แผนการจ ดการความร ของกรมทร พยากรน าบาดาล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - PDF

Description
แผนการจ ดการความร ของกรมทร พยากรน าบาดาล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ แบบฟอร มท ๒ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) หน าท : ๑/๗ ช อส วนราชการ / จ งหว ด : ส าน กอน ร กษ และฟ นฟ ทร พยากรน าบาดาล กรมทร พยากรน

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Art

Publish on:

Views: 21 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนการจ ดการความร ของกรมทร พยากรน าบาดาล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ แบบฟอร มท ๒ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) หน าท : ๑/๗ ช อส วนราชการ / จ งหว ด : ส าน กอน ร กษ และฟ นฟ ทร พยากรน าบาดาล กรมทร พยากรน าบาดาล ประเด นย ทธศาสตร : ก าก บด แล อน ร กษ และฟ นฟ แหล งน าบาดาล เพ อให เก ดความสมด ลและย งย น (ก จกรรมต ดตามตรวจสอบสถานการณ น าบาดาลบร เวณกร งเทพมหานครและปร มณฑล) องค ความร ท จ าเป น (K) : กระบวนการอน ร กษ และฟ นฟ แหล งน าบาดาล ในพ นท ว กฤตการณ น าบาดาลในบร เวณกร งทพมหานครและปร มณฑล ต วช ว ดตามค าร บรอง (KPI) : ๑.ระด บความส าเร จในการเก บข อม ลการเปล ยนแปลงระด บน าบาดาลบ อส งเกตการณ ในพ นท เป าหมาย (ว ดระด บน าในเขตกร งทพมหานครและปร มณฑล 465บ อ/เด อน) ๒.ระด บความส าเร จในการศ กษาค ณภาพน าบาดาลจากบ อส งเกตการ ในพ นท เป าหมาย (เก บต วอย างน าบาดาลบ อส งเกตกาณ เพ อว เคราะห ค ณล กษณะทางกายภาพ ทางเคม และค ณล กษณะท เป นพ ษ จ านวน 400 ต วอย าง/ป ) เป าหมายของต วช ว ดตามค าร บรอง : ๑. ร อยละของจ านวนบ อน าบาดาลล งเกตการณ ในพ นท เป าหมาย(เขตกร งทพมหานครและปร มณฑล) เป าหมายไม น อยกว าร อยละ ๙๐ ๒. ร อยละของจ านวนบ อน าบาดาลล งเกตการณ ในพ นท เป าหมาย(เขตกร งทพมหานครและปร มณฑล) เป าหมายไม น อยกว าร อยละ ๙๐ ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะ เวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ สถานะ หมายเหต ๑ ต งคณะท างาน ก.พ. ๕๔ จ านวนคณะท างาน 1 คณะ เจ าหน าท ใน สอฟ. ผอ.สอฟ. ด าเน นการ ๒ ประช มคณะท างาน เม.ย ๕๔ และ - จ านวนบ คลากร/ ผ ม ส วน - อย างน อย ๒ คร ง คณะท างานและหน วยงาน สอฟ. กวน. สคบ. ส.ค ๕๔ ร วม ท เก ยวข อง ๓. ด าเน นการจ ดการข อม ล ป งบประมาณ ฐานข อม ล ท ม การปร บปร ง น าข อม ลเผยแพร ต อ บร ษ ท องค กรและภาคร ฐ สอฟ. ความร ให เป นระบบ ในท นต อเหตการณ สาธารณะชน สถานศ กษา ๔ การประมวลผลและ ส งเคราะห กล นกรองความร กย. ตค. ๕๔ ความถ กต องของข อม ล ความถ กต อง 80 % ของจ านวนข อม ล เจ าหน าท ผ ม ส วนรวมใน การปฏ บ ต ก จกรรม สอฟ. กวน. (Analysis and Systhesis) แบบฟอร มท ๒ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) (ต อ) หน าท : ๒/๗ ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ สถานะ ๕ การจ ดความร ให เป นระบบ ป งบประมาณ - จ านวน และเวลาในการ อย างน อย ๒ ข อม ลใน บร ษ ท องค กรและ สอฟ. สทส. จ ดท า Knowledge Center เข าถ งข อม ล การน ามาประย กต ใช ภาคร ฐ สถานศ กษา องค ความร ให เป นระบบ หมาย เหต ๖ การเผยแพร ข อม ลในป จ บ น ป งบประมาณ ฐานข อม ล ๑ ช ด การจ ดเก บฐานข อม ลท ง แบบ analog และ จ ดต งศ นย Knowledge Center ท สอฟ. สอฟ. สทส. digital ผ ทบทวน :..... (นายกมลศ กด บ วอ อน) ผ เช ยวชาญเฉพาะด านนโยบายและแผน ผ บร หารส งส ดด านการจ ดการความร (CKO) ผ อน ม ต :... (นายปราณ ต ร อยบาง) อธ บด กรมทร พยากรน าบาดาล ผ บร หารส งส ดของส วนราชการ (CEO) รอบ 6 เด อน รายงานผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) รอบ 12 เด อน ช อต วช ว ด : ต วช ว ดท 12 ระด บความส าเร จของการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ กระบวนการอน ร กษ และฟ นฟ แหล งน าบาดาลในพ นท ว กฤตการณ น าบาดาล บร เวณกร งเทพฯ และปร มลฑล ผ ก าก บด แลต วช ว ด : ผอ.สอฟ. ผ จ ดเก บข อม ล : นายอน สรณ ส ขเกษม โทรศ พท : โทรศ พท : ค าอธ บาย :แผนการจ ดการความร แผนท 3 ประเด นย ทธศาสตร : ก าก บด แล อน ร กษ และฟ นฟ แหล งน าบาดาลเพ อให เก ดความสมด ลและย งย น องค ความร ท จ าเป น: กระบวนการอน ร กษ และฟ นฟ แหล งน าบาดาลในพ นท ว กฤตการณ น าบาดาล บร เวณกร งเทพฯ และปร มลฑล เหต ผลท เล อกองค ความร : บ อน าบาดาลซ งถ กพ ฒนาข นมาเป นบ อส งเกตการณ เพ ออน ร กษ และปกป องแหล งน าบาดาล จ าเป นต องม การต ดตามสถานการณ ท งปร มาณและค ณภาพน า โดยเฉพาะเขตว กฤตการณ น าบาดาล บร เวณกร งเทพฯ และปร มลฑล ซ ง เป นพ นท ท ม การใช น าบาดาลมากท ส ด จ งจ าเป นอย างย งท จะต องม การต ดตามสถานการณ อย างต อเน องเพ อปกป องอน ร กษ และร กษา ทร พยากรน าบาดาลให ม ใช อย างย งย น ต วช ว ดท เล อกใช ว ดการท า KM: 1.ระด บความส าเร จในการเก บข อม ลการเปล ยนแปลงระด บน าบาดาลบ อส งเกตการณ ในพ นท เป าหมาย (ว ดระด บน าในเขตกร งเทพมหานครและปร มลฑล 465บ อ /เด อน) 2.ระด บความส าเร จในการศ กษาค ณภาพน าบาดาลจากบ อส งเกตการณ ในพ นท เป าหมาย (เก บต วอย างน าบาดาลจากบ อส งเกตการณ เพ อว เคราะห ค ณล กษณะทางกายภาพ ทางเคม และ ค ณล กษณะท เป นพ ษ จ านวน 400 ต วอย าง/ป ) ข อม ลผลการด าเน นงาน : 1. เก บข อม ลการเปล ยนแปลงระด บน าบาดาลบ อส งเกตการณ ในพ นท เป าหมาย -ว ดระด บน าในเขตกร งเทพมหานครและปร มลฑล 465 บ อ /เด อน รวมว ดระด บน าจากบ อส งเกตการณ 5,580 บ อ ค ดเป นผลงานท ได 100 % 2. ศ กษาค ณภาพน าบาดาลจากบ อส งเกตการณ ในพ นท เป าหมาย -เก บต วอย างน าบาดาลจากบ อส งเกตการณ เพ อว เคราะห ค ณล กษณะทางกายภาพ ทางเคม และ ค ณล กษณะท เป นพ ษ จ านวน 200 ต วอย าง ค ดเป นผลงานท ได 50 % เกณฑ การให คะแนน : แบบฟอร มรายงานผลการปฏ บ ต ราชการส าหร บต วช ว ดท เป นเช งค ณภาพ ระด บ 1 ระด บ 2 ระด บ 3 ระด บ 4 ระด บ 5 1 รายงานผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) การค านวณคะแนนจากผลการด าเน นงาน : (ส วนราชการไม ต องใส ผลคะแนนมา) ต วช ว ด/ข อม ลพ นฐานประกอบต วช ว ด น าหน ก (ร อยละ) ผลการด าเน นงาน ค าคะแนนท ได รอบ 6 เด อน รอบ 12 เด อน ค าคะแนน ถ วงน าหน ก ค าช แจงการปฏ บ ต งาน/มาตรการท ได ด าเน นการ : - การเก บข อม ลการเปล ยนแปลงระด บน าบาดาลบ อส งเกตการณ ในพ นท เป าหมาย ได ท าการจ ดช ดปฏ บ ต งานออกเป น 2 ท ม โดยม เจ าหน าท ท มละ 2 คน ออกปฏ บ ต งาน 16ว น/เด อน เพ อท าการว ดระด บน าจากบ อส งเกตการณ - การศ กษาค ณภาพน าบาดาลจากบ อส งเกตการณ ในพ นท เป าหมาย ได ท าการจ ดช ดปฏ บ ต งานออกเป น 2 ท ม โดยม เจ าหน าท ท มละ 3 คน ออกปฏ บ ต งาน 21 ว น/เด อน เพ อท าการเก บต วอย างน าส งว เคราะห ป จจ ยสน บสน นต อการด าเน นงาน : เพ อน าข อม ลท ได มาท าการศ กษาหาผลกระทบท จะเก ดข น และแนวทางป องก นในอนาคต สามารถ น าไปใช ก บงานว จ ยท เก ยวข อง และการให ความร ก บภาคเอกชนซ งต องการทราบอนาคตในการน าน าบาดาลมาใช ก บการอ ตสาหกรรม ซ ง น าบาดาลน บว าม ความส าค ญและเป นป จจ ยหล ก อ ปสรรคต อการด าเน นงาน : อ ตราการเจร ญเต บโตของเม องส ง ท าให พ นท ม ราคาส งข นเจ าของพ นท ม ความต องการขอ พ นท ในการสร างสถาน บ อส งเกตการณ น าบาดาลค น การน าพาหนะเข าพ นท ปฏ บ ตงานท ค บแคบเน องจากการเต บโตของเม อง การบร หารงบประมาณในการออกปฏ บ ต งานภาคสนาม การจ างบ คลากรในภาคสนาม ซ งเป นการจ างรายว น และเป นช วงระยะเวลาส นๆ หล กฐานอ างอ ง : การน าข อม ลของระด บน ามาประมวลผล และจ านวนต วอย างน าท เก บส ง กวน.เพ อท าการว เคราะห ผลการว เคราะห น าต วอย าง 2 แนวทางการเข ยนรายงานผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) (ส าหร บต วช ว ดท เป นเช งค ณภาพ) ขอให ส วนราชการกรอกข อม ลตามห วข อ ต างๆ ด งน ห วข อการรายงาน ค าอธ บาย 1. รอบระยะเวลาการรายงาน ท าเคร องหมาย ลงในช อง ให สอดคล องก บระยะเวลาของการ รายงาน 2. ช อต วช ว ด ระบ ช อต วช ว ดและล าด บท ของต วช ว ดตามค าร บรอง การปฏ บ ต ราชการของส วนราชการ 3. ผ ก าก บด แลต วช ว ด ระบ ช อผ ก าก บด แลต วช ว ด พร อมเบอร ต ดต อ 4. ผ จ ดเก บข อม ล ระบ ช อผ จ ดเก บข อม ล พร อมเบอร ต ดต อ 5. ค าอธ บาย กรณ ต วช ว ดภาคบ งค บหร อใช ข อม ลจากหน วยงานส วนกลาง ใช ค าอธ บายรายละเอ ยดต วช ว ดตามท ส าน กงาน ก าหนด กรณ เป นต วช ว ดท จ ดเก บข อม ลเอง กรอกรายละเอ ยดค าอธ บายต วช ว ด การจ ดเก บข อม ล ตามค าร บรอง การปฏ บ ต ราชการ 6. ข อม ลผลการด าเน นงาน อธ บายรายละเอ ยดการด าเน นงานท ม ความสอดคล องก บประเด นการ ประเม นผลท ก าหนดไว ของต วช ว ดน นๆ 7. เกณฑ การให คะแนน ระบ เกณฑ การให คะแนนของต วช ว ดตามค าร บรอง การ ปฏ บ ต ราชการของส วนราชการ 8. การค านวณคะแนนจากผลการ ส วนราชการไม ต องใส ผลคะแนนมา เน องจากผ ประเม น จะเป นผ ด าเน นงาน พ จารณาให คะแนนส าหร บต วช ว ดเช งค ณภาพ 9. ค าช แจงการปฏ บ ต งาน/มาตรการท ได ด าเน นการ อธ บายรายละเอ ยดของการปฏ บ ต /มาตรการท ได ด าเน นการ ส าหร บ ต วช ว ดน 10. ป จจ ยสน บสน นต อการด าเน นงาน ระบ ป จจ ยท ม ส วนสน บสน นต อการด าเน นงานส าหร บต วช ว ดน 11. อ ปสรรคต อการด าเน นงาน ระบ ป จจ ยท เป นอ ปสรรคต อการด าเน นงานส าหร บต วช ว ดน 12. หล กฐานอ างอ ง ระบ ถ งช อหร อชน ดของหล กฐานท ใช อ างอ งและจ านวนของเอกสารท ได จ ดส งมา เพ อใช ประกอบการพ จารณาประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ โดย ชน ดของหล กฐานอ างอ งของแต ละต วช ว ดสามารถด ได จากค ม อการ ประเม นผลการปฏ บ ต งานตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ห วข อแนวทางการประเม นผล ต วอย าง หล กฐานอ างอ ง เช น รายละเอ ยดของแผนงาน หน งส อค าส งแต งต ง คณะท างาน รายงานการประช ม ภาพถ าย เป นต น 3
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks