ศ นย สร างความเข มแข งในการบร หารทร พยากรบ คคล ของจ งหว ดและท องถ น (ศท.) ส าน กงานคณะกรรมการข าราชการพลเร อน ปร บปร งแก ไข ณ ว นท ๗ ธ นวาคม ๒๕๕๒ - PDF

Description
ต วอย างการจ ดท าด ชน ช ว ดและ ค าเป าหมายผลส มฤทธ ของงาน ของหน วยงานส าน กงานจ งหว ด ในจ งหว ดน าร อง (จ งหว ดส งห บ ร จ งหว ดตร ง และจ งหว ดอ บลราชธาน ) ศ นย สร างความเข มแข งในการบร หารทร พยากรบ คคล

Please download to get full document.

View again

of 38
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

BusinessLaw

Publish on:

Views: 12 | Pages: 38

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ต วอย างการจ ดท าด ชน ช ว ดและ ค าเป าหมายผลส มฤทธ ของงาน ของหน วยงานส าน กงานจ งหว ด ในจ งหว ดน าร อง (จ งหว ดส งห บ ร จ งหว ดตร ง และจ งหว ดอ บลราชธาน ) ศ นย สร างความเข มแข งในการบร หารทร พยากรบ คคล ของจ งหว ดและท องถ น (ศท.) ส าน กงานคณะกรรมการข าราชการพลเร อน ปร บปร งแก ไข ณ ว นท ๗ ธ นวาคม ๒๕๕๒ ค าน า หล กการบร หารทร พยากรบ คคลตามพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบข าราชการพลเร อน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประการหน งค อ หล กผลงาน ซ งมาตรา ๗๖ ได ก าหนดให ผ บ งค บบ ญชาม หน าท ประเม นผลการปฏ บ ต ราชการของผ อย ใต บ งค บบ ญชาเพ อใช ประกอบการพ จารณาแต งต ง และ เล อนเง นเด อน รวมท งการพ ฒนาข าราชการ ท งน ตามหล กเกณฑ และว ธ การท ก.พ. ก าหนด ประกอบก บส าน กงาน ก.พ. ก าหนดหล กเกณฑ และว ธ การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการของ ข าราชการพลเร อนสาม ญ ตามหน งส อส าน กงาน ก.พ. ท นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงว นท ๓ ก นยายน ๒๕๕๒ เร องหล กเกณฑ และว ธ การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ส าน กงาน ก.พ. ด วนท ส ด ท นร ๑๐๐๘.๑/ว ๒๘ ลงว นท ๒๒ ต ลาคม ๒๕๕๒ เร อง การเล อนเง นเด อนข าราชการ ตามพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบข าราชการพเร อน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหน งส อส าน กงาน ก.พ. ท นร ๑๐๐๘/ว ๒๗ ลงว นท ๒๙ ก นยายน ๒๕๕๒ เร อง มาตรฐานและแนวทางการก าหนดความร ความสามารถ ท กษะ และสมรรถนะท จ าเป นส าหร บต าแหน งข าราชการพลเร อนสาม ญ ม ผลบ งค บใช เพ อให การด าเน นการตามระบบน เป นไปตามเจตนารมณ ของกฎหมาย ศ นย สร างความเข มแข งในการบร หารทร พยากรบ คคลของจ งหว ดและท องถ น (ศท.) จ งได จ ด ประช มเช งปฏ บ ต การ เร อง การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ และการเล อนเง นเด อนของ ข าราชการพลเร อนสาม ญ ในส วนภ ม ภาค เพ อส งเสร ม สน บสน น และผล กด นให ส วนราชการ ประจ าจ งหว ดสามารถด าเน นงานด งกล าวให บรรล เป าหมาย และสอดร บก บเจตนารมณ ของ กฎหมาย รวมท งข บเคล อนให การน าระบบน ไปใช ในส วนราชการประจ าจ งหว ดต างๆ เก ดข นได อย างสมบ รณ นอกจากน นย งได จ ดประช มเช งปฏ บ ต การการจ ดท าด ชน ช ว ด และค าเป าหมาย ผลส มฤทธ ของงานในจ งหว ดน าร อง รวม ๓ จ งหว ด ค อ จ งหว ดส งห บ ร จ งหว ดตร ง และ จ งหว ดอ บลราชธาน เพ อเป นต นแบบให จ งหว ดต างๆ ได ใชเป นแนวทางในการเสร มสร างความร ความเข าใจ แก ส วนราชการอ นๆ ภายในจ งหว ดท จะน าไปปร บใช ให เหมาะสมก บล กษณะงาน ของแต ละหน วยงานต อไป ศ นย สร างความเข มแข งในการบร หารทร พยากรบ คคลของจ งหว ดและท องถ น (ศท.) หว งเป นอย างย งว า ต วอย างการจ ดท าด ชน ช ว ดและค าเป าหมายผลส มฤทธ ของงานของ หน วยงานในส าน กงานจ งหว ดด งกล าวน จะเป นประโยชน แก ส วนราชการต างๆ ในการจ ดท าด ชน ช ว ดและค าเป าหมายผลส มฤทธ ของงาน เพ อการประเม นผลการปฏ บ ต งานตามหล กเกณฑ และ ว ธ การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการแนวใหม ต อไป ศ นย สร างความเข มแข งในการบร หารทร พยากรบ คคล ของจ งหว ดและท องถ น (ศท.) ส าน กงานคณะกรรมการข าราชการพลเร อน สารบ ญ - ข นตอนการจ ดท าด ชน ช ว ดและค าเป าหมายผลส มฤทธ ของงาน - โครงสร างการแบ งงานภายในส าน กงานจ งหว ด - อ านาจหน าท ของหน วยงานส าน กงานจ งหว ด - ส าน กงานจ งหว ดส งห บ ร - ส าน กงานจ งหว ดตร ง - ส าน กงานจ งหว ดอ บลราชธาน - ต วอย างการจ ดท าด ชน ช ว ดและค าเป าหมายผลส มฤทธ ของงานในหน วยงานส าน กงาน จ งหว ด - ส าน กงานจ งหว ดส งห บ ร - ต วอย างการจ ดท าด ชน ช ว ดและค าเป าหมายผลส มฤทธ ของงาน - ระด บกล มงานของฝ ายอ านวยการ - ระด บบ คคลของฝ ายอ านวยการ - ระด บกล มงานของกล มบร หารทร พยากรบ คคล - ระด บบ คคลของกล มบร หารทร พยากรบ คคล - ระด บกล มงานของกล มงานย ทธศาสตร การพ ฒนาจ งหว ด - ระด บบ คคลของกล มงานย ทธศาสตร การพ ฒนาจ งหว ด - ระด บกล มงานของกล มงานข อม ลสารสนเทศและการส อสาร - ระด บบ คคลของกล มงานข อม ลสารสนเทศและการส อสาร - ระด บกล มงานของกล มตรวจสอบภายใน - ระด บบ คคลของกล มตรวจสอบภายใน - ส าน กงานจ งหว ดตร ง - ต วอย างการจ ดท าด ชน ช ว ดและค าเป าหมายผลส มฤทธ ของงาน - ระด บกล มงานของฝ ายอ านวยการ - ระด บบ คคลของฝ ายอ านวยการ - ระด บกล มงานของกล มบร หารทร พยากรบ คคล - ระด บบ คคลของกล มบร หารทร พยากรบ คคล - ระด บกล มงานของกล มงานย ทธศาสตร การพ ฒนาจ งหว ด - ระด บบ คคลของกล มงานย ทธศาสตร การพ ฒนาจ งหว ด - ระด บกล มงานของกล มงานข อม ลสารสนเทศและการส อสาร - ระด บบ คคลของกล มงานข อม ลสารสนเทศและการส อสาร - ระด บกล มงานของกล มตรวจสอบภายใน - ระด บบ คคลของกล มตรวจสอบภายใน - ส าน กงานจ งหว ดอ บลราชธาน - ต วอย างการจ ดท าด ชน ช ว ดและค าเป าหมายผลส มฤทธ ของงาน - ระด บกล มงานของฝ ายอ านวยการ - ระด บบ คคลของฝ ายอ านวยการ - ระด บกล มงานของกล มบร หารทร พยากรบ คคล - ระด บบ คคลของกล มบร หารทร พยากรบ คคล - ระด บกล มงานของกล มงานย ทธศาสตร การพ ฒนาจ งหว ด - ระด บบ คคลของกล มงานย ทธศาสตร การพ ฒนาจ งหว ด - ระด บกล มงานของกล มงานข อม ลสารสนเทศและการส อสาร - ระด บบ คคลของกล มงานข อม ลสารสนเทศและการส อสาร - ระด บกล มงานของกล มตรวจสอบภายใน - ระด บบ คคลของกล มตรวจสอบภายใน ข นตอนการจ ดท าด ชน ช ว ดและ ค าเป าหมายผลส มฤทธ ของงาน ขนตอนการจ ดท าด ชน ชว ดและ ค าเป าหมายผลสมฤทธ ของงาน ขนตอนการจ ดท าด ชน ชว ดและค าเป าหมายผลสมฤทธ ของงาน โครงสร างการแบ งงาน ภายในส าน กงานจ งหว ด โครงสร างการแบ งงานภายในของส าน กงานจ งหว ด ผ ว าราชการจ งหว ด ส าน กงานจ งหว ด หน วยตรวจสอบภายใน ฝ ายอ านวยการ กล มบร หารทร พยากรบ คคล กล มงานย ทธศาสตร การพ ฒนาจ งหว ด กล มงานข อม ลสารสนเทศ และการส อสาร อ านาจหน าท ของหน วยงาน ส าน กงานจ งหว ด อ านาจหน าท ของหน วยงาน ส าน กงานจ งหว ดส งห บ ร ฝ ายอ านวยการ ม หน าท ความร บผ ดชอบเก ยวก บ 1. งานบร หารงานท วไปและงานช วยอ านวยการผ บร หารของจ งหว ดและผ ว าราชการ จ งหว ด 2. เสนอแนะการบร หารราชการตามท กฎหมายก าหนดให เป นอ านาจหน าท ของผ ว า ราชการจ งหว ด 3. งานเลขาน การผ ว าราชการจ งหว ดและรองผ ว าราชการจ งหว ด 4. งานอ านวยการและประสานราชการของจ งหว ด 5. งานร บเสด จ งานร ฐพ ธ ราชพ ธ และพ ธ การ 6. งานโครงการเฉล มพระเก ยรต ฯ 7. งานต อนร บบ คคล/คณะบ คคล 8. งานประช มประจ าเด อนห วหน าส วนราชการ/การประช มของจ งหว ด/ส าน กงานจ งหว ด 9. งานประเพณ งานเทศกาลประจ าป ของจ งหว ด 10. งานการเง น บ ญช ว สด คร ภ ณฑ ของส าน กงานจ งหว ด 11. งานสารบรรณ งานธ รการของส าน กงานจ งหว ด 12. งานศ นย ราชการ/อาคารสถานท และงานควบค มการใช ท ราชพ สด 13. งานจ ดเวรยามร กษาสถานท ราชการ/เวรว นหย ด และว นน กข ตฤกษ /เวรระว งเหต 14. งานการปฏ บ ต ตาม พ.ร.บ.ข อม ลข าวสารของราชการ พ.ศ งานสมาคมแม บ านมหาดไทย 16. ร บเร องราวร องท กข (ศ นย ด ารงธรรม) 17. งานการจ ดวางระบบควบค มภายใน 18. งานจ ดท าค าส งมอบหมายงานในหน าท ความร บผ ดชอบของส าน กงานจ งหว ด 19. งานประชาส มพ นธ ของส าน กงานจ งหว ด การแจ งเว ยนมต คณะร ฐมนตร หน งส อ ส งการของกระทรวงมหาดไทย/ส าน กนายกร ฐมนตร 20. งานให บร การข าราชการประชาชน เช น การขอพระราชเคร องราชอ สร ยาภรณ และ เหร ยญราชการ การขอพระราชทานเพล งศพ การขอหน งส อเด นทางไปต างประเทศ เป นต น 21. งานการค ดเล อกข าราชการพลเร อนด เด นประจ าป การค ดเล อกพ อต วอย างแห งชาต ประจ าป 22. งานอ นๆ ท ผ บ งค บบ ญชามอบหมาย กล มบร หารทร พยากรบ คคล ม หน าท ความร บผ ดชอบเก ยวก บ 1. งานย ทธศาสตร การพ ฒนาก าล งคนของจ งหว ด 2. งานฐานข อม ลก าล งคนของจ งหว ด 3. งานเลขาน การคณะกรรมการพ ฒนาระบบราชการและย ทธศาสตร ก าล งคนของจ งหว ด 4. งานศ นย พ ฒนาข าราชการของจ งหว ด 5. งานส งเสร มระบบค ณธรรมและจร ยธรรม 6. งานบร หารงานบ คคลในภาพรวมของจ งหว ด และของส าน กงานจ งหว ด 7. งานสน บสน นผ ว าราชการจ งหว ดในเร อง กฎ ระเบ ยบ หล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ทร พยากรบ คคล 8. งานประสานและด าเน นการตามระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการมอบอ านาจ พ.ศ งานประสานก บส าน กงาน ก.พ. และส วนราชการในการเพ มข ดความสามารถ และ เสร มสร างความเข มแข งด านการบร หารงานทร พยากรบ คคลจ งหว ด 10. งานก าหนดสมรรถนะของผ ปฏ บ ต งานและงานการวางแผนการใช ก าล งคนในจ งหว ด 11. งานสรรหาคนด คนเก งเข าร บราชการในพ นท 12. งานร กษาบ คลากรท ม ศ กยภาพส ง 13. งานการวางแผนพ ฒนาบ คลากรในจ งหว ด 14. งานการเตร ยมก าล งคนใหม 15. งานอ นๆ ท ผ บ งค บบ ญชามอบหมาย กล มงานย ทธศาสตร การพ ฒนาจ งหว ด ม หน าท ความร บผ ดชอบเก ยวก บ 1. งานจ ดท าย ทธศาสตร การพ ฒนาจ งหว ดและงานจ ดท าแผนพ ฒนาจ งหว ด 2. งานจ ดท าค าร บรองการปฏ บ ต ราชการและต วช ว ด 3. งานประสานและปฏ บ ต ตามย ทธศาสตร การพ ฒนาจ งหว ดและแผนตาม แผนพ ฒนาจ งหว ด 4. งานต ดตามประเม นผลการแปลงย ทธศาสตร ชาต ไปส การพ ฒนาจ งหว ด การต ดตาม ความก าวหน าโครงการตามย ทธศาสตร การพ ฒนาจ งหว ดและต วช ว ดตามค าร บรอง การปฏ บ ต ราชการ 5. งากนการจ ดท าค าของบประมาณรายจ ายประจ าป 6. งานตรวจราชการ 7. งานสน บสน นการบร หารราชการจ งหว ดแบบบ รณาการ/งานประช ม กบจ.จ งหว ด 8. งานป องก นและแก ไขป ญหาโรคเอดส 9. งานป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ด (ศตส.จ.) 10. งานประสานและด าเน นโครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร 11. งานสน บสน นเช งว ชาการด านนโยบายและแผนแก หน วยงานท เก ยวข องในจ งหว ด 12. งานประช มคณะกรรมการ คณะอน กรรมการ คณะท างานท เก ยวข องก บภารก จข างต น 13. งานอ นๆ ท ผ บ งค บบ ญชามอบหมาย กล มงานข อม ลสารสนเทศและการส อสาร ม หน าท ควา
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks