หลอดไฟ แอลอ ด ด จร งหร อ? - PDF

Description
หลอดไฟ แอลอ ด ด จร งหร อ? โดย ว รพล เอาทารย สก ล สมาคมไฟฟ าแสงสว างแห งประเทศไทย เน อหา สร ปการส มมนาและอภ ปรายเช งว ชาการ เร อง สถานการณ ตลาดและ มาตรฐานหลอดไฟ LED ค ม อการเล อกหลอด LED ส าหร บผ บร โภค

Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Advertisement

Publish on:

Views: 8 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
หลอดไฟ แอลอ ด ด จร งหร อ? โดย ว รพล เอาทารย สก ล สมาคมไฟฟ าแสงสว างแห งประเทศไทย เน อหา สร ปการส มมนาและอภ ปรายเช งว ชาการ เร อง สถานการณ ตลาดและ มาตรฐานหลอดไฟ LED ค ม อการเล อกหลอด LED ส าหร บผ บร โภค สร ปการส มมนาและอภ ปรายเช งว ชาการ เร อง สถานการณ ตลาดและมาตรฐานหลอดไฟ LED นโยบายก จกรรมเพ อส งเสร มการใช งานหลอดไฟ LED (โดย ค ณศ กดา บ ญทองใหม การไฟฟ าฝ ายผล ตแห งประเทศไทย) มาตรฐานอ ตสาหกรรมไทย และมาตรฐาน IEC ส าหร บหลอดไฟ LED (โดย รศ.ไชยะ แช มช อย ส าน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม) มาตรฐานหลอดไฟ LED ของญ ป น การส งเสร มการใช งาน และความแพร หลายในท องตลาด (โดย Mr. Kenji Sugiyama, JLMA) การเต บโตตลาดหลอดไฟ LED ในประเทศไทย และแนวโน มผล ตภ ณฑ (โดย ค ณภานพ เกษมศานต บร ษ ท ฟ ล ปส อ เล กทรอน กส (ประเทศไทย) จ าก ด) เส ยงสะท อนจากผ ใช เก ยวก บประโยชน และป ญหา/อ ปสรรคในการใช งานหลอดไฟ LED (โดย ค ณมานพ หว งหม ด บร ษ ท ไทยโตช บาไลท ต ง จ าก ด) นโยบายก จกรรมเพ อส งเสร มการใช งานหลอดไฟ LED (โดย ค ณศ กดา บ ญทองใหม การไฟฟ าฝ ายผล ตแห งประเทศไทย) นโยบายก จกรรมเพ อส งเสร มการใช งานหลอดไฟ LED (โดย ค ณศ กดา บ ญทองใหม การไฟฟ าฝ ายผล ตแห งประเทศไทย) นโยบายก จกรรมเพ อส งเสร มการใช งานหลอดไฟ LED (โดย ค ณศ กดา บ ญทองใหม การไฟฟ าฝ ายผล ตแห งประเทศไทย) การจ ดงาน LED EXPO THAILAND ซ งเป น งานท รวบรวมผล ตภ ณฑ และเทคโนโลย LED น ามาเผยแพร ให ผ บร โภคท วไปได ร จ ก เทคโนโลย น ได ด ย งข น โดยป น เป นการจ ดงาน ต ดต อก นเป นป ท 2 และม ก าหนดการจ ดงาน ระหว างว นท พฤษภาคม นโยบายก จกรรมเพ อส งเสร มการใช งานหลอดไฟ LED (โดย ค ณศ กดา บ ญทองใหม การไฟฟ าฝ ายผล ตแห งประเทศไทย) โครงการเปล ยนโคมไฟถนนเด มเป นโคมไฟถนน LED ในบร เวณเข อนผล ตกระแสไฟฟ าต างๆท อย ในความร บผ ดชอบของ กฟผ. โดยในป พ.ศ.2556 ได ท าโครงการน าร องในพ นท 4 เข อน ได แก เช อนภ ม พล เข อนส ร ก ต เข อนศร นคร นทร และเข อนวช ราลงกรณ โดยเป นการลงท นในล กษณะ ESCO ค อ กฟผ.ไม ม ค าใช จ ายในการลงท นเร มต น แต เป นการน าผลการประหย ดพล งงานแบ งให ก บผ ลงท นเป นส ดส วนตามท ได ตกลงก น เป นระยะเวลา 7 ป โครงการน าร องด งกล าวสามารถประหย ดพล งงาน ได ถ ง 72% หร อค ดเป น 1,007,925.6 หน วยต อป ค ดเป นม ลค า กว า 2.7 ล านบาทต อป ซ ง กฟผ.จะ ได ขยายผลไปย งเข อนอ นๆต อไป นโยบายก จกรรมเพ อส งเสร มการใช งานหลอดไฟ LED (โดย ค ณศ กดา บ ญทองใหม การไฟฟ าฝ ายผล ตแห งประเทศไทย) โครงการ ฉลาก LED เบอร 5 ซ งเป นการออกฉลาก ประส ทธ ภาพพล งงานให ก บหลอดไฟ LED โดย ป จจ บ น กฟผ. ได ออกฉลากเบอร 5 ให ก บหลอด ประเภท MR16 PAR30/38 หลอดข วเกล ยว E27 หลอด Tube T8 โดยต องม อาย การใช งานตามท ก าหนด ผ านการ ร บรอง มอก และผ านเกณฑ ประส ทธ ภาพตามท กฟผ.ก าหนด มาตรฐานอ ตสาหกรรมไทย และมาตรฐาน IEC ส าหร บหลอดไฟ LED (โดย รศ.ไชยะ แช มช อย ส าน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม) มาตรฐานอ ตสาหกรรมไทย และมาตรฐาน IEC ส าหร บหลอดไฟ LED (โดย รศ.ไชยะ แช มช อย ส าน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม) มาตรฐานอ ตสาหกรรมไทย และมาตรฐาน IEC ส าหร บหลอดไฟ LED (โดย รศ.ไชยะ แช มช อย ส าน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม) Chip Package Module Product มาตรฐานอ ตสาหกรรมไทย และมาตรฐาน IEC ส าหร บหลอดไฟ LED (โดย รศ.ไชยะ แช มช อย ส าน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม) LED Product Standards Standard level 1. International 1.1 CIE 1.2 IEC 2. National 2.1 IESNA 2.2 TISI มาตรฐานอ ตสาหกรรมไทย และมาตรฐาน IEC ส าหร บหลอดไฟ LED (โดย รศ.ไชยะ แช มช อย ส าน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม) CIE ซ งว าด วยเร องการว ดค ณสมบ ต ทางแสงของโคมไฟ (ซ งไม ได เจาะจงเฉพาะผล ตภ ณฑ LED) CIE เป นรายงานด านเทคน ค ว าด วยเร องการว ดค ณสมบ ต ทางแสงของเม ด LED ซ งม ความแตกต างจากการว ด ค ณสมบ ต หลอดไฟประเภทอ นๆ CIE ว าด วยการประเม นค าด ชน ความถ กต องของส ส าหร บ LED แสงขาว (อย างไรก ตาม ไม ได เป นการทดแทน ว ธ การว ดแบบเด ม) IEC/TS เป นมาตรฐานว าด วยเร องค าศ พท ค าน ยามท เก ยวก บ LED IEC/PAS (Pre-standard) ว าด วยเร องการค ด Bin ส าหร บ LED แสงขาว IEC เป นมาตรฐานด านความปลอดภ ย ส าหร บ LED Module IEC/PAS (Pre-standard) เป นมาตรฐานด านสมรรถนะ ส าหร บ LED Module IEC เป นมาตรฐานด านความปลอดภ ย ส าหร บหลอด LED ชน ดม บ ลลาสต ในต ว ใช ก บแรงด นไฟฟ า 50 โวลต IEC เป นมาตรฐานด านสมรรถนะ ส าหร บหลอด LED ชน ดม บ ลลาสต ในต ว ใช ก บแรงด นไฟฟ า 50 โวลต IEC/PAS (Pre-standard) เป นมาตรฐานด านสมรรถนะ ส าหร บโคมไฟท วไป (ยกร างให สมอ. แล ว) IEC/PAS (Pre-standard) เป นมาตรฐานด านสมรรถนะ เฉพาะส าหร บโคมไฟ LED (ยกร างให สมอ. แล ว) มาตรฐานอ ตสาหกรรมไทย และมาตรฐาน IEC ส าหร บหลอดไฟ LED (โดย รศ.ไชยะ แช มช อย ส าน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม) ANSI C ว าด วยเร องข อก าหนดส าหร บค ณสมบ ต ด านส (Chromaticity) ส าหร บผล ตภ ณฑ LED IES LM เป นมาตรฐานก าหนดว ธ การว ดค ณสมบ ต ด านไฟฟ า และด านแสงส าหร บโคมไฟ LED หร อผล ตภ ณฑ LED ท งระบบ IES LM เป นมาตรฐานก าหนดว ธ การว ดการคงความสว างของเม ด LED IES LM เป นมาตรฐานเพ อใช ในการประเม นค ณสมบ ต ของ LED Light Engine หร อหลอดไฟ LED ท แปรผ นตาม อ ณหภ ม ต างๆ IES TM เป นมาตรฐานว ธ การประเม นการคงความสว างของเม ด LED ในระยะยาว (หร ออ กน ย อาย การใช งาน) มาตรฐานอ ตสาหกรรมไทย และมาตรฐาน IEC ส าหร บหลอดไฟ LED (โดย รศ.ไชยะ แช มช อย ส าน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม) มาตรฐานท ก าล งอย ในระหว างการพ ฒนา ANSLG/ANSI C82.XX1, LED Driver Reliability CIE TC1-69, Color Quality Scale IES LM-79 (revision), Approved Method for the Electrical and Photometric Testing of Solid-State Lighting Devices IES LM-80 (revision), Approved Method for Measuring Lumen Depreciation of LED Light Sources IES LM-84, Method for Measuring Lumen Maintenance of LED Lamps, Light Engines, and Luminaires IES LM-85, Approved Method for the Measurements of High Power LEDs IES LM-XX5, LED Reliability Tests IES LM-XX6, AC LED Measurements IES TM-26, Method for Estimating the Rated Life of an LED Product IES TM-28, Prediction of Lumen Maintenance of LED Lamps and Luminaires มาตรฐานหลอดไฟ LED ของญ ป น การส งเสร มการใช งาน และความแพร หลายในท องตลาด (โดย Mr. Kenji Sugiyama, JLMA) มาตรฐานหลอดไฟ LED ของญ ป น การส งเสร มการใช งาน และความแพร หลายในท องตลาด (โดย Mr. Kenji Sugiyama, JLMA) ร างมาตรฐาน IEC ส าหร บหลอด LED ชน ดแท งตรง ข ว G13/G3 เพ อทดแทนหลอดฟล ออเรสเซนต T8/T5 ม ขอบเขตครอบคล มหลอดขนาดว ตต ไม เก น 60 ว ตต ใช ก บแรงด นไฟฟ าไม เก น 250 โวลต และส าหร บหลอด LED ท ใช เพ อการทดแทนหลอดฟล ออเรสเซนต เด มโดยไม ต องม การแก ไขโคมไฟ และต องม ค าเต อนไม ให ม การ แก ไขโคมไฟ พร อมท งระบ ช วงอ ณหภ ม ท หลอดสามารถท างานได ตามพ ก ด ก าหนดให ไม ให ม กระแสไฟฟ าไหลผ านระหว างข วท งสองข างของหลอดไฟ เพ อความปลอดภ ยในกรณ แตะถ กข วหลอด โดยบ งเอ ญในระหว างใส หลอด ก าหนดความยาวของหลอดซ งต องค าน งถ งค ณสมบ ต การขยายต วของว สด ท ใช ท าหลอดเพ อให ม นใจว า สามารถใส ทดแทนหลอดเด มได ด วยความปลอดภ ย ม ความปลอดภ ยในกรณ เก ดความผ ดพลาด (Fault condition) เช น กรณ ท บ ลลาสต ม ความร อนส ง หร อกรณ ท ใช บ ลลาสต ต างๆชน ดก น หร อกรณ ท เก ดการล ดวงจร มาตรฐานหลอดไฟ LED ของญ ป น การส งเสร มการใช งาน และความแพร หลายในท องตลาด (โดย Mr. Kenji Sugiyama, JLMA) มาตรฐานหลอดไฟ LED ของญ ป น การส งเสร มการใช งาน และความแพร หลายในท องตลาด (โดย Mr. Kenji Sugiyama, JLMA) ญ ป นจ งได พยายามน าเสนอ หลอด LED ชน ดแท งตรง ข วหลอด GX16t-5 ซ งสามารถขจ ดความเส ยงต างๆท เก ดข นก บหลอดข ว G13 โดยป จจ บ นได ม มาตรฐานญ ป น JEL 907, JIS ,-2,-3 ส าหร บข วหลอด และ JEL 801, JIS C ,-2 ส าหร บหลอดไฟ โดยได น าเสนอเข าใน IEC และอย ในระหว างการพ จารณา มาตรฐานหลอดไฟ LED ของญ ป น การส งเสร มการใช งาน และความแพร หลายในท องตลาด (โดย Mr. Kenji Sugiyama, JLMA) มาตรฐานหลอดไฟ LED ของญ ป น การส งเสร มการใช งาน และความแพร หลายในท องตลาด (โดย Mr. Kenji Sugiyama, JLMA) แนวทางการสร างมาตรฐานหลอดไฟ LED ในญ ป น ก าหนดให ใช กฎเกณฑ ในการเร ยก/ต งช อหลอดไฟ LED ในล กษณะเด ยวก น เพ อความเข าใจของผ บร โภค ก าหนดปร มาณแสงข นต าท ใช ทดแทนหลอดไส ขนาดว ตต ต างๆ ซ งเกณฑ ปร มาณแสงข นต าน เป นเกณฑ เฉพาะท ใช ในญ ป น (การน าไปประย กต ใช ในประเทศอ นๆจ าเป นต องพ จารณาสถานะภาพตลาดของประเทศน นๆ ไม ควร น าเกณฑ น ไปใช โดยตรง) ข อก าหนดเก ยวก บแสงกระเพ อม (Flicker) ซ งก าหนดให แสงจากหลอด LED ต องม ความถ ไม น อยกว า 100 Hz และไม ม ช วงท ด บ (Zero period) ข อก าหนดเก ยวก บอ ณหภ ม ท เพ มข นท อน ญาตในเก ดข นได ส าหร บข วหลอดประเภทต างต องไม เก นค าตามพ ก ด การแสดงเคร องหมายเต อน หร อให ข อม ลเก ยวก บความปลอดภ ยบนบรรจ ภ ณฑ หร อค ม อการใช งาน การเต บโตตลาดหลอดไฟ LED ในประเทศไทย และแนวโน มผล ตภ ณฑ (โดย ค ณภานพ เกษมศานต บร ษ ท ฟ ล ปส อ เล กทรอน กส (ประเทศไทย) จ าก ด) ว ฎจ กรการเต บโตของผล ตภ ณฑ ซ งม ล กษณะ การโตแบบ S-Curve ค อค อยๆโตอย างช าๆใน ระยะเร มต น เต บโตอย างรวดเร วในระยะกลาง และกล บมาเต บโตอย างช าๆหร อคงท ในระยะ ปลาย โดยม จ ดเปล ยนจากระยะเร มต นเข าส ระยะกลาง (Tipping point) เม อส นค าม ส วนแบ ง ตลาดประมาณ 15-25% ซ งจากข อม ลการตลาด ป จจ บ นพบว าหลอด LED ได เข าส ระยะน แล ว การเต บโตตลาดหลอดไฟ LED ในประเทศไทย และแนวโน มผล ตภ ณฑ (โดย ค ณภานพ เกษมศานต บร ษ ท ฟ ล ปส อ เล กทรอน กส (ประเทศไทย) จ าก ด) การเต บโตตลาดหลอดไฟ LED ในประเทศไทย และแนวโน มผล ตภ ณฑ (โดย ค ณภานพ เกษมศานต บร ษ ท ฟ ล ปส อ เล กทรอน กส (ประเทศไทย) จ าก ด) การเต บโตตลาดหลอดไฟ LED ในประเทศไทย และแนวโน มผล ตภ ณฑ (โดย ค ณภานพ เกษมศานต บร ษ ท ฟ ล ปส อ เล กทรอน กส (ประเทศไทย) จ าก ด) เส ยงสะท อนจากผ ใช เก ยวก บประโยชน ป ญหา/อ ปสรรคในการใช งานหลอดไฟ LED (โดย ค ณมานพ หว งหม ด บร ษ ท ไทยโตช บาไลท ต ง จ าก ด) เส ยงสะท อนจากผ ใช เก ยวก บประโยชน ป ญหา/อ ปสรรคในการใช งานหลอดไฟ LED (โดย ค ณมานพ หว งหม ด บร ษ ท ไทยโตช บาไลท ต ง จ าก ด) เส ยงสะท อนจากผ ใช เก ยวก บประโยชน ป ญหา/อ ปสรรคในการใช งานหลอดไฟ LED (โดย ค ณมานพ หว งหม ด บร ษ ท ไ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks