และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร - PDF

Description
สร ปโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน : โครงการพ ฒนาแหล งทร พยากรสารสนเทศเพ อการเร ยนร ของโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน ในจ งหว ดชายแดนภาคใต ๑.ม โครงการหร อก จกรรมท ได ร บมอบหมาย ๒. ค าส

Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Automotive

Publish on:

Views: 46 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
สร ปโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน : โครงการพ ฒนาแหล งทร พยากรสารสนเทศเพ อการเร ยนร ของโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน ในจ งหว ดชายแดนภาคใต ๑.ม โครงการหร อก จกรรมท ได ร บมอบหมาย ๒. ค าส งแต งต งคณะท างานโครงการพ ฒนาแหล งทร พยากรสารสนเทศเพ อการเร ยนร ของโรงเร ยน ต ารวจตระเวนชายแดนในจ งหว ดชายแดนภาคใต ๓. ส ารวจความต องการโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน ได แก โรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนโรงงานยาส บ ๒ ในว นท ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ น าท มโดยผ อ านวยการส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ผ ช วย ศาสตราจารย ส พร ส นทรนนท รายละเอ ยดด งภาพประกอบ และ โรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร ในว นท ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ น าท มโดยผ อ านวยการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ผ ช วยศาสตราจารย ส พร ส นทรนนท รายละเอ ยดด งภาพประกอบ ๔. จ ดหาและค ดเล อกทร พยากรสารสนเทศ และว สด ตกแต งภายในห องสม ด ตามส ารวจความต องการของ โรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน จ านวน ๒ โรงเร ยน ๕. การพ ฒนาห องสม ด เช นการจ ดระบบหมวดหม หน งส อ จ ดระบบช นหน งส อ การตกแต งภายในห องสม ด และป ายห องสม ด เป นต น โรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน จ านวน ๒ โรง ได แก โรงเร ยนต ารวจตระเวน ชายแดนโรงงานยาส บ ๒ รายละเอ ยดด งภาพประกอบ และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร ๖. ค าส งมหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลาท ๒๑๔/๒๕๕๕ เร องให ข าราชการและพน กงานส ญญาจ างใน สถาบ นอ ดมศ กษาเด นทางไปราชการ ร บเสด จฯ เน องในโอกาส สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราช ก มาร เสด จฯ ไปทรงเย ยม โรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน จ านวน ๒ โรง ได แก โรงเร ยนต ารวจตระเวน ชายแดนโรงงานยาส บ ๒ และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร ในว นท ๑๔ ก มภาพ นธ ๒๕๕๕ โครงการพ ฒนาแหล งทร พยากรสารสนเทศเพ อการเร ยนร ของโรงเร ยนต ารวจ ตระเวนชายแดน รายละเอ ยดด งภาพประกอบ ๗. ค าส งแต งต งว ทยากรโครงการพ ฒนาแหล งทร พยากรสารสนเทศเพ อการเร ยนร ของโรงเร ยนต ารวจ ตระเวน ชายแดนในจ งหว ดชายแดนภาคใต ๘. อบรมด านห องสม ด และสนทนกล ม (Focus Group) แก คร และน กเร ยน จ านวน 2 โรง ได แก โรงเร ยน ต ารวจตระเวนชายแดนโรงงานยาส บ ๒ และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร โครงการ พ ฒนาแหล งทร พยากรสารสนเทศเพ อการเร ยนร ของโรงเร ยนต ารวจ ตระเวนชายแดนในจ งหว ดชายแดน ภาคใต ๙. ค าส งแต งต งข าราชการและพน กงานส ญญาจ างในสถาบ นอ ดมศ กษาเด นทางไปราชการต ดตามและ ประเม นผลการด าเน นงานโครงการพ ฒนาแหล งทร พยากรสารสนเทศเพ อการเร ยนร ของโรงเร ยนต ารวจ ตระเวนชายแดนในจ งหว ดชายแดนภาคใต แก คร และน กเร ยนโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนโรงงานยาส บ ๒ และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร และสนทนากล ม (Focus Group) แก ประชาชน ต าบลปะแต อ าเภอยะหา จ งหว ดยะลา และประชาชนบ านแหร อ าเภอธารโต จ งหว ดยะลา เก ยวก บม ผลกระทบท เก ดประโยชน และสร างค ณค าต อช มชนหร อส งคม หร อในการพ ฒนาความร ท ได จากการอบรม ของโครงการพ ฒนาแหล งทร พยากรสารสนเทศเพ อการเร ยนร ของโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนในจ งหว ด ชายแดนภาคใต สนทนากล ม (Focus Group) ต วแทนของสถาบ น ค อบ คลากรของศ นย บรรณสารสนเทศ ส าน กว ทย บร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา เก ยวก บม ผลกระทบท เก ดประโยชน และสร าง ค ณค าต อช มชนหร อส งคม โครงการพ ฒนาแหล งทร พยากรสารสนเทศเพ อการเร ยนร ของโรงเร ยนต ารวจ ตระเวนชายแดนในจ งหว ดชายแดนภาคใต ด งน ๑.๑ ประโยชน และสร างค ณค าให แก สถาบ น ๑.๑.๑ ประโยชน ให แก สถาบ น ๑) ท าให สถาบ นเป นท ร จ กของส งคมให บ คคลภายนอกและส วนราชการต าง ๆได ร จ กมหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา ๒) สร างช อเส ยงให แก สถาบ น ๓) ได ร บความร วมม อซ งก นและก นระหว างคร ผ ปกครอง ประชาชนท อย ใกล เค ยง โรงเร ยนท กระด บในการจ ดก จกรรมของสถาบ นบรรล ว ตถ ประสงค ๔) บ คลากรของสถาบ นได พ ฒนาตนเองและบ คลากรของสถาบ นได ร บประโยชน จาก การไปศ กษาจากช มชนในด านการเกษตรสามารถท น าความร มาปร บประย กต ด ดแปลงเก ยวก บการปล กผ กสวน คร วไว ส าหร บร บประทานอาหารได แก ถ วพ มะเข อ ถ วฝ กยาว มะนาว เป นต น เป นเสร มรายได ให แก ครอบคร ว ด งภาพประกอบ ๖) ท าให สถาบ นได ร บทราบความต องการของช มชนหร อส งคมได ๗) สถาบ นม เคร อข ายเพ มมากข น ๘) สถาบ นได แลกเปล ยนเร ยนร ซ งก นและก น ๙) ท าให บ คลากรของสถาบ นร ส กภาคภ ม ใจในการสร างประโยชน ให แก ส งคม ๑.๑.๒ สร างค ณค าให แก สถาบ น ๑.๒.๑ ท าให สร างค ณค าให ก บตนเอง จากการได ถ ายทอดความร แก ส งคม ๑.๒.๒ สร างช อเส ยงให ก บมหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา ๑.๒.๓ ท าให บ คลากรท กคนม ความร กสาม คค ในการท างานเป นท ม ๑.๒.๔ สร างจ ตส าน กร กในงานอาช พและงานท ท า
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks