سرطان سینه در زنان و نقش فاکتورهای محیطی در ایجاد آن - PDF

Description
مجله تازه هاي بیوتکنولوژی سلولي- مولكولي دوره اول شماره چهارم پاییز 1390 سرطان سینه در زنان و نقش فاکتورهای محیطی در ایجاد آن خدیجه عنصری * ساناز رعناپور استادیار گروه زیست شناسی دانشکده علوم زیستی دانشگاه

Please download to get full document.

View again

of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Religious & Philosophical

Publish on:

Views: 121 | Pages: 15

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
مجله تازه هاي بیوتکنولوژی سلولي- مولكولي دوره اول شماره چهارم پاییز 1390 سرطان سینه در زنان و نقش فاکتورهای محیطی در ایجاد آن خدیجه عنصری * ساناز رعناپور استادیار گروه زیست شناسی دانشکده علوم زیستی دانشگاه ازاد اسالمی واحد پرند تهران-ایران کارشناس گروه زیست شناسی دانشکده علوم زیستی دانشگاه ازاد اسالمی واحد پرند تهران-ایران چکیده سابقه و هدف: ژن های زیادی به همراه عوامل محیطی متفاوتی در ایجاد سرطان سینه دخالت دارند که هر یک نقش مهمی در افزایش خطر ابتال به این نوع بیماری در زنان ایفا می کنند. هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر فاکتورهای محیطی متفاوت مانند نقش استروژن سن وزن عادات غذائی میزان مصرف ویتامین ها و همچنین سابقه خانوادگی در ایجاد سرطان سینه در بیمارانی است که در بیمارستان امام خمینی تهران پذیرش شده بودند. مواد و روش ها: برای این منظور پرسشنامه ای شامل سئواالتی در مورد عوامل فوق در دسترس بیماران قرار گرفت. سپس نتایج مطالعات انجام شده توسط نرم افزار )11 )SPSS version مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. این جامعه آماری شامل 100 بیمار مبتال به سرطان سینه و 100 شخص سالم جهت کنترل بود. یافته ها: بررسی های انجام شده نشان می دهد که بارداری در سنین باال بارداری بیش از دو مرتبه و سقط جنین خطر ابتال به سرطان سینه را افزایش می دهد. استفاده از قرص های ضد بارداری نیز یکی دیگر از فاکتورهای مهم محسوب می گردد چنان که درصد باالئی از بیماران مورد مطالعه از این قرص ها استفاده نموده اند. داشتن اضافه وزن نیز یکی از مهم ترین عواملی است که در ایجاد این نوع سرطان دخیل است. افرادی که در رژیم غذائی شان از انواع ویتامین ها استفاده می کردند تعداد کمی از مبتالیان را تشکیل می دادند. رابطه مستقیمی بین نوع گوشت مصرفی و تعداد دفعات مصرف آن در طول هفته و خطر ابتال به سرطان سینه وجود دارد. همچنین مصرف باالی چای و استفاده از غذای آماده در رژیم غذائی نقش مهمی در ایجاد این بیماری بازی می کند. بین سن و خطر ابتال به این بیماری رابطه معناداری گزارش نشده است. همچنین عدم معاینه فیزیکی توسط پزشک باعث افزایش خطر ابتال شده است. نتیجه گیری: فاکتورهای محیطی نقش بسزائی در ابتال زنان به سرطان سینه دارند. کلمات کلیدی: سرطان سینه فاکتورهای محیطی مقدمه سرطان به عنوان یک بیماری کشنده و مرگ آور توام با درد و ناتوانی در اذهان مردم جای گرفته است لذا تشخیص سرطان یک بحران جدی در زندگی فرد تلقی می شود و موجب به آدرس نویسنده مسئول:گروه گروه زیست شناسی دانشکده علوم زيستي دانشگاه آزاد اسالمی واحد پرند. تاریخ دریافت مقاله: 1389/8/20 تاریخ پذیرش: 1389/11/13 هم خوردن تعادل زندگی وی می گردد. بیمار و خانوادهاش با یادآوری واژه سرطان دچار واکنش می گردند که بر تمامی عملکردهای زندگی تأثیر منفی می گذارد. سه نوع عامل به تنهايی و يا بطور مشترك خطر ايجاد سرطان را در يك فرد افزايش می دهند که اين سه عامل عبارتند از: نحوه زندگی محيط و وراثت. تخمين زده می شود كه نحوه زندگی و عوامل محيطی تقريبا در ۹۰ درصد موارد در ايجاد انواع سرطان ها دخالت دارند. این عوامل رفتارهايی هستند كه هر فردی بر تازه های بیو تکنولوژی سلولی - مولکولی دوره اول شماره چهارم پاییز 1390 سرطان سینه در... روی آن ها تا حدودی كنترل دارد مثل مصرف دخانيات رژيم غذايی استفاده از الكل قرار گرفتن در معرض نور خورشيد و بهداشت فردی و عمومی. بدين ترتيب به نظر می رسد كه سرطان ها قابل پيشگيری هستند )2002.)Etebary., سرطان سینه بیماری است که در آن سلول های بدخیم از بافت سينه منشاء گرفته به طور نامنظم و فزایندهای تکثیر می یابند و بدون این که موجب عکسالعمل تدافعی و تهاجمی در سیستم ایمنی بدن شوند از سیستم ایمنی و دفاعی بدن عبور می کنند. سرطان سینه اکثر اوقات به صورت یک توده ی بدون درد و سفتی در قسمت فوقانی و خارجی سينه شروع می شود و به طور کلی می تواند در هر جایی از سينه از جمله نوک آن ایجاد گردد. سرطان های سینه ممکن است به غدد لنفاوی ناحیه گودی زیر بغل و بعد از آن در سرتاسر بدن گسترش پیدا کنند. سرطان سینه از شایع ترین سرطان ها و پنجمین عامل مرگ و میر ناشی از سرطان در بین زنان ایرانی گزارش شده است Akbari( al., 2011.)et وضعيت جغرافيايی نحوه زندگی رژيم غذايی عوامل استرسزا مانند باال رفتن سن ازدواج و چاقی از جمله عوامل محيطی مستعد كننده ابتال به سرطان سينه به شمار می روند. ميزان ابتال به اين بيماری در كشورهای مختلف متفاوت است )جدول 1(.. کشور جدول 1- شیوع سرطان سینه در سرتاسر دنیا در سال research.com( 2009 )Cure میزان شیوع جمعیت 293,655,405 32,507,874 58,057,477 60,424,213 82,424,609 1,298,847,624 1,065,070, ,333,002 86,241,697 7,868,385 19,913,144 67,503, ,321 24,500 43,756 45,540 62, , ,718 95,967 64,998 5,930 15,008 50,875 آمریکا کانادا ایتالیا فرانسه آلمان چین هند ژاپن فیلیپین آذربایجان استرالیا ایران 60 تازه های بیوتکنولوژی سلولی -مولکولی دوره اول شماره چهارم خدیجه عنصری و همکاران... عوامل محیطی مؤثر در ايجاد سرطان سینه سن خطر ابتال به سرطان سينه با افزايش سن افزايش می یابد. به عنوان مثال خطر ابتال به اين بيماری بعد از سنين 40 و 50 سالگی افزايش مي يابد )2002 al.,.)shamsa et نتايج تحقيقات در كشورمان نشان می دهد كه اين سن در كشور ما حدود ۱۰ تا ۱۵ سال كمتر از ساير كشورهاست )2007.)Mousavi., سن اولین قاعدگی دخترانی كه اولين عادت ماهانه آن ها قبل از سن 12 سالگی شروع می شود نسبت به آن هايی که شروع قاعدگی ديرتری دارند در معرض خطر بيشتری هستند زيرا هورمون استروژن كه پس از بلوغ در خون دختران افزايش می يابد در ايجاد سرطان سينه نقش دارد. از آنجا كه بدن زنان در سيكل های قاعدگی ماهانه در معرض استروژن های تخمدان قرار می گيرد هرچه تعداد سال هايی كه يك زن عادت ماهانه می شود بيشتر باشد او به مدت طوالنی تری در معرض اين هورمون قرار گرفته و امكان ابتال به اين نوع سرطان افزايش می يابد می دهد. این افزایش مدت زمان و مقدار استروژن با افزایش بارداری ها افزایش می یابد. همچنین با هر بارداری چندین کیلوگرم اضافه وزن پیدا می شود که مقداری از آن باقی می ماند. بدین ترتیب بارداری های بعدی نیز با اضافه وزن همراه خواهد بود. هنگامی که بارداری بیشتر از دو فرزند باشد نه تنها خطر در تماس با استروژن قرار گرفتن بلکه افزایش وزن خطر ابتال به سرطان سینه را افزایش می دهد )2005 al.,.)barthelmes et مدت زمان شیردهی خطر ابتال به سرطان سینه در زنان با افزایش مدت شیردهی کاهش می یابد. خطر ابتال به سرطان در زنانی که تا 12 ماه به کودکان خود شیر داده اند نسبت به مدت شیردهی کمتر از 6 ماه حدود 28 درصد کاهش می یابد این میزان در افرادی که طول مدت شیردهی آنها بین ماه باشد نیز تا 40 درصد کاهش می یابد 2008( al.,.)langsenlehner et سقط جنین از آنجائي كه سقط جنين موجب قطع چرخه طبیعی هورمون های دوران بارداری می شود لذا خطر ابتال به سرطان سينه افزايش میيابد. بر اساس تحقیقاتي كه در مجله انستیتوی ملی سرطان چاپ شده است افرادی که سقط جنین داشته اند 1/3 بار بیشتر از سایر زنان در معرض ابتال به این سرطان هستند.)Tang et al., 2000( استفاده از قرصهای ضد بارداری مطالعات نشان داده است که بسیاری از عوامل تأثیر گذار در ابتال و گسترش سرطان سینه به هورمونها ارتباط دارند و قرصهای ضد بارداری يكی از عوامل تأثير گذار در ابتال به سرطان سينه شناخته شدهاند. از آنجائی که ترکیب اصلی قرص های ضد بارداری هورمون های استروژن و پروژسترون است بر روی هورمونها تأثیر مستقیم گذاشته و خطر ابتال به این بیماری را افزایش می دهند )2000 al.,.)nicholson et اضافه وزن از آنجائي كه سلول های چربی استروژن آزاد میکنند در خانمهایی که بعد از دوران نوجوانی کیلو وزن اضافه میکنند خطر ابتال به اين نوع سرطان بیشتر است.)Bidgoli et al., 2010( سن شروع یائسگی زنانی كه سن يائسگی آن ها نسبت به ميانگين جامعه باالتر است نسبت به آن ها كه زودتر يائسه می شوند در معرض خطر بيشتری هستند. هر چه يائسگی ديرتر باشد بافت سينه مدت بيشتری در معرض هورمون ها قرار گرفته و خطر ابتال به سرطان سينه افزايش مي یابد )1990 al.,.)hsieh et سن اولین زایمان مطالعات نشان می دهد که زنانی كه هرگز بچه دار نشده اند يا زنانی كه اولين زايمان آن ها بعد از سن 30 سالگی بوده در معرض خطر بيشتری هستند. چرا كه حاملگی در سنين پايين تر تغييراتی در بافت سينه ايجاد مي كند كه فرد را نسبت به این نوع سرطان مقاوم مي كند )2004 Jonnes.,.)Humpel and بارداری بیشتر از دو فرزند تحقیقات نشان داده است که در معرض قرار گرفتن در برابر استروژن به مدت طوالنی خطر ابتال به سرطان سینه را افزایش 61 در... سینه سرطان 1390 پاییز چهارم شماره اول دوره مولکولی - سلولی تکنولوژی بیو های تازه.)Zhang et al., 2007( کند می سيگار مصرف سینه چربی بافتهای در تنباکو دود از حاصله سمی مواد طوالنی های دوره برای آن مصرف كه شود می ذخیره این شیوع دهد. افزایش را سینه سرطان به ابتال خطر تواند می درصد 30 تقریبا میکشند سیگار که زنانی میان در سرطان همچنین نکشیدهاند. سیگار هرگز که است کسانی از بیش از قبل سال 5 حداقل یا و سالگی 20 سن از قبل که زنانی افراد سایر از بیش کردهاند آغاز را کشیدن سیگار بارداری اولین.)Xue et al., )2011 دارند قرار خطر معرض در خانوادگی سابقه داشتن 22 از يکی روی يافته جهش ژن غالب اتوزومی اختالل يک در حالت اين در دارد. قرار ها( )اتوزوم غيرجنسی کروموزم جفت باشد داشته وجود يافته جهش ژن نسخه يک است الزم تنها های ژن در ها جهش شود. مبتال بيماری نوع اين به فرد تا اين با نيز دارند ارتباط سينه سرطان با که BRCA2 و BRCA1 در سینه سرطان فامیلی سابقه شوند. می منتقل وراثتی الگوی خانواده اعضای از یکی ابتالی و است موثر بیماری این به ابتال خاله( )عمه دو درجه فامیل و خواهر( و )مادر یک درجه فامیل.)Colditz et al., )1996 است مؤثر فرد ابتالی در مصرفی گوشت نوع شیمیایی مواد حاوی شده سرخ یا پخته صورت به قرمز گوشت پخته ضمن که است هتروسيكليك آمينهای مانند سرطانزا رشدی های هورمون ضمنا شوند. می تولید قرمز گوشت شدن گذار تأثير سرطان اين بروز در شود می داده حیوانات به که منبع قرمز گوشت كه است آن از حاكی جديد يافتههای هستند. استروژنی شده تحریک تومورهای رشد موجب که بوده آهن کلسترول مقادیری نيز مرغ تیره و سفید گوشت در شود. می دهد. مي افزايش را سينه سرطان به ابتال خطر كه دارد وجود مضر باال چربی و کلسترول داشتن دلیل به پوست با مرغ مصرف سینه سرطان به ابتال كه دهد مي نشان اخير مطالعات باشد. می منبع که نيز ماهی دارد. مستقیم ارتباط چرب پر غذایی رژیم با برابر دو کربوهیدرات یا و چربی به نسبت است پروتئین عالی هورمونی تغییر با شدن رو به رو با سوزاند. می را بدن کالری پیشگیری در طبیعی وزن حفظ این بنابر.)Hsieh et al., )1990 دارد. مؤثری نقش سرطان بروز از ورزش میکنند ورزش منظم صورت به که دخترانی در است شده ثابت شروع که جا آن از دارد. تأخیر ماهیانه سیکلهای شروع به با ورزش باشد می سینه سرطان علل از قاعدگی زودرس سینه سرطان به ابتال خطر کاهش در امر این انداختن تأخیر سیکلهای خالل در استروژن یافته افزایش سطوح است. مؤثر استروژن تولید ورزش است. سینه سرطان به ابتال علل از ماهیانه و میدهد کاهش را ای دوره سیکلهای خالل در اندازه از بیش.)Shim., )2006 میکند کم را ابتال خطر رو این از هورمون با جایگزینی درمان از استفاده استروژن يا تنهايی به استروژن مصرف از است عبارت درمان اين ديگر اشكال يا تزريق قرص صورت به پروژسترون با همراه شيميايی تركيبات ها هورمون پوستی(. های چسب )مثل میگذارند. اثر خاص های اندام يا ها سلول فعاليت بر كه هستند دارند بانوان زندگی در مهمی نقش نيز پروژسترون و استروژن سينه بافت رشد و ماهانه عادت تنظيم باعث كه صورت بدين شوند می توليد ها تخمدان توسط ها هورمون اين شوند. مي به نيز گياهان و حيوانات ساير از يا آزمايشگاه در است ممكن اما برای متوسط خطری افزايش با هورمون جايگزينی آيند. دست.)Park et al., )2011 است همراه سينه سرطان ویتامین قرص مصرف محافظتی اثر تواند می تکی صورت به ویتامینها مصرف سلنیوم و فولیک اسید A D E های ويتامين باشد. داشته آنتی خاصيت مغذی مواد اين دارند. نقش مورد اين در نيز دهند می کاهش را سرطان به ابتال خطر و دارند قوی اکسيدانی.)Zhang et al., 2007( فيزيكي معاینه داشتن است عواملی ترین كلیدی از بیماری این هنگام به تشخيص دهد. افزایش را بیمار زندگی كیفیت و عمر طول تواند می كه و ماموگرافی قبیل از معاینات انواع سینه سرطان تشخیص برای پزشك توسط زنان سال در بار دو معاینه دارد. وجود سونوگرافی بسزائی کمک بیماری این هنگام زود تشخیص در متخصص 62 تازه های بیوتکنولوژی سلولی -مولکولی دوره اول شماره چهارم خدیجه عنصری و همکاران... سوخت و ساز درست هورمونهایی مانند استروژن برای کمک در جلوگیری از برخی سرطانها مانند سرطان سینه مهم است. کارشناسان افزودن ماهی را به رژیم غذایی روزانه توصیه می کنند. ماهی همچنین غنی از ویتامین های A D و امگا 3 می باشد که در پیشگیری و بهبودی سرطان سینه نقش دارد. اغلب ماهیها نسبت به گوشت گاو از کالری و چربی کمتری برخور دارند 1996( al.,.)michel et ميزان حرارت در هنگام طبخ غذا روش های طبخ و نگهداری مواد غذایی نیز در این زمینه مؤثرند. روش های نادرست طبخ مانند دود دادن نمک سود کردن حرارت دادن شدید مواد غذایی با ایجاد ترکیبات سرطان زا مثل هیدروکربنهای پلی سیکلیک و آمین های هتروسیکلیک باعث افزایش شیوع سرطان از جمله سرطان سينه میشوند..)Cigaretle et al., 2009( مصرف سویا خاصیت ضد سرطانی سویا ناشی از استروژن های گیاهی آن به نام فیتواستروژنها است که مانع از جذب استروژن های حیو
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks