รห สว ชา ว ชา เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) พ ทธศ กราช PDF

Description
แผนจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการ รห สว ชา ว ชา เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) พ ทธศ กราช 2555 จ ดทาโดย นางจาร วรรณ กรกาจายฤทธ แผนกว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ ว ทยาล ยการอาช

Please download to get full document.

View again

of 24
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Arts & Culture

Publish on:

Views: 18 | Pages: 24

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการ รห สว ชา ว ชา เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) พ ทธศ กราช 2555 จ ดทาโดย นางจาร วรรณ กรกาจายฤทธ แผนกว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ ว ทยาล ยการอาช พพ มาย สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการสอนรายว ชา ช อรายว ชา เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร รห สว ชา ระด บช น ปวช. 1 สาขาว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ จานวนหน วยก ต 2 จานวนคาบรวม 54 คาบ ปฏ บ ต 3 คาบ/ส ปดาห ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา คาอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ บ ต เก ยวก บ พ นฐานเทคโนโลย สารสนเทศ ระบบคอมพ วเตอร ฮาร ดแวร และ ซอฟต แวร ร ปแบบข อม ล อ ปกรณ ร บ-ส งข อม ล การว เคราะห ข อม ล การส บค นและการจ ดการข อม ล โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ โปรแกรมประย กต ใช งาน ระบบเคร อข ายและอ นเทอร เน ต การส บค นข อม ล สารสนเทศเพ อพ ฒนางานอาช พด วยคอมพ วเตอร มาตรฐานรายว ชา 1. ประย กต ใช ระบบคอมพ วเตอร เพ อการจ ดการสารสนเทศ 2. ประย กต ใช ระบบคอมพ วเตอร เคร อข ายเพ อการจ ดการสารสนเทศ 3. ประย กต ใช ระบบอ นเทอร เน ตเพ อการจ ดการสารสนเทศ 4. ประย กต ใช คอมพ วเตอร ส บค นข อม ล สารสนเทศ เพ อพ ฒนางานอาช พ ผลการเร ยนร ท คาดหว ง 1. เพ อให เข าใจพ นฐานเทคโนโลย สารสนเทศ และการจ ดการสารสนเทศ 2. เพ อให สามารถประย กต ใช คอมพ วเตอร ในงานสารสนเทศ 3. เพ อให ม ก จน ส ยในการค นคว าหาความร เพ มเต ม ค ณล กษณะท ต องบ รณาการในรายว ชาโปรแกรมสาเร จร ปในงานอาช พ 1. ความม ว น ย 1.1 ตรงต อเวลาการเข าเร ยน 1.2 ร บผ ดชอบงานท มอบหมาย 2. ความซ อส ตย ส จร ต 2.1 ความซ อส ตย ในตนเองไม แอบอ างผลงานผ อ น 2.2 ทางานร วมก บผ อ นโดยไม ม ป ญหา 2.3 ร วมร บผ ดชอบผลงานของกล ม 3. ความเช อม นในตนเอง 3.1 กล าแสดงความค ดเห น ซ กถามเม อสงส ย กล าตอบคาถาม 4. ความประหย ด 4.1 เล อกใช ว สด ให เหมาะสมก บงาน ไม ฟ มเฟ อย 5. ความสนใจใฝ ร 5.1 ม ความกระต อร อร นในการค นคว าหาความร ใหม ๆ 6. ความค ดสร างสรรค 6.1 สามารถนาเสนอผลงานในร ปแบบใหม ๆ อย างเหมาะสม และยอมร บได 7. ความอดทน 7.1 ม ความอดทนในการปฏ บ ต งาน ท ได ร บมอบหมายเป นเวลานาน 7.2 สามารถทางานร วมก บผ อ นได เป นอย างด 8. ความอ อนน อมถ อมตน 8.1 ม ส มมาคารวะต อคร -อาจารย และผ ท ควรเคารพ 8.2 ม ก ร ยามารยาทเหมาะสม ค ณล กษณะท ต องบ รณาการ ค ณธรรมจร ยธรรม ค าน ยม พฤต กรรมท ต องการว ด คะแนน เกณฑ ในการประเม น และล กษณะอ นพ งประสงค 1. ความม ว น ย 1. ตรงเวลาในการเข าห องเร ยน 2 เข าเร ยนตรงเวลา 1 เข าเร ยนมไม ตรงเวลา 2. ร บผ ดชอบในงานท มอบหมาย 0 ไม เข าเร ยน 2 ทางานมอบหมายตรงเวลา 1 ทางานไม ตรงเวลา 0 2. ความซ อส ตย 1. ซ อส ตย ต อผลงานไม แอบอ าง ผลงานผ อ น 2. ความซ อตรงเวลาเข าสอบ 3. ความเช อม นในตนเอง 1. กล าแสดงความค ดเห นซ กถาม เม อสงส ยกล าตอบคาถาม 4. การประหย ด 1. ร จ กเล อกใช ว สด ในการจ ดทา ก จกรรมไม ฟ มเฟ อย ไม ทางานส ง ไม แอบอ างงานผ อ น แอบอ างงานผ อ น ทาการสอบโดยส จร ต ม การท จร ตในการสอบ กล าต ดส นใจ กล าแสดง ความค ด เห นท กคร งท ม โอกาสได ท นท ต ดส นใจกล าแสดงความ ค ดเห นภายหล งท ได ร บการ คะย ยคะยอ ต ดส นใจไม ได ล งเลใจตลอด ไม กล าแสดงออก จ ดทาก จกรรมโดยใช ว สด ท เหมาะ สม ม การใช ว สด เหล อใช จ ดทาก จกรรม โดยใช ว สด เหล อใช บ างเล กน อย ไม เคยใช ว สด เหล อใช เลย หน วยการสอน รห สว ชา ว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ จำนวน 4 คำบ/ส ปดำห หน วยท ช อหน วยการสอน จานวนคาบ ความเป นมาของเทคโนโลย สารสนเทศเบ องต น องค ประกอบของสารสนเทศ อ นเทอร เน ต เว บ และพาณ ชย อ เล กทรอน กส โปรแกรมประย กต โปรแกรมระบบ คอมพ วเตอร และหน วยเก บข อม ล อ ปกรณ อ นพ ตเอาต พ ต การส อสารข อม ลและระบบเคร อข าย ระบบอ นเทอร เน ต การเข ยนเว บเพจด วยภาษา HTML เคร องม อและการส บค นข อม ล รวม 54 แผนจ ดการเร ยนร รายว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ รห สว ชา หน วยท ส ปดาห ท ช อหน วยการสอน จานวนคาบ จานวน ช วโมง 1 1 ความเป นมาของเทคโนโลย - ให น กศ กษาค นคว าหน วยการเร ยน 3 สารสนเทศเบ องต น 1. ว ว ฒนาการของระบบสารสนเทศ 2. พ นฐานเก ยวก บคอมพ วเตอร 3. ว ว ฒนาการของเคร อง คอมพ วเตอร 4. การส อสารข อม ล 5. ระบบสารสนเทศป จจ บ นและ อนาคต - บรรยาย - อธ บาย ยกต วอย าง - แสดงว ธ การปฏ บ ต ในแต ละห วข อการเร ยน และให น กศ กษาปฏ บ ต ไปพร อมก น - สร ปบทเร ยน - แบบฝ กห ด / ทดสอบ องค ประกอบของสารสนเทศ 1. ข อม ลและร ปแบบของข อม ล 2. ระด บของข อม ล 3. การจ ดการแฟ มข อม ล 4. การประมวลผลข อม ล 5. องค ประกอบของเทคโนโลย สารสนเทศเบ องต น - ให น กศ กษาค นคว าหน วยการเร ยน - บรรยาย - อธ บาย ยกต วอย าง - แสดงว ธ การปฏ บ ต ในแต ละห วข อการเร ยนและให น กศ กษาปฏ บ ต ไป พร อมก น - สร ปบทเร ยน อ นเทอร เน ต เว บ และพาณ ชย อ เล กทรอน กส 1. บร การบนอ นเทอร เน ต 2. เว ลด ไวด เว บ 3. พาณ ชย อ เล กทรอน กส โปรแกรมประย กต 1. ความหมายของโปรแกรม 2. ประเภทของโปรแกรมประย กต 3. กล มของโปรแกรมประย กต ท ควร ร จ ก - แบบฝ กห ด / ทดสอบ - ให น กศ กษาค นคว าหน วยการเร ยน - บรรยาย - อธ บาย ยกต วอย าง - แสดงว ธ การปฏ บ ต ในแต ละห วข อการเร ยน และให น กศ กษาปฏ บ ต ไปพร อมก น - สร ปบทเร ยน - แบบฝ กห ด / ทดสอบ - ให น กศ กษาค นคว าหน วยการเร ยน - บรรยาย - อธ บาย ยกต วอย าง - แสดงว ธ การปฏ บ ต ในแต ละห วข อการเร ยนและให น กศ กษาปฏ บ ต ไป พร อมก น - สร ปบทเร ยน - แบบฝ กห ด / ทดสอบ 3 6 5 6-7 โปรแกรมระบบ 1. โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ 2. การทางานของระบบปฏ บ ต การ 3. การต ดต อก บผ ใช 4. การจ ดการโปรแกรมและการจ ด กาหน วยความจา 5. ระบบปฏ บ ต การท ได ร บความน ยม 6. ระบบปฏ บ ต การ Windows 6 8 คอมพ วเตอร และหน วยเก บข อม ล 1. ความหมายของคอมพ วเตอร 2. ส วนประกอบของคอมพ วเตอร 3. ซ พ ย (CPU) และการประมวลผล ข อม ล 4. หน วยความจาของคอมพ วเตอร อ ปกรณ อ นพ ตเอาต พ ต 1. อ ปกรณ อ นพ ต 2. อ ปกรณ เอาต พ ต 3. อ ปกรณ ส งเส ยง การส อสารข อม ลและระบบเคร อข าย 1. ความหมายของเคร อข าย 2. ว ตถ ประสงค ของระบบเคร อข าย 3. ประเภทเคร อข ายคอมพ วเตอร 4. ร ปแบบการใช งานเคร อข าย LAN 5. ร ปแบบการเช อมต อเคร อข าย 6. ส อและอ ปกรณ เคร อข าย 7. เคร อข ายแลนไร สาย ระบบอ นเทอร เน ต 1. ความเป นมาของอ นเทอร เน ต 2. การทางานของเคร อข าย อ นเทอร เน ต 3. ประเภทของการเช อมต อก บ เคร อข ายอ นเทอร เน ต 4. การเตร ยมต วเช อมต อก บ เคร อข ายอ นเทอร เน ต - ให น กศ กษาค นคว าหน วยการเร ยน - บรรยาย - อธ บาย ยกต วอย าง - แสดงว ธ การปฏ บ ต ในแต ละห วข อการเร ยน และให น กศ กษาปฏ บ ต ไปพร อมก น - สร ปบทเร ยน - แบบฝ กห ด / ทดสอบ - ให น กศ กษาค นคว าหน วยการเร ยน - บรรยาย - อธ บาย ยกต วอย าง - แสดงว ธ การปฏ บ ต ในแต ละห วข อการเร ยน และให น กศ กษาปฏ บ ต ไปพร อมก น - สร ปบทเร ยน - แบบฝ กห ด / ทดสอบ - ให น กศ กษาค นคว าหน วยการเร ยน - บรรยาย - อธ บาย ยกต วอย าง - แสดงว ธ การปฏ บ ต ในแต ละห วข อการเร ยน และให น กศ กษาปฏ บ ต ไปพร อมก น - สร ปบทเร ยน - แบบฝ กห ด / ทดสอบ - ให น กศ กษาค นคว าหน วยการเร ยน - บรรยาย - อธ บาย ยกต วอย าง - แสดงว ธ การปฏ บ ต ในแต ละห วข อการเร ยน และให น กศ กษาปฏ บ ต ไปพร อมก น - สร ปบทเร ยน - แบบฝ กห ด / ทดสอบ - ให น กศ กษาค นคว าหน วยการเร ยน - บรรยาย - อธ บาย ยกต วอย าง - แสดงว ธ การปฏ บ ต ในแต ละห วข อการเร ยนและให น กศ กษาปฏ บ ต ไป พร อมก น - สร ปบทเร ยน - แบบฝ กห ด / ทดสอบ 5. กาหนดค าสาหร บเช อมต อก บ อ นเทอร เน ต 6. หม นโทรศ พท และเช อมต อ อ นเทอร เน ต การเข ยนเว บเพจด วยภาษา HTML 1. เว บเพจค ออะไร 2. เว บเพจทางานได อย างไร 3. โปรแกรมท ใช สร างเว บเพจ 4. หล กการออกแบบเว บไซต 5. ข นตอนการสร างเว บไซต 6. ภาษา HTML 7. คาส งในการจ ดข อความเบ องต น เคร องม อและการส บค นข อม ล 1. ว ธ การค นหาข อม ล 2. เคร องม อในการค นหาข อม ล 3. การใช google ในการค นหา ข อม ลเว บไซต อ นๆ ท ใช ในการค นหา ข อม ล - ให น กศ กษาค นคว าหน วยการเร ยน - บรรยาย - อธ บาย ยกต วอย าง - แสดงว ธ การปฏ บ ต ในแต ละห วข อการเร ยน และให น กศ กษาปฏ บ ต ไปพร อมก น - สร ปบทเร ยน - แบบฝ กห ด / ทดสอบ - ให น กศ กษาค นคว าหน วยการเร ยน - บรรยาย - อธ บาย ยกต วอย าง - แสดงว ธ การปฏ บ ต ในแต ละห วข อการเร ยน และให น กศ กษาปฏ บ ต ไปพร อมก น - สร ปบทเร ยน - แบบฝ กห ด / ทดสอบ 6 6 ก จกรรมการเร ยนร ก จกรรมคร 1. จ ดเตร ยมเอกสาร หน งส ออ างอ ง ส อการเร ยนท งส อโสตท ศน ส อส งพ มพ ต วอย างแฟ มสะสมผลงานของผ เร ยน 2. นาเข าส บทเร ยนโดยการประเม นผ เร ยนท หลากหลาย เช น ถามความร พ นฐานท งห องหร อ ทาแบบฝ กห ดเร ยน 3. การให ข อม ลหร อการสอน โดยผ สอนให ผ เร ยนศ กษาจากใบความร แบบฝ กห ด สร ปสาระการเร ยนร ประจาหน วย การเร ยน ต วอย างแฟ มสะสมผลงานร นพ หร อช ดการเร ยน ส อโสตท ศน แล วทาแบบฝ กห ดหากย งทาได ไม ครบให ทบทวนบทเร ยนให ผ เร ยนใหม 4. ส งเกต บ นท กพฤต กรรมผ เร ยนขณะศ กษาบทเร ยน คอยช วยเหล อให คาแนะนาเม อผ เร ยนต องการ 5. การประย กต ใช โดยให ใบมอบหมายงานแก ผ เร ยน ดาเน นงานตามจ ดประสงค ท กาหนดไว ในใบงาน โดย ดาเน นงานในล กษณะของข นตอนทางว ทยาศาสตร เร มต งแต ระบ ความต องการของป ญหา ข นศ กษาเพ อหา สมมต ฐาน ข นปฏ บ ต เพ อหาคาตอบ และสร ปผลของคาตอบท ได จากข นปฏ บ ต 6. ส งเกต บ นท กพฤต กรรมผ เร ยนขณะดาเน นงานตามใบงาน คอยช วยเหล อให คาแนะนาเม อผ เร ยนต อง 7. แบ งกล มผ เร ยนเพ อดาเน นการตามใบงาน แล วผ สอนเด นสารวจการดาเน นงานตามใบงานของผ เร ยนหากพบว า ผ เร ยนดาเน นการย งไม ถ กต องให คอยช แนะว ธ ท ถ กต องท นท 8. การตรวจสอบผลการเร ยนร ให ผ เร ยนร วมก นกาหนดห วข อท จะประเม นงานร วมก บผ เร ยนตรวจสอบช นงานเพ อ ประเม นและแก ไขข อบกพร อง 9.
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks