การประกวดสถานศ กษาและน กศ กษาด เด น ด านค ณธรรมและจร ยธรรม ประจาป ๒๕๕๖ โดย ธนาคารออมส น ร วมก บ สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ - PDF

Description
โครงการประกวดโรงเร ยนและน กเร ยนด เด นด านค ณธรรมและจร ยธรรม การประกวดสถานศ กษาและน กศ กษาด เด น ด านค ณธรรมและจร ยธรรม ประจาป ๒๕๕๖ โดย ธนาคารออมส น ร วมก บ สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ

Please download to get full document.

View again

of 27
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Home & Garden

Publish on:

Views: 73 | Pages: 27

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
โครงการประกวดโรงเร ยนและน กเร ยนด เด นด านค ณธรรมและจร ยธรรม การประกวดสถานศ กษาและน กศ กษาด เด น ด านค ณธรรมและจร ยธรรม ประจาป ๒๕๕๖ โดย ธนาคารออมส น ร วมก บ สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ สม ครเข าร วมโครงการภายในว นท ๒๘ ม ถ นายน ๒๕๕๖ ขอร บใบสม ครรายละเอ ยดโครงการได ท สถานศ กษา อาช วศ กษาจ งหว ดท กแห ง หร อ สอบถามเพ มเต มได ท ศ นย พ ฒนาส งเสร มประสานงานก จการน กศ กษาและก จการพ เศษ สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา เว บไซต : wwwvecgoth โทร ๐ ๒๒๘๑ ๕๕๕๕ ต อ ๑๐๕๔ หร อ ธนาคารออมส น wwwgsborth โทร ๐ ๒๒๙๙ ๘๐๐๐ ต อ ๒๒๕๐๓๒-๓๓ สารบ ญ พระราชดาร ส ก ๑ หล กการและเหต ผล ๑ ๒ ว ตถ ประสงค ๑ ๓ ประโยชน ท ได ร บ ๑ ๔ หน วยงานร บผ ดชอบหล ก ๑ หน า ๕ คณะกรรมการต ดส นการประกวดสถานศ กษาและน กศ กษาด เด น ๒-๓ ด านค ณธรรมและจร ยธรรม ๖ ข นตอนการค ดเล อกสถานศ กษาและน กศ กษาด เด นด านค ณธรรมและจร ยธรรม ๓ ๗ หล กเกณฑ และว ธ การการประกวด ๔ ๘ ว ธ การประเม น ๕ ๙ ปฏ ท นการดาเน นงาน ๖ ๑๐ รางว ลการประกวด ๗ ๑๑ ส ดส วนรางว ล ๗ ๑๒ การสม ครเข าร วมโครงการ ๘ ๑๓ แบบใบสม คร แบบประเม น แบบสร ปผลการประเม น และแบบแจ งผล การประเม น ส าหร บสถานศ กษาด เด นและน กศ กษาด เด น ๙ ก พระราชดาร ส การท จะเล าเร ยนให ได ความร เต มท และให สาเร จล ล วงไปได โดยตลอดน น ข นอย ท ความต งใจจร งเป นสาค ญ ผ ม ความต งใจจร งกระทาส งท เป นประโยชน และเป นความด ย อมได ร บความสาเร จ และความยกย องเสมอ ขอให ด น กเร ยนเก าท สาเร จการศ กษาส งๆ และน กเร ยนท ได ร บรางว ลในว นน เป นต วอย าง น กเร ยนจงฝ กห ดให ม ความต งใจจร งเส ยต งแต บ ดน เพราะความต งใจจร งน จะช วยกาจ ดความเก ยจคร าน ความอ อนแอและความท อถอยได อย างด ย ง จะปล กฝ งความขย นหม นเพ ยรและความเข มแข งให เก ดเป นน ส ย และน ส ยด ท ปล กฝ งไว แต เยาว ว ยน จะเป นค ณสมบ ต ต ดต วไปในว นข างหน า จะช วยให เอาชนะอ ปสรรคต างๆได และจะช วยให ม ความสาเร จ และความเจร ญร งเร องต อไปในช ว ต พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ในการเสด จฯ ทรงเป ดอาคารเร ยนโรงเร ยนว งไกลก งวล และพระราชทานรางว ลน กเร ยน ว นท ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๐๘ -๑- โครงการประกวดสถานศ กษาและน กเร ยนน กศ กษาด เด นด านค ณธรรมและจร ยธรรม ๑ หล กการและเหต ผล เน องจากในป ๒๕๕๐ เป นป มหามงคลท พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วทรงม พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พสกน กรไทยท กหม เหล าร วมใจก นเท ดพระเก ยรต เพ อสนองแนวพระราชดาร เศรษฐก จพอเพ ยง ซ ง ค ณธรรม เป นองค ประกอบสาค ญประการหน งในเง อนไขของหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ธนาคารออมส นได เล งเห น ความ สาค ญของการสร างจ ตสาน กและท ศนคต ท ด ด านค ณธรรม จร ยธรรมให ก บเด ก และเยาวชน โดยร วมก บ สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ จ ดการประกวดสถานศ กษาและ น กเร ยนน กศ กษา ด เด น ด านค ณธรรมและจร ยธรรม เป นป ท ๒ เพ อส งเสร ม สน บสน น ด านค ณธรรม จร ยธรรม การออม และการ น อมนาหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ไปใช ในช ว ตประจาว น ให แพร หลายมากข น โดยธนาคารออมส นได สน บสน นงบประมาณเป นรางว ลและค าใช จ ายในการจ ดประกวดสถานศ กษา และน กเร ยน น กศ กษาด เด นด าน ค ณธรรมและจร ยธรรม ป ละ ๒ ล านบาท เป นระยะเวลา ๕ ป วงเง นสน บสน นท งส น ๑๐ ล านบาท ๒ ว ตถ ประสงค ๑ เพ อร วมเฉล มพระเก ยรต ๘๐ พรรษา พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ด วยการสน บสน นสถานศ กษา และน กเร ยนน กศ กษาท ม งเน นด านค ณธรรม จร ยธรรม การออม และนาหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยงไป ปฏ บ ต จร ง ๒ เพ อยกย องเช ดช ปล กจ ตสาน ก และท ศนคต ด านค ณธรรม จร ยธรรม การออมและการนาหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยงไปใช ก บเยาวชน ตลอดจนส งเสร มให สถาบ นการศ กษาม งบ มเพาะให เยาวชนม ค ณธรรมและ จร ยธรรม ๓ เพ อให เยาวชนตระหน กถ งการประหย ด ออมเง น ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยงนาไปส การ ปฏ บ ต จร ง ๓ ประโยชน ท จะได ร บ เม อส นส ดโครงการส งคมไทยจะได ร วมยกย อง เช ดช และต อยอดให กาล งใจแก สถานศ กษาท เป นต นแบบ ท ด ท ม งเน นการเร ยนการสอนด านค ณธรรม จร ยธรรม การออม และการนาหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงไป ปฏ บ ต จร ง ไม น อยกว า ๖ แห งต อป และม น กเร ยนน กศ กษาด เด นด านค ณธรรม จร ยธรรม และการใช ปร ชญา ของ เศรษฐก จพอเพ ยง จานวนไม น อยกว า ๓๐ คนต อป ซ งน กเร ยนน กศ กษาเหล าน นได ร บโอกาสทางการศ กษาเพ มข น เน องจากได ร บเง นท นสน บสน นจากธนาคาร ออมส น โครงการน จะเป นต นแบบท จะสน บสน นให องค กรต าง ๆ สนใจในด านการปล กจ ตสาน กด านค ณธรรม จร ยธรรม และการออม อ นจะส งเสร มให ประชาชนคนไทยม งเน น ด านค ณธรรมและจร ยธรรม และย ดเป นหล กในการดารงช พต อไป ๔ หน วยงานร บผ ดชอบหล ก ๑ ธนาคารออมส น ๒ สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ /๕ คณะกรรมการ -๒-๕ คณะกรรมการต ดส นการประกวด เพ อให การพ จารณายกย อง เช ดช เป นไปอย างบร ส ทธ ย ต ธรรม เป นขว ญกาล งใจแก สถานศ กษา และน กเร ยน น กศ กษาท ม ผลงานด เด นด านค ณธรรม จร ยธรรม การออม และการนาหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงไปใช ใน ช ว ตประจาว น เป นไปด วยความเร ยบร อย ราบร น และเป นธรรม สาน กงานคณะกรรมการการ อาช วศ กษา และ ธนาคารออมส นจ งแต งต งคณะกรรมการอานวยการ ด งน ๕ ๑ คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด วย ท ปร กษา - ร ฐมนตร ว าการกระทรวงศ กษาธ การ - ร ฐมนตร ช วยว าการกระทรวงศ กษาธ การ - เลขาธ การคณะกรรมการการอาช วศ กษา - ผ อานวยการธนาคารออมส น ประธานคณะกรรมการอานวยการ - รองเลขาธ การคณะกรรมการการอาช วศ กษา(นายประด ษฐ ระส ตานนท ) รองประธานคณะกรรมการอานวยการ - ท ปร กษาคณะทางานโครงการฯ ธนาคารออมส น (นางสาวอ ไรวรรณ แสงแก ว) - ท ปร กษาด านมาตรฐานอาช วศ กษาอ ตสาหกรรม (นายชาญเวช บ ญประเด ม) คณะกรรมการอานวยการ ๑ ผ อานวยการศ นย พ ฒนาส งเสร มประสานงานก จการน กศ กษาและก จการพ เศษ (นายส บ น แพทย ร ตน ) ๒ ผ อานวยการว ทยาล ยเทคน คอ ตรด ตถ ประธานกรรมการอาช วศ กษาภาค ภาคเหน อ (นายส ว ฒน ช ย ศร ส พ ฒนก ล) ๓ ผ อานวยการว ทยาล ยเทคน คมหาสารคาม ประธานกรรมการอาช วศ กษาภาค ภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ (นายสมใจ เชาว พาน ช) ๔ ผ อานวยการว ทยาล ยเทคน คหาดใหญ ประธานกรรมการอาช วศ กษาภาค ภาคใต (นายสมพงษ จต ทอง) ๕ ประธานกรรมการอาช วศ กษาภาคตะว นออกและกร งเทพมหานคร(นายชาญเวช บ ญประเด ม) ๖ น กว ชาการศ กษา ชานาญการ สาน กต ดตามและประเม นผลการอาช วศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา (นางสาวอ ฌชาน บรรหาร) ๗ น กประชาส มพ นธ ชานาญการ สาน กอานวยการ สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา (นางส น นทา พลโภชน ) กรรมการและเลขาน การ - ห วหน ากล มพ ฒนาและส งเสร มก จการน กศ กษา ศ นย พ ฒนาส งเสร มประสานงานก จการ น กศ กษาและก จการพ เศษ สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา (นางกฤต ทร ส ขกมล) กรรมการและผ ช วยเลขาน การ - น กว ชาการศ กษา ชานาญการ ศ นย พ ฒนาส งเสร มประสานงานก จการน กศ กษาและก จการพ เศษ สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา (นางอรชดา จ วโฮฮวด ) /๕๒ คณะกรรมการ -๓-๕ ๒ คณะกรรมการระด บภาค แบ งเป น ๕ ภาค ประกอบด วย ประธานคณะกรรมการ ประธานกรรมการอาช วศ กษาภาค (อศภ) ท ง ๕ ภาค รองประธานคณะกรรมการ ผ อานวยการธนาคารออมส นภาค (๑ ท าน) คณะกรรมการ - ผ อานวยการธนาคารออมส นเขต (๑ ท าน) - เจ าคณะภาคหร อ ผ แทน (จานวน ๑ ร ป) - ประธานคณะกรรมการอ สลามหร อผ แทน (จานวน ๑ ท าน ถ าม ) - นายกพ ทธสมาคมจ งหว ด (จานวน ๑ ท าน) - ประชาส มพ นธ จ งหว ด (ภาค) - ประธานกรรมการอาช วศ กษาจ งหว ด (๔ ท าน) กรรมการและเลขาน การ - เลขาน การคณะกรรมการประธานอาช วศ กษาภาค กรรมการและผ ช วยเลขาน การ - ผ อานวยการศ นย ส งเสร มและพ ฒนาอาช วศ กษาภาค หมายเหต เลขาน การคณะกรรมการประธานอาช วศ กษาภาค ได แก วทอ ตรด ตถ, วทมหาสารคาม, วทหาดใหญ, วอศส งห บ ร, วกกาญจนาภ เษกหนองจอก ๖ ข นตอนการค ดเล อกสถานศ กษาและน กเร ยนน กศ กษาด เด นด านค ณธรรม และจร ยธรรม ข นตอนการค ดเล อกสถานศ กษาและน กเร ยนน กศ กษา ดาเน นการเป นข นตอน ด งน ๑ ประธานกรรมการของ สอศเช ญคณะกรรมการตามร างคาส งกระทรวงศ กษาธ การม อศภ และ ผ ประสานงานโครงการจาก ศพก ประช มช แจงทาความเข าใจเก ยวก บว ธ การดาเน นโครงการ ฯ และหล กเกณฑ กต กาการประกวดสถานศ กษาและน กเร ยนน กศ กษา ด เด นด านค ณธรรม จร ยธรรมร วมก บธนาคารออมส น ภายใน เด อนพฤษภาคม ๒๕๕๖ ๒ สอศและธนาคารออมส นประชาส มพ นธ ให สถานศ กษาท งหมด ๔๑๖ แห ง ทราบถ งหล กเกณฑ กต กา การประกวดสถานศ กษาและน กเร ยนน กศ กษา ด เด นด านค ณธรรม จร ยธรรม สถานศ กษาและ น กเร ยนน กศ กษาท สนใจสามารถส งผลงาน ข อม ลรายละเอ ยดได ท ประธานกรรมการอาช วศ กษาจ งหว ดท ส งก ดอย ๓ ให ประธานกรรมการอาช วศ กษาภาคจ ดประช มช แจงคณะกรรมการภาค และ อศจ ให ทราบถ ง หล กเกณฑ กต กา การประกวดสถานศ กษาด เด นและ น กเร ยน น กศ กษาด เด น เพ อให ทราบแนวทางปฏ บ ต ไปใน ท ศทางเด ยวก น เพ อพ จารณาค ดกรองผลงานข อม ลรายละเอ ยดของสถานศ กษาและ น กเร ยน น กศ กษาท ส งเข า ประกวดให เป นไปอย างบร ส ทธ ย ต ธรรม สมบ รณ ถ กต อง และรอบคอบ /๔ ประธาน -๔-๔ ประธานกรรมการอาช วศ กษาจ งหว ดแต งต งคณะอน กรรมการภายในอศจเพ มเต ม แล วจ ดประช ม ช แจงให คณะอน กรรมการทราบถ งหล กเกณฑ กต กา การประกวดสถานศ กษาด เด นและ น กเร ยนน กศ กษาด เด น แล วพ จารณาค ดเล อกสถานศ กษาด เด น ๑ แห ง แล
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks