ต วอย างการจ ดทำว ส ยท ศน น กบร หารงานเทศบาล - PDF

Description
ค าน า ปล ดเทศบาล เป นผ บร หารส งส ดฝ ายข าราชการประจ า ในองค กรเทศบาล จ งจ าเป นต องม แนวค ดและหล กปฏ บ ต ราชการท ถ กต องเหมาะสม สามารถเป นต วกลางเช อมต อนโยบายของร ฐและนโยบาย ผ แทนท องถ น หร อฝ ายการเม

Please download to get full document.

View again

of 28
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Calendars

Publish on:

Views: 13 | Pages: 28

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค าน า ปล ดเทศบาล เป นผ บร หารส งส ดฝ ายข าราชการประจ า ในองค กรเทศบาล จ งจ าเป นต องม แนวค ดและหล กปฏ บ ต ราชการท ถ กต องเหมาะสม สามารถเป นต วกลางเช อมต อนโยบายของร ฐและนโยบาย ผ แทนท องถ น หร อฝ ายการเม องไปส การปฏ บ ต ท ชอบด วยว ธ ปฏ บ ต ราชการปกครองและเก ดประโยชน ส งส ดใน การบร หารราชการและการบร การสาธารณะให ก บประชาชน ข าพเจ าขอน าเสนอว ส ยท ศน และผลงานเพ อค ดเล อก ให ด ารงต าแหน งปล ดเทศบาล ( น กบร หารงานเทศบาล ๘ ) เทศบาลต าบลดอนเข อง อ าเภอสว างแดนด น จ งหว ดสกลนคร ข าพเจ าขอขอบค ณ ค าแนะน าและต วอย างผลงานท งหลาย ท ข าพเจ าได ใช เป นแนวทางในการจ ดท าเอกสารน และขอขอบค ณน องๆ เทศบาลต าบลพ นดอน จ งหว ดอ ดรธาน ท สน บสน นและให ความช วยเหล อ ในการจ ดน าเอกสารน ให ส าเร จ ล ล วงไปด วยด นายช ยส ทธ นาช ยเพชร น กบร หารงานเทศบาล ระด บ ๗ ( ปล ดเทศบาล ) ส งหาคม ๒๕๕๓ บทน า สารบ ญ เร อง หน า ข อม ลส วนบ คคล ๑ ข อเสนอเก ยวก บว ส ยท ศน ๑. แนวค ดในการปฏ บ ต งานในต าแหน งปล ดเทศบาล ๔ ๒. แนวทางในการพ ฒนางานในหน าท ๗ ๓. แนวทางพ ฒนาเทศบาลหากได ร บการค ดเล อก ๙ ๔. บทสร ปและข อเสนอแนะ ๑๑ หน งส ออ างอ ง ๑๒ ผลงานด านสมรรถนะหล กทางการบร หาร ๑๓ ผลงานท ประสบผลส าเร จในอด ต ภาคผนวก ผลงานช นท ๑ ๑๕ ผลงานช นท ๒ ๑๖ ผลงานช นท ๓ ๑๗ ตอนท ๑ ข อม ลส วนบ คล ๑. ช อ-สก ล ผ ร บการประเม น นายช ยส ทธ นาช ยเพชร ๒. เพศ ชาย หญ ง ๓. ว น/เด อน/ป เก ด ๑๕ ธ นวาคม ๒๕๐๙ อาย ๔๔ ป ๔. ภ ม ล าเนาเด ม อ าเภอ กมลาไสย จ งหว ด กาฬส นธ ๕. ป จจ บ นด ารงต าแหน ง น กบร หารงานเทศบาล ระด บ ๗ (ปล ดเทศบาล) เง นเด อน ๒๘,๗๘๐ บาท เง นประจ าต าแหน ง ๓,๕๐๐ บาท ส งก ด ส าน กปล ดเทศบาล เทศบาล ต าบลพ นดอน อน อ าเภอ ก มภวาป จ งหว ด อ ดรธาน อ ด ๖. ประว ต การร บราชการ ว นบรรจ เข าร บราชการ ๑๔ ส งหาคม ๒๕๓๑ ต าแหน ง ปล ดอ าเภอ ระด บ ๓ ๑ อาย ราชการรวม ๑๘ ป ว นเกษ ยณอาย ราชการ ๓๐ ก นยายน ๒๕๖๙ ๗. ประว ต การศ กษา ระด บการศ กษา ว ฒ การศ กษา ป ท ส าเร จ สถาบ น ม ธยมศ กษา ป ท ๖ ว ทย - คณ ต ๒๕๒๘ โรงเร ยนกมลาไสย ปร ญญาตร น ต ศาสตร ๒๕๓๓ มหาว ทยาล ยรามค าแหง ปร ญญาโท น ต ศาสตร ๒๕๕๑ มหาว ทยาล ยรามค าแหง ๘. สถานท ต ดต อ ท อย ป จจ บ นท สามารถต ดต อได สะดวก บ านเลขท ๒๒/๙ ซอย - ถนน ส ขาวด ต าบล ธาต เช งช ม อ าเภอ เม องสกลนคร จ งหว ด สกลนคร รห สไปรษณ ย ๔๗๐๐๐ โทรศ พท ๐-๔๒๙๗-๑๕๖๒ โทรสาร - - ๙. สถานภาพครอบคร ว โสด สมรส อ น ๆ ช อค สมรส นางส พ ชญาณ สก ล นาช ยเพชร อาช พ ร บราชการ ข อม ลเก ยวก บบ ตร/ธ ดา ไม ม บ ตร/ธ ดา ม บ ตร/ธ ดา จ านวน ๒ คน (ชาย ๒ คน หญ ง คน) ๑๐.เคร องราชอ สร ยาภรณ ทว ต ยาภรณ มงก ฎไทย (ท.ม.) ๑๑. การฝ กอบรม/ศ กษาด งาน ท ส าค ญ ช อหล กส ตร หน วยงานท จ ด สถานท อบรม/ด งาน ๑.การส บสวนสอบสวน กรมการปกครอง ว ทยาล ยการ คด อาญา ร นท ๑ กระทรวงมหาดไทย ปกครอง ๒.อบรมเช งปฏ บ ต การด าน การส บสวนสอบสวน คด อาญาแก พน กงานฝ าย ปกครอง ร นท ๕ ๓.ห วหน ากล มงานกฎหมาย ร นท ๒ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กรมส งเสร มการปกครอง ท องถ น ว ทยาล ยการ ปกครอง ว ทยาล ยการ ปกครอง ๔.กฎหมายปกครอง กรมส งเสร มการปกครอง ท องถ น โรงแรมรอย ลร เวอร กร งเทพฯ ๕.เม องน าอย ส าน กงานท องถ นจ งหว ด กร งป กก ง สกลนคร ประเทศจ น ๖.ศ กษาด งานด านกฎหมาย มหาว ทยาล ยรามค าแหง มณฑลย นนาน ประเทศจ น ๗.น กบร หารงานองค กร กรมส งเสร มการปกครอง สถาบ นพ ฒนา ปกครองส วนท องถ น ท องถ น บ คลากรท องถ น ร นท ๓๒ ช วงเวลา ป ๒๕๓๗ ป ๒๕๔๐ ป ๒๕๔๖ ป ๒๕๔๘ ป ๒๕๔๘ ป ๒๕๕๑ ป ๒๕๕๒ หมายเหต ๑๒.ผลงานด เด นในการร บราชการ ช วงเวลา ป พ.ศ.๒๕๓๘ ป พ.ศ.๒๕๓๙ ผลงานด เด น บ คลากรด เด นทางการทะเบ ยนระด บจ งหว ด กรมการปกครอง ( รางว ลส งห ทองค า ) บ คลากรด เด นทางการทะเบ ยนระด บจ งหว ด กรมการปกครอง ( รางว ลส งห ทองค า ) ป พ.ศ.๒๕๔๕ ปล ดอ าเภอผ ประสานงานประจ าต าบลด เด น ระด บจ งหว ด ตอนท ๒ ว ส ยท ศน ๑. แนวค ดในการปฏ บ ต งานในต าแหน งปล ดเทศบาล น กบร หารงานเทศบาล ระด บ ๘ (ปล ดเทศบาล) ม หน าท ความร บผ ดชอบงานท ม ความยากและ ค ณภาพของงานส งมาก ซ งเป นต าแหน งท ม หน าท ความร บผ ดชอบและค ณภาพของงานเท ยบเท าได ระด บ เด ยวก น ร บผ ดชอบการบร หารงานเทศบาล โดยควบค มหน วยงานหลายหน วยงานและปกครองผ อย ใต บ งค บ บ ญชาจ านวนมากพอสมควร และปฏ บ ต หน าท อ นตามท ได ร บมอบหมาย ปล ดเทศบาลท าหน าท ท ต องใช ความร ความสามารถในด านการบร หารและด านกฎหมาย พ จารณา ศ กษา ว เคราะห ท าความเห นเสนอแนะและบ งค บ บ ญชาส งการ โดยความเห นชอบของผ บร หารเทศบาล ควบค มการปฏ บ ต หน าท อย างใดอย างหน งหร อหลายอย าง ซ งเป นอ านาจหน าท ของเทศบาล เช น งานบร หารงานบ คคล งานธ รการ งานการเง นและบ ญช งานน ต การ งาน ประชาส มพ นธ งานทะเบ ยน งานนโยบายและแผน งานร กษาความสงบเร ยบร อย งานพ สด งานระเบ ยบ และ ส ญญา งานร กษาความสะอาดและจ ดระเบ ยบช มชน งานจ ดประช มท ารายงานและบ นท กเร องเสนอท ประช ม งานต ดต อก บบ คคลและหน วยงานต าง ๆ งานข อม ลสถ ต เป นต น รวมท งปฏ บ ต หน าท อ นท กฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บ ค าส ง หน งส อส งการก าหนด เช น เป นพน กงานเจ าหน าท ตาม พ.ร.บ.บ ตรประจ าต วประชาชน เป น นายทะเบ ยนท องถ นตาม พ.ร.บ.การทะเบ ยน ราษฎร เป นพน กงานเจ าหน าท ประเม นภาษ โรงเร อน ตาม พ.ร.บ. ภาษ โรงเร อนและท ด น เป นต น ตลอดจนให ค าแนะน าปร กษาในการปฏ บ ต งานแก เจ าหน าท ระด บรองลงมา ตอบ ป ญหาช แจงต าง ๆ เก ยวก บงานในหน าท เข าร วมประช มคณะกรรมการต าง ๆ ตามท ได ร บแต งต งเข าร วมประช ม ในการก าหนดนโยบาย และหน วยงานของส วนราชการท ส งก ดและปฏ บ ต หน าท อ นท เก ยวข อง ในฐานะห วหน าหน วยงาน นอกจากปฏ บ ต งานด งกล าวข างต นแล ว ย งท าหน าท ก าหนดนโยบาย การปฏ บ ต งาน พ จารณาวางแผนอ ตราก าล งเจ าหน าท และงบประมาณของหน วยงานท ร บผ ดชอบ ต ดต อ ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ว น จฉ ย ส งการควบค ม ตรวจสอบ ให ค าปร กษา แนะน าปร บปร งแก ไข ต ดตามประเม นผล และแก ไขป ญหาข อเท จจร งในการปฏ บ ต งานในหน วยงานท ร บผ ดชอบด วย ด วยบทบาทหน าท ท ม ความส าค ญย งต อองค กรเทศบาลด งกล าวข างต น ปล ดเทศบาล (น ก บร หารงานเทศบาล ระด บ ๘ ) จ งต องม ความร ความสามารถ ว ส ยท ศน และแนวค ดในการปฏ บ ต งานท เหมาะสม ก บต าแหน ง ข าพเจ าขอน าเสนอแนวค ดในการปฏ บ ต งานในต าแหน งปล ดเทศบาล ภายใต ว ส ยท ศน ( VISION ) เทศบาลน าอย ฟ นฟ ภ ม ป ญญาท องถ น ซ งต องอาศ ยหล กปฏ บ ต ท ด มาใช เป นแนวทาง เพ อให บรรล เป าหมาย ด งจะน าเสนอโดยสร ปด งน ๑. หล กธรรมตามแนวพ ทธศาสนา ค อ อ ทธ บาท ๔ ๑.๑ ฉ นทะ เพราะเหต ว าร กส งท ท า จ งได ท าส งท ท าอย ในขณะน ๑.๒ ว ร ยะ ค อความพากเพ ยร ความพยายามไม ย อท อ ๑.๓ จ ตตะ ค อความเอาใจจดจ อในส งท ท า เพราะฉะน นเราจ งท าได ๑.๔ ว ม งสา ท า ง า น แ ล ว ไ ม ท ง ค อ ย ต รว จ สอบ ท บ ทว น ไ ต ร ต รอ ง พ จ า ร ณ า ถ าผ ดพลาด ก เตร ยมต ว แก ไขในคราวต อไป ๒. ประพฤต ตนตามแนวพระราชด าร ในฐานะ ข า ฯ ในพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ความพอเพ ยง ความพอด การร จ กประมาณตน ๓. หล กธรรมาภ บาล ( GOOD GOVERNANCE ) ซ งเป นหล กการพ นฐานร วมสม ย อ นจะละเลยข อหน ง ข อใดไปม ได ค อ ๓.๑ หล กน ต ธรรม ๓.๒ หล กค ณธรรม ๓.๓ หล กความโปร งใสตรวจสอบได ๓.๔ หล กความม ส วนร วม ๓.๕ หล กความร บผ ดชอบ ๓.๖ หล กความค มค า นอกจากจะต องอาศ ยแนวความค ดพ นฐาน ในการปฏ บ ต ราชการข างต นแล ว ข าพเจ าม แนวค ด และหล กในการปฏ บ ต งาน ในต าแหน งปล ดเทศบาล เพ อให สามารถใช ช ว ตและท างานร วมก นในเทศบาลได โดยปกต ส ขเร ยบร อยเก ดประโยชน ส งส ดก บราชการและประชาชน ด งน ๑. หล กน ต ร ฐ ( ETAT DE DROIT ) เป นหล กการพ นฐานส าค ญของการปฏ บ ต ราชการ ซ งการด าเน นงานใดๆ ของเทศบาลจะต องม กฎหมายก าหนดหร อให อ านาจไว ว าให กระท าได ( ULTRA VIRES ) และหากกฎหมายได ก าหนดร ปแบบ ข นตอน และว ธ การอ นเป นสาระส าค ญเอาไว ก ต องด าเน นการให ครบถ วนตามร ปแบบข นตอนหร อกระบวนการ เหล าน น รวมท งการปฏ บ ต ราชการท งหลาย ต องพร อมท จะให ม การตรวจสอบการใช ด ลพ น จ และ ความชอบด วยกฎหมาย ท งจากหน วยงาน หร อองค กร หร อบ คคลต าง ๆ และจะต องอย ภายใต การตรวจสอบ โดยศาลปกครอง ( The principle of judicial review of legality of administrative action ) ๒. หล กส จร ต ( GOOD FAITH ) เป นหล กการพ นฐานส าค ญอ กประการหน งในการปฏ บ ต งาน ซ งนอกจากจะต องม กฎหมาย ก าหนดให อ านาจในการปฏ บ ต หน าท ไว โดยแจ งช ดแล ว การใช อ านาจน นจะต องเป นไปโดยส จร ต เสมอภาค และเหมาะสม หร อท เร ยกว า ด ลยพ น จโดยชอบ และท ส าค ญท ส ด ระบบราชการไทยเป น ระบบ เอกสาร ด งน นการปฏ บ ต ราชการใด ๆ ของเทศบาลจ งต องปรากฏบนเอกสาร ซ งตรวจสอบ และใช เป น หล กฐานอ างอ ง หร อย นย นการปฏ บ ต ได ด วย ท งน จะต องถ กต องตามร ปแบบและเน อหาของการปฏ บ ต ราชการ ในเร องน น ๆ เสมอ ๓. หล กเอกภาพการบ งค บบ ญชา ( UNITY OF COMMAND ) เป นหล กการส าค ญ เพ อน าไปส เป าหมายการปฏ บ ต ราชการอย างม นคง ค อ ข าราชการท กคน ต องร บทบาทหน าท หร อฐานาน ร ปในต าแหน ง เช นต องเข าใจว าปล ดเทศบาลไม ใช ผ บ งค บบ ญชาส งส ดในองค กร แต เป นนายกเทศมนตร ด งน น จ งต องย ดม นในแนวนโยบายขอผ บร หาร ค อ นายกเทศมนตร เป นหล ก และน ามา ปร บใช ในท กบร บทของการท างาน ให การปฏ บ ต งานน นบรรล เป าหมายโดยไม ละเลยนโยบายของผ บร หาร ท งน การม เอกภาพบ งค บบ ญชาย งหมายรวมถ ง การมอบหมายอ านาจการต ดส นใจให ก บผ ใต บ งค บบ ญชาในระด บรอง ลงไป ให สามารถม เอกภาพในการต ดส นใจในระด บท เหมาะสมด วย ซ งจะเป นการมอบความไว วางใจอ นเป น ก าล งใจท ด
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks