คอมพ วเตอร เบ องต น ฉบ บปร บปร งป ๒๕๕๒ โดย กวก.สอ.ทอ. - PDF

Description
คอมพ วเตอร เบ องต น ฉบ บปร บปร งป ๒๕๕๒ โดย กวก.สอ.ทอ. คาน า 1 หน งส อคอมพ วเตอร เบ องต นฉบ บปร บปร งป ๒๕๕๒ น น เป นหน งส อท เข ยนข นมาเพ อใช เป นตาราในการสอบ เล อนฐานะจาก น.ประทวน เป น น.ส ญญาบ ตร ในส

Please download to get full document.

View again

of 78
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Maps

Publish on:

Views: 25 | Pages: 78

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
คอมพ วเตอร เบ องต น ฉบ บปร บปร งป ๒๕๕๒ โดย กวก.สอ.ทอ. คาน า 1 หน งส อคอมพ วเตอร เบ องต นฉบ บปร บปร งป ๒๕๕๒ น น เป นหน งส อท เข ยนข นมาเพ อใช เป นตาราในการสอบ เล อนฐานะจาก น.ประทวน เป น น.ส ญญาบ ตร ในส วนสายว ทยาการส อ สารอ เล กทรอน กส หน งส อเล มน ม เน อหาเร ยงจากง ายไปยาก ม การอธ บายว ธ การใช เป นข นตอนพร อมภาพหน าจอและต วอย างการ ใช ประกอบ ง ายต อการเร ยนร สามารถใช ค นคว าอ างอ งได ตามสมควร ขอขอบค ณ ท มงานฝ ายว ชาการท กท านท ช วยก น ปร บปร งเร ยบเร ยง ตลอดจนการจ ดพ มพ ร ปเล มจนแล วเสร จ เป นท เร ยบร อย และขอขอบค ณท านผ อ าน หว งเป นอย างย งว าหน งส อเล มน คงจะม ประโยชน สาหร บท านตามสมควร หากพบข อบกพร องผ ดพลาดในหน งส อเล มน หร อม ข อแนะนาใดๆ กร ณาแจ งให ผ เข ยนทราบจ กเป นพระค ณอย างส ง เร ยบเร ยง และทาร ปเล ม ร.อ. วรพจน โชคนาคะวโร ว ศวกร ผวรอ.กวก.สอ.ทอ. เร ยบเร ยง เร ยบเร ยง ร.อ. จต รนต เพ งฉ ย ว ศวกร ผวคพ.กวก.สอ.ทอ. ร.อ. มงคล จานงค ศร ว ศวกร ผวสท.กวก.สอ.ทอ. 2 สารบ ญ หน า บทท 1 การใช Microsoft Windows XP 3 บทท 2 การใช Microsoft Word 7 บทท 3 การใช Microsoft Excel 41 บทท 1 การใช Microsoft Windows XP 3 การเข าส Microsoft Windows XP การใช เคร องคอมพ วเตอร สาหร บทางานใด ๆ ก อนใช จะต องร นระบบปฏ บ ต การก อนเสมอ สาหร บเคร องคอมพ วเตอร ท ม ระบบปฏ บ ต การ Windows XP ก เช นเด ยวก น ถ าต องการใช ระบบปฏ บ ต การ ผ ใช จะต องทาการต ดต งระบบปฏ บ ต การ Windows XP ลง บนฮาร ดด สก ของเคร องให เร ยบร อยก อน และเน องด วย Windows XP น นสน บสน นการทางานของผ ใช หลายๆคนซ งสามารถแบ งก นใช งานเคร องคอมพ วเตอร เคร องเด ยวก นได ด งน นก อนเข าส ระบบ Windows XP จะต องม การ Log On สาหร บผ ใช แต ละคนก อน จ งจะ สามารถเข าไปทางานก บเคร องคอมพ วเตอร ได ซ งจะใช งานได ตามข นตอนด งน 1. หล งจากการเป ดสว ตซ เคร องจะเข าส ข นตอนการบ ตระบบ 2. เม อเข าส ระบบปฏ บ ต การ Windows XP แล วจะพบก บหน าจอแรกท เร ยกว า Welcome Screen ให เราคล กเล อก User Account ท ต องการเข าใช งาน 3. จะปรากฏช องให เราใส พาสเว ร ดในกรณ ท ได ทาการต งพาสเว ร ดไว ก ให ป อนพาสเว ร ดลงไป แต หากในกรณ ท ไม ได ต งพาสเว ร ด เอาไว ก ให คล กผ าน หร อEnter เพ อ Log On เข าใช งาน Windows XP 2. คล กเล อก User Accounts 3. พ มพ รห สผ าน การ Log On เข าส Windows XP การป ด Microsoft Windows XP เม อต องการออกจาก Windows XP จาเป นต อง Shut Down Windows ก อนท จะป ดเคร องคอมพ วเตอร ท งน เพ อป องก นป ญหาท อาจเก ดข นก บระบบว นโดว หร อฮาร ดด สก การ Shut Down Windows ทาได ตามข นตอนด งน 1. คล กท ป ม Start Turn Off Computer 2. คล กป ม เพ อทาการป ด Windows XP อย างถ กว ธ 1. คล กท ป ม Start Turn Off Computer 4 พ นฐานการใช งานเมาส การป ด Windows XP 2. คล กป ม Turn Off เมาส เป นอ ปกรณ ท ใช ช และควบค มส งต าง ๆ ในจอภาพ โดยท ม ต วแทนของตาแหน งช เร ยกว า ต วช เมาส ซ งม ส ญล กษณ ต าง ๆ มากมาย ตามร ปแบบของการใช งานในขณะน น ซ งการใช งาน Windows XP น นม ด งน 1. การเล อนเมาส เพ อสาหร บเล อนเมาส ในม อเรา เพ อเล อนต วช เมาส ไปย งตาแหน งต าง ๆ บนจอภาพ 2. การคล ก สามารถทาได โดยการเคาะป มเมาส ด านซ าย 1 คร งเท าน น 3. ส วนคาส งคล กขวา เป นการเคาะป มเมาส ด านขวา 1 คร ง 4. การแดรกเมาส ค อ การกดป มเมาส ด านขวาหร อด านซ ายค างไว แล วเล อนต วช เมาส ไปย งตาแหน งต าง ๆ โดยย งกดเมาส ด านขวา หร อด านซ ายค างอย เม อถ งท หมายแล วก ปล อยเมาส ท เรากดค างไว 5. การด บเบ ลคล กค อ การคล กเมาส 2 คร งต ดก นเร ว ๆ น นเอง การจ ดการก บไฟล และโฟลเดอร การจ ดเก บข อม ลใน Windows XP ม ล กษณะคล ายก บการจ ดเก บแฟ มเอกสาร โดยข อม ลต าง ๆ จะถ กจ ดเก บอย ในร ปแบบของ ไฟล ( File) หากผ ใช ม ไฟล จานวนมากและไฟล ท งหมดถ กจ ดเก บไว ในท เด ยวก นจะทาให เป นอ ปสรรคต อการค นหาหร อเร ยกใช ไฟล เน องจากไฟล ต างๆ เหล าน นถ กเก บปะปนก น ด งน นเพ อให ง ายต อการค นหาหร อนาไฟล มาใช ผ ใช ควรม การจ ดแบ งเน อท ในการจ ดเก บข อม ลให เป นหมวดหม โดยจ ดให กล ม งานท ม ความเก ยวข องก นมารวมไว ในโฟลเดอร ( Folder ) เด ยวก น ซ งเปร ยบเสม อนการนาเอกสารมาจ ดเก บลงในแฟ มน นเอง องค ประกอบของไฟล ใน Windows XP จะแทนไฟล ต าง ๆ ด วยส ญล กษณ ภาพท เร ยกว าไอคอน โดยอน ญาตให สามารถต งช อไฟล ได ยาวถ ง 255 ต วอ กษร ตามด วยส วนขยายระบ ประเภทของไฟล อ ก 3 ต วอ กษร การจ ดการก บไฟล และโฟลเดอร การจ ดเก บไฟล ข อม ลต างๆ ท ม ความเก ยวข องก นในโฟลเดอร น น หากข อม ลในโฟลเดอร ย งม จานวนมาก ซ งอาจส งผลให เก ด ความย งยากต อการค นหาไฟล เพ อเร ยกใช งาน ผ ใช สามารถท จะทาการสร างโฟลเดอร ย อยลงไปจากโฟลเดอร เด มเพ อทาการแบ งข อม ลลง ในโฟลเดอร ย อยน น ๆ การเป ดด ไฟล และโฟลเดอร ด วย My Computer ใน Windows XP ได ม การเปล ยนแปลงร ปแบบของ My Computer โดยม การเปล ยนในส วนของไอคอนเพ อเพ มความสวยงาม รวมไปถ งการเพ มเมน ทางด านซ ายเพ อความสะดวกรวดเร วในการเข าถ งส วนต างๆ ใน Windows XP มากข น การใช My Computer เพ อเป ดด ไฟล ถ อเป นอ กว ธ ท ง ายต อการใช งาน ม การแสดงการเก บไฟล และโฟลเดอร โดยการอ างอ งจาก ไดร ฟ ซ งเป นส วนท สามารถเข าถ งอ ปกรณ ต างๆ รวมท งระบบไฟล ท ถ กจ ดเก บไว ในเคร อง ม ข นตอนการเป ดด ไฟล ด งน 1. คล กป ม Start My Computer 2. ด บเบ ลคล กเพ อเล อกไดร ฟท ต องการเป ด 1. คล กป ม Start My Computer 3. ด บเบ ลคล กโฟลเดอร หร อไฟล ข อม ลท ต องการเป ด 5 การเร ยกใช งาน My Computer การทางานก บหน าต างโปรแกรม ว นโดวส ( Windows ) หมายถ งหน าต างหร อจอภาพของโปรแกรมใดโปรแกรมหน งท เราเร ยกข นมาซ งในหน าจอหน ง ๆ สามารถ เป ดข นมาก โปรแกรมก ได และเม อเป ดหลายโปรแกรมจ งม หลายว นโดวส หล งจากเป ดข นมาแล วเราก สามารถจ ดการก บว นโดวส เหล าน น ได ไม ว าจะเป นการควบค มว นโดวส การปร บขนาดของว นโดวส การเคล อนย ายว นโดวส การจ ดเร ยงว นโดวส ซ งม ข นตอนการจ ดการโดย แยกเป นประเภทด งน ป มควบค มว นโดวส ป ม ช อป ม ป มย บ ( Minimize ) ป มย อหร อค นขนาด ( Restore ) ป มขยาย ( Maximize ) ป มป ด ( Close ) ผลของการใช งาน เป นป มสาหร บย บโปรแกรมซ อนเป นไอคอนเล ก ๆ อย แถบงานหร อทาสก บาร ในช วงเวลาท ไม ต องการ ใช งาน โดยเม อใดท ใช งานก นาเมาส ไปคล กท ไอคอน น นก เป ดเป นว นโดวส เป นป มสาหร บย อหร อค นขนาดว นโดวส ให ม ขนาด เท า เด มก อนหน าการย บ (Minimize) หร อขยาย (Maximize) เป นป มสาหร บขยายว นโดวส ให ม ขนาดใหญ ท ส ด หร อเต มหน าจอภาพ เป นป มสาหร บป ดว นโดวส เม อเล กการใช งาน หร อ กรณ เป นว นโดวส ของโปรแกรมก จะเป นการป ด โปรแกรม เพ อเล กทางานน นเอง 6 การปร บขนาดของว นโดวส เราสามารถปร บขนาดของว นโดวส ได ตามความต องการ นอกเหน อจากป มย อหร อป มขยายว นโดวส ว ธ การนาพอยเตอร ของเมาส ไป ย ง บร เวณขอบของว นโดวส ส ญล กษณ ของพอยเตอร จะเปล ยนเป นล กศร 2 ห วตามหมายเลข ในร ปแบบท แตกต างก นข นอย ก บ ตาแหน งท อย ของพอยเตอร ไปตามท ศทางของห วล กศรเพ อท จะย อหร อขยาย ด งร ป การปร บขนาดของว นโดวส 1. นาพอยเตอร ไว ตามหมายเลข 2. หร อ 6. แล วลากข นบนหร อลงล างตามห วล กศร จะเป นการย อขยายในแนวต ง 2. นาพอยเตอร ไว ตามหมายเลข 4. หร อ 8. แล วลากข นบนหร อลงล างตามห วล กศร จะเป นการย อขยายในแนวนอน 3. นาพอยเตอร ไว ตามหมายเลข 1. หร อ 3. หร อ 5. หร อ 7. แล วลากไปในแนวทแยงตามห วล กศรจะเป นการย อขยายในแนวต ง และแนวนอนเป นระยะท เท า ๆ ก น การเคล อนย ายและการจ ดเร ยงว นโดวส หล งจากท ได ปร บขนาดของว นโดวส ไปแล ว ในบางคร งอาจม ความจาเป นต องการเคล อนย ายว นโดวส เช นการค ดลอกข อม ลด วย เมาส ในการแดรกไฟล ม ความจาเป นท จะต องเห นท งสองว นโดวส ซ งการเคล อนย ายน นทาไม ยากม ข นตอน ด งน 1. นาพอยเตอร ของเมาส ไปวางบนแถบช อเร อง ( Title bar ) พอยเตอร จะม ส ญล กษณ เป น 2. หล งจากน นแดรกเมาส หร อคล กเมาส แล วลาก 3. นอกจากการย ายว นโดวส แล ว เราย งสามารถจ ดเร ยงว นโดวส โดยอ ตโนม ต อย างรวดเร ว ด วยการคล กเมาส ป มขวาม อบร เวณท ว า งบนแถบงานหร อทาสก บาร จะปรากฏเมน ล ด ( ShortCut Menu ) การสร างโฟลเดอร ใหม สามารถทาการสร างโฟลเดอร เพ อใช ในการเก บไฟล ได ด งน 1. เล อกไดร ฟหร อโฟลเดอร ท ต องการสร างโฟลเดอร ใหม 2. คล กเมาส ขวาบร เวณพ นท ว าง New Folder 3. หร อคล กท คาส ง Make a new folder ในหน าต าง File and Folder Tasks ซ งแสดงอย ทางด านซ ายของ Windows 4. เม อได โฟลเดอร ใหม หน งโฟลเดอร ให ทาการต งช อโฟลเดอร ตามความเหมาะสมก บงานของผ ใช การค ดลอกไฟล และโฟลเดอร สามารถทาการค ดลอกไฟล และโฟลเดอร ไปเก บย งตาแหน งท ต องการได ด งน 1. เล อกไฟล หร อโฟลเดอร ท ต องการค ดลอก 2. คล กท คาส ง Copy this file ท หน าต าง File and Folder Tasks จากเมน ทางด านซ ายของ Windows 3. ปรากฏหน าต าง Copy Items ข นมาเพ อให ผ ใช เล อกตาแหน งท จะวาง 4. คล กท ป ม 5. หากต องการสร างโฟลเดอร เพ มข นมาใหม ให คล กป ม 7 โฟลเดอร ท สร างข นมาใหม ใหม 5. คล ก Make New Folder เพ อสร างโฟลเดอร ใหม การย ายไฟล และโฟลเดอร การใช คาส ง Copy เพ อทาการค ดลอกไฟล ไปย งตาแหน งอ นท ต องการน น ไฟล ต นฉบ บจะย งคงอย ณ ตาแหน งเด ม หากผ ใช ต องการย ายไฟล หร อโฟลเดอร ไปย งตาแหน งใหม สามารถทาได ตามข นตอนด งน 1. เล อกไฟล หร อโฟลเดอร ท ต องการย ายตาแหน ง 2. คล กคาส ง Move this file ในหน าต าง File and Folder Tasks จากเมน ทางด านซ ายของ Windows 3. ปรากฏหน าต าง Move Item เพ อให ผ ใช เล อกตาแหน งท จะวาง 4. คล กท ป ม 5. หากต องการสร างโฟลเดอร สาหร บเก บไฟล ข นมาใหม ให คล กป ม 8 การเปล ยนช อไฟล และโฟลเดอร เราสามารถเปล ยนช อไฟล หร อโฟลเดอร เพ อให ส อความหมาย และไม ซ าก บไฟล หร อโฟลเดอร อ นได ด งน 1. เล อกไฟล หร อโฟลเดอร ท ต องการเปล ยนช อ 2. คล กท คาส ง Rename this file ท หน าต าง File and Folder Tasks จากเมน ทางด านซ ายของ Windows 3. พ มพ ช อไฟล หร อโฟลเดอร ท ต องการ 1. เล อกไฟล หร อโฟลเดอร ท ต องการเปล ยนช อ 2. คล กเล อกคาส ง Rename this file การจ ดเร ยงไฟล และโฟลเดอร ด งน ข นตอนการเปล ยนช อ
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks