เอกสารสร ปข อม ลโครงการ งานศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง น และผลกระทบส งแวดล อม โครงการทางพ เศษสายบ รพาว ถ พ ทยา - PDF

Description
เอกสารสร ปข อม ลโครงการ งานศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง น และผลกระทบส งแวดล อม โครงการทางพ เศษสายบ รพาว ถ พ ทยา 1. ความเป นมาของโครงการ เน องจากพ นท ชายฝ งทะเลภาคตะว นออกเป นท ต งของน

Please download to get full document.

View again

of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Investor Relations

Publish on:

Views: 8 | Pages: 21

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
เอกสารสร ปข อม ลโครงการ งานศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง น และผลกระทบส งแวดล อม โครงการทางพ เศษสายบ รพาว ถ พ ทยา 1. ความเป นมาของโครงการ เน องจากพ นท ชายฝ งทะเลภาคตะว นออกเป นท ต งของน คมอ ตสาหกรรมขนาดใหญ ม ท าเร อแหลมฉบ งเป น ประต การน าเข าและส งออกส นค าหล กของประเทศด วยส ดส วนถ งร อยละ 54 ของปร มาณการน าเข าและส งออก ท งประเทศ รวมไปถ งการขยายต วของอ ตสาหกรรมการท องเท ยวท ม อ ตราความเจร ญเต บโตข นอย างรวดเร ว ส งผลให ทางหลวงแผ นด นหมายเลข 3 (ถนนส ข มว ท) และทางหลวงพ เศษระหว างเม องหมายเลข 7 (มอเตอร เวย กร งเทพฯ- ชลบ ร ) อ นเป นเส นทางหล กท ใช ในการเด นทางขนส งส นค าระหว างกร งเทพมหานครและพ นท ชายฝ งทะเลภาคตะว นออก ต องประสบป ญหาสภาพการจราจรท ค อนข างหนาแน น ม รถบรรท กขนส งส นค าขนาดใหญ เป นจ านวนมาก และม แนวโน ม ท จะเพ มปร มาณการจราจรในอ ตราท ค อนข างส งข นในอนาคต การทางพ เศษแห งประเทศไทย (กทพ.) ตระหน กถ งความจ าเป นในการพ ฒนาโครงข ายทางพ เศษเพ อรองร บ ความต องการเด นทางและขนส งส นค าด งกล าว จ งได วางแผนการด าเน นงานในระยะเร งด วน เพ อต อขยายโครงข าย ทางพ เศษบ รพาว ถ ไปย งน คมอ ตสาหกรรมในพ นท ท าเร อแหลมฉบ ง รวมท งชายหาดบางแสนและเม องพ ทยาซ งเป น แหล งท องเท ยวท สาค ญ เพ อให บรรล ตามกรอบนโยบายและแผนการพ ฒนาด งกล าวอย างม ประส ทธ ภาพ กทพ. จ งได ว าจ างกล มบร ษ ท ท ปร กษา ประกอบด วย บร ษ ท อ นเด กซ อ นเตอร เนช นแนล กร ป จ าก ด บร ษ ท เอเช ยน เอ นจ เน ยร ง คอนซ ลแต นส จ าก ด และบร ษ ท เอ นร ช คอนซ ลแตนท จ าก ด ให ด าเน นการศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง น และผลกระทบส งแวดล อม โครงการทางพ เศษสายบ รพาว ถ -พ ทยา พร อมท งจ ดให ม กระบวนการม ส วนร วมของ ประชาชน เพ อให ประชาชนได ร บทราบข อม ลข าวสาร และม ส วนร วมในการให ข อม ล ข อค ดเห น และข อเสนอแนะต อ โครงการ ท งน เพ อประโยชน ในด านการคมนาคมขนส งท ม ประส ทธ ภาพ ได มาตรฐาน ค มค าก บการลงท น ประชาชน ผ ใช เส นทางได ร บความสะดวก ปลอดภ ย และเป นโครงการท ไม ก อให เก ดป ญหาหร อผลกระทบต อส งแวดล อม ส งคม ช มชนท องถ น หร อเก ดผลกระทบในระด บท ยอมร บได 2. ว ตถ ประสงค ของโครงการ งานศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง น และผลกระทบส งแวดล อม โครงการ ทางพ เศษสายบ รพาว ถ พ ทยา ม ว ตถ ประสงค ท สาค ญด งน 1) ศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง นของโครงการทางพ เศษสายบ รพาว ถ พ ทยา 2) สารวจและออกแบบเบ องต น (Preliminary Design) ของโครงการทางพ เศษสายบ รพาว ถ พ ทยา 3) ศ กษาและจ ดท ารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมของโครงการทางพ เศษสายบ รพาว ถ พ ทยา โดยให ม การประเม นผลกระทบส งแวดล อม รวมท งเสนอมาตรการลดผลกระทบ และมาตรการต ดตามตรวจสอบ ผลกระทบส งแวดล อม ตามรายละเอ ยดท สาน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรมชาต และส งแวดล อม (สผ.) กาหนด 4) จ ดท ารายงานการศ กษาและว เคราะห โครงการทางพ เศษสายบ รพาว ถ -พ ทยา ตามพระราชบ ญญ ต การให เอกชนร วมลงท นในก จการของร ฐ พ.ศ ในกรณ ผลการศ กษาเสนอให ร ปแบบการลงท นและบร หารโครงการ เป นร ปแบบการให เอกชนร วมลงท น 5) จ ดท าการทดสอบความสนใจของน กลงท น (Market Sounding) ของโครงการทางพ เศษสายบ รพาว ถ -พ ทยา 1 3. ว ตถ ประสงค ของการประช ม การประช มร บฟ งความค ดเห นของประชาชนคร งท 2 ม ว ตถ ประสงค หล กของการประช ม ด งน 1) เพ อช แจงข อม ลความก าวหน าของโครงการ และนาเสนอผลการค ดเล อกแนวสายทางท เหมาะสม พร อมท ง เหต ผลหล กเกณฑ และว ธ การในการพ จารณาค ดเล อกแนวสายทางของโครงการ ตลอดจนแผนการด าเน นงานในข น ต อไปเพ อให กล มเป าหมายได ร บทราบ 2) เพ อร บฟ งความค ดเห น และข อเสนอแนะเก ยวก บแนวสายทางท เหมาะสมของโครงการจากกล มเป าหมาย ท เก ยวข อง 4. ประโยชน ท คาดว าจะได ร บจากโครงการ 1) เพ มความสะดวก ปลอดภ ย และประหย ดเวลาแก ผ ใช เส นทางท เด นทางจากกร งเทพมหานครและจ งหว ด ต างๆ ไปย งภาคตะว นออกของประเทศ 2) เป นทางเล อกในการเด นทางส จ งหว ดทางภาคตะว นออก 3) ช วยบรรเทาป ญหาจราจรต ดข ดบนทางหลวงแผ นด นหมายเลข 3 (ถนนส ข มว ท) และทางหลวงพ เศษ ระหว างเม องหมายเลข 7 (มอเตอร เวย กร งเทพฯ ชลบ ร ) 4) ส งเสร มการท องเท ยวและอ ตสาหกรรมในพ นท ภาคตะว นออก 5) รองร บการพ ฒนาระบบขนส ง และโลจ สต กส ของประเทศ 6) เช อมโยงการพ ฒนาระบบเศรษฐก จโดยรวม 5. ระยะเวลาการศ กษา การศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง น และผลกระทบส งแวดล อม โครงการ ทางพ เศษสายบ รพาว ถ พ ทยา ม ระยะเวลารวม 15 เด อน เร มต งแต เด อนม ถ นายน พ.ศ ถ งเด อนก นยายน พ.ศ ขอบเขตการศ กษา การด าเน นงานของโครงการ ม ขอบเขตครอบคล มท งการศ กษาด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง น และการศ กษาด านส งแวดล อม รวมท งการด าเน นงานเผยแพร ข อม ลโครงการ การประช มร บฟ งความค ดเห น ของประชาชน และงานประชาส มพ นธ โครงการ โดยม ข นตอนในการศ กษา ด งแสดงในร ปท 6 1 2 การกาหนดเกณฑ การค ดเล อก - ด านว ศวกรรม - เศรษฐก จ การลงท น - ผลกระทบส งแวดล อม ร ปท 6 1 ข นตอนการศ กษา 3 7. พ นท ศ กษาของโครงการ พ นท ศ กษาความเหมาะสมทางด านว ศวกรรม เศรษฐก จ การเง น และผลกระทบส งแวดล อม (อ ไอเอ) ของโครงการทางพ เศษสายบ รพาว ถ -พ ทยา จะครอบคล มพ นท ศ กษาร ศม ข างละ 500 เมตร ตามแนวสายทาง ของโครงการต งแต จ ดเร มต นเช อมต อจากทางพ เศษบ รพาว ถ บร เวณเทศบาลต าบลคลองต าหร อ าเภอเม อง จ งหว ดชลบ ร ส นส ดโครงการบนทางหลวงแผ นด นหมายเลข 3 (ถนนส ข มว ท) บร เวณทางแยกท พพระยา อ าเภอบางละม ง จ งหว ดชลบ ร รวมระยะทางประมาณ 71 ก โลเมตร โดยม พ นท ศ กษาอย ในเขตการปกครองของเทศบาล รวม 15 แห ง และ 1 เม องพ ทยา ครอบคล มพ นท ใน 3 อ าเภอ ได แก อาเภอเม องชลบ ร อาเภอศร ราชา และอาเภอบางละม ง จ งหว ดชลบ ร ด งรายละเอ ยด แสดงในตารางท 7 1 ตารางท 7 1 พ นท ศ กษาของโครงการ จ งหว ด อาเภอ ท เขตปกครองเทศบาล ชลบ ร เม องชลบ ร 1 เทศบาลตาบลคลองตาหร 2 เทศบาลตาบลหนองไม แดง 3 เทศบาลตาบลนาป า 4 เทศบาลเม องบ านสวน 5 เทศบาลตาบลเหม อง 6 เทศบาลตาบลห วยกะป 7 เทศบาลเม องแสนส ข 8 เทศบาลเม องอ างศ ลา ชลบ ร ศร ราชา 9 เทศบาลตาบลบางพระ 10 เทศบาลเม องศร ราชา 11 เทศบาลนครเจ าพระยาส รศ กด 12 เทศบาลนครแหลมฉบ ง ชลบ ร บางละม ง 13 เทศบาลตาบลเม องหนองปร อ 14 เทศบาลตาบลหนองปลาไหล 15 เทศบาลตาบลบางละม ง 16 เม องพ ทยา รวม เทศบาล 1 เม องพ ทยา 8. แนวสายทางเล อกและการค ดเล อกแนวสายทางเล อกท เหมาะสม 8.1 แนวสายทางเล อกของโครงการ จากการพ จารณาหล กเกณฑ การก าหนดแนวสายทางเล อก และจากการตรวจสอบข อม ลสภาพพ นท ศ กษา ของโครงการ สามารถก าหนดแนวสายทางเล อกเบ องต นของโครงการทางพ เศษสายบ รพาว ถ พ ทยาได 7 แนวสายทางเล อก ด งแสดงในร ปท 8 1 ถ ง ร ปท 8 7 ด งน แนวสายทางเล อกท 1 ม จ ดเร มต นต อจากทางพ เศษบ รพาว ถ บร เวณเทศบาลต าบลคลองตาหร อาเภอเม องชลบ ร จ งหว ดชลบ ร โดยเป นทางยกระด บต อจากทางพ เศษบ รพาว ถ ลงมาตามแนวทางหลวงแผ นด นหมายเลข 3 (ถนนส ข มว ท) ผ านน คมอ ตสาหกรรมอมตะนคร ห างสรรพส นค าเซ นทร ลชลบ ร ตลาดหนองมน มหาว ทยาล ยบ รพา โรงเร ยนอ สส มช ญ ศร ราชา มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ว ทยาเขตศร ราชา ผ านท าเร อแหลมฉบ ง โดยจะม ทางเช อมเข าส ท าเร อแหลมฉบ ง ระยะทางประมาณ 1 ก โลเมตร และส นส ดโครงการท ทางหลวงแผ นด นหมายเลข 3 (ถนนส ข มว ท) บร เวณ ห างสรรพส นค าบ กซ พ ทยาใต รวมระยะทางท งส นประมาณ 66 ก โลเมตร 4 แนวสายทางเล อกท 2 ม จ ดเร มต นต อจากทางพ เศษบ รพาว ถ บร เวณเทศบาลตาบลคลองตาหร อาเภอเม องชลบ ร จ งหว ดชลบ ร โดยในช วงแรกจะเป นทางยกระด บต อจากทางพ เศษบ รพาว ถ มาตามทางหลวงแผ นด นหมายเลข 3 (ถนนส ข มว ท) ผ านน คมอ ตสาหกรรมอมตะนคร จากน นแนวสายทางจะเบ ยงซ ายไปตามแนวเล ยงเม องชลบ ร ผ านส สานไตรสาธารณพ ทธสมาคม แล วแนวสายทางจะขนานก บทางรถไฟสายตะว นออก ผ านสโมสรการบ นพลเร อน มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตบางพระ โรงเร ยนอ สส มช ญศร ราชา ส สานหล งก ง ผ านท าเร อ แหลมฉบ ง โดยจะม ทางเช อมเข าท าเร อแหลมฉบ ง ระยะทางประมาณ 4 ก โลเมตร จากน นแนวสายทางจะเข าส เม องพ ทยาไปตามแนวถนนเล ยงเม องพ ทยา และส นส ดโครงการท ทางหลวงแผ นด นหมายเลข 3 (ถนนส ข มว ท) บร เวณห างสรรพส นค าบ กซ พ ทยาใต รวมระยะทางท งส นประมาณ 69 ก โลเมตร แนวสายทางเล อกท 3 ม จ ดเร มต นต อจากทางพ เศษบ รพาว ถ บร เวณเทศบาลตาบลคลองตาหร อาเภอเม องชลบ ร จ งหว ดชลบ ร โดยในช วงแรกจะเป นทางยกระด บต อจากทางพ เศษบ รพาว ถ มาตามแนวทางหลวงแผ นด นหมายเลข 3 (ถนนส ข มว ท) ผ านน คมอ ตสาหกรรมอมตะนคร จากน นแนวสายทางจะเบ ยงซ ายไปตามแนวถนนเล ยงเม องชลบ ร ผ านส สานไตรสาธารณพ ทธสมาคม และจะเป ดเส นทางใหม เบ ยงไปทางซ ายของทางรถไฟสายตะว นออก ผ านสโมสร- การบ นพลเร อน มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตบางพระ ผ านโรงเร ยนอ สส มช ญศร ราชา ผ านท าเร อแหลมฉบ ง โดยจะม ทางเช อมเข าส ท าเร อแหลมฉบ ง ระยะทางประมาณ 5 ก โลเมตร จากน นแนวสายทาง จะผ านฟาร มจระเข พ ทยา และส นส ดโครงการท ทางหลวงแผ นด นหมายเลข 3 (ถนนส ข มว ท) บร เวณห างสรรพส นค า บ กซ พ ทยาใต รวมระยะทางท งส นประมาณ 72 ก โลเมตร แนวสายทางเล อกท 4 จ ดเร มต นต อจากทางพ เศษบ รพาว ถ บร เวณเทศบาลตาบลคลองตาหร อ าเภอเม องชลบ ร จ งหว ดชลบ ร โดยจะเป น
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks