รายละเอ ยดของรายว ชา - PDF

Description
รายละเอ ยดของรายว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ร นทร ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย สาขาว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1.1 รห สและช อรายว ชา ภาษาไทย ๔๑๒๓๗๐๙ เคร อข ายคอมพ วเตอร และการส อสารข อม ล ภาษาอ งกฤษ

Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Government Documents

Publish on:

Views: 7 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายละเอ ยดของรายว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ร นทร ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย สาขาว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1.1 รห สและช อรายว ชา ภาษาไทย ๔๑๒๓๗๐๙ เคร อข ายคอมพ วเตอร และการส อสารข อม ล ภาษาอ งกฤษ Computer Networks and Data Communications 1.2 จ านวนหน วยก ต 3 (2-2-5) 1.3 หล กส ตรและประเภทของรายว ชา ส าหร บหล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร 1.4 อาจารย ผ ร บผ ดชอบรายว ชาและอาจารย ผ สอน อาจารย ผ ร บผ ดชอบรายว ชา อาจารย ผ สอน 1.5 ภาคการศ กษา / ช นป ท เร ยน ภาคการศ กษา 1/2557 ช นป ท รายว ชาท ต องเร ยนมาก อน (Pre-requisite) ไม ม 1.7 รายว ชาท ต องเร ยนพร อมก น (co-requisites) ไม ม 1.8 สถานท เร ยน อาคาร 3 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ร นทร 1 หมวดท 2 จ ดม งหมายและว ตถ ประสงค 2.1 จ ดม งหมายของรายว ชา (1) เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจ เก ยวก บประว ต ความเป นมาของการส อสารข อม ลบนเคร อข าย (2) เพ อให น กศ กษาม ท กษะด านโพรโทคอลท ใช เช อมต อเคร อข ายคอมพ วเตอร ได (3) เพ อให น กศ กษาม ความสามารถใช โปรแกรมด านเคร อข ายได (4) เพ อให น กศ กษาม ความร ด านการจ ดการบร หารเคร อข าย ด วยแนวค ดการจ ดการและใช ซอฟต แวร บร หาร เคร อข ายได (5) เพ อให น กศ กษาเข าใจหล กการเข ารห สให ความม นคงก บการเช อมต อในระบบเคร อข ายได 2.2 ว ตถ ประสงค ในการพ ฒนา/ปร บปร งรายว ชา เพ อปร บปร งเน อหาให ท นสม ย เหมาะสมก บเทคโนโลย ในป จจ บ นตามมาตรฐานสากล หมวดท 3 ล กษณะและการด าเน นการ 3.1 ค าอธ บายรายว ชา ความร เบ องต นเก ยวก บกระบวนการแลกเปล ยนข อม ลระหว างเคร องคอมพ วเตอร ระบบการส งข อม ลแบบแอนาล อกและด จ ตอล อ ปกรณ ท ใช ก บระบบการส อสารข อม ล การว เคราะห ระบบส อสาร ท ศทางการส งข อม ล ชน ดของการส ง ข อม ล สถาป ตยกรรมของเคร อข าย OSI และTCP/TP โทโพโลย ระบบเคร อข ายแวน แลน ระบบเคร อข ายแบบกระจาย ระบบเคร อข ายแบบไร สาย ความม งคงปลอดภ ยของระบบเคร อข าย กรณ ศ กษาการต ดต งระบบเคร อข าย แบบ Peer-to- Peer และ Client-Server 3.2 จ านวนช วโมงท ใช ต อภาคการศ กษา 30 ช วโมง สอนเสร ม ความต องการ น กศ กษาเฉพาะราย การฝ กปฏ บ ต /ฝ กภาคสนาม/ ฝ กงาน 30 ช วโมง 3.3 จ านวนช วโมงต อส ปดาห ท อาจารย ให ค าปร กษาและแนะน าทางว ชาการแก น กศ กษาเป นรายบ คคล การศ กษาด วยตนเอง 75 ช วโมง - อาจารย ประจ ารายว ชา ประกาศเวลาให ค าปร กษาผ านเว บไซต รวมถ งตอบ ค าถามและให ค าปร กษาผ านกระดานถามตอบของว ชา - อาจารย ประจ าว ชา ให ค าปร กษาผ าน Web Board ว ชา, , Hangouts, Google+ ตลอดท งเทอม และ Chat Room ในว ชา โดยการน ดหมาย - ส าหร บกรณ เร งด วน ให สามารถต ดต อทาง โทรศ พท 2 หมวดท 4 การพ ฒนาผลการเร ยนร ของน กศ กษา การพ ฒนาผลการเร ยนร ในมาตรฐานผลการเร ยนร ของรายว ชา ในแต ละด าน แสดงด งข อม ลต อไปน 4.1 ค ณธรรม จร ยธรรม ค ณธรรม จร ยธรรมท ต องพ ฒนา พ ฒนาผ เร ยนให ม ความร บผ ดชอบ ม ว น ย และตรงต อเวลาในการส งงานท ได ร บมอบหมาย และไม ล วงละเม ด ความล บของผ อ นระหว างการส อสารไปย งอ นเทอร เน ต ม งเน นให ใช งานซอฟต แวร โอเพ นซอร ซแทนการใช ซอฟต แวร ท ม ล ขส ทธ และราคาส ง ซ งค ณสมบ ต พ งประสงค ม ด งน (1) ตรงต อเวลา และม ความร บผ ดชอบต อตนเอง (2) ม ภาวะความเป นผ น า ผ ตาม และสามารถท างานเป นท มได (3) เคารพส ทธ และร บฟ งความค ดเห นของผ อ น (4) เคารพกฎระเบ ยบ และข อบ งค บต างๆ ขององค การทางส งคม (5) ม จรรยาบรรณทางว ชาการและว ชาช พ ว ธ การสอน พร อมยกต วอย างกรณ ศ กษาเก ยวก บประเด นทางจร ยธรรมท เก ยวข องก บการส อสารข อม ล การละเม ด ละเม ดความล บผ อ นท ส อสารบนเคร อข าย และการปลอมแปลงต วตนเพ อกระท าผ ดตาม พรบ.คอมพ วเตอร 2550 และให แนวทางป องก นและระว งภ ยค กคาม พร อมส งเสร มการใช ความร ทางเคร อข ายอย างม จร ยธรรม ว ธ การว ดและประเม นผล ว ดผลด วยส งเกตพฤต กรรมของน กศ กษาในช นเร ยนท ม การกล าวถ งประเด นด านจร ยธรรม พฤต การณ การเข าเร ยน และพฤต กรรมการใช เคร อข ายออนไลน ของการเร ยนการสอน ว าเป นไปตามคาดหมายไว หร อไม ถ าไม เป นไปตามท คาดหมาย ก อาจเปล ยนสถานการณ หร อปร บโครงการให เหมาะสมมากข น 4.2 ความร ความร ต องพ ฒนา (1) หล กการเคร อข ายเบ องต น 1.1) หล กการเช อมต อส อสารบนเคร อข าย องค ประกอบท ใช ในการส อสารข อม ล โครงสร างเคร อข าย (Network Topology) มาตรฐาน OSI 1.2) โพรโทคอลท ใช ในเคร อข าย Ethernet ความหมายของ Data Link Layers การสร างเฟรมข อม ล (Framing) การตรวจสอบความผ ดพลาดในการขนส ง (Error Detection) โพรโทคอลเออาร พ (Address Resolution Protocol: ARP) 1.3) การส อสารในช น Transport และ TCP/IP IP protocol TCP protocol UDP protocol การเช อมต อเคร อข ายอย างปลอดภ ย (2) ส บเน ต (Subnetting) และ Routing 2.1) การค านวณส บเน ต 2.2) Routing การก าหนดการเร าแพ กเก ตแบบถาวร (Static Routing) โพรโทคอลท ท าให เคร อข ายม ความย ดหย น (Dynamic Routing Protocol) 3 2.2) โพรโทคอลท ใช ก บเคร อข ายเคล อนท (3) กลไกการท างานของเคร อข ายข นส ง 3.1) อ ลกอร ธ ม Retransmission 3.2) Queuing Algorithms และว ธ ควบค มการไหลของแพ กเก ต (Traffic Control) (4) กลไกการส อสารบนเคร อข ายในอนาคต (อย ระหว างการว จ ย) 4.1) Software Defined Network (SDN) 4.2) Content Centric Network (CCN) 4.2) Named Data Networking (NDN) ว ธ การสอน ฝ กปฏ บ ต ด วยตนเอง โต ตอบระหว างอาจารย และน กศ กษา การให ข อค ดเห นจากประสบการณ ของ อาจารย และมอบหมายงานให ศ กษาค นคว าด วยตนเองแล วส งงานผ านระบบ E-learning ของอาจารย ผ สอน (http://comsci.srru.ac.th/tclass) ว ธ การว ดและประเม นผล (1) ประเม นจากการทดสอบในช นเร ยน เช น ทดสอบความร พ นฐาน การค านวณส บเน ต เป นต น และการเร ยนร ด วย ตนเองเพ มเต มและท ารายงานส วนบ คคล (2) ประเม นผลจาก LAB โดยเน นท การปฏ บ ต เช น LAB การคอนฟ กเร าเตอร เป นต น (3) ประเม นจาก Assignment ท น กศ กษากล บไปปฏ บ ต ตามใบงาน และส งผ านระบบ E-learning ของผ สอน 4.3 ท กษะทางป ญญา ท กษะทางป ญญาท ต องพ ฒนา พ ฒนาความสามารถในการค ดด านการออกแบบเคร อข ายจากความร ของรายว ชา กากคอนฟ กอ ปกรณ เคร อข าย และการแก ไขป ญหาเคร อข ายได อย างเช ยวชาญ ด านการประย กต ใช น กศ กษาสามารถค ดประย กต โดยน าความร จากรายว ชา พ ฒนาออกแบบและจ ดการระบบเคร อข าย เข าใจหล กการพร อมท จะศ กษาเทคน คท อาจเก ดข นใหม ในอนาคตได ว ธ การสอน (1) หล กพ นฐาน ประสบการณ จากผ สอน และให น กศ กษาออกแบบ (2) ฝ กปฏ บ ต คอนฟ กเคร อข ายด วยโปรแกรมจ าลอง (Simulation) (3) ให น กศ กษาออกแบบเคร อข ายและคอนฟ กเคร อข าย (Assignment) (4) ใช ระบบ E-learning ในการทบทวนการเร ยน ซ กถามประเด นเพ มเต มนอกช นเร ยน และแสดงความ ค ดเห น ว ธ การว ดและประเม นผล (1) ประเม นผลจากคะแนนสอบกลางภาค คะแนนการบ าน คะแนนพ ฒนาโปรแกรม และคะแนนสอบปลายภาค (2) ส งเกตปรฤต กรรมการแก ไขป ญหา (3) การตรวจสอบการเสนอแนวค ดผ านระบบ E-learning 4.4 ท กษะความส มพ นธ ระหว างบ คคลและความร บผ ดชอบ ท กษะความส มพ นธ ระหว างบ คคลและความร บผ ดชอบท ต องพ ฒนา พ ฒนาท กษะในการสร างส มพ นธภาพระหว างผ เร ยนด วยก นในรายว ชาเคร อข ายคอมพ วเตอร และการส อสารข อม ล เพ อให ผ เร ยนเก ดผลการเร ยนร ตามหล กส ตรด งน (1) ม ความร บผ ดชอบต อการเร ยนร ด วยตนเองในงานท ได ร บมอบหมาย ท งรายบ คคล และรายกล ม (2) ม ความสามารถในการปร บต วและท างานร วมก บผ อ น (3) สามารถแสดงความค ดเห นได เหมาะสมก บบทบาท (4) สามารถวางแผน เพ อการพ ฒนาตนเองและว ชาช พได 4 4.4.2 ว ธ การสอน (1) ให น กศ กษาฝ กปฏ บ ต จ ดการเคร อข ายเป นกล ม และเน นให ม การแลกเปล ยนความร ในกล มประย กต แก ไขป ญหา ได (2) อธ บายถ งงานในป จจ บ นท ต องใช ความร ด งกล าวไปประย กต เพ มแรงบ นดาลใจให ก บน กศ กษา และให น กศ กษา แสดงความค ดเห นเพ มเต ม (3) แทรกประสบการณ ของอาจารย ในระหว างสอนโดยผ านการเล าเร อง ในประเด นทางเทคน คท เก ยวข องต าง ๆ ว ธ การว ดและประเม นผล (1) ประเม นผลในห องเร ยน (2) ประเม นพฤต กรรมการท างานเป นท มโดยผ สอน (3) ประเม นจากความร บผ ดชอบในงานท ได ร บมอบหมาย (4) ประเม นความม ส วนร วมในระบบ E-learning 4.5 ท กษะการว เคราะห เช งต วเลข การส อสาร และการใช เทคโนโลย สารสนเทศ ท กษะการว เคราะห เช งต วเลข การส อสาร และการใช เทคโนโลย สารสนเทศท ต องพ ฒนา (1) พ ฒนาท กษะในการใช อ นเทอร เน ตส บค นข อม ลท เก ยวข อง และน ามาปร บใช ก บเน อหาในรายว ชาได (2) สามารถรวบรวม ศ กษา ว เคราะห และสร ปประเด นป ญหาท ต องการโดยใช เน อหาจากงานว จ ย และข อม ลจาก อ นเทอร เน ตท มาจากแหล งท น าเช อถ อได (3) พ ฒนาท กษะในการส อสาร ท งการพ ดและเข ยน โดยเข ยนรายงาน ว ธ การสอน (1) มอบหมายงานให น กศ กษาค นคว า เพ อว เคราะห ออกแบบเคร อข ายและการเล อกใช โพรโทคอลท เหมาะสมก บ เคร อข ายท ออกแบบได (2) ให เข ยนรายงานจากการออกแบบ การค านวณด านเคร อข าย โดยแสดงให เห นข นตอนและกระบวนการอย าง ละเอ ยดได (3) ให น กศ กษาเตร ยมข อม ลเบ องต นจาก Massive Open Online Courses (MOOCs) ก อนเข าช นเร ยน ว ธ ประเม นผล (1) ประเม นจากรายกล มในส วนของงานท ม ล กษณะปฏ บ ต ร วมก น (2) ประเม นจากการม ส วนร วมในการ 5 หมวดท 5 แผนการสอนและการประเม นผล 5.1 แผนการสอน ค าแนะน า : (ระบ ห วข อ/รายละเอ ยด ส ปดาห ท สอน จ านวนช วโมงการสอน (ซ งต องสอดคล องก บจ านวนหน วยก ต) ก จกรรมการเร ยนการสอนและส อท ใช รวมท งอาจารย ผ สอน ในแต ละห วข อ/ รายละเอ ยดของรายว ชา ส ปดาห ท หน วย บท และห วข อ จ านวนช วโมง ผลการเร ยนร ปฏ บ ต ว ตถ ประสงค การเร ยนร ก จกรรม การ เร ยนการ สอน ส อการสอน ว ธ การ* ประเม น มคอ. 3 อาจารย ผ สอน 1 อธ บายรายว ชา แนะน าว ธ การเร ยน การสอน ประว ต ความเป นมา และ เคร อข ายเบ องต น 2 เคร อข ายเบ องต น องค ประกอบท ใช ในการส อสารข อม ล โครงสร างเคร อข าย (Network Topology) 4 ทราบประว ต ของ เคร อข าย และการ เช อมต อเคร อข ายเบ อง ต น 4 0 ร ความแตกต างของ อ ปกรณ เช อมต
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks