เคร อข ายและการส อสาร - PDF

Description
Introduction เคร อข ายและการส อสาร การส อสารข อม ล (Data Communication) ค อ การ ร บ-ส ง โอน ย าย หร อแลกเปล ยนข อม ลและสารสนเทศระหว าง อ ปกรณ ส อสารต าง ๆ ผ านส อนาข อม ล เคร อข ายคอมพ วเตอร (Computer

Please download to get full document.

View again

of 62
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Finance

Publish on:

Views: 12 | Pages: 62

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Introduction เคร อข ายและการส อสาร การส อสารข อม ล (Data Communication) ค อ การ ร บ-ส ง โอน ย าย หร อแลกเปล ยนข อม ลและสารสนเทศระหว าง อ ปกรณ ส อสารต าง ๆ ผ านส อนาข อม ล เคร อข ายคอมพ วเตอร (Computer Network) ค อ การ นาเคร องคอมพ วเตอร ต งแต 2 เคร องข นไปมาเช อมต อ เพ อใช ใน การส อสารข อม ล 3 องค ประกอบของการส อสาร 1. ผ ส งข อม ล (Sender) ค อ ส งท ทาหน าท ส งข อม ลไปย ง จ ดหมายท ต องการ 2. ผ ร บข อม ล (Receiver) ค อ ส งท ทาหน าท ร บข อม ล ท ถ กส งมาให 3. ข อม ล (Data) ค อ ส งท ผ ส งต องการส งไปย งผ ร บ อาจจะอย ในร ปของข อความ เส ยง ภาพเคล อนไหว และ อ น ๆ 4 องค ประกอบของการส อสาร (ต อ) 4. ส อนาข อม ล (Medium) ค อ ส งท ทาหน าท เป นต วกลาง ในการขนถ ายข อม ลจากผ ส งไปย งผ ร บ เช น สายเคเบ ล อากาศ น า ฯลฯ 5. โปรโตคอล (Protocol) ค อ กฎหร อว ธ ท ถ กกาหนดข น เพ อการส อสารข อม ล ซ งท งผ ส งและผ ร บต องตกลงก นไว ก อน 5 Protocol การส อสารข อม ลด วยคอมพ วเตอร Data Medium Protocol Sender การส อสารข อม ลด วยโทรศ พท Receiver 6 ประโยชน ของระบบการส อสารโทรคมนาคมท ม ต อองค กร สามารถย นระยะเวลาการทางาน (Compressing Time) : ทา ให ส งผ านข อม ลจากจ ดหน งไปย งอ กจ ดหน งได เร วข น ทาให งานต าง ๆ เสร จเร วย งข น เช น การซ อขายห นหลาย ๆ ต วในเวลาท จาก ดผ าน เคร อข ายคอมพ วเตอร การเอาชนะข อจ าก ดทางภ ม ศาสตร (Overcoming Geographical Restrictions) : ช วยให องค กรต าง ๆ ท อย กระจ ดกระจายก นมาอย รวมก นเสม อนว าอย ณ ท เด ยวก น เช น ร าน 7-11 บร ษ ทแม สามารถทราบยอดขายของแต ละร านได แม กระท งส นค า คงคล งของแต ละร านเป นต น 7 ประโยชน ของระบบการส อสารโทรคมนาคมท ม ต อองค กร การร อปร บโครงสร างความส มพ นธ ทางธ รก จ (Restructuring Business Relationships) : ระบบการส อสารด านการตลาด ทาให ล กค าต ดต อโดยตรงก บระบบ, การประมวลผลการเปล ยนแปลง แบบ online ทาให ฐานข อม ลของบร ษ ท Update ตลอดเวลา การร วมม อกาหนดกลย ทธ (Strategic Alliances) : หลาย ๆ บร ษ ทร วมก นสร างกลย ทธ ใหม ๆ เพ อให ได เปร ยบในการแข งข น เช น 7-11 ร วมม อก บบร ษ ทอ น ๆ ทา Counter Services เพ อร บ ชาระค าส นค าและบร การ 8 1. Analog Signal ชน ดของส ญญาณข อม ล เป นส ญญาณแบบต อเน อง ม ล กษณะเป นคล นไซน (sine wave) โดยแต ละคล นจะม ความถ และความเข มของ ส ญญาณท ต างก น 9 2. Digital Signal เป นส ญญาณแบบไม ต อเน อง ม ค าเพ ยง 2 ค า ค อ 0 และ 1 10 ร ปแบบการแทนข อม ลด วยด จ ตอล 11 คาศ พท ควรร Hertz (Hz) : หน วยว ดความถ ของส ญญาณข อม ลแบบ Analog โดยน บจานวนรอบของส ญญาณท เก ดข นภายใน 1 ว นาท (รอบ/ว นาท ) Bit Rate : อ ตราความเร วในการส งข อม ลแบบด จ ตอล ว ด จานวนบ ตข อม ลท ส งได ในช วงระยะเวลา 1 ว นาท ม หน วยเป น Bit Per Second (bps) Bandwidth : ระยะความถ ท สามารถส งส ญญาณผ าน ระบบส อสารระบบหน ง ๆ ได 12 โมเด ม (MODEM) (MOdulation and DEModulation) Modulation Digital Demodulation Analog 13 แผนภาพแสดงการเช อมต อของ MODEM 14 ประเภทของ MODEM 1. โมเด มภายนอก (External MODEM) เช อมต อก บ คอมพ วเตอร ทาง Serial Port 2. โมเด มภายใน (Internal MODEM) เป นการ ดท ใช เส ยบก บแผงวงจรหล กของคอมพ วเตอร 3. โมเด มไร สาย (Wireless MODEM) ส อสารโดย ใช คล นแม เหล กไฟฟ า 15 External Modem Internal Modem 16 การเช อมต อสายส อสาร 1. Point-to-Point เป นการเช อมต อระหว างอ ปกรณ ส อสารสองต วเท าน น 17 2. Multipoint เป นการเช อมต อสายส อสารแบบหลายจ ด สาหร บการ ส อสารท ม อ ปกรณ มากกว า 2 ต ว 18 Ex. ADSL ท ศทางการส งข อม ล (Transmission Mode) 1. Simplex transmission การส งข อม ลแบบท ศทางเด ยว 2. Half-duplex transmission การส งข อม ลแบบสองท ศทางสล บก น 3. Full-duplex transmission การส งข อม ลแบบสองท ศทางพร อมก น 20 การส งข อม ลแบบท ศทางเด ยว (Simplex) เป นการส อสารข อม ลท ม ผ ส งข อม ลทาหน าท ส งข อม ลแต เพ ยงอย างเด ยว ผ ร บข อม ลก ทาหน าท ร บข อม ลแต เพ ยงอย างเด ยว ต วอย างเช น การส งส ญญาณของสถาน โทรท ศน หร อสถาน ว ทย 21 การส งข อม ลแบบสองท ศทางสล บก น (Haft-duplex transmission) เป นการส อสารข อม ลโดยท แต ละฝ ายสามารถเป นได ท งผ ร บและผ ส ง แต ต องสล บก นทาหน าท เป นผ ส งข อม ล ไม สามารถเป นผ ส งพร อม ๆ ก นได ต วอย างเช น การส อสารโดยใช ว ทย ส อสาร (ของทหาร) 22 การส งข อม ลแบบสองท ศทางพร อมก น (Full-duplex transmission) เป นการส อสารข อม ลโดยท แต ละฝ ายสามารถเป นได ท งผ ร บและผ ส งในเวลาเด ยวก น สามารถส งข อม ลได พร อม ๆ ก นแบบสองท ศทาง ต วอย างเช น การส อสารโดยใช โทรศ พท 23 Ex. สถาน ว ทย โทรท ศน Ex. ว ทย ร บส ง Ex. โทรศ พท 24 ว ธ การส อสารข อม ล (Data Transmission) จาแนกได 2 ร ปแบบ การส อสารข อม ลแบบอน กรม (Serial Data Transmission) การส อสารข อม ลแบบขนาน (Parallel Data Transmission) 25 การส อสารข อม ลแบบอน กรม (Serial Data Transmission) เป นการส งข อม ลคร งละ 1 bit ไปบนสายส ญญาณจนครบ จานวนข อม ล โดยท สายส ญญาณจะม เพ ยงหน งเส น ม ราคาถ ก เน องจากการส อสารเป นแบบอน กรมส งได คร งละ 1 bit จ งทาให ส งข อม ลได ช า 26 การส อสารข อม ลแบบขนาด (Parallel Data Transmission) เป นการส งข อม ลคร งละหลาย ๆ บ ตไปบนสายส ญญาณจนครบ จานวนข อม ล โดยท สายส ญญาณจะม หลายเส น ม ราคาส งกว าแบบอน กรม เน องจากการส อสารม สายส ญญาณหลายเส นทาให สามารถส ง ข อม ลพร อม ๆ ก นได จ งทาให ส งได เร ว 27 ต วกลางการส อสาร (Communication Media) ส อนาข อม ลแบบม สาย (Wired Media) ส อนาข อม ลแบบไร สาย (Wireless Media) 28 ส อนาข อม ลแบบม สาย (Wired Media) สายค บ ดเกล ยว (twisted-pair cable : UTP,STP) สายโคแอกเช ยล (coaxial cable) สายใยแก วนาแสง (optical fiber cable) 29 30 ส อนาข อม ลแบบไร สาย (Wireless Media) ไมโครเวฟภาคพ นด น (terrestrial microwave) ดาวเท ยม (satellite) อ นฟราเรด(Infrared) 31 Microwave Satellite 32 Infrared(I.R.) 33 เคร อข ายคอมพ วเตอร (Computer Network) 34 โครงสร างเคร อข ายคอมพ วเตอร (Topology) 35 Bus Topology เคร องคอมพ วเตอร แต ละเคร อง จะเช อมต อก บสายข อม ล ผ านจ ดเช อมต อ 36 ข อด และข อเส ย ใช ส อนาข อม ลน อย ประหย ดค าใช จ าย คอมพ วเตอร เคร องใดเส ยจะไม ส งผลกระทบต อระบบโดยรวม การตรวจจ ดท ม ป ญหาท าได ยาก ถ าม จานวนเคร องมากเก นไปอาจเก ดป ญหาการชนก นของ ข อม ลได 37 Ring Topology การเช อมต อระหว างเคร องคอมพ วเตอร ม ล กษณะเป นวงกลม ท ศทางการส งจะเป นท ศทางเด ยวเสมอ 38 ข อด และข อเส ย ใช ส อนาข อม ลน อย หากต ดเคร องคอมพ วเตอร ท ม ป ญหาออกจากระบบ จะไม ส งผลต อการทางานของระบบ ไม ม การชนก นของข อม ล กรณ ท เคร องคอมพ วเตอร เคร องใดข ดข อง การส งข อม ลจะ ทางานต อไปไม ได 39 Star Topology ม การเช อมต อภายในระบบเคร อข ายเป นแบบดาว โดยม จ ด ศ นย กลางในการเช อมต อ (Hub) ทาการส อสารระหว างเคร องคอมพ วเตอร โดยผ าน Hub 40 ข อด และข อเส ย หากต องการเช อมต อคอมพ วเตอร เคร องใหม ทาได ง ายและไม กระทบต อเคร องอ น ๆ ในเคร อข าย ค าใช จ ายในการใช สายเคเบ ลส ง ถ า Hub ไม ทางาน การส อสารจะหย ดชะง กท งระบบ 41 Mesh Topology Mesh Topology คอมพ วเตอร แต ละเคร องจะต องม ช องส ญญาณจ านวนมาก เพ อท จะเช อมต อก บเคร องคอมพ วเตอร เคร องอ น ๆ คอมพ วเตอร แต ละเคร องจะส งข อม ลได อ สระ ไม ต องรอการ ส งข อม ลระหว างเคร องอ น ๆ การส งข อม ลม ความรวดเร ว ค าใช จ ายสายเคเบ ลส ง 43 A hybrid topology: a star backbone with three bus networks ชน ดของเคร อข ายคอมพ วเตอร Local Area Network (LAN) Metropolitan Area Network (MAN) Wide Area Network (WAN) Storage Area Network (SAN) Internet 45 Local Area Network (LAN) เคร อข ายคอมพ วเตอร แบบท องถ น ระยะทางการเช อมต อประมาณไม เก น 10 ก โลเมตร ม ความเร วในการแลกเปล ยนข อม ลส ง ม กใช ส อเป น Wire ใช ในองค กร สาน กงาน เช น เคร อข ายภายในมหาว ทยาล ย, บร ษ ท สามารถเช อมต อการเคร อข าย อ นเทอร เน ตและอ นทราเน ตได 46 47 LAN Metropolitan Area Network (MAN) เป นเคร อข ายคอมพ วเตอร ขนาดใหญ ระยะทางการเช อมต อประมาณ 50 ก โลเมตร ครอบคล มพ นท อาณาบร เวณท งตาบล หร อ อาเภอ อาจเก ดจากการเช อมต อของ LAN หลาย ๆ เคร อข าย 48 49 MAN Wide Area Network (WAN) เคร อข ายคอมพ วเตอร ขนาดใหญ มาก ภายในเคร อข ายประกอบด วย LAN และ MAN พ นท ครอบคล มท งประเทศ หร อ ท วโลก แบ งเป น - Private - Public หมายเหต Internet เป นเคร อข ายแบบ Public WAN 50 51 WAN Storage Area Network(SAN) เป นระบบโครงสร างท ม การเช อมต อทางข อม ลข าวสารระหว างกล ม ของอ ปกรณ จ ดเก บข อม ล ทาหน าท ด แลการจ ดเก บและปลดปล อยข อม ลเพ อสนองตอบกล ม ของ Server ซ งล กษณะข อม ลเป นข อม ลท ม ขนาดใหญ มาก การเช อมโยงจะเช อมต อด วยระบบ Fiber Channel Hub หร อ Switch หร อเทคโนโลย ใหม ท จะเก ดข นในอนาคต 52 SAN 53 THE INTERNET The Internet has revolutionized many aspects of our daily lives. It has affected the way we do business as well as the way we spend our leisure time. The Internet is a communication system that has brought a wealth of information to our fingertips and organized it for our use. Internet = Inter + Networking 54 Applied Data Communication and Network GPS WAP WiFi Hot spot Bluetooth 56 GPS(Global Positioning System ) ค อระบบท ระบ ตาแหน งท กแห งบนโลก จากกล มดาวเท ยม 24 ดวงท โคจรอย รอบโลก แต เด ม GPS ได ถ กออกแบบมาใช ในทางการทหาร โดย กระทรวงกลาโหม สหร ฐอเมร กา หน าท หล กของ GPS ค อ แสดงตาแหน งให ร ว าป จจ บ นเราอย ท ไหนเป น ละต จ ด/ลองจ จ ด 57 WAP(Wireless Application Protocol) เป นโปรโตคอลสาหร บอ ปกรณ พกพา ออกแบบเพ อให เหมาะสมก บการใช งานใน เคร อข ายไร สายท ม ความเร ว ต า สามารถทาให อ ปกรณ เคล อนท สามารถทางานได ก บ Internet, Intranet, และระบบ IT ขององค กร พ ฒนาภาษาข นมาใหม ส าหร บการใช งานเร ยกว า Wireless Markup Language (WML) 58 WAP 59 WiFi(Wireless Fidelity) เป นเทคโนโลย ส งข อม ลแบบไร สายด วยคล นว ทย ความถ ส ง ใช ก บระบบเคร อข ายท องถ น ประโยชน ลดค าใช จ ายด านการวางเคร อข าย ง ายดายต อการเคล อนย ายและเปล ยนแปลง 60 Hotspot เป นจ ดบร การ อ นเตอร เน ตสาธารณะไร สายความเร วส ง ใช เทคโนโลย Wireless Lan เช น ท าอากาศยานดอนเม อง, ร านกาแฟสตาร บ คส, ร านกาแฟ บ านไร กาแฟ, ห างสรรพส นค า Central, สนามกอล ฟสปร งฟ ลด เป นต น 61 Bluetooth เป นการเช อมต ออ ปกรณ สองต วเข าหาก นด วยความถ คล นท 2.4 GHz ม ระยะการทางานท ส นมาก ใช เพ อมาแทนท สายไฟท ระเกะระกะ ในการเช อมโยงอ ปกรณ สองต วเข า หาก น เหมาะสาหร บการเช อมต ออ ปกรณ Device เล กเข าก น 62
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks