๑. ช อโครงการ โครงการราษฎรอาสาสม ครพ ท กษ ป า (รสทป.) ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๖ - PDF

Description
แผนปฏ บ ต การป องก นแก ไขและต ดตามผลกระทบส งแวดล อม โครงการฝายห วนา จ งหว ดศร สะเกษ แผนงานป องก นและแก ไขป ญหาด านทร พยากรป าไม... ๑. ช อโครงการ โครงการราษฎรอาสาสม ครพ ท กษ ป า (รสทป.) ประจ า พ.ศ. ๒๕ ๒.

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Calendars

Publish on:

Views: 15 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนปฏ บ ต การป องก นแก ไขและต ดตามผลกระทบส งแวดล อม โครงการฝายห วนา จ งหว ดศร สะเกษ แผนงานป องก นและแก ไขป ญหาด านทร พยากรป าไม... ๑. ช อโครงการ โครงการราษฎรอาสาสม ครพ ท กษ ป า (รสทป.) ประจ า พ.ศ. ๒๕ ๒. หล กการและเหต ผล ๒.๑ ท มา : คณะร ฐมนตร ลงมต ในคราวประช มปร กษาหาร อ เม อว นท ๒๗ เมษายน ๒๕๕๓ ร บทราบผลการศ กษาผลกระทบส งแวดล อมและส งคม ตามท กระทรวงเกษตรและสหกรณ เสนอ และอน ม ต ให กรมชลประทานด าเน นการพ ฒนาโครงการฝายห วนา จ งหว ดศร สะเกษ ต อไปจนแล วเสร จ ตลอดจนส ารวจ ข อม ลและพ จารณา การจ ายค าชดเชยให แก ราษฎรท ได ร บผลกระทบจากโครงการให เป นไปตาม กฎหมาย ระเบ ยบ ค าส ง และมต คณะร ฐมนตร ซ งกรมชลประทานถ อปฏ บ ต อย รวมท งการด าเน นการตามแผนการแก ไข ผลกระทบ และฟ นฟ ส งแวดล อมของโครงการฝายห วนา ต อไป ๒.๒ สภาพป ญหา และความต องการ : พ นท โครงการฝายห วนา พบส งคมพ ชท ส าค ญ ท งหมด ๖ ประเภท ได แก ป าบ งป าทาม ป าด บแล ง (ระด บต า) ป าเต งร ง ป าเบญจพรรณ ป าไร นาป าผสม และ ป าปล ก กระจายท วไปตลอดสองฝ งของแม น าม ล โดยพบพรรณพ ช จ านวน ๒๓ ชน ด โดยส วนใหญ จะเป น จ าพวกไม ล มล ก ไม พ ม และไม เถา ไม ขนาดใหญ ท พบม เพ ยงกระเบาใหญ พบไม ท จ ดเป นไม หวงห ามธรรมดา ได แก เส ยว มะด น แห และแสง ส วนท จ ดเป นไม ถ นเด ยวได แก กระเบาใหญ และเส ยว และพ นธ ไม หายากท พบ ค อนาวน า พ นธ ไม ท ม ค ณค าทางเศรษฐก จ ได แก ยางนา กะบาก พะยอม กระบก ประด ไม แดง พย ง มะค าแต พลวง เต ง ร ง และเขล ง เป นต น ผลกระทบจากโครงการ ท าให น าท วมพ นท บ งทามนานข น เก ดการ เปล ยนแปลงสภาพป า และส งคมพ ช ม การเข าไปใช ประโยชน จากป าของช มชน การฝ กอบรมราษฎรอาสาสม ครพ ท กษ ป าตามหล กส ตร อาสาสม ครพ ท กษ ป า (รสทป.) ตามแนวทาง รสทป. เป นการสนองพระราชเสาวน ย ของสมเด จพระนางเจ าฯพระบรมราช น นาถ ในด านการ อน ร กษ ทร พยากรป าไม ของชาต ด วยการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การการลาดตระเวน เฝ าระว งร กษาป าของช มชน เพ มประส ทธ ภาพ และศ กยภาพการด แลทร พยากรธรรมชาต ของท องถ น รวมท งผ ท ผ านการฝ กอบรมจะได ร บ การแต งต งเป นผ ช วยเหล อพน กงานเจ าหน าท ในการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการ บ กร กท าลายทร พยากรธรรมชาต จ งหว ดศร สะเกษ ซ งจะท าให การใช มาตรการทางกฎหมาย ทางปกครอง และ มาตรการทางส งคม ค มครอง และบร หารจ ดการป าช มชนได อย างม ประส ทธ ภาพ สามารถตอบสนองความ ต องการของประชาชน ลดความว ตกก งวลของผลกระทบฝายห วนา และใช ประโยชน ป าอย างย งย นตลอดไป - ๒ ๓. ว ตถ ประสงค ของโครงการ ๓.๑ อบรมราษฎรตามหล กส ตร อาสาสม ครพ ท กษ ป า (รสทป.) ตามแนวทาง รสทป. ๓.๒ ฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การการลาดตระเวน เฝ าระว งร กษาป าของช มชน เพ มประส ทธ ภาพ และศ กยภาพการด แลทร พยากรธรรมชาต ของท องถ น ๓.๓ ผ ผ านการฝ กอบรมจะได ร บการแต งต งเป นผ ช วยเหล อพน กงานเจ าหน าท ในการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการบ กร กท าลายทร พยากรธรรมชาต จ งหว ดศร สะเกษ ต อไป ๔. หน วยงานร บผ ดชอบ ๔.๑ หน วยงานหล ก - ส าน กงานทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมจ งหว ดศร สะเกษ ๔.๒ หน วยงานสน บสน น - ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม - กรมชลประทาน - องค การปกครองส วนท องถ นในพ นท ร บผ ดชอบ ๕. พ นท ด าเน นการ ด าเน นการฝ กอบรมผ น าช มชนจากพ นท ป าช มชนและพ นท ป าบ งป าทาม ด งน ล าด บ ท ช อป า ๑ พ นท ป าช มชนและ บ งทาม ๒ พ นท ป าช มชนและ บ งทาม ท ต ง ก จกรรม (รสทป.) งบประมาณ หมาย หล ก บ าน หม ท ต าบล อ าเภอ กล ม คน (บาท) เหต ส ตร ท ก - - ก นทรารมย ๑ ๘๐ ๑ ๑๗๘,๖๐๐ ร นท ๑ หม บ าน ท ก - - เม อง ๑ ๘๐ ๑ ๑๗๘,๖๐๐ ร นท ๒ หม บ าน ๓ พ นท ป าช มชนและ บ งทาม ๔ พ นท ป าช มชนและ บ งทาม ท ก หม บ าน ท ก หม บ าน - - ราษ ไศล ๑ ๘๐ ๑ ๑๗๘,๖๐๐ ร นท ๓ - - ยางช มน อย อ ท มพรพ ส ย ๒ ๘๐ ๑ ๑๗๘,๖๐๐ ร นท ๔ รวม ๕ ๗๑๔,๔๐๐-๓ - ๖. เป าหมาย/ต วช ว ด พ นท ป าช มชน บ งทาม ในธรรมชาต ม ความหลากหลายทางช วภาพค อนข างส ง ประชาชนใช เป น แหล งอาหารและของป า เพ อย งช พ และใช สอยในคร วเร อน เป นป าพ นบ านอาหารช มชน (Food Bank) และ เป นป จจ ยหน งท ช มชนท ต งอย ในพ นท ราบล มน าม ล ม ความม นคงด านอาหาร และท อย อาศ ย ตลอดจนยาพ ช สม นไพรร กษาโรค การคงอย อย างสมบ รณ ของพ นท บ งทาม จะคลายความว ตกก งวลของประชาชนต อ ผลกระทบของโครงการฝายห วนา ด งน นการฝ กอบรมผ น าช มชนเพ อเป นผ ช วยเหล อพน กงานเจ าหน าท ในการ ป องก นร กษาป าและจ ดระเบ ยบบร หารจ ดการป าช มชนในพ นท เป นมาตรการท เหมาะสมเพ อป องก นการล กลอบ การต ดไม ท าลายป า และป องก นการบ กร กพ นท ป า รวมท งการถ ายทอดองค ความร และความร บผ ดชอบให เป นของประชาชนร วมก บหน วยงานท ร บผ ดชอบ เพ อความย งย นของการใช ทร พยากรธรรมชาต ต อไป ต วช ว ด - พ นท ป าช มชน บ ง ทามได ร บการ ค มครองและบร หาร จ ดการให คงความ สมบ รณ - กล ม/เคร อข าย อน ร กษ ส งแวดล อม เพ มข น (รสทป.)ต อ หน วย น บ แห ง/ ไร กล ม/ คน ๒๕ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๗. ว ธ ด าเน นการ ก. ร นท ๑ ประกอบด วย ผ น าช มชนจากพ นท ป าช มชน ป าบ งป าทาม ท องท อ าเภอก นทรารมย รวม ๘๐ คน ร นท ๒ ประกอบด วย ผ น าช มชนจากพ นท ป าช มชน ป าบ งป าทาม ท องท อ าเภอเม อง รวม ๘๐ คน ร นท ๓ ประกอบด วย ผ น าช มชนจากพ นท ป าช มชน ป าบ งป าทาม ท องท อ าเภอราษ ไศล รวม ๘๐ คน ร นท ๔ ประกอบด วย ผ น าช มชนจากพ นท ป าช มชน ป าบ งป าทาม ท องท อ าเภออ ท มพรพ ส ย และอ าเภอยางช มน อย รวม ๘๐ คน ๗.๑ การฝ กอบรม (Inclass Training) โดยเทคน คการบรรยาย ๗.๒ ฝ กปฏ บ ต การลาดตระเวนป า และจ ดสก ด ๗.๓ แต งต งเจ าหน าท ช ดคร ฝ ก ช ดลาดตระเวนป า และจ ดสก ด ๗.๔ แต งต งคณะกรรมการ/เจ าหน าท ด าเน นการฝ กอบรม - ๔ - ข.หล กส ตรและตารางฝ กอบรมโครงการฝ กอบรม โครงการราษฎรอาสาสม ครพ ท กษ ป า (รสทป.) ประจ า พ.ศ. ๒๕ ว น เวลา (น.) ก จกรรม/ห วข อเร อง ว ทยากร หมายเหต ๑ ๒ ๓ ๐๘.๓๐ ๐๙.๐๐ ๐๙.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑๒.๑๕ ๑๓.๐๐ ๑๓.๐๐ ๑๓.๓๐ ๑๓.๓๐ ๑๕.๐๐ ๑๕.๐๐ ๑๕.๑๕ ๑๕.๑๕ ๑๖.๑๕ ๑๖.๑๕-๑๘.๑๕ ๑๘.๑๕-๑๙.๑๕ ๑๙.๑๕ ๒๒.๑๕ ๐๖.๐๐ ๐๗.๐๐ ๐๗.๐๐ ๐๘.๐๐ ๐๘.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑๒.๑๕ ๑๓.๐๐ ๑๓.๐๐ ๑๕.๐๐ ๑๕.๐๐ ๑๕.๑๕ ๑๕.๑๕ ๑๖.๑๕ ๑๖.๑๕ ๑๘.๐๐ ๑๘.๐๐ ๑๙.๐๐ ๑๙.๐๐ ๒๒.๐๐ ๐๖.๐๐ ๐๗.๐๐ ๐๗.๐๐ ๐๘.๐๐ ๐๘.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑๒.๑๕ ๑๓.๐๐ ๑๓.๐๐ ๑๕.๐๐ ๑๕.๐๐ ๑๕.๑๕ ๑๕.๑๕ ๑๖.๑๕ ๑๖.๑๕ ๑๘.๐๐ ๑๘.๐๐ ๑๙.๐๐ รายงานต ว/ลงทะเบ ยน การจ ดการป าช มชน ร บประทานอาหารว าง แนวทางการประกอบอาช พวนเกษตร พ กร บประทานอาหารกลางว น พ ธ เป ดการฝ กอบรม สถานการณ ป าไม ร บประทานอาหารว าง กฏหมายป าไม ส นทนาการ พ กร บประทานอาหารเย น ฝ กปฏ บ ต การต งจ ดตรวจ/สก ด ออกก าล งกาย/กายบร หาร ร บประทานอาหารเช า การจ ดต งองค กรชาวบ าน ร บประทานอาหารว าง เกษตรอ นทร ย ร บประทานอาหารกลางว น เกษตรอ นทร ย (ต อ) การป องก นไฟป า ส นทนาการ พ กร บประทานอาหารเย น ฝ กปฏ บ ต การต งจ ดตรวจ/สก ด ออกก าล งกาย/กายบร หาร ร บประทานอาหารเช า ป าไม ก บความม นคงของชาต ภ ยพ บ ต ธรรมชาต ร บประทานอาหารกลางว น ยาเสพต ด ความสมด ลของระบบน เวศและอน ร กษ ส นทนาการ พ กร บประทานอาหารเย น เจ าหน าท ผวจ.. - ๕-๔ ๕ ๖ ๑๙.๐๐ ๒๒.๐๐ ๐๖.๐๐ ๐๗.๐๐ ๐๗.๐๐ ๐๘.๐๐ ๐๘.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑๒.๑๕ ๑๓.๐๐ ๑๓.๐๐ ๑๕.๐๐ ๑๕.๐๐ ๑๕.๑๕ ๑๕.๑๕ ๑๖.๑๕ ๑๖.๑๕ ๑๘.๐๐ ๑๘.๐๐ ๑๙.๐๐ ๑๙.๐๐ ๒๒.๐๐ ๐๖.๐๐ ๐๗.๐๐ ๐๗.๐๐ ๐๘.๐๐ ๐๘.๐๐ ๑๐.๐๐ ๑๒.๑๕ ๑๓.๑๕ ๑๓.๑๕ ๑๕.๑๕ ๑๕.๑๕ ๑๕.๓๐ ๑๕.๓๐ ๑๖.๐๐ ฝ กปฏ บ ต การต งจ ดตรวจ/สก ด ออกก าล งกาย/กายบร หาร ร บประทานอาหารเช า ฝ กปฏ บ ต การลาดตระเวนป า ฝ กปฏ บ ต การลาดตระเวนป า/การย งช พใน ป า / การท าแผนผ งทร พยากร พ กร บประทานอาหารกลางว น ฝ กปฏ บ ต การลาดตระเวนป า/การย งช พใน ป า ฝ กปฏ บ ต การลาดตระเวนป า/การย งช พใน ป า ส นทนาการ ร บประทานอาหารเย น ฝ กปฏ บ ต การต งจ ดตรวจข/สก ด ออกก าล งกาย/กายบร หาร ร บประทานอาหารเช า โครงการธง พ ท กษ ป า เพ อร กษาช ว ต ร บประทานอาหารว าง การเพาะช ากล าไม และปล กป า พ กร บประทานอาหารกลางว น จ ดส มมนากล มย อยประเม นผลการ ฝ กอบรม ป ดการฝ กอบรม - ๖-๘. ระยะเวลาด าเน นการ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕ (ต ลาคม ๒๕๕๕ ก นยายน ๒๕) ปฏ ท นการด าเน นงาน ล าด บ รายการ ท ๑ เตร ยมความ พร อมและ อน ม ต แผนปฏ บ ต การ ๒ ประช ม วางแผน จ ดการ ฝ กอบรม ๓ ประช ม ประชาคมผ ม ส วนได เส ย/ จ ดต งกล ม ๔ ประสานงาน ผ เข าร บการ ฝ กอบรม ๕ จ ดการ ฝ กอบรม ๖ ส งเร องราว และเบ ก จ ายเง น ๗ ต ดตาม ต.ค. ๕๕ พ.ย. ๕๕ ธ.ค. ๕๕ ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมาย เหต ประเม นผล โครงการ ๘ สร ปผล/ รายงานผล การด าเน น โครงการ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks