ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ สถานะ หมายเหต - PDF

Description
แบบฟอร มท 2 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) แผนท 1 หน าท 1 ช อส วนราชการ : กรมท ด น กระทรวงมหาดไทย ประเด นย ทธศาสตร ท 1 : พ ฒนาระบบการออกหน งส อแสดงส ทธ ในท ด นเพ อความม นคงในการถ อครองท ด น องค ความร

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Comics

Publish on:

Views: 8 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แบบฟอร มท 2 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) แผนท 1 หน าท 1 ช อส วนราชการ : กรมท ด น กระทรวงมหาดไทย ประเด นย ทธศาสตร ท 1 : พ ฒนาระบบการออกหน งส อแสดงส ทธ ในท ด นเพ อความม นคงในการถ อครองท ด น องค ความร ท จาเป น : แนวทางการตรวจสอบท เขา ภ เขา และท ลาดช นเฉล ยเก น 35% ข นไป เพ อการออกหน งส อแสดงส ทธ ในท ด น ต วช ว ดตามคาร บรองและเป าหมายท เล อกใช ว ดการทา KM : ร อยละ 70 ของบ คลากรท ได นาความร จากการจ ดการความร ไปประย กต ใช ในการปฎ บ ต งาน ลาด บ ก จกรรมการจ ดการความร 1 การบ งช ความร 1) จ ดทาหน งส อแจ งการบ งช ความร ท จาเป นในการ พ.ย.-ธ.ค.57 - จานวนคร งท แจ ง - ไม น อยกว า 1 คร ง - ท กสาน ก/กอง กองฝ กอบรม ดาเน นการแล ว CMP 1 ปฏ บ ต งานของกรมท ด นตามประเด นย ทธศาสตร 2) สาน ก/กอง ประช มท มงาน KM สารวจและกาหนด พ.ย จานวนสาน ก/กอง ท ประช ม - ไม น อยกว า 20 - ท กสาน ก/กอง KM Teamของ องค ความร ท จาเป นของแต ละสาน ก/กอง - ม.ค. 58 KM Team หน วยงาน/ท มงาน สาน ก/กอง 3) ประช มคณะทางานKM กรมฯ พ จารณา/ทบทวน ก.พ.- ม.ค.58 - จานวนองค ความร ท กาหนด - ไม น อยกว า 20 - คณะทางานฯ KM กองฝ กอบรม ค ดเล อกองค ความร ท จาเป นต องใช ในการปฏ บ ต งาน รายการ - ผ แทนสาน ก/กอง สาน ก/กอง ของกรมท ด นจาแนกตามประเด นย ทธศาสตร 4) ประช มคณะกรรมการ KM กรมฯ พ จารณา/ทบทวน/ ม.ค.-เม.ย.58 - จานวนแผนจ ดการความร - จานวน 1 แผน - คณะกรรมการฯ KM KM Team จาแนกและค ดเล อกองค ความร เก ยวก บแนวทางการ - ท กสาน ก/กอง สาน ก/กอง ตรวจสอบท เขา ภ เขา และท ลาดช นเฉล ยเก น 35% กองฝ กอบรม ข นไปเพ อการออกหน งส อแสดงส ทธ ในท ด นมาเพ อ จ ดทาแผนจ ดการความร ในป งบประมาณ พ.ศ การสร างและแสวงหาความร 1) รวบรวมความร จากประสบการณ และป ญหาท พบจาก เม.ย.- ม.ย.58 -องค ความร ท ได จากประสบการณ - ไม น อยกว า 3 ข าราชการกรมท ด น KM TEAM เร มดาเน นการ CMP 3,4 แนวทางการตรวจสอบท เขา ภ เขา และท ลาดช นเฉล ย และป ญหาท พบจากผ ปฎ บ ต งาน องค ความร ของ สนส. เก น 35% ข นไป เพ อการออกหน งส อแสดงส ทธ ในท ด น 2) รวบรวมความร จากเอกสารต างๆ หน งส อเว ยน ระเบ ยบ - องค ความร ท รวบรวมจาก - ไม น อยกว า 3 ข าราชการกรมท ด น ข อกฏหมายเพ อใช เป นแนวทางปฏ บ ต ในการจ ดทา หน งส อเว ยนหร อข อกฏหมาย องค ความร องค ความร แนวทางการตรวจสอบท เขา ภ เขา และท และแนวทางปฏ บ ต ท ถ กต อง ลาดช นเฉล ยเก น 35% ข นไป เพ อการออกหน งส อ แสดงส ทธ ในท ด น 3 การจ ดการความร ให เป นระบบ 1) จ ดทาระบบฐานข อม ลรองร บองค ความร พ.ค.- ม.ย.58 - ฐานข อม ลองค ความร - จานวน 1 ระบบ - ข าราชการกรมท ด น สนส., สทส. รอดาเน นการ CMP 3 2) จ ดทารห สความร /แบ งประเภทความร เก ยวก บแนวทาง - จานวนรห สความร /ประเภท - ไม น อยกว า 10 รห ส/ กองฝ กอบรม การตรวจสอบท เขา ภ เขา และท ลาดช นเฉล ยเก น 35% ความร 2 ประเภท ข นไป เพ อการออกหน งส อแสดงส ทธ ในท ด น 4 การประมวลและกล นกรองความร 1) กล นกรองเน อหาองค ความร เก ยวก บแนวทางการ พ.ค.- ส.ค.58 - องค ความร ท กล นกรองไว - ไม น อยกว า 3 - ข าราชการกรมท ด น KM Team รอดาเน นการ CMP 3 ตรวจสอบท เขา ภ เขา และท ลาดช นเฉล ยเก น 35% องค ความร ของ สนส. ข นไป เพ อการออกหน งส อแสดงส ทธ ในท ด น แบ งเป นหมวดหม ให อ านและเข าใจง าย 2) นาองค ความร เก ยวก บแนวทางการตรวจสอบท เขา - จานวนรายการองค ความร - 1,200 เล ม - ข าราชการกรมท ด น กองฝ กอบรม CMP 3 ภ เขา และท ลาดช นเฉล ยเก น 35% ข นไป เพ อการออก ท จ ดพ มพ เป นเล ม - ผ ท สนใจ กองการพ มพ หน งส อแสดงส ทธ ในท ด น มาจ ดพ มพ เป นร ปเล ม 5 การเข าถ งความร 1) นาองค ความร เก ยวก บแนวทางการตรวจสอบท เขา ก.ค.- ก.ย.58 -จานวนองค ความร ท นาเข า - ไม น อยกว า 3 หน วยงานในส งก ด KM Team รอดาเน นการ CMP 2 ภ เขาและท ลาดช นเฉล ยเก น 35% ข นไป เพ อการ ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ องค ความร กรมท ด น ของ สนส. ออกหน งส อแสดงส ทธ ในท ด น ไปเผยแพร ผ าน ฝอ. / สทส. สารสนเทศ 2) เผยแพร ประชาส มพ นธ องค ความร ท ได จ ดทา ก.ค.- ก.ย.58 - จานวนช องทางท เผยแพร ไม น อยกว า 2 ช องทาง หน วยงานในส งก ด KM Team CMP 2 ให ม ความสมบ รณ แล ว ผ านช องทางส อต างๆ กรมท ด น ของ สนส. - web site กอง/กรม (KM) ฝอ./สทส. - หน งส อเว ยน - เอกสารส งพ มพ หน าท 2 6 การแบ งป นแลกเปล ยนเร ยนร 1) จ ดก จกรรมเวท สาหร บแลกเปล ยนเร ยนร พ.ค.- ม.ย จานวนผ เข าร วมก จกรรม -ไม น อยกว า 40 คน - ข าราชการกรมท ด น CKO, KM Team รอดาเน นการ CMP 3, 4 [Knowledge Forum] องค ความร เก ยวก บแนวทาง ของ สนส.และ การตรวจสอบท เขา ภ เขา และท ลาดช นเฉล ยเก น ๓๕% ฝอ. ข นไป เพ อการออกหน งส อแสดงส ทธ ในท ด น 2) ข าราชการ/ผ สนใจสามารถแลกเปล ยนเร ยนร ได หลาย ส.ค.- ก.ย.58 - จานวนผ เข าร วมแลกเปล ยน -ไม น อยกว า 40 คน - ข าราชการกรมท ด น KM Team CMP 2, 4 ช องทาง เช น ก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร Web Site เร ยนร - ผ สนใจ ของ สนส. หน งส อเว ยน ฯลฯ ฝอ./สทส. 7 การเร ยนร 1) จ ดช องทางให ม การแลกเปล ยนเร ยนร ผ านทาง ก.ค.- ก.ย.58 - จานวนช องทางการเร ยนร - ไม น อยกว า - ข าราชการกรมท ด น KM Team รอดาเน นการ CMP 3 ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ เช น web site 2 ช องทาง - ผ สนใจ ของ สนส. web board ฝอ./สทส. 2) นาองค ความร เก ยวก บแนวทางการตรวจสอบท เขา ก.ค.- ก.ย.58 - จานวนหน วยงานท ได ร บ - ไม น อยกว า 76 - หน วยงานภายใน KM Team CMP 4 ภ เขา และท ลาดช นเฉล ยเก น ๓๕% ข นไป เพ อการ การเผยแพร หน วยงาน ส งก ดกรมท ด น ของ สนส. ออกหน งส อแสดงส ทธ ในท ด น ให เจ าหน าท ผ ปฏ บ ต ฝอ. หร อผ ท เก ยวข องไปศ กษาสร างความเข าใจท ถ กต อง เพ อนาไปขยายผลและเผยแพร ตลอดจนนาไป ปร บใช ในการทางานต อไป 3) ว ดผลการนาความร ไปใช ประโยชน โดยทอดแบบ ส.ค.- ก.ย.58 - ร อยละของหน วยงานท ได -ไม น อยกว าร อยละ - หน วยงานภายใน ฝอ. CMP 5 สอบถามไปย งหน วยงานท ได นาความร ไปใช นาความร ไปใช 90 ส งก ดกรมท ด น หน าท 3 8 การยกย องชมเชยและการให รางว ล 1) ให การสน บสน นหน วยงานท ดาเน นการจ ดการ พ.ค.-ก.ค จานวนหน วยงานท ได ร บการ - 1 หน วยงาน สนส. CEO, CKO รอดาเน นการ CMP 6 ความร ด วยการจ ดก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร สน บสน นงบประมาณ KM Team โดยการจ ดสรรงบประมาณให ของ สนส./ฝอ 2) เสนอประกาศเก ยรต ค ณสาน ก/กอง ท จ ดก จกรรม ก.ย. 58 -จานวนหน วยงานท จ ดก จกรรม - 1 หน วยงาน สนส. ฝอ. แลกเปล ยนเร ยนร ตามแผน KM ในป งบประมาณ พ.ศ ต อผ บร หาร หน าท 4 ผ ทบทวน : (CKO) ผ อน ม ต : (CEO) (นายส จ ต จงประเสร ฐ) (นายศ ร พงษ ห านตระก ล) รองอธ บด กรมท ด น อธ บด กรมท ด น แบบฟอร มท 2 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) แผนท 2 ช อส วนราชการ : กรมท ด น กระทรวงมหาดไทย ประเด นย ทธศาสตร ท 3 : พ ฒนาระบบงานบร การในสาน กงานท ด น องค ความร ท จาเป น : ป ญหาการจดทะเบ ยนประเภทก อภาระผ กพ นในอส งหาร มทร พย ต วช ว ดตามคาร บรองและเป าหมายท เล อกใช ว ดการทา KM : ร อยละ 70 ของบ คลากรท ได นาความร จากการจ ดการความร ไปประย กต ใช ในการปฎ บ ต งาน หน าท 1 ลาด บ ก จกรรมการจ ดการความร 1 การบ งช ความร 1) จ ดทาหน งส อแจ งการบ งช ความร ท จาเป นในการ พ.ย.-ธ.ค จานวนคร งท แจ ง - ไม น อยกว า 1 คร ง - ท กสาน ก/กอง กองฝ กอบรม ดาเน นการแล ว CMP 1 ปฏ บ ต งานของกรมท ด นตามประเด นย ทธศาสตร 2) สาน ก/กอง ประช มท มงาน KM สารวจและกาหนด พ.ย จานวนสาน ก/กอง ท ประช ม - ไม น อยกว า 20 - ท กสาน ก/กอง KM Teamของ องค ความร ท จาเป นของแต ละสาน ก/กอง - ม.ค 58 KM Team หน วยงาน/ท มงาน สาน ก/กอง 3) ประช มคณะทางานKM กรมฯ พ จารณา/ทบทวน ก.พ.- ม.ค.58 - จานวนองค ความร ท กาหนด - ไม น อยกว า 30 - คณะทางานฯ KM ฝอ. ค ดเล อกองค ความร ท จาเป นต องใช ในการปฏ บ ต งาน รายการ - ผ แทนสาน ก/กอง สาน ก/กอง ของกรมท ด นจาแนกตามประเด นย ทธศาสตร 4) ประช มคณะกรรมการ KM กรมฯพ จารณา/ทบทวน/ ม.ค.-เม.ย จานวนแผนจ ดการความร - จานวน 1 แผน - คณะกรรมการฯ KM KM Team จาแนกและค ดเล อกองค ความร เก ยวก บป ญหาการ - ท กสาน ก/กอง สาน ก/กอง จดทะเบ ยน ประเภทก อภาระผ กพ นในอส งหาร มทร พย ฝอ. เพ อจ ดทาแผนจ ดการความร ในป งบประมาณ พ.ศ การสร างและแสวงหาความร 1) รวบรวมความร จากประสบการณ และป ญหาท พบ เม.ย.- ม.ย.58 - องค ความร ท ได จาก - ไม น อยกว า 3 ข าราชการกรมท ด น KM TEAM เร มดาเน นการ CMP 3,4 จากการจดทะเบ ยนประเภทก อภาระผ กพ น ประสบการณ และป ญหาท องค ความร ของ สมท. ในอส งหาร มทร พย พบจากผ ปฎ บ ต งาน 2) รวบรวมความร จากเอกสารต าง ๆ หน งส อเว ยน - องค ความร ท รวบรวมจาก - ไม น อยกว า 3 ข าราชการกรมท ด น ระเบ ยบ ข อกฏหมายเพ อใช เป นแนวทางปฏ บ ต ในการ หน งส อเว ยนหร อข อกฏหมาย องค ความร จ ดทาองค ความร ป ญหาการจดทะเบ ยนประเภทก อภาระ และแนวทางปฏ บ ต ท ถ กต อง ผ กพ นในอส งหาร มทร พย 3 การจ ดการความร ให เป นระบบ 1) จ ดทาระบบฐานข อม ลรองร บองค ความร พ.ค.- ม.ย.58 - ฐานข อม ลองค ความร - จานวน 1 ระบบ - ข าราชการกรมท ด น สมท.,สทส. รอดาเน นการ CMP 3 2) จ ดทารห สความร /แบ งประเภทความร เก ยวก บ - จานวนรห สความร /ประเภท - ไม น อยกว า 10 รห ส/ ฝอ. ป ญหาการจดทะเบ ยนประเภทก อภาระผ กพ นใน ความร 2 ประเภท อส งหาร มทร พย 4 การประมวลและกล นกรองความร 1) กล นกรองเน อหาองค ความร เก ยวก บป ญหาการจด พ.ค.- ส.ค.58 - องค ความร ท กล นกรองไว - ไม น อยกว า 3 - ข าราชการกรมท ด น KM Team รอดาเน นการ CMP 3 ทะเบ ยนประเภทก อภาระผ กพ นในอส งหาร มทร พย องค ความร ของ สมท. แบ งเป นหมวดหม ให อ านและเข าใจง าย 2) นาองค ความร เก ยวก บป ญหาการจดทะเบ ยนประเภท - จานวนรายการองค ความร - 1,200 เล ม - ข าราชการกรมท ด น ฝอ. CMP 3 ก อภาระผ กพ นในอส งหาร มทร พย มาจ ดพ มพ เป น ท จ ดพ มพ เป นเล ม - ผ ท สนใจ กพ. ร ปเล ม 5 การเข าถ งความร 1) นาองค ความร เก ยวก บป ญหาการจดทะเบ ยนประเภท ก.ค.- ก.ย.58 -จานวนองค ความร ท นาเข า - ไม น อยกว า 3 หน วยงานในส งก ด KM Team รอดาเน นการ CMP 2 ก อภาระผ กพ นในอส งหาร มทร พย ไปเผยแพร ผ าน ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ องค ความร กรมท ด น ของ สมท. ระบบเทคโนโลย สารส
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks