การประเม นผลโครงการ การพ ฒนาศ นย การเร ยนร เพ อการสร างเสร มส ขภาพเด กปฐมว ย และผ ส งอาย ในช มชน - PDF

Description
Vol. 19 No. July-December การประเม นผลโครงการ การพ ฒนาศ นย การเร ยนร เพ อการสร างเสร มส ขภาพเด กปฐมว ย และผ ส งอาย ในช มชน ศร ส ดา วงศ ว เศษก ล ค.ด. (อ ดมศ กษา)* เนตรร ชน ต งภาคภ ม พย.ม.* บทค ดย

Please download to get full document.

View again

of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Travel/ Places/ Nature

Publish on:

Views: 11 | Pages: 15

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Vol. 19 No. July-December การประเม นผลโครงการ การพ ฒนาศ นย การเร ยนร เพ อการสร างเสร มส ขภาพเด กปฐมว ย และผ ส งอาย ในช มชน ศร ส ดา วงศ ว เศษก ล ค.ด. (อ ดมศ กษา)* เนตรร ชน ต งภาคภ ม พย.ม.* บทค ดย อ การว จ ยน ม ว ตถ ประสงค เพ อว เคราะห บร บท ป จจ ยนำาเข า กระบวนการและผลล พธ ของโครงการด วย การประเม นร ปแบบซ ปป (CIPP Model) กล มต วอย างจากการส มแบบเจาะจงประกอบด วยแกนนำาช มชน อาจารย น กศ กษา และผ ส งอาย ท ร วมโครงการ รวบรวมข อม ลด วยแบบสอบถาม แบบตรวจสอบรายการและการสนทนา กล ม ว เคราะห ข อม ลด วย ความถ ร อยละ ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน และการว เคราะห เน อหา ผลการว จ ยพบว าด านบร บทกล มต วอย างส วนใหญ (71.4%)เห นด วยระด บมากท ส ดเร อง หล กการและ เหต ผลม ความสอดคล องก บภาวะส ขภาพของส งคม ( x = 4.7, SD =.458) ด านป จจ ยนำาเข า กล มต วอย างส วน ใหญ (94.6%) เห นด วยระด บมากท ส ดเร อง ความเหมาะสมของช ดก จกรรมการพ ฒนาศ นย การเร ยนร ( x = 4.6, SD =.65) ด านกระบวนการกล มต วอย างส วนใหญ (94.8%) เห นด วยระด บมากท ส ดเร อง ความเหมาะสมของ ว ธ การถ ายทอดความร ( x = 4.94, SD =.4) ด านผลผล ต กล มต วอย างส วนใหญ (94.8%) เห นด วยระด บมาก ท ส ดเร อง การใช ความร เพ อด แลตนเอง ( x = 4.94, SD =.4) ในภาพรวมกล มต วอย างส วนใหญ (77.14%) เห น ว า บร บทของโครงการ ป จจ ยนำาเข า กระบวนการ และผลผล ตของโครงการ ม ความเหมาะสมระด บมากท ส ด ( x = 4.77, SD =.46, x = 4.88, SD =.3, x = 4.8, SD =.38 และ x = 4.88, SD =.3 ตามลำาด บ) จำานวนผ เข า ร วมก จกรรมและก จกรรมเป นไปตามท แผนกำาหนด จ ดแข งของโครงการค อ การม ส วนร วมของช มชนและความ เช ยวชาญของว ทยากร จ ดอ อนค อ ข อม ลในเว บไซต ศ นย การเร ยนร ย งไม เพ ยงพอ ป ญหาและอ ปสรรคค อ การ บ รณาการโครงการก บแผนการเร ยน ทำาให ต องเร งดำาเน นการก อนส นป งบประมาณ โครงการน ควรดำาเน นการ ต อเน องเพ อเพ มความเข มแข งของช มชนส การพ งพาตนเอง คำาสำาค ญ: ว จ ยประเม นผล ศ นย การเร ยนร เพ อการสร างเสร มส ขภาพ เด กปฐมว ย ผ ส งอาย * อาจารย คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 3 วารสารว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน นครราชส มา ป ท 19 ฉบ บท กรกฎาคม ธ นวาคม 556 Evaluation Research on the Project of Health Promotion Learning Center for Pre-school Age Children and the Elderly in a community Sresuda Wongwiseskul Ph.D Netrachanee Tangpharkphoom M.N.S. Abstract The goals of this research project were to explore the context, input, process, and output of a project using the CIPP Model. A sample group, using purposive sampling, consisted of community leaders, lecturers, students and the aging participated in the project. The researchers collected data by questionnaires, check-list and focus group discussion. The data was then analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, and content analysis. It was found that: in context, the majority (71.4%) agreed with the consistency between the rational of this project and the health situation of society at the highest level ( x = 4.7 SD =.458). Looking at the input, the majority (94.8%) agreed with the appropriateness of all activities of the project at highest level ( x = 4.6 SD =.65). The results from the process section showed the majority (94.8%) agreed with the appropriateness of knowledge-transferred method at highest level ( x = 4.94 SD =.35). Finally the results looking at the output, the majority (94.8%) agreed with the usefulness of knowledge for self-caring at highest level ( x = 4.94 SD =.35). Overall evaluation showed the majority (77.14%) agreed with context, input, process, and output at highest level ( x = 4.77 SD =.46, x = 4.88 SD =.3, x = 4.8 SD =.38, and x = 4.88 SD =.3 respectively). The numbers of participants and activities were the same as determined in the project plan. The strengths of this project were from community participation and experiences of the expert while the weakness was from insufficient online data in learning center website. One of the barriers from success was from the integration of project activities with academic plan. Therefore, the project was hurriedly launched before the end of fiscal year. However, this project ought to be continued in order to strengthen the community s self-reliance. Keywords: evaluation research, health promotion learning center, pre-school age children, elderly Vol. 19 No. July-December ความเป นมาและความสำาค ญของป ญหา ว ยเด กและผ ส งอาย เป นว ยท ม ความเส ยงด าน ส ขภาพส ง เน องจากสภาพร างกายท ม ความสามารถ ต านทานโรคภ ยได ไม เต มท ทำาให เก ดป ญหาส ขภาพ ต างๆท งเฉ ยบพล นหร อเร อร ง (ชน กา ต จ นดา, 553; เยาวร ตน ปรป กษ ขาม และคณะ, 548) ด งน น การสร าง เสร มส ขภาพในเด กปฐมว ยจะเป นการวางพ นฐานของ การม ส ขภาพด และการสร างเสร มส ขภาพในผ ส งอาย จะเป นการยกระด บค ณภาพช ว ตให ด ข นด วย การสร างเสร มส ขภาพเด กปฐมว ยและ ผ ส งอาย เป นบทบาทด านบร การว ชาการแก ส งคมของ สถาบ นอ ดมศ กษาโดยเฉพาะสาขาพยาบาลศาสตร การบ รณาการก จกรรมบร การว ชาการก บการจ ดการ เร ยนการสอนเป นว ธ การหน งท ก อให เก ดประโยชน สองสถาน กล าวค อ ประโยชน ก บประชาชนกล มเป า หมาย และประโยชน ก บน กศ กษา รวมท งเป นการแสดง บทบาทผ ช นำาส งคมของอ ดมศ กษาท เป นร ปธรรม คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏ สวนด ส ต ได นำาน กศ กษาฝ กภาคปฏ บ ต ว ชาปฏ บ ต การ พยาบาลในช มชนแห งหน งอย างต อเน องและพบว า ช มชนด งกล าวม องค กรช มชนท เข มแข งและม ศ กยภาพ ด งน น การให บร การว ชาการเพ อการสร างเสร มส ขภาพ เด กปฐมว ยและผ ส งอาย เพ อตอบสนองว ส ยท ศน ของ คณะจ งเก ดข นภายใต โครงการการพ ฒนาศ นย การเร ยน ร เพ อการสร างเสร มส ขภาพเด กปฐมว ยและผ ส งอาย ในช มชนในป งบประมาณ และบ รณาการ ก บการเร ยนการสอนรายว ชาปฏ บ ต การพยาบาลช มชน เพ อให น กศ กษาม ความร และท กษะปฏ บ ต แก ช มชน ภายใต ก จกรรมโครงการด งกล าว สำาหร บช มชนท เป นก ล มเป าหมายของโครงการ เป นช มชนในเขตเม อง ม องค กรช มชนท สำาค ญ ค อ กรรมการช มชน กล มอาสา สม ครสาธารณส ขและศ นย ส ขภาพช มชน ซ งย งคง ปฏ บ ต หน าท ความร บผ ดชอบอย างเข มแข งต อเน อง รวมท งม การจ ดต งกล มผ ส งอาย โดยช มชนเอง ผลการ สอบถามความต องการของช มชน พบว า ผ ปกครองเด ก ปฐมว ยต องการการด แลด านพ ฒนาการและผ ส งอาย ต องการการด แลเก ยวก บโรคและความเจ บป วย (คณะ กรรมการประเม นผล, 553) ด งน น เพ อเป นการ ตอบสนองความต องการของช มชน โครงการน จ ง ม ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาช มชนให เป นศ นย การเร ยนร ด านการสร างเสร มส ขภาพ ก จกรรมโครงการประกอบ ด วยการอบรมเช งปฏ บ ต การเพ อพ ฒนาศ กยภาพแกน นำาช มชน เร อง ค อ การเสร มพ ฒนาการเด กปฐมว ย ด วยร ปวาด กระดาษพ บและน ทานท เหมาะสมก บ ช วงอาย ของเด ก ก จกรรมตลาดน ดสร างเสร มส ขภาพ แก ประชาชนผ ส งอาย ในช มชน ก จกรรมการพ ฒนา เว บไซต เพ อเผยแพร ข อม ลข าวสารด านส ขภาพบน ระบบเคร อข ายและก จกรรมการถอดบทเร ยนจากการ เข าร วมก จกรรมของแกนนำาช มชน อาจารย น กศ กษา และผ ส งอาย ท มาร บบร การส ขภาพ ภายหล งดำาเน น โครงการเสร จส นแล ว 1 เด อน จ งประเม นผลโครงการ อย างเป นระบบด วยกระบวนการว จ ย สำ า ห ร บ ก า ร ป ร ะ เ ม น ผ ล โ ค ร ง ก า ร ด ว ย กระบวนการว จ ยน น ร ปแบบการประเม นโครงการท ใช ก นมากเช น ร ปแบบการประเม นตามว ตถ ประสงค ของ ราล ฟ ไทเลอร (Ralph W. Tyler) ร ปแบบการ ประเม นเช งต ดส นค ณค าของ โรเบ ร ต สเตค (Robert E. Stake) รวมท งร ปแบบการประเม นเพ อการต ดส น ใจของ แดเน ยล สต ฟเฟ ลบ ม (Daniel L.Stufflebeam) ท ใช ในการว จ ยคร งน (ศ นย ทดสอบและประเม นเพ อ พ ฒนาการศ กษาและว ชาช พคณะคร ศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย, มปป.) การประเม นด งกล าว สต ฟเฟ ลบ ม และคณะ ร วมก นพ ฒนาข นและเร ยกว าการประเม น ร ปแบบซ ปป (CIPP Model) (Stufflebeam, Madam, & Kellaghan, 000) ซ งได ร บความน ยมอย างแพร หลาย เน องจากเป นการประเม นเช งระบบหร อเร ยกว า ประกอบด วย การประเม นสภาวะแวดล อม (Context evaluations) ซ งประเม นเก ยวก บหล กการและเหต ผล 34 วารสารว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน นครราชส มา ป ท 19 ฉบ บท กรกฎาคม ธ นวาคม 556 ของโครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย รวมท งพ นธก จ ของหน วยงานท ร บผ ดชอบโครงการ การประเม น ป จจ ยนำาเข า (Input evaluation) เป นการประเม นความ เหมาะสมเพ ยงพอของทร พยากรท ใช ในการดำาเน น โครงการ ได แก งบประมาณ บ คลากร ว สด อ ปกรณ เวลา เทคโนโลย และว ธ การจ ดการ การประเม น กระบวนการ (Process evaluation) ได แก การประเม น เก ยวก บการดำาเน นงานตามแผนและช วงเวลาท กำาหนด การจ ดก จกรรมครบถ วนตามแผน ส งเหล าน จะย นย น ว าการดำาเน นโครงการเป นไปตามว ตถ ประสงค หร อไม สำาหร บองค ประกอบส ดท ายของร ปแบบซ ปป (CIPP Model) ค อ การประเม นผลผล ต (Productevaluations) เป นการประเม นเก ยวก บผลท เก ดข น หล งจากได ดำาเน นโครงการด งกล าวแล ว เม อเปร ยบเท ยบผลผล ต ก บว ตถ ประสงค โครงการจะแสดงถ งประส ทธ ผลของ การดำาเน นโครงการ ซ งผ บร หารสามารถนำาผลการ ประเม นไปใช ประกอบการต ดส นใจกำาหนดนโยบาย วางกลย ทธ และแผนงานในประเด นท เก ยวข อง ต วอย าง ของการว จ ยประเม นโครงการท ม แนวค ดจากการ ประเม นร ปแบบซ ปป เช น การส งเสร มส ขภาพจ ตผ ส ง อาย ท ประสบภ ยส นาม (เจน บ ญไพร ตน สก ล, 55) การประเม นผลการดำาเน นงานกองท นหม บ านและ ช มชนเม องโดยใช CIPP Model: กรณ ศ กษากองท น หม บ านเก ตโฮ ตำาบลกะท อำาเภอกะท จ งหว ดภ เก ต (จ รน ย ส บโสตร, 551) การใช แบบจำาลอง CIPP ใน การประเม นการร บเบ ยย งช พของผ ส งอาย : กรณ ศ กษา เทศบาลนนทบ ร (พรชนก ณรงค ม, 554) และการว จ ย เร องการประเม นผลโครงการป องก นการฆ าต วตาย เม องโกเซ ยง ไต หว น โดยใช การประเม นร ปแบบซ ปป (Ho et al., 011) เป นต น กล าวได ว าการประเม นร ปแบบซ ปป (CIPP Model) สามารถนำามาใช เป นแนวค ดในการประเม น ผลโครงการ โดยท โครงการเหล าน นอาจม สาระ สำาค ญท แตกต างก นเช นเด ยวก นก บการว จ ยประเม น ผลโครงการ การพ ฒนาศ นย การเร ยนร เพ อการสร าง เสร มส ขภาพเด กปฐมว ยและผ ส งอาย ในช มชน ท นำา การประเม นร ปแบบซ ปป (CIPP Model) มาประย กต ใช ท งน ผลการว จ ยจะเป นประโยชน ในการสน บสน น การต ดส นใจของผ บร หารระด บส งในการจ ดทำากลย ทธ เช งร กของคณะพยาบาลศาสตร ต อไป ว ตถ ประสงค ของงานว จ ย เพ อประเม นผลโครงการ การพ ฒนาศ นย การเร ยนร เพ อการสร างเสร มส ขภาพเด กปฐมว ย และผ ส งอาย ในช มชนว ดภค น นาถ เขตบางพล ด กร งเทพมหานคร ด านบร บท ป จจ ยนำาเข า กระบวนการ และผลผล ต ตามว ธ การประเม นร ปแบบซ ปป (CIPP Model) Vol. 19 No. July-December กรอบแนวค ดในการว จ ย ด งแผนภ ม ต อไปน การประเม นผลโครงการร ปแบบซ ปป (CIPP Model) องค ประกอบการประเม น ประกอบด วย การประเม นสภาวะแวดล อม (Context evaluations) การประเม นป จจ ย นำาเข า (Input evaluation) การประเม นกระบวนการ (Process evaluation) และการประเม นผลผ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks