โครงงานสหก จศ กษาด เด น ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย - PDF

Description
โครงงานสหก จศ กษาด เด น ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ช อโครงงาน/งานประจา ข นตอนการประกอบว ตถ ด บโปรด กส เฮล ออส คร นร ม 2.5 (Component Part Product Helios Clean rooms) คณะเทคโนโลย สารสนเทศ สาขาคอมพ วเตอร ธ รก

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Products & Services

Publish on:

Views: 13 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
โครงงานสหก จศ กษาด เด น ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ช อโครงงาน/งานประจา ข นตอนการประกอบว ตถ ด บโปรด กส เฮล ออส คร นร ม 2.5 (Component Part Product Helios Clean rooms) คณะเทคโนโลย สารสนเทศ สาขาคอมพ วเตอร ธ รก จ มหาว ทยาล ยศร ปท ม ช อน กศ กษา นาย อาพล บ ญมา นางสาว อน ส ทธ ด ษฐ ณ เม อง ปฏ บ ต งานสหก จศ กษา ณ บร ษ ท เวสเท ร น ด จ ตอล (ประเทศไทย)จาก ด ปฏ บ ต งานตาแหน ง Graphic design แผนก Training Job Supervisor 1. ค ณป ญญา พ มพข นธ Training Manager 2. ค ณส ทธ ล กษณ ไตยส ทธ Senior Supervisor 3. ค ณส พ ตรา ผด งน ก Senior Supervisor อาจารย ท ปร กษา ผ ช วยศาสตราจารย ส พล พรหมมาพ นธ อาพล บ ญมา อน ส ทธ ด ษฐ ณ เม อง สถานประกอบการ บร ษ ท เวสเท ร น ด จ ตอล (ประเทศไทย) จาก ด (Western Digital (Thailand) Company Limited) ท อย 140 หม ท 2 น คมอ ตสาหกรรมบางปะอ น ตาบลคลองจ ก อาเภอบางปะอ น จ งหว ด พระนครศร อย ธยา ข อม ลบร ษ ท บร ษ ท เวสเท ร น ด จ ตอล (ประเทศไทย) จ าก ด เป นหน งในผ บ กเบ กและผ น าการออกแบบการผล ตจ าหน าย ฮาร ดด สก ไดร ท ม ประส ทธ ภาพและค ณภาพส ง ซ งเป นอ ปกรณ ท ใช บ นท กข อม ลระบบด จ ตอล บร ษ ท เวสเท ร น ด จ ตอล คอร ปอเรช น ก อต งข นคร งแรกเพ อท าธ รก จสารก งต วน าเม อป 2513 จากน นในป 2524 ได เร มท าธ รก จ เก ยวก บฮาร ดด สก ไดร ฟ โดยทาการออกแบบและผล ตวงจรควบค มการท างานของฮาร ดด สก ไดร ฟ จากน นได เข าส ธ รก จการออกแบบและผล ตฮาร ดด สก ไดร ฟ อย างเต มต วเม อป 2531 บร ษ ท เวสเท ร น ด จ ตอล ในประเทศไทย ได เร มเป ดด าเน นการผล ตฮาร ดด สก ไดร ฟ เม อต นป 2545 ท น คมอ ตสาหกรรม นวนคร จ งหว ดปท มธาน และผล ตห ว บ นท กและอ านข อม ลเม อกลางป 2546 ท น คมอ ตสาหกรรมบางปะอ น จ งหว ดพระนครศร อย ธยา โดยม พน กงานใน ประเทศไทยประมาณ 40, 000 คน หน าท ร บผ ดชอบ / ล กษณะงานท ปฏ บ ต งาน ได ร บมอบหมายในการพ ฒนาส อ เพ อใช อ านวยความสะดวกในการฝ กอบรม รวมถ งน าเสนอส อการเร ยน การสอนในแนวทางใหม จะเห นได ว าการน าเสนอในร ปแบบเก าเป นการน าเสนอแบบ PowerPoint ซ งด แล วเข าใจ ยากและอาจท าให พน กงานเก ดความเบ อหน าย ด แล วไม น าสนใจ เพราะเป นเพ ยงแค ภาพประกอบท ไม ม การ เคล อนไหว จ งได จ ดทาส อการเร ยนการสอนในร ปแบบเอน เมช นข นมา เพ อน ามาเป นส อการสอนท ด แล วเข าใจง าย มากข นกว าการท าแบบ PowerPoint เน องจากส อเอน เมช นเป นการน าเสนอส อท เป นล กษณะภาพเคล อนไหวท ม ส ส นท น าสนใจ ซ งทาให น าด และน าสนใจ และส อการสอนในร ปแบบเอน เมช น จะเหมาะสมส าหร บพน กงานฝ าย การผล ตเพราะสามารถแสดงกระบวนการ หร อข นตอนการท างานต างๆ เป นภาพเคล อไหว โดยเฉพาะพน กงานท เร มงานใหม จ าเป นจะต องผ านการฝ กอบรมเพ อให ม ความร และเข าใจข นตอนการท างานก อนลงม อปฏ บ ต งานจร ง ซ งจะช วยให พน กงานใหม เข าใจข นตอนหร อกระบวนการท างานได เร วมากข น และสามารถปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบ ได อย างถ กต องม ประส ทธ ภาพ โครงงานม ผลตอบแทนท เป นต วเง นหร อไม เป นต วเง น โดยสามารถเพ มศ กยภาพต อสถานประกอบการได โครงงานม ผลตอบแทนท ไม เป นต วเง นโดยสามารถเพ มศ กยภาพต อสถานประกอบการได 1. พน กงานจะได ร บการฝ กอบรมอย างม ประส ทธ ภาพมากย งข น 2. พน กงานได ร บความร เก ยวก บข นตอนการประกอบ ว ตถ ด บ Product Helios Clean room 2.5 ได อย าง ถ กต อง 3. เป นส อการเร ยนการสอนท ท นสม ย น าสนใจ และเข าใจง าย 4. ช วยลดข อผ ดพลาดจากการทางานมากย งข น เพราะพน กงานสามารถเร ยนร จากส อซ าได หลายๆ รอบ จนกว าจะเก ดความเข าใจอย างถ กต อง 5. ช วยลดภาระการสอนของผ ฝ กอบรม (Trainer) ทาให ผ ฝ กอบรมม เวลาในการไปวางแผนพ ฒนาหล กส ตร การฝ กอบรม หร อพ ฒนางานด านอ นๆ ให ก บบร ษ ทได อย างม ประส ทธ ภาพ 6. พน กงานโดยเฉพาะพน กงานใหม สามารถเร ยนร ข นตอนการปฏ บ ต งานได อย างถ กต อง รวดเร ว ทาให สามารถลงม อปฏ บ ต งานจร งในสายการผล ตได เร วข น โครงงานม ผลตอบแทนท เป นต วเง น ค อ 1. ช วยลดข อผ ดพลาดและของเส ยจากการปฏ บ ต งานของพน กงานสายการผล ต เน องจากก อนลงม อปฏ บ ต ได ร บการฝ กอบรมท เข าใจกระบวนการทางานอย างละเอ ยดและถ กต อง 2. ช วยลดค าใช จ ายในเร องของการใช กระดาษในการจ ดเก บข อม ล การดาเน นงานม ความถ กต อง ม ระเบ ยบแบบแผน และทาให น กศ กษาม โอกาสได ใช ว ชาความร /ท กษะตาท ได เร ยน มา ในการพ ฒนาส อการเร ยนร แบบม ลต ม เด ยโดยม การน าเสนอในร ปแบบของส อการเร ยนการสอนใน ร ปแบบแอน เมช น เพ อให เก ดความน าสนใจในการเร ยนร โดยจากเด มน นม การนาเสนอในร ปแบบของส อต างๆ อาท PowerPoint เป นต น ซ งส อด งกล าวอาจย งไม ด งด ดความสนใจเท าท ควรท าให ผ เร ยนไม ได ร บทราบข อม ลอย างเต มท โดยว ตถ ประสงค ของโครงงานน นม ด งต อไปน 1. เพ อเพ มประส ทธ ภาพในการฝ กอบรมมากย งข น 2. พน กงานได เข าใจข นตอนการประกอบ ว ตถ ด บ Product Helios Clean room เพ อให พน กงานเก ดความสนใจในส อท นาเสนอและปฏ บ ต ตามได อย างถ กต อง 4. เพ อลดปร มาณงานเส ยท เก ดจากข นตอนการผล ตให น อยลง โดยม ข นตอนการทางานด งน ในส วนของหน าแรก จะเป นการบอกรายละเอ ยดเก ยวก บประว ต ความเป นมาของบร ษ ท และแสดงภาพ บรรยากาศโดยรอบๆ บร ษ ทของแต ละต กให ชม และม ป มเมน เพ อล งค ไปย งหน าอ นๆ หน าแนะนาว ตถ ด บของโปรด กส เฮล ออส เม อเร มต นจะม คาบรรยายแนะนาว ธ การใช งานของหน าแนะนาว ตถ ด บ เม อทาความเข าใจการใช งานเสร จ ส น ให คล กท ป มเข าส ระบบ ให นาเมาส ไปช ท หมายเลขบวกในภาพช นส วนแล วจะม การซ มภาพในแต ส วนของภาพอ ปกรณ พร อมม เส ยงบรรยายบอกช อของอ ปกรณ ของแต ละช น ด งภาพด านล าง หน าข นตอนการประกอบช นส วนของ Product เม อคล กเล อกข นตอนการประกอบก จะแสดงภาพอ ปกรณ ท ต องใช ในข นตอนน นข นมา พร อมบอกช อ ช นส วนน นๆ ด งภาพด านล าง จากน นก จะแสดงภาพการเสม อนจร งโดยใช Animation เข ามาช วยให ได เห นภาพช ดเจนข น หน า VDO การทางานจร ง คล กท ร โมทท ว เพ อเล อกชมข นตอนการท างานจร ง ในส วนของหน า VDO น จะเป นภาพการท างานจร งใน รายการผล ตพร อมท งเส ยงอธ บายการท างานแต ละข นตอนอย างละเอ ยด เพ อให พน กงานได เห นการท างานจร งๆ ก อนได ท จะได ปฏ บ ต งานจร ง หน าแกลอร เป นการแสดงภาพ Product ท เสร จแล วของแต ละข นตอน คล กท ร ปภาพด านบนท บอกถ งช นส วนท ใช ใน ข นตอนน นๆ และชมภาพท ประกอบเสร จแล ว หน าน ทาข นมาเพ อย าความจ าของพน กงานท เข าร บการฝ กอบรมว าม ความเข าใจมากน อยเพ ยงได ทฤษฎ ท นามาใช ในโครงงาน ระบบม ลต ม เด ย (Multimedia) ม ลต ม เด ย ค อ การสาร างผลงานได หลายร ปแบบ หร อม ลต ม เด ยม ความหมายเก ยวก บว ชาการหลายแขนง เช น ว ชาการด านเส ยง สร างภาพเคล อนไหว และย งรวมถ งการต ดต อการสร างไฟล ว ด โอ โดยรวมระบบส อสารใน ร ปแบบต าง ๆ เข าด วยก น ม ลต ม เด ยจ งเป นอ กทางหน งท ส าค ญส าหร บระบบเว บม ลต ม เด ยหร อส อประสมเป น เทคโนโลย ท ท าให คอมพ วเตอร สามารถแสดงข อความ เส ยง ภาพ ซ งอาจเป นภาพน ง หร อภาพเคล อนไหวพร อม ๆ ก น เด มท น นการใช คอมพ วเตอร จ าก ดอย แต เพ ยงการค านวณต วเลขข อม ลต าง ๆ ต อมาก ได ขยายไปส การ ประมวลค า Word Processing ซ งค อการพ มพ เอกสารการรายงานจดหมายต าง ๆ ต อมาม ผ ค ดน าภาพมาเก บไว เป น ข อม ลเพ อภาพท เก บไว น น เช น น าภาพมาต ดต อ ขยาย ย อ เปล ยนสเกล เป นต นเม อน ามาผนวกก บงานประมวลค าก ทาให เก ดงานใหม ท เร ยกว า งานพ มพ โต ะ (Desktop Publishing) อ นเป นงานท ส าน กพ มพ ท งหลาท น ามาใช ม ฉะน น ก ไม สามารถแข งก บผ อ นได ร ปแบบของไฟล ภาพและไฟล ว ด โอ - ไฟล ภาพน ง ได แก ไฟล สก ล.gif,.jpg,.tif - ไฟล ภาพเคล อนไหว ได แก ไฟล สก ล.fla,.swf,.avi,.mov,.mpg - ไฟล เส ยงได แก ไฟล สก ล.wav,.mp3 Macromedia Flash Version 8 Macromedia Flash เป นโปรแกรมท สามารถตกแต งภาพเคล อนไหวและเส ยงรวมท ง Effect ต าง ๆ ได ด เย ยมเพราะเป นโปรแกรม Flash น นม ล กเล นมากมายท ด งด ดใจ และเราย งสามารถน าโปรแกรม Flash ไปใช ในการ สร างภาพกราฟฟ กส การนาเสนอข อม ลในร ปแบบของสไลด โชว เกมส และการสร างโปรแกรมท โต ตอบก บผ ใช ได ด วยค ณสมบ ต ท หลากหลายใช งานง ายและให ช นงานท ม ขนาดเล กไม เปล องพ นท ในการจ ดเก บ จ งท าให โปรแกรม Flash กลายเป นโปรแกรมท ได ร บความน ยมเป นอย างส ง เหต ผลท เล อกใช Macromedia Flash Version 8 เพราะโปรแกรมสามารถทาภาพเคล อนไหวได พร อมท งย งสามารถใช งานได ง ายและม ขนาดเล ก ซ งเหมาะ ก บการใช งานในด านอ นเทอร เน ต โดยในโครงงานคร งน ได น าโปรแกรม Macromedia Flash Version 8 มาใช ใน การสร างเกมส โดยจะทาในล กษณะเกมส ฝ กส น ขด วยระบบคอมพ วเตอร และนอกจากน ย งน ามาสร างเอน เมช นต าง ๆ เพ อเพ มล กเล นให ก บ เว บเพจได อย างน าสนใจ Macromedia Dreamweaver Version 8 Macromedia Dreamweaver Version 8 เป นโปรแกรมท น ามาช วยในการสร าง Web Page โดยม ว ตถ ประสงค เพ อในการสร างเว บไซต เป นเร องง ายเน องจากโปรแกรม Dreamweaver นอกจากจะสามารถสร างส วน เช อมประสานก บผ ใช งาน (interface) ได แล วย งสามารถแทรกโค ดค าส งเพ อควบค มการท างานหร อใส ล กเล นอ น ๆ ท น าสนใจให ก บเว บไซต เหต ผลท เล อกใช Macromedia Dreamweaver Version 8 ถ งแม ว าผ ท ไม ม พ นฐานการใช โปรแกรมน แต ก สามารถฝ กปฏ บ ต ได ซ งโปรแกรมน ม ความสะดวกและง าย ต อการทาหน าเว บ โดยไม ต องม พ นฐานการเข ยนภาษา HTML Adobe Photoshop CS3 Adobe Photoshop CS3 เป นโปรแกรมท ม ความสามารถจ ดการและตกแต งภาพต าง ๆ ได เป นอย างด จ งน ยม ใช งานกราฟฟ กประเภทท เก ยวก บภาพเหม อนจร งต าง ๆ และย งเป นโปรแกรมท สามารถท างานร วมก บโปรแกรม อ น ๆ ได มากมายไม ว าจะเป นโปรแกรมของ Adobe เองหร อโปรแกรมอ นก ตาม นอกจากน Adobe Photoshop CS3 ย งเป นโปรแกรมท ม ความหลากหลายและครอบคล มการท างานประเภทต าง ๆ ได มากมายไม ว าจะเป นงานด วน พ มพ เว บไซต ม ลต ม เด ย หร อแม แต งานด านต ดต อภาพยนตร ก สามารถเข าไปม ส วนร วมในการทางานได เหต ผลท เล อกใช Adobe Photoshop CS3 เพราะโปรแกรมน เป นโปรแกร
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks