แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ - PDF

Description
แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Marketing

Publish on:

Views: 10 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก จการบ านเม องท ด พ.ศ.๒๕๔๖ (หมวด 3 มาตรา 11) ก าหนดให ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร ในส วนราชการ เพ อให ม ล กษณะเป น องค กรแห งการเร ยนร อย างสม าเสมอ โดยต องร บร ข อม ลข าวสาร สามารถประมวลผล ความร ในด านต างๆ เพ อน ามาประย กต ใช ในการปฏ บ ต ราชการได อย างถ กต องรวดเร วเหมาะสมก บสถานการณ รวมท ง ต อง ส งเสร มพ ฒนาความร ความสามารถ สร างว ส ยท ศน ปร บเปล ยนท ศนคต ของข าราชการในส งก ดให เป น บ คลากรท ม ประส ทธ ภาพ ม การเร ยนร ร วมก น... ๑. ว ส ยท ศน การจ ดการความร ทร. เป นองค กรแห งการเร ยนร เพ อเพ มข ดความสามารถในการร กษาผลประโยชน ของชาต ทางทะเล การป องก นประเทศ ๒. แนวทางแผนการจ ดการความร ทร. ป ๕๔-๕๖ แนวทาง ผลท จะได ร บ ๑.น าการบร หารเช งกลย ทธ มาใช ในการถ ายทอด ว ส ยท ศน การจ ดการความร ลงส ระด บบ คคลในท ก ม ระบบตรวจสอบ ประเม นผลการปฏ บ ต งาน ม ผ ร บผ ดชอบตามล าด บช นท ช ดเจน ๒. ให ผ น าม ส วนร วมผล กด นให เป นองค กรแห งการเร ยนร ๓.เสร มสร างว ฒนธรรมองค กรให เป นองค กร แห งการเร ยนร ๔.สร างองค ความร ในด านการร กษาผลประโยชน ของชาต ทางทะเล การป องก นประเทศ ๕.พ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศ เพ อ น ามาใช เป นเคร องม อในการสน บสน นการ จ ดการความร ๖.สร างประชาคม/เคร อข ายความร ในด านการ ร กษาผลประโยชน ของชาต ทางทะเล ม การจ ดการความร อย างเป นระบบม ความ สอดคล องก บ ทร. เป นส วนหน งในการปฏ บ ต งานปกต โดยระบ ต วช ว ด ม ระบบตรวจสอบ การประเม นผลต วช ว ดในระด บบ คคล ผ น าเป นแรงผล กด นส าค ญในการเป นองค กรแห งการเร ยนร ได อย าง รวดเร วย งย น ม ว ฒนธรรมองค กรท สอดคล องก บค ณล กษณะขององค กรแห งการเร ยนร กล าวค อ ผ น าผ ปฏ บ ต งานผล กด นให เก ดการจ ดการความร ในองค กร ม ว ส ยท ศน ร วม ค าน ยม ท ศนคต เป ดใจกว างร บฟ งความค ดเห น สถานท ท างานท เอ อต อการสร างองค ความร ม องค ความร ท จ าเป นในการปฏ บ ต งานตามภารก จหล กด านการร กษา ผลประโยชน ของชาต ทางทะเลการป องก นประเทศ เพ มประส ทธ ภาพในการจ ดการความร ในด านการรวบรวมจ ดเก บ ฐานความร การน าความร มาใช งานอย างเป นระบบ โดยก าล งพล สามารถเข าถ งความร ได สะดวก รวดเร ว เก ดการแลกเปล ยนเร ยนร ร วมก บงานภายนอก ทร. ซ งจะเป นการแสวงหา องค ความร เพ มเต มในส วนท ทร.ต องการ แนวทางท ๑ น าการบร หารเช งกลย ทธ มาใช ในการถ ายทอดว ส ยท ศน การจ ดการความร ลงส ระด บบ คคลในท ก ม ระบบ ตรวจสอบ ประเม นผลการปฏ บ ต งาน ม ผ ร บผ ดชอบตามล าด บช นท ช ดเจน ว ตถ ประสงค เพ อสร างการจ ดการความร ให เก ดข นในในท กระด บท สอดคล องก บ ทร.สามารถน าไปส การ ปฏ บ ต ท ช ดเจน ต วช ว ดเป าหมาย ก าล งพลร อยละ ๘๐ ผ านเกณฑ การประเม นต วช ว ดระด บบ คคลด านการจ ดการความร ท ก ภายในป ๕๖ ๑ สร างระบบการ ถ ายทอดแผนการ จ ดการความร ลงส ระด บบ คคลท ก ๒ ผล กด นให ก าล ง พลผ านเกณฑ การ ประเม นต วช ว ด ระด บบ คคล ต วช ว ดระด บ บ คคลท สอดคล องก บ แผนการจ ดการ ความร ของ ก าล งพลของ ผ านเกณฑ ต วช ว ด จ านวนท ม การ จ ดท าต วช ว ดระด บ บ คคลท สอดคล อง ก บแผนการจ ดการ ความร ของ ร อยละก าล งพลของ ผ านเกณฑ การ ประเม นต วช ว ด ระด บบ คคล ๓๙ (ท ก นขต. ) ๓๙ ( ๑ นขต. ) เจ าภาพ หล ก ๓๙ ๑๐ ๕๐ ๘๐ แนวทางท ๒ ให ผ น าม ส วนร วมผล กด นให เป นองค กรแห งการเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อเป นแรงผล กด นส าค ญในการเป นองค กรแห งการเร ยนร ได อย างรวดเร วย งย น ต วช ว ดเป าหมาย ผ น าม ส วนร วมในก จกรรมการจ ดการความร ของ มากกว าร อยละ ๗๐ ๓ น าเสนอให ผ น า ร บทราบ/อน ม ต ก จกรรม KM เข ามาม ส วนร วม ๔ สร างเวท ให ผ น าเป น ต นแบบในการส งเสร มให เก ด การจ ดการความร ใน การม ส วน ร วมของ ผ น า ร อยละของ ก จกรรมการ จ ดการความร ท ผ น าเข าม ส วนร วมในการ ๕๐ ๖๐ ๗๐ แนวทางท ๓ เสร มสร างว ฒนธรรมองค กรให เป นองค กรแห งการเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ม ว ฒนธรรมองค กรท สอดคล องก บค ณล กษณะขององค กรแห งการเร ยนร ต วช ว ดเป าหมาย ท กม ผลการประเม นค ณล กษณะองค กรแห งการเร ยนร ระด บ ๔ ภายในป ๕๖ เกณฑ ระด บของค ณล กษณะองค กรแห งการเร ยนร ระด บ ๑ ผ น าเห นความส าค ญ ผ ปฏ บ ต งานไม ให ความส าค ญ ระด บ ๒ ผ น าให ความส าค ญ แต ไม ม ส วนร วมในก จกรรม ผ ปฏ บ ต งานม การแลกเปล ยนเร ยนร บางคร ง ไม เป นประจ า ระด บ ๓ ผ น าม ส วนร วมในก จกรรมบางคร ง มอบหมายให ม ผ แทน ผ ปฏ บ ต งานม การแลกเปล ยนเร ยนร อย าง สม าเสมอ สถานท ท างานท เอ อต อการแลกเปล ยนเร ยนร ระด บ ๔ ผ น าผ ปฏ บ ต งานผล กด นให เก ดการจ ดการความร ในองค กร ม ว ส ยท ศน ร วม ค าน ยม ท ศนคต เป ดใจกว างร บฟ ง ความค ดเห น สถานท ท างานท เอ อต อการสร างองค ความร ระด บ ๕ ผ น าผ ปฏ บ ต งานผล กด นให เก ดการจ ดการความร ในองค กร ม ว ส ยท ศน ร วม ค าน ยม ท ศนคต เป ดใจกว างร บฟ งความ ค ดเห น สามารถเป นท ปร กษาให ผ อ นหร อองค กรอ นในการจ ดการความร รวมท งม สถานท ท างานท เอ อต อการสร างนว ตกรรม ๕ สร างองค ความร ด านการ พ ฒนาองค กรไปส องค กรแห ง การเร ยนร โดยจ ดให ม ท ปร กษาจากสถาบ นท ได ร บการ ยอมร บ ๖ สร างว ส ยท ศน ร วม ค าน ยม ท ศนคต ท เอ อต อการเร ยนร ให แก ก าล งพล ๗ ส งเสร มพฤต กรรมการท างาน เป นท มให แก ๘ ส งเสร มให ก าล งพลถ ายทอด ความร ประสบการณ ลงส โดยให ก าล งพล หม นเว ยนปฏ บ ต งานด าน ต างๆ ภายใน ๙ ปร บปร งสถานท ท างานให เอ อต อการสร างองค ความร ๑๐ เสร มสร างก จกรรมการเร ยนร ท เหมาะสมก บว ถ ทางในการ ปฏ บ ต งานของเอง องค ความร ด านการพ ฒนา องค กรไปส องค กรแห งการ เร ยนร ท เป นมาตรฐาน ๑.ว ส ยท ศน ร วม ค าน ยม ท ศนคต ท เอ อต อการ เร ยนร การท างานเป นท ม การจ ดการความร ของ ก าล งพล ๒.การจ ดสถานท ท างานให เอ อต อการจ ดการความร ๓.ว ธ การจ ดก จกรรมการ เร ยนร ต างๆ ท เหมาะสมก บ ว ถ ทางการปฏ บ ต งานของ เอง ค ม อการพ ฒนา องค กรไปส องค กรแห งการ เร ยนร ทร. จ านวนท ม ผลการประเม น ค ณล กษณะ องค กรแห งการ เร ยนร ระด บ ๔ เจ าภาพ หล ก * คณะอน ๑๐ ๒๐ ๓๙ แนวทางท ๔ สร างองค ความร ในด านการร กษาผลประโยชน ของชาต ทางทะเล การป องก นประเทศ ว ตถ ประสงค เพ อเพ มองค ความร ท จ าเป นในด านการร กษาผลประโยชน ของชาต ทางทะเล การป องก นประเทศ ต วช ว ดเป าหมาย องค ความร ท จ าเป นครบถ วนตามท ทร.ก าหนด ภายในป ๕๖ ๑๑ สร างองค ความร ท จ าเป นใน การให บร การด านการร กษา ผลประโยชน ของชาต ทาง ทะเล การป องก น ประเทศ ในภาพรวมของ ทร. องค ความร หล ก ของ ทร.ท จ าเป น ส าหร บการ ปฏ บ ต งานใน ภารก จของ ทร. ร อยละของฐานความร หล ก ทร. ๒๐ ๕๐ ๑๐๐ คณะอน ๑๒ ต างๆ สร างองค ความร ท จ าเป นเพ อเพ ม ประส ทธ ภาพในการ ปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ของ องค ความร ท จ าเป นในการ ปฏ บ ต งานของ ร อยละองค ความร ท ก าหนด ไว ในแผนฯ ป ของ ร อยละองค ความร ท ระบ ไว ในแผนฯ จ ดท าเป น ค ม อมาตรฐานการ ปฏ บ ต งาน ๕๐ ๘๐ ๑๐๐ ๑๐ ๕๐ ๘๐ แนวทางท ๕ พ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศ เพ อน ามาใช เป นเคร องม อในการสน บสน นการจ ดการความร ว ตถ ประสงค เพ อเพ มประส ทธ ภาพในการจ ดการความร ต วช ว ดเป าหมาย ระบบเทคโนโลย สารสนเทศหล กได ถ กพ ฒนาข นครบถ วนตามท ทร. ก าหนดภายในป ๕๔ ๑๓ พ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศตามท ทร. ก าหนด ระบบเทคโนโลย สารสนเทศหล กท ถ ก พ ฒนาข นตามแผน ร อยละของระบบหล กท ถ กพ ฒนาข นตามแผน เจ าภาพ หล ก ๑๐๐ คณะอน แนวทางท ๖ สร างประชาคม/เคร อข ายความร ในด านการร กษาผลประโยชน ของชาต ทางทะเล การป องก นประเทศ ว ตถ ประสงค เพ อเก ดการแลกเปล ยนเร ยนร ร วมก บงานภายนอก ทร. ซ งจะเป นการแสวงหาองค ความร เพ มเต มใน ส วนท ทร. ต องการ ต วช ว ดเป าหมาย จ านวนก จกรรมการแลกเปล ยนเร ยนร ก บงานภายนอก ทร. ท ก ป ละ ๒ คร ง ๑๔ ก าหนดให ต างๆ สร างประชาคม/เคร อข าย ความร ในด านการร กษา ผลประโยชน ของชาต ทาง ทะเลตามหน าท ความ ร บผ ดชอบของ ความส มพ นธ ท ด ก จกรรมของ การจ ดการความร ร วมก บ งานภาคร ฐ ภาคเอกชน จ านวนก จกรรม การแลกเปล ยน เร ยนร ท ร วมก บ งาน ภายนอก ทร./ป ๒ ๒ ๒ ยก.ทร. ใน ส วนก าล งรบ ส วนศ กษา
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks