แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ คณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ - PDF

Description
แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ คณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ คานา คณะกรรมการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรคณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ได ค าน งถ งความส าค ญ ของทร พยากรมน ษย ท เป นส วนส าค ญในการน านโยบายไปปฏ

Please download to get full document.

View again

of 26
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 17 | Pages: 26

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ คณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ คานา คณะกรรมการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรคณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ได ค าน งถ งความส าค ญ ของทร พยากรมน ษย ท เป นส วนส าค ญในการน านโยบายไปปฏ บ ต ให ประสบความส าเร จ จ งได ก าหนดแนวทางใน การพ ฒนาบ คลากรของคณะฯ ในฐานะท เป นหน วยงานในสถาบ นอ ดมศ กษา ท ได ช วยพ ฒนาท องถ นและช มชนไว หลายแนวทางด วยก น ในการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรเพ อให ม ประส ทธ ภาพและสามารถสน บสน นส งเสร มการ ด าเน นงานของคณะฯ และมหาว ทยาล ยอย างแท จร ง จ งได น านโยบายของร ฐบาลด านก าล งคนและการบร หาร จ ดการท ด (good governance) และน ากรอบย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาคณะในระยะ ๕ ป (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗) รวมท งกรอบแผนอ ดมศ กษาระยะยาว ๑๕ ป (๒๕๕๑-๒๕๖๕) มาเป นแนวทางในการก าหนดแผนพ ฒนา บ คลากรคณะน ต ศาสตร ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ ท งน คณะกรรมการประจ าคณะน ต ศาสตร ได ให ความเห นชอบแผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕ ในการประช มคณะกรรมการประจ าคณะน ต ศาสตร สม ยสาม ญ คร งท ๗/๒๕๕๔ เม อว นท ๒๙ พฤศจ กายน ๒๕๕๔ ณ ห องประช มศาสตราจารย ดร. สมค ด เล ศไพฑ รย ช น ๓ อาคารเร ยนคณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ว ทยาเขตสงขลา โดยคณะกรรมการฯ ได ม มต ให น าแผนพ ฒนาบ คลากรด งกล าวมาส การ ปฏ บ ต และจ ดทาเป นแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ ด งรายละเอ ยดท จะกล าวต อไปในแต ละบท คณะกรรมการจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ เมษายน ๒๕๕๕ สารบ ญ หน า บทท ๑ บทนา ๑.๑ ความเป นมา ๑ ๑.๒ ว ตถ ประสงค ๑ ๑.๓ เป าหมาย ๑ ๑.๔ ข นตอนการจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากรของคณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ๒ ๑.๕ ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ ๒ บทท ๒ นโยบายและท ศทางการพ ฒนาบ คลากร ๒.๑ นโยบายของร ฐบาลด านกาล งคนและนโยบายการบร หารจ ดการท ด ๓ ๒.๒ ประเด นท ศทาง และนโยบายของกรอบแผนอ ดมศ กษาระยะยาว ๑๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕) ๓ ๒.๓ แผนบร หารราชการแผ นด นของกระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔ ๕ ๒.๔ ปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จ และท ศทางย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยท กษ ณ ๕ บทท ๓ การว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากร ๓.๑ ข อม ลบ คลากร ๘ ๓.๒ ข อม ลหล กส ตรการศ กษา และจานวนน ส ต ๑๑ ๓.๓ การว เคราะห ความต องการพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ ๑๓ ๓.๔ รายงานการดาเน นการพ ฒนาบ คลากรตามโครงการต างๆ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๔ ๑๔ บทท ๔ มาตรการในการนาไปส การปฏ บ ต และการต ดตามประเม นผลตามแผนพ ฒนาบ คลากร ๔.๑ มาตรการนาไปส การปฏ บ ต ตามแผนพ ฒนาบ คลากร สายสน บสน น ๑๘ บทท ๑ บทนา ๑.๑ ความเป นมา บ คลากรของหน วยงานม ความส าค ญต อการผล กด นภารก จต างๆ ของหน วยงานให บรรล ผลส าเร จ การส งเสร ม พ ฒนาบ คลากรของหน วยงานอย างเหมาะสม จนท าให บ คลากรส วนใหญ พ งพอใจ และม ผลต อการ ปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท ของคนท ม อย ในองค กร เม อบ คลากรม ความร ความสามารถก จะท าให การ ปฏ บ ต งานของบ คลากรแต ละคนม ประส ทธ ภาพส งส ด และจะท าให ผลส มฤทธ โดยรวมของหน วยงานส งส ดด วย แต เน องจากองค กรท กแห งม ข อจ าก ดด านงบประมาณ สภาวการณ การแข งข น และการเปล ยนแปลงตามความ ต องการของผ ร บบร การ ด งน น หน วยงานท กแห งจ าเป นจะต องม การวางแผนพ ฒนาบ คลากร เพ อก าหนดท ศ ทางการพ ฒนา และป องก นป ญหาท จะเก ดข นด วย ในป จจ บ นภาคร ฐได เห นความส าค ญของการพ ฒนาข าราชการและบ คลากรของร ฐ ส าน กงาน คณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) จ งได ม การก าหนดประเด นการประเม นเก ยวก บการพ ฒนาบ คลากรไว ส าหร บป การศ กษา ๒๕๕๔ ก าหนดอย ในองค ประกอบท ๒ ต วช ว ดท ๒.๔ ระบบการพ ฒนาคณาจารย และ บ คลากรสายสน บสน น คณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ซ งถ อเป นสถาบ นการศ กษาของร ฐในระด บอ ดมศ กษา จ าเป น จะต องค าน งถ งความค มค า และเก ดประโยชน ส งส ดต องบประมาณท ได ร บจ ดสรร ประกอบก บบ คลากรแต ละ คนม ความร ความสามารถหลากหลาย ม ความแตกต างก นด านหน าท ตามภารก จ การพ ฒนาบ คลากรจ งย งยาก การวางแผนพ ฒนาบ คลากรอย างเหมาะสม สอดคล องก บภารก จจะช วยให คณะน ต ศาสตร สามารถพ ฒนา บ คลากรให สอดคล องก บความต องการและม ท ศทาง เป าหมายท ช ดเจน ในป การศ กษา ๒๕๕๕ น คณะน ต ศาสตร ได ศ กษาผลการพ ฒนาบ คลากรของป การศ กษา ๒๕๕๔ ก อน และน ามาเป นกรอบแนวทางใน การท าแผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕ ซ งจะต องสอดคล องก บว ส ยท ศน พ นธก จ และ ย ทธศาสตร ในป จจ บ น และสอดคล องก บแผนพ ฒนาบ คลากรระยะ ๔ ป ของมหาว ทยาล ยด วย ๑.๒ ว ตถ ประสงค ๑. เพ อจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕ ให สอดคล องก บย ทธศาสตร และ เป าหมายของมหาว ทยาล ย ๒. เพ อจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ ให สอดคล องก บล กษณะงานและว ชาช พ ๑.๓. เป าหมาย บ คลากรของคณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ม ค ณล กษณะท พ งประสงค ด งน - ม ค ณภาพ - ม ความร กองค กร - ม งม นต งใจปฏ บ ต หน าท ตามภาระงานท กาหนด - ม ความพ งพอใจในการทางาน - ม ความก าวหน าในว ชาช พตามสายงานท ปฏ บ ต ๑.๔ ข นตอนการจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากรของคณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ๑. แต งต งคณะกรรมการจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากร ๒. ศ กษา ว เคราะห สภาพป จจ บ น ความต องการ ป ญหา แนวโน มในอนาคตเก ยวก บภารก จหล กและ ทร พยากรบ คคลของคณะน ต ศาสตร ๓. นาข อม ลท ได จากข อ ๒ มาส งเคราะห จ ดทา (ร าง) แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ ๔. นาเสนอ (ร าง) แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ เสนอต อคณะกรรมการประจาคณะ ๕. น าเสนอ (ร าง) แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕ เสนอต อสภามหาว ทยาล ยหร อผ ม อานาจ ๑.๕ ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ ๑. คณะน ต ศาสตร ม แผนพ ฒนาบ คลากรท ได ผ านความเห นชอบโดยคณะกรรมการประจ าคณะหร อผ ม อานาจ ๒. คณะน ต ศาสตร ม กรอบการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕ ท ใช เป นเคร องม อในการ บร หารทร พยากรมน ษย อย างม ประส ทธ ภาพ บทท ๒ นโยบายและท ศทางการพ ฒนาบ คลากร การพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ยให ม ความร ความสามารถ เพ อตอบสนองต อความต องการของ ประชาชนและผ ร บบร การ ม ศ กยภาพในการแข งข น ร ท นการเปล ยนแปลง โดยเฉพาะในการจ ดการศ กษา ระด บอ ดมศ กษา ซ งม การแข งข นส งข นและม การจ ดการศ กษาหลากหลาย ตลอดคนม หล กเกณฑ ว ธ การต างๆ เข ามาก าก บด แลการจ ดการศ กษาให ได มาตรฐานและม ค ณภาพมากข น คณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เป นหน วยงานในสถาบ นอ ดมศ กษา ด งน นจ งจ าเป นต องศ กษานโยบายของร ฐและหน วยงานท เก ยวข องด วย เพ อท จะนามากาหนดเป าหมายและท ศทางการพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ย ม รายละเอ ยด ด งน ๒.๑ นโยบายของร ฐบาลด านกาล งคนและนโยบายการบร หารจ ดการท ด นายอภ ส ทธ เวชชาช วะ นายกร ฐมนตร ได แถลงนโยบายร ฐบาลด านส งคมและค ณภาพช ว ต ซ งม ผลต อ การพ ฒนาบ คลากรท อย ในสถาบ นอ ดมศ กษา ด งน ๑. ปฏ ร ปการศ กษาท งระบบ ปร บปร งกฎหมายให สอดคล องก บร ฐธรรมน ญ และระดมทร พยากรเพ อ การปร บปร งการบร หารจ ดการศ กษาต งแต ระด บการศ กษาข นพ นฐานจนถ งระด บอ ดมศ กษา พ ฒนาหล กส ตร ส งเสร มการกระจายอานาจให ท กภาคส วนม ส วนร วมในการจ ดการศ กษาเพ อน าไปส เป าหมายค ณภาพการศ กษา และการเร ยนร ท ม งเน นค ณธรรมจร ยธรรมนาความร อย างแท จร ง ๒. พ ฒนาคร อาจารย และบ คลากรทางการศ กษา เพ อให ได คร ด คร เก ง ม ค ณธรรม ม ค ณภาพ ๓. ยกระด บค ณภาพมาตรฐานการศ กษาระด บอ ดมศ กษาไปส ความเป นเล ศ โดยการจ ดกล ม สถาบ นการศ กษาตามศ กยภาพ พ ฒนาองค ความร และนว ตกรรมด วยการเพ มข ดความสามารถด านการว จ ยและ พ ฒนา ๒.๒ ประเด นท ศทาง และนโยบายของกรอบแผนอ ดมศ กษาระยะยาว ๑๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕) การพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ย นอกจากจะน านโยบายของร ฐบาลมาเป นกรอบในการจ ดท า แผนพ ฒนาบ คลากรแล ว ย งน านโยบายของกรอบแผนอ ดมศ กษาระยะ ๑๕ ป ในส วนของแนวทางการพ ฒนา บ คลากรในอ ดมศ กษา มาว เคราะห เพ อจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากรด วย ม ประเด นสาค ญ ด งน ๑๓๙. การพ ฒนาอาจารย ในมหาว ทยาล ย ต องคาน งถ งการพ ฒนาหลายม ต เช น : ด านว ชาการ ความเป นคร ความสามารถในการจ ดการเร ยนการสอน ความสามารถด านการ ว จ ย สมรรถนะทางว ชาช พท เก ยวข องก บสาขาท ตนร บผ ดชอบ การบร หารจ ดการ การข ดเกลาทางส งคม : ช วงว ยต างๆ ของการท างานและพ ฒนา ต งแต การบ มเพาะในช วงต นการท างาน ช วงการ ท างานจร ง ช วงเป นผ ส งความร และประสบการณ และการเป นคล งสมองหล งเกษ ยณ โดยจ ดให ม กระบวนการ Mentoring โดยผ ม ความร และประสบการณ เน นการพ ฒนาจากการท างานจร ง เช น Sabbatical, Shadowing ก บภาคการผล ต ภาคส งคม โดยร วมม อก บหน วยงานว จ ย ภาคการผล ต สมาคมการว ชาช พ และ ภาคประชาส งคม ๑๔๐. ข อเสนอหล กเก ยวก บเกณฑ การจ ดสรรท นสาหร บมหาว ทยาล ยร ฐและเอกชน : สาขาท ประเทศไทยม ความเข มแข งแล ว ให ศ กษาภายในประเทศหร อแบบผสมผสานควบค ก บเป าหมายการสร างโปรแกรมช นน าระด บโลกในประเทศไทย ส าหร บสาขาท ประเทศม ความเข มแข ง ท งน ถ า เร ยนต างประเทศ ให เข ามหาว ทยาล ยช นนาของโลก : สาขาขาดแคลนท ม การศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษาภายในประเทศ ให เร ยนแบบผสมผสาน หากจาเป นต องไปเร ยนต างประเทศใช เง อนไขข างต นเช นก น : สาขาขาดแคลนบางสาขาและสาขาไม ม บ ณฑ ตศ กษาในประเทศ เพ อให เก ดประโยชน ส งส ด ควรให เข าเร ยนในมหาว ทยาล ยช นนาของโลก : เพ มจานวนท นทางส งคมศาสตร และมน ษยศาสตร ๑๔๑. สร างแรงจ งใจให มหาว ทยาล ยและผ เร ยนร วมลงท นพ ฒนาอาจารย ด วยมาตรฐานด านการเง น เช น ท นจากร ฐบาลท งหมด ท
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks