งการทาความตกลงเก ยวก บความร วมม อทางว ชาการ ท เก ยวข อง นโยบายการกาก บด แลองค กรท ด ม งม นดาเน นการด านการมาตรฐานด วยหล กธรรมาภ บาล ตอบสนองแก ผ ร บบร การ ผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประโยชน ส งส ดแก ประเทศ 2 การว เคราะห สภาพแวดล อมองค กร จ ดแข ง ด านกฎหมาย สมอ. เป นสถาบ นมาตรฐานแห งชาต ม พ.ร.บ. มาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรมรองร บการปฏ บ ต งาน เป นท ยอมร บจากภายนอก ทาให บ คลากรต องพ ฒนาความร ด านการมาตรฐาน ด านข นตอนการดาเน นงาน 1. บ คลากรม ความร หลากหลายสาขาว ชา 2. บ คลากรได ร บการถ ายทอดเทคโนโลย และต องคอยต ดตามข อม ลด านการมาตรฐานระหว าง ประเทศเพ อให ท นต อเหต การณ ทาให สามารถมองภาพได กว างกว าและปร บเข าหาก นได 3. ม ค ม อปฏ บ ต งาน ด านว ฒนธรรมองค กร 1. บ คลากรม ความต งใจและเต มใจในการให บร การ 2. ม ความซ อส ตย ส จร ตในหน าท ภายใต มาตรฐานจร ยธรรม 3. บ คลากรยอมร บการเปล ยนแปลงและปฏ บ ต งานด วยความเป นม ออาช พ ด านแรงจ งใจ 1. ม แผนเส นทางเด นสายอาช พท ช ดเจน 2. ม เคร องม ออานวยความสะดวก(คอมพ วเตอร ) ในการปฏ บ ต งานให เจ าหน าท ท กคน 3. ได ร บเง นรางว ลประจาป จ ดอ อน ด านข นตอนการดาเน นการ 1. ขาดการประเม นความร ความสามารถบ คลากรอย างเป นระบบ 2. ขาดท กษะด านภาษา 3. ระบบการส งงาน การรายงาน และการต ดตามประเม นผลไม เป นระบบเด ยวก น 4. ใช บ คลากรไม ตรงก บความร ความสามารถ 5. ไม ม ระบบต ดตามผลหล งการฝ กอบรม 6. การหาความต องการในการฝ กอบรมไม ได ประเม นจากความร ความสามารถของบ คลากร ด านว ฒนธรรมองค กร 1. ไม แสดงความค ดเห นในท ประช ม 2. ไม ม แรงผล กด นในการนาข อค ดเห นไปปฏ บ ต อย างเป นร ปธรรม 3. ไม ใฝ หาความร เพ อพ ฒนาข ดความสามารถของตนเอง 4. ให ความสาค ญเฉพาะผลสาเร จของตนเองมากกว าจะค ดถ งผลสาเร จองค กรโดยรวม ด านแรงจ งใจ 1. เกณฑ การประเม นเพ อเล อนเง นเด อนไม ม มาตรฐานกลางท ช ดเจน 2. ไม ม ความก าวหน าในสายงานสน บสน น 3. ผลตอบแทนระหว างบ คลากรท ทางานด และไม ด ม ความแตกต างน อย 3 โอกาส ด านนโยบายของร ฐ 1. นโยบายของร ฐ ม งเน น การบร หารและการจ ดองค กรภาคร ฐให สอดคล องก บ ท ศทางการนาพาประเทศไปส การพ ฒนาท ย งย น โดยให การร บราชการม ความ เป นม ออาช พ ข าราชการและเจ าหน าท ของร ฐสามารถดารงช พอย างพอเพ ยง ม ม โนส จร ต ตลอดจน ม สมรรถนะข ดความสามารถในการให บร การประชาชนตามแนวทางพระราชทาน เข าใจ เข าถ ง พ ฒนา 2. ร ฐบาลให ความสาค ญสน บสน นงานด านการมาตรฐาน ทาให ม การส งผ แทนไปเข าร วมประช ม ก บต างประเทศ และเป นสมาช กในองค การมาตรฐานระหว างประเทศ 3. ม แผนพ ฒนาบ คลากรด านการมาตรฐานเพ อสร างความสามารถในการแข งข น ด านความต องการของผ บร โภค 1. ป จจ บ นผ บร โภคม ความร มากข น ข อม ลข าวสารต างๆ ม การเผยแพร อย างท วถ งทางส อต างๆ ผ บร โภคให ความสนใจในผล ตภ ณฑ ท ม ค ณภาพและความปลอดภ ยในการบร โภคส นค าเพ มข น และคาดหว งว ามาตรฐานผล ตภ ณฑ น าจะเป นส วนหน งในการควบค มค ณภาพผล ตภ ณฑ ทาให บ คลากรของ สมอ. ต องพ ฒนาความร ด านการมาตรฐานให ท นก บเทคโนโลย ท เปล ยนไป 2. บ คลากรต องม ความร ความสามารถ ให คาปร กษาแนะนาพร อมให บร การท ด เพ อทาให องค กร ม ภาพล กษณ เป นท ยอมร บของบ คคลภายนอก ด านเทคโนโลย สารสนเทศ 1. ม เทคโนโลย สารสนเทศท ทาให สามารถเข าถ งข อม ลได อย างรวดเร วและกว างขวาง อ ปสรรค ด านเศรษฐก จ 1. ค าตอบแทนระหว างภาคร ฐและเอกชนม ความแตกต างก นมาก ทาให ไม เก ดความต องการ ร บราชการในคนร นใหม ด านกฎหมาย 1. กฎระเบ ยบด านการบร หารบ คคลท ม อย ม ข อจาก ด ทาให บ คลากรท ได ร บการพ ฒนาความร ความสามารถส งข นแล ว แต ไม ม โอกาสก าวหน า ด านองค กรภายนอก ผ ประกอบการ และผ บร โภค 1. องค กรภายนอก และผ ประกอบการ ย งไม เห นความสาค ญท จะให ความร วมม อสน บสน นงาน ด านการมาตรฐานเท าท ควร 2. ผ บร โภคท ม ความร ความเข าใจและตระหน กถ งความสาค ญของการใช ส นค าท ม มาตรฐาน ย งม จานวนน อย ด านเทคโนโลย สารสนเทศ 1. การเผยแพร ข อม ลทางเทคโนโลย สารสนเทศม ท งด านบวกและด านลบ ทาให เป นอ ปสรรค ต อบ คลากรในการร บเล อกข อม ลข าวสารท ม ประโยชน 4 แผนกลย ทธ การบร หาร ป งบประมาณ ประเด นย ทธ ศาสตร ด านการบร หาร 1. การเตร ยมกาล งคนเพ อข บเคล อนย ทธศาสตร 2. การพ ฒนา 3. การพ ฒนาระบบการจ ดการฐานข อม ลด าน 4. การพ ฒนาระบบการบร หาร 5. การเสร มสร างค ณธรรมและจร ยธรรมในการปฏ บ ต งาน 6. การสร างความสมด ลระหว างค ณภาพช ว ตและการทางาน 5 เป าประสงค เช งกลย ทธ ด านการบร หาร ด งน สมอ.กาหนดเป าประสงค เช งกลย ทธ ด านการบร หารไว 10 เป าประสงค ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค เช งกลย ทธ การเตร ยมกาล งคนเพ อข บเคล อนย ทธศาสตร 1. สมอ.ม แผนกาล งคนท สอดคล องก บย ทธศาสตร ขององค กร โดยครอบคล มท งในด านจานวนและสมรรถนะของบ คลากร การพ ฒนา 2.บ คลากรได ร บการพ ฒนาอย างเป นระบบและต อเน อง เพ อให ม สมรรถนะตามตาแหน งงาน 3. ผ บร หารและบ คลากร สมอ.ม ส วนร วมและเป นเจ าของ ก จกรรม KM การพ ฒนาระบบการจ ดการฐานข อม ลด าน การพ ฒนาระบบการบร หาร การเสร มสร างค ณธรรมและจร ยธรรมในการ ปฏ บ ต งาน การสร างความสมด ลระหว างค ณภาพช ว ตและ การทางาน 4. ระบบฐานข อม ลม คว
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks