รายละเอ ยดการเขารวมโครงการคอมพ วเตอรเพ อการศ กษา ปการศ กษา PDF

Description
รายละเอ ยดการเขารวมโครงการคอมพ วเตอรเพ อการศ กษา ปการศ กษา 2556 หล กเกณฑการใหเคร องคอมพ วเตอรแบบพกพา ค ณสมบ ต ของ 1. เป*นสาขาว ชาว ศวกรรมซอฟตแวร ท ย งไมเคยเขารวมโครงการมากอน 2. ช าระเง นคาธรรมเน ยมการศ

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Bills

Publish on:

Views: 6 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายละเอ ยดการเขารวมโครงการคอมพ วเตอรเพ อการศ กษา ปการศ กษา 2556 หล กเกณฑการใหเคร องคอมพ วเตอรแบบพกพา ค ณสมบ ต ของ 1. เป*นสาขาว ชาว ศวกรรมซอฟตแวร ท ย งไมเคยเขารวมโครงการมากอน 2. ช าระเง นคาธรรมเน ยมการศ กษา ภาคปกต ครบต งแต 2 ภาคเร ยน (ตรวจสอบจากส าเนาหล กฐานการ ช าระเง นคาลงทะเบ ยน ท ง 2 ภาคการศ กษาปกต ) กรณ เป*นกองท นเง นก ย มฯ จะตองไมต ดคางช าระ คาธรรมเน ยมการศ กษาท ง 2 ภาคเร ยน 3. ม ผลการเร ยนเฉล ยสะสมลาส ด ไมต ากวา ย นเอกสารค ารองเขาโครงการ (FNT56-ST1-01) ภายในเวลาท ก าหนด 5. ผานการตรวจสอบเอกสารค ารองเขาโครงการจากอาจารยท ปร กษา 6. ม ผ ค าประก นด งน - ท ม ผลการเร ยน 2.00 ข นไป ผ ค าประก น 1 คน (ผ ปกครอง) - ท ม ผลการเร ยน ผ ค าประก น 2 คน (ผ ปกครองและบ คคลอ น) ค ณสมบ ต ของผ ค าประก น - ม อาย ต งแต 25 ปข นไป - ไมเป*นบ คคลตองหามตามกฎหมาย - ผ ปกครอง หมายถ งบ ดา มารดา หร อญาต สายตรงท เก ยวของก บ - บ คคลอ น หมายถ ง ผ ท ม รายไดต งแต 15,000 บาท ข นไป ม ท อย ท ช ดเจนและท างานสถานท น นๆ ไมนอยกวา 2 ป หร อ ขาราชการระด บ 5 ข นไป - กรณ ผ ค าประก นม ค สมรส จะตองไดร บความย นยอมจากค สมรสดวย - ผ ค าประก นจะตองม เอกสารร บรองการท างานจากสถานท ท างาน และใบร บรองรายได - ผ ค าประก นตองมาเซ นส ญญาตอหนาคณะกรรมการท ไดร บการแตงต งของมหาว ทยาล ย - ผ ค าประก น 1 คน สามารถค าประก นได 1 คน เทาน น 7. กรณ นอกเหน อจากขอ 1-6 หร อ ม ปOญหาท ตองว น จฉ ย ใหอย ในด ลพ น จของคณะกรรมการด าเน นงาน โครงการคอมพ วเตอรเพ อการศ กษา ปการศ กษา 2556 หน า 1 กระบวนการด าเน นงาน เร มตนกระบวนการ ผ ร บผ ดชอบ เวลา ย นค ารองขอเขารวมโครงการ (FNT56-ST1-01) 22 พ.ย. 56 ไมผาน ตรวจสอบ ค ณสมบ ต อาจารยท ปร กษา 25 พ.ย. 56 ผาน ประกาศรายช อผ ม ส ทธ เขารวมโครงการ สงเอกสารส ญญา/ค าประก น/หล กฐานตางๆ (FNT56-ST1-02ถ ง06) 27 พ.ย ธ.ค. 56 ไมผาน ตรวจสอบ ความถ กตอง อาจารยท ปร กษา ผาน ลงนามในส ญญา ร บเคร องคอมพ วเตอร ผ ค าประก น คกก. อาจารยท ปร กษา ศ นย IT 18 ธ.ค. 56 ผาน ตรวจสอบการ ใชงาน 7 ว น ไมผาน เปล ยนอ ปกรณ (FNT56-ST3-01) ศ นย IT จบกระบวนการ หน า 2 รายการเอกสารท เก ยวของ หมายเลข รายการเอกสาร หมายเหต เอกสาร ระยะท 1 เตร ยมเอกสาร DNT56-ST1-01 รายละเอ ยดการเขารวมโครงการคอมพ วเตอรเพ อการศ กษา ปการศ กษา 2556 FNT56-ST1-01 แบบฟอรมค ารองของเขารวมโครงการคอมพ วเตอรเพ อการศ กษา ป การศ กษา 2556 อาจารยท ปร กษาลงนาม FNT56-ST1-02 แบบฟอรมร บรองรายไดผ ค าประก น (กรณ รายไดไมแนนอน) จ านวน 1 ช ด FNT56-ST1-03 หน งส อส ญญา จ านวน 2 ช ด FNT56-ST1-04 หน งส อค าประก น จ านวน 2 ช ด FNT56-ST1-05 แบบฟอรมตรวจสอบเอกสาร (Checklist) จ านวน 1 ช ด FNT56-ST1-06 แบบฟอรมแผนท ท อย ผ ค าประก น จ านวน 1 ช ด ส าเนาบ ตรประชาชนของพรอมลงช อร บรองส าเนาถ กตอง จ านวน 1 ช ด ส าเนาทะเบ ยนบานของพรอมลงช อร บรองส าเนาถ กตอง จ านวน 1 ช ด ส าเนาบ ตรประชาชนผ ปกครองพรอมลงช อร บรองส าเนาถ กตอง จ านวน 1 ช ด ส าเนาบ ตรประชาชนค สมรสผ ปกครองพรอมลงช อร บรองส าเนาถ กตอง จ านวน 1 ช ด ส าทะเบ ยนบานของผ ปกครองพรอมลงช อร บรองส าเนาถ กตอง จ านวน 1 ช ด ส าเนาบ ตรประชาชนผ ค าประก นพรอมลงช อร บรองส าเนาถ กตอง จ านวน 1 ช ด ส าเนาบ ตรประชาชนค สมรสผ ค าประก นพรอมลงช อร บรองส าเนาถ กตอง จ านวน 1 ช ด ส าเนาทะเบ ยนบานผ ค าประก นพรอมลงช อร บรองส าเนาถ กตอง จ านวน 1 ช ด หน งส อร บรองรายได และร บรองการท างาน (กรณ ม รายไดแนนอน) จ านวน 1 ช ด ส าเนาบ ตรประชาชนผ ร บรองรายไดพรอมลงช อร บรองส าเนาถ กตอง จ านวน 1 ช ด ส าเนาทะเบ ยนสมรถพรอมลงช อร บรองส าเนาถ กตอง จ านวน 1 ช ด ส าเนาทะเบ ยนหยาพรอมลงช อร บรองส าเนาถ กตอง จ านวน 1 ช ด ส าเนาใบมรณะบ ตรของค สมรสพรอมลงช อร บรองส าเนาถ กตอง จ านวน 1 ช ด ระยะท 2 ท าส ญญาและสงมอบเคร องคอมพ วเตอร FNT56-ST2-01 แบบฟอรมร บเคร องคอมพ วเตอร ระยะท 3 ภายหล งจากการร บเคร องคอมพ วเตอร FNT56-ST3-01 แบบฟอรมแจงคอมพ วเตอรช าร ด หน า 3 หมายเลข รายการเอกสาร เอกสาร DNT56-ST3-01 ข นตอนการปฏ บ ต ในกรณ เคร องเส ยโดยอ บ ต เหต DNT56-ST3-02 ข นตอนการค นคอมพ วเตอรแบบพกพา ในกรณ ร กษาสภาพ FNT56-ST3-02 แบบฟอรมการค นคอมพ วเตอรแบบพกพา ในกรณ ร กษาสภาพ DNT56-ST3-03 ข นตอนการค นคอมพ วเตอรแบบพกพา ในกรณ ลาออก FNT56-ST3-03 แบบฟอรมการค นคอมพ วเตอรแบบพกพา ในกรณ ลาออก DNT56-ST3-04 ข นตอนการค นคอมพ วเตอรแบบพกพา ในกรณ ส ญหาย FNT56-ST3-04 แบบฟอรมการค นคอมพ วเตอรแบบพกพา ในกรณ ส ญหาย หมายเหต หน า 4 ข นตอนการเตร ยมเอกสารหล กฐานประกอบการร บเคร องคอมพ วเตอรแบบพกพา Click เล อก Menu การท าส ญญา เคร องคอมพ วเตอรแบบพกพา กรอกขอม ลรายละเอ ยดของ และส ญญาค าประก นครบถวน ตรวจด ความครบถวนของเอกสารกอน Click ท ป bม บ นท ก หน า 5 เม อท าการบ นท กขอม ล จะปรากฏด งจอภาพ ท าการ Click ป bมเคร องพ มพ เพ อพ มพเอกสาร หร อกรณ ท ตองการบ นท กเอกสารเก บไว Click ป bม save เม อส งพ มพจะไดร บเอกสารจากระบบประกอบดวย - แบบฟอรมตรวจสอบเอกสาร Checklist 1 ใบ (FNT56-ST1-05) - หน งส อส ญญาย มโครงการคอมพ วเตอรเพ อการศ กษา 2 ช ด (FNT56-ST1-03) - หน งส อค าประก น 2 ช ด (FNT56-ST1-04) - แบบฟอรมแผนท ผ ค าประก น 2 ช ด (FNT56-ST1-06) หน า 6 หล กเกณฑการตรวจสอบเอกสารส าหร บอาจารยท ปร กษา ใหจ ดเร ยงเอกสารตามล าด บในใบ Check List ส าเนาหล กฐานเอกสารตางๆ ตองม การเซ นร บรองส าเนาถ กตอง ม ลายเซ นก าก บพรอมข ดครอมเอกสารด ง ต วอยาง 14 ก.พ ก.พ ว นออกบ ตร ว นหมดอาย หมายเลขประจ าต วผ ถ อบ ตร ช %อ นายซ %อตรง เท %ยงธรรม ท %อย 111 หม ท % 1 ต. หนองแก ว อ. หาง ดง จ. เช ยงใหม ส าหร บใช เป นเอกสารประกอบการท าส ญญาย มคอมพ วเตอร เพ %อ การศ กษา ป การศ กษา 2556 เท าน น บ ตรประจ าต วประชาชน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ส าเนาถ กต อง ซ %อตรง เท %ยงธรรม 20 ธ นวาคม 2553 ต วอยาง การเข ยนร บรองส าเนาบ ตรประชาชน หน า 7 กรณ ท ผ ค าประก นม ค สมรส และค สมรสของผ ค าไมมาในว นท าส ญญาและร บ เคร องคอมพ วเตอรแบบพกพา ท ส าเนาบ ตรประชาชนใหเข ยนย นยอมใหค สมรสท าส ญญาค าประก นได ด งต วอยาง 20 ก.ค ก.ค ว นออกบ ตร ว นหมดอาย หมายเลขประจ าต วผ ถ อบ ตร ช %อ นายซ %อส ตย เท %ยงธรรม ท %อย 111 หม ท % 1 ต. หนองแก ว อ. หาง ดง จ. เช ยงใหม ส าหร บใช เป นเอกสารประกอบการท าส ญญาย มคอมพ วเตอร เพ %อ การศ กษา ป การศ กษา 2556 เท าน น บ ตรประจ าต วประชาชน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ย นยอมให ค สมรสท าส ญญาค าประก น ส ญญาให คอมพ วเตอร เพ %อการศ กษา ของนายซ %อส ตย เท %ยงธรรม ส าเนาถ กต อง ซ %อส ตย เท %ยงธรรม 20 ธ นวาคม 2553 ต วอยาง การเข ยนร บรองส าเนาบ ตรประชาชนและเซ นย นยอมใหค สมรสท าส ญญาค าประก น หน า 8 ตรวจสอบ หน งส อร บรองการท างาน หากผ ค าประก นท างานคาขายหร อธ รก จสวนต วท ไมสามารถออกหน งส อ ร บรองการท างานได ใหส าเนาสม ดบ ญช ธนาคาร ท ม รายการยอนหล ง 3 เด อน (ม กระแสเง นเขา) ใชแทนหน งส อ ร บรองการท างาน ตรวจสอบว นท หมดอาย ในส าเนาบ ตรประชาชน หามม ใหใชส าเนาบ ตรหมดอาย มาใชในการท าส ญญา กรณ ท ไมแนใจก บเอกสารหล กฐานท สงมา หร อ ม ประเด นท ตองการใหคณะกรรมการบร หาร จ ดการมอบคอมพ วเตอรแบบพกพาใหแกพ จารณาเป*นพ เศษ ขอความกร ณาอาจารยท ปร กษา จ ดท าบ นท กขอความเพ อน ารายละเอ ยดเขาท ประช มคณะกรรมการบร หารฯ ตอไป เม อครบก าหนดระยะเวลาการสงเอกสาร ขอความกร ณาอาจารยท ปร กษารวบรวมและจ ดเร ยงเอกสาร ของตามเลขท ส ญญาเพ อความสะดวกในการตรวจสอบตอไป กรณ ท ไมสามารถจ ดสงเอกสารไดตามก าหนดการท ประกาศไว จะไดร บ เคร อง คอมพ วเตอรแบบพกพา ในปการศ กษาถ ดไป และตองจ ดสงเอกสารดวยต วเองท ศ นยคอมพ วเตอรและเทคโนโลย สารสนเทศ อาคาร เฉล มพระเก ยรต 72 พรรษา ต ก 4 ช น 4 โทร ตอ 9889 สถานท ร บ เคร องคอมพ วเตอรแบบพกพา ศ นยคอมพ วเตอรและเทคโนโลย สารสนเทศ อาคาร เฉล มพระเก ยรต 72 พรรษา ต ก 4 ช น 3 โทร ตอ 9889 กรณ ท ขอสงส ยเก ยวก บข นตอนการด าเน นงานสามารถสอบถามไดท สาขาว ชาว ศวกรรมซอฟตแวร คณะว ทยาศาสตรและเทคโนโลย อาคาร เฉล มพระเก ยรต 72 พรรษา ต ก 4 ช น 5 โทร , ขอม ลขาวสาร เอกสารข นตอนตางๆ ท เก ยวก บเคร องคอมพ วเตอรแบบพกพา สามารถด ไดท หน า 9
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks