การประช มส มมนาทางว ชาการและประช มเช งปฏ บ ต การ การศ กษาไทยเพ ออนาคต ว นท ก นยายน PDF

Description
ส งท ส งมาด วย ๑ การประช มส มมนาทางว ชาการและประช มเช งปฏ บ ต การ การศ กษาไทยเพ ออนาคต ว นท ก นยายน 2557 การเปล ยนแปลงกระบวนท ศน การเร ยนร (Changing Learning Paradigm) หล กการและเหต ผล โลกเปล ยน...ผ

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Art

Publish on:

Views: 19 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ส งท ส งมาด วย ๑ การประช มส มมนาทางว ชาการและประช มเช งปฏ บ ต การ การศ กษาไทยเพ ออนาคต ว นท ก นยายน 2557 การเปล ยนแปลงกระบวนท ศน การเร ยนร (Changing Learning Paradigm) หล กการและเหต ผล โลกเปล ยน...ผ เร ยนเปล ยน...คร ต องเปล ยน การเปล ยนแปลงท เก ดข นม ผลกระทบต อการศ กษาในป จจ บ นอย างหล กเล ยงไม ได เป นท ทราบก นด แล วว า การจ ดการเร ยนการสอนท ย ดผ สอนเป นศ นย กลาง (Teacher-centered) ในอด ตท ผ านมาน นไม สามารถ พ ฒนาผ เร ยนได อย างแท จร ง ในการปฏ ร ปการศ กษาจ งได ม การปร บเปล ยนแนวค ดเป นการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นศ นย กลาง (Learner-centered, Student-centered หร อ Child-centered) โดยม หล กการว า กระบวนการจ ดการเร ยนการสอนต องเน นให ผ เร ยนสามารถแสวงหาความร และพ ฒนาความสามารถได ตามธรรมชาต เต มตามศ กยภาพของตนเองรวมท งสน บสน นให ม การฝ ก และปฏ บ ต ในสภาพจร งของการทางาน ม การเช อมโยงส งท เร ยนก บส งคม ได เร ยนร จากหลายๆ สถานการณ ท งภายในและภายนอก ห องเร ยน ม การจ ดก จกรรมและกระบวนการให ผ เร ยนได ค ดว เคราะห ส งเคราะห ประเม นและสร างสรรค ส งต างๆ โดยไม เน นไปท การท องจาเพ ยงเน อหา ผ เร ยนจ งม อ สระในการเร ยนมากข น อาจกล าวได ว า การศ กษาเปล ยนมาให ความสาค ญก บ การเร ยน มากกว า การสอน จากหล กการและแนวค ดด งกล าวจ งทาให เก ดการเปล ยนแปลงกระบวนท ศน การเร ยนร (Changing Learning Paradigm) เพ อเป นแนวทางในการพ ฒนาการเร ยนร และจ ดก จกรรมท เอ อประโยชน ส งส ดให แก ผ เร ยน ว ตถ ประสงค ดำเน นงำนโดย สน บสน นโดย 1. เพ อเป นเวท การประช มว ชาการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาไทยเพ ออนาคต 2. เพ อแลกเปล ยนความร ในกล มผ เก ยวข องก บการศ กษาในท กระด บและแลกเปล ยนแนวทาง ประสบการณ เก ยวก บ เคร องม อย คใหม เพ อนาไปส การศ กษาไทยในอนาคต 3. เพ อร วมม อในการส งเสร มให เก ดก จกรรม และนว ตกรรมทางด านการศ กษาเพ อนาไปส การเร ยนร อย างสร างสรรค ในท กสาระว ชา ร ปแบบการจ ดงาน การจ ดงานส มมนาว ชาการ การอภ ปราย บรรยาย กรณ ศ กษา สาธ ตการประย กต ใช งานเทคโนโลย เพ อการศ กษา ส มมนาเช งปฏ บ ต การ (Workshop) ว น เวลา และสถานท จ ดงาน ค าลงทะเบ ยน คนละ 1,000.- บาท (รวมค าเอกสาร อาหารว าง และอาหารกลางว น) ข าราชการ และพน กงานร ฐว สาหก จ เข าอบรม/ส มมนา โดยไม ถ อเป นว นลา สามารถเบ กจ ายค าลงทะเบ ยนได ตามระเบ ยบของกระทรวงการคล ง ว นพฤห สบด ท 18 ก นยายน 2557 เวลา น. การบรรยายทางว ชาการ ห อง Auditorium ช น 3 ว นศ กร ท 19 ก นยายน 2557 เวลา น. การประช มเช งปฏ บ ต การ (Workshop) ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร ช น 4 ณ สาน กบร การคอมพ วเตอร (อาคาร 10 ช น) มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ว ทยาเขตบางเขน กร งเทพฯ เน อหา การบรรยายทางว ชาการ :: การเปล ยนแปลงกระบวนท ศน การเร ยนร (Changing Learning Paradigm) :: ความท าทายส การเปล ยนแปลงการเร ยนร (Challenge of Learning Revolution) :: เคร องม อข บเคล อนการเปล ยนแปลงกระบวนท ศน การเร ยนร (Driven to Change the Paradigm of Learning) :: สะเต มศ กษาเพ ออนาคตประเทศไทย (STEM Education Thailand for the Future) :: เป ดโลกเป ดการศ กษา (Global Classroom and Learning Network) การประช มเช งปฏ บ ต การ (Workshop) :: ผลสาเร จ : ใช Scratch เพ มพล งสร างสรรค ให เด กไทย :: ก จกรรม STEM: ศรลมชวนค ด ช ท ศบอกทาง :: ก จกรรม STEM: บ นจ จ ม :: Gamification of Education : การสร างก จกรรมการเร ยนร ให สน ก :: ร จ กก บ Embedded Technology และ Internet of Thing หมายเหต : ห วข ออาจม การเปล ยนแปลงตามความเหมาะสม สถานท ต ดต อ สาน กบร การคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ท อย : 50 ถนนงามวงศ วาน แขวงลาดยาว เขตจต จ กร กร งเทพฯ โทรศ พท : ต อ 2522, 2523 : สอบถามข อม ลท วไป 2507 : สอบถามข อม ลการลงทะเบ ยน 2514 : สอบถามข อม ลด านว ชาการ โทรสาร : Website : หน วยงานร บผ ดชอบ มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ร วมก บ สถาบ นส งเสร มการสอนว ทยาศาสตร และเทคโนโลย (สสวท.) ว ธ การลงทะเบ ยน โปรดลงทะเบ ยนออนไลน ท เว บ หร อ ส งใบสม ครพร อมชาระค าลงทะเบ ยนจานวน 1,000.- บาท ภายในว นศ กร ท 12 ก นยายน 2557 ใบสม ครเข าร วมส มมนาว ชาการ CTEF2014 (สาหร บคร ท ม ใช ว ทยากรแกนนาสาขาคอมพ วเตอร สสวท.) ว นท ก นยายน 2557 มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ว ทยาเขตบางเขน ช อ-นามสก ล... ตาแหน ง... หน วยงาน... ท อย โทรศ พท ม อถ อ... โทรศ พท... โทรสาร... บ คลากร มก. ข าราชการ/ร ฐว สาหก จ บร ษ ท/บ คคลท วไป น ส ต/น กศ กษา ต องการออกใบเสร จในนาม (โปรดระบ )... ห วข อ Workshop จะเป ดให ลงทะเบ ยนเล อกห วข อ ในว นท 18 ก นยายน 2557 พร อมก บการลงทะเบ ยน ร บเอกสารหน างาน สามารถด รายละเอ ยดห วข อ Workshop ได ท ว ธ การชาระเง น [โปรดกาเคร องหมาย ท หน าห วข อ] เง นสด ชำระได ท สำน กบร กำรคอมพ วเตอร ช น 7 เช คข ดคร อม ส งจ ำย มหำว ทยำล ยเกษตรศำสตร (ร บเฉพาะเช คหน วยงาน) ไปรษณ ย ธนาณ ต ส งจ ำย นางอร ณ นฤท ม สำน กบร กำรคอมพ วเตอร มหำว ทยำล ยเกษตรศำสตร ต ปณ.1108 ปทฝ.เกษตรศำสตร เขตจต จ กร กร งเทพฯ โอนเง นเข าบ ญช ธนาคารทหารไทย สาขา มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ช อบ ญช สาน กบร การคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (CTEF2014) ประเภท ออมทร พย บ ญช เลขท บ คลากร มก. โอนเง นรายได หน วยงาน มก. เข าบ ญช รายได สาน กบร การคอมพ วเตอร (19-B ) กรณ โอนเง นเข าบ ญช ธนาคาร ให แฟกซ ใบโอนเง น (Pay-in) มาพร อมก บใบสม ครน หมายเหต : เพ อป องก นการส ญหายระหว างการจ ดส งใบเสร จร บเง น สาน กบร การคอมพ วเตอร จะมอบให ผ สม ครในว นร บลงทะเบ ยน แผนท สถานท จ ดงานประช มว ชาการการศ กษาไทยเพ ออนาคต (CTEF2014) ระหว างว นท ก นยายน 2557 ณ สาน กบร การคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร บางเขน กร งเทพฯ ส งท ส งมาด วย ๒ ใบสม คร ส าหร บว ทยากรแกนน าคอมพ วเตอร สสวท. เข าร วมการประช มและส มมนาทางว ชาการ การศ กษาไทยเพ ออนาคต (CTEF2014) ระหว างว นท ก นยายน 2557 ณ อาคารส าน กบร การคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร บางเขน กร งเทพฯ 1. ช อ - สก ล (นาย/นาง/นางสาว/ ) * 2. โรงเร ยน * จ งหว ด หมายเลขโทรศ พท * * Facebook (ถ าม ) : 4. ข าพเจ าเป นว ทยากรแกนน าสาขาคอมพ วเตอร สสวท. ร นท (สควค.ร นท 1-7 ค อ ร นท 3) ม ความประสงค จะสม ครเข าร วมประช มว ชาการในคร งน โดยขอร บการสน บสน นเฉพาะค าลงทะเบ ยน จ านวน 1,000 บาท (หน งพ นบาทถ วน) จาก สสวท. ลงช อ ( ) ผ สม คร หมายเหต 1. ส งใบสม ครน กล บมาท สาขาคอมพ วเตอร สสวท. ภายใน ว นท 12 ก นยายน 2557 หร อจนกว าสม ครครบ 100 คน - ทางไปรษณ ย ท สาขาคอมพ วเตอร สสวท. 924 ถ.ส ข มว ท พระโขนง คลองเตย โทรสาร อ เมล 2. สามารถตรวจสอบรายช อว ทยากรแกนน าคอมพ วเตอร ท สสวท. จะช าระค าลงทะเบ ยน ได ท 3. สสวท. จะช าระค าลงทะเบ ยนให เฉพาะว ทยากรแกนน า 100 คนแรกเท าน น (โดย 100 คนน ไม ต อง ลงทะเบ ยนหร อช าระค าลงทะเบ ยนผ านเว บไซต ของงานอ ก) หากเก นจากจ านวนด งกล าว ท านสามารถสม คร เข าร วมประช มว ชาการได โดยต องลงทะเบ ยนและช าระค าลงทะเบ ยนเองผ านเว บไซต ของงานท
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks