ย คฟองสบ เศรษฐก จกำล งเฟ อง บ กไปลงท นธ รก จพ ฒนาท ด นท เช ยงใหม - PDF

Description
14 ย คฟองสบ เศรษฐก จกำล งเฟ อง บ กไปลงท นธ รก จพ ฒนาท ด นท เช ยงใหม ก อนหน าน ม โอกาสได ไปออกแบบหลายโครงการท จ งหว ด เช ยงใหม โดยเฉพาะบ านจ ดสรรเช งร สอร ท ท ทำข นเพ อ ขายให ก บคนกร งเทพฯ เม อเร มค ยก

Please download to get full document.

View again

of 30
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Real Estate

Publish on:

Views: 8 | Pages: 30

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
14 ย คฟองสบ เศรษฐก จกำล งเฟ อง บ กไปลงท นธ รก จพ ฒนาท ด นท เช ยงใหม ก อนหน าน ม โอกาสได ไปออกแบบหลายโครงการท จ งหว ด เช ยงใหม โดยเฉพาะบ านจ ดสรรเช งร สอร ท ท ทำข นเพ อ ขายให ก บคนกร งเทพฯ เม อเร มค ยก บล กค าท มาว าจ างให ออกแบบ ท กคนก ต งโจทย ให ออกแบบบ านเป นทรงตะว นตก อยากให บรรยากาศเป นแบบย โรป เป นแบบอ งกฤษบ าง แบบสว สบ าง แบบสเปนบ าง ไม ก แบบบาวาเร ย หร อแบบเยอรม นไปเลย ด วยเหต ผลง ายๆ ว าถ าทำเป น แบบไทยหร อล านนาจะขายไม ได คนส วนใหญ ไม ชอบ เพราะค ดว าอย ไม สบาย และด ไม ท นสม ย ถ งแม พวกเราใน ฐานะผ ออกแบบจะพยายามช กชวนให ลองนำเสนอแบบไทย แบบล านนาสม ยใหม ด บ าง ก ไม ม ล กค ารายใดคล อยตาม หร อกล าทำตามคำช กชวนของพวกเรา งานสถาป ตยกรรม ท เช ยงใหม ในย คน นจ งม มากมายหลายร ปแบบหลายสไตล จนหลายคนให สมญานามว าเป นเม องด สน ย แลนด กลายๆ เป นเม องต กตาท หลากหลายด วยว ฒนธรรมต างถ น เม อโครงการเหล าน เสร จส นไปแล ว เราก ร ส กผ ดอย างมาก ท ม ส วนทำลายศ ลปว ฒนธรรมท ด งามของเม องเช ยงใหม ทำลายเอกล กษณ ท งดงามทางสถาป ตยกรรมของท องถ นใน ช วระยะเวลาไม ก ป ความร ส กผ ดน ก ผ กต ดฝ งใจต อเน องมา อ กหลายป และได ต งปณ ธานไว ว าถ าม โอกาสม วาสนาจะขอ (ซ าย) โครงการร มใต สายธาร อ.แม ร ม จ.เช ยงใหม 16 ป พ.ศ งานประกวดแบบคร งย งใหญ ของประเทศ สนามบ นหนองง เห า (ส วรรณภ ม ) เม อปลายป พ.ศ ร ฐบาลในย คน นประกาศเด นเคร อง เต มสป ดเพ อพ ฒนาสนามบ นนานาชาต แห งท สอง บร เวณ ท ด นด านท ศตะว นออกของกร งเทพฯ ซ งเร ยกก นจนต ดปากว า หนองง เห า การท าอากาศยานแห งประเทศไทย ประกาศ เช ญชวนบร ษ ทสถาปน ก ว ศวกรท วโลกให เข าร วมประกวด แบบสนามบ นนานาชาต แห งใหม น น บเป นโครงการขนาดใหญ ระด บโลก ม เน อท อาคารมากกว า 500,000 ตารางเมตร บร ษ ทสถาปน ก ว ศวกรช นนำท วโลกให ความสนใจ รวมท ง บร ษ ทสถาปน ก ว ศวกรในประเทศไทยต นเต นและให ความ สนใจก นถ วนหน า หล งจากท เฝ าคอยและต ดตามความค บ หน าของโครงการน มากว า 40 ป สภาวการณ ในช วงน นด ค กค ก เจอะเจอก นก ม แต เร องพ ดค ยก นถ งโครงการด งกล าว ท ว าน พอๆ ก บวงการการเม องท ด ค กค กพอๆ ก น เพราะ การพ ฒนาโครงการใหญ ขนาดน ม ผลประโยชน ให ต องต ดตาม ก นมากมายมหาศาล บร ษ ท สถาปน ก49 ได ม การน ดพบปะ ก บเพ อนสถาปน กพ นธม ตรหลายๆ บร ษ ทเพ อปร กษาหาร อ ถ งหนทางท จะเข าร วมในการประกวดแบบในคร งน ท ายท ส ดแล วเราก สามารถฟอร มท มงานได โดยเร ยกช อว า The HSP. Bangkok Group ซ งประกอบด วย 01 ก อนเร ยนจบมหาว ทยาล ย ใฝ ฝ นอยากม สำน กงานเป นของต วเอง เม อประมาณ ป พ.ศ เป นช วงท เร ยนจบป 3 ท คณะสถาป ตยกรรมศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ผมเร มสนใจการทำงานของร นพ สถาปน กหลายๆ คน รวมท ง คร บาอาจารย ท ม สำน กงานเป นของต วเอง ในย คน นจำได ว า ม อาจารย ท เด นด งหลายๆ คน ท เป ดสำน กงาน เช น อาจารย กฤษฎา อร ณวงษ ณ อย ธยา, อาจารย ต อพงศ ยมนาค, อาจารย ว ระ บ รณากาญจน หร อม สถาปน กร นพ ร นคร อ กหลายๆ คนในย คน นท ผมม โอกาสไปเย ยมชมสำน กงาน เช น สำน กงานสถาปน กค ณเจน สกลธนาร กษ, สำน กงาน ค ณดวง ทว ศ กด ช ยยา และสหาย, สำน กงานอาจารย ส นธยา และคณะ, สำน กงานสถาปน ก ดร.ส เมธ ช มสาย- ณ อย ธยา หร อแม แต สำน กงานสถาปน กเล กๆ ของ ค ณน ตย จาร ศร ซ งเป นสำน กงานของสถาปน กย คใหม ไฟแรง ในช วงเวลาน น เพราะค ณน ตย เพ งเร ยนจบใหม ๆ กำล งม ไฟ และร อนแรงในย คน น ด วยความสนใจ ด วยความใฝ ร ด วย ความใฝ ฝ นอยากเป นสถาปน ก และด วยความอยากร ว า สถาปน กเขาทำงานก นอย างไรในสำน กงาน ผมสม ครเข าฝ ก งานในหลายๆ สำน กงาน ท กคร งท ม โอกาส เช น ช วงป ดเทอม หร อช วงตอนกลางค นหล งเล กเร ยน เช น ท สำน กงาน 12 13 17 ร วมออกแบบโครงการบ านพ กอาศ ย Cahaya The Sanctuary ท ประเทศมาเลเซ ย ในป พ.ศ บร ษ ท สถาปน ก49 ได ร บเช ญให ออกแบบ บ านพ กอาศ ยระด บ High-end ท เม องก วลาล มเปอร ประเทศมาเลเซ ย ความพ เศษของโครงการน ค อ บร ษ ท พ ฒนาท ด นช นนำของมาเลเซ ยช อ Bukit Cahaya Country Resort ได ค ดเล อกสถาปน ก 10 คน จาก 8 ประเทศในโลก ท ม ช อเส ยงในงานออกแบบบ านพ กอาศ ย ให ออกแบบบ าน คนละ 3 แบบ เพ อก อสร างบร เวณท ด นชานเม องก วลาล มเปอร ประกอบด วย Itsuko Hasegawa จากประเทศญ ป น Michael Andrault และ Nicolas Ayoub จากประเทศฝร งเศส Allan Chapman และ Remmert Huygens จากสหร ฐอเมร กา Charles Correa จากประเทศอ นเด ย Arthur Charles Erickson จากประเทศแคนนาดา William Lim จากประเทศส งคโปร Francisco Manosa จากประเทศฟ ล ปป นส และบร ษ ท สถาปน ก49 จากประเทศไทย 18 ป พ.ศ สถาปน ก49 ได ร บเช ญให ร วมประกวดแบบ โครงการบ านพ กอาศ ยท ประเทศพม า (ซ าย) ผ งบร เวณโครงการ บร ษ ท Yuzana Construction ท เม องย างก ง ประเทศพม า ส งจดหมายมาเช อเช ญเราให ส งแบบเข าประกวดในโครงการ บ านพ กอาศ ยขนาดใหญ ท จะก อสร างบร เวณชานเม องย างก ง ประเทศพม าเป นประเทศเพ อนบ าน เป นเม องพ เม องน อง ก บประเทศของเรามาช านาน และเป นประเทศเด ยวท ผม ย งไม เคยไป ย งไม เคยช นก บบ านเม องของเขา โดยเฉพาะ ผ คนก ย งไม ร จ กน ส ยใจคอก น แต เม อได ร บเช ญมาอย างเป น ทางการ ผมและท มงานออกแบบก เด นทางไปท น น ด วยจ ดประสงค ท อยากไปทำความร จ กก บประเทศพม า และลองไปสำรวจด านการตลาดด ด วยว า ท น นเขาม ความ เจร ญมากน อยเพ ยงใด ด วยได ข าวคราวมาเสมอว า ม น กลงท น จากหลายๆ ชาต เข าไปทำมาหาก นท น น ซ งม ท งส งคโปร มาเลเซ ย ญ ป น และเกาหล เม อเด นทางไปถ ง ก ม ความ แปลกอย มากท เม องย างก งม ความสงบสวยงามมาก ม ต นไม ใหญ ร มร นท งเม อง ผ คนอ ธยาศ ยด อาหารราคาถ ก และรถ ไม จอแจเหม อนบ านเรา บร ษ ทผ จ ดประกวดแบบได พาเรา ไปชมโครงการหลายๆ โครงการในละแวกรอบเม องย างก ง ซ งล วนแต เป นโครงการขนาดใหญ ท ม ท งสนามกอล ฟ, Marina, คอนโดม เน ยมอาคารส งเป นส บแท ง เร ยงราย เป นช มชน เป นเม องใหม เหม อนหลายๆ โครงการในบ าน 133 19 ต งบร ษ ทสน บสน นการทำงานของบร ษ ทในเคร อ อ กหลายสาขาในย คฟองสบ เม อการทำงานหลายส วนในเคร อ 49GROUP เร มต ดลมว งฉ ว แต ย งม ช องว าง ม จ ดบอดอย ในองค กรของเราท ทำให การงาน ย งต ดข ด ย งไม ได ร บการสน บสน นอย างด เท าท ควรจากบร ษ ท ท เราไปว าจ าง ด วยบร ษ ทต างๆ เหล าน ม ค วงานยาวเหย ยด ท กคร งท เราไปต ดต อไหว วานให ทำงานให เราต องเข าค วรอ บางกรณ บางโอกาสต องรอก นข ามเด อน ในท ส ดเราก ต อง จ ดต งบร ษ ทเสร มข นมาสน บสน นการทำงานของพวกเรา อ กหลายบร ษ ท 137 ในป พ.ศ ซ งเข าส ย คฟองสบ ในวงการสถาปน ก ขาดแคลนช างทำห นจำลองทางสถาป ตยกรรมอย างมาก ในย คน นสำน กงานท ร บจ างทำโมเดลระด บม ออาช พน บได ไม เก น 5 บร ษ ท ท กสำน กงานม งานเต มม อจนเจ าของ สำน กงานแทบสต แตก ส ขภาพทร ดโทรมไปตามๆก น เพราะไม ได หล บไม ได นอนก นเป นเด อน สถานการณ มาถ ง จ ดว กฤตก ตรงท งานของเราเร มเส ยหายค อเราไม ได งานตาม ท น ดหมายไว แถมค ณภาพของงานท ได ร บก แย ลงอย างมาก บางรายท ร บงานไปแล วก ถ งก บหายต วสาบส ญไปเลยก ม เพราะร บงานไว หลายรายแต ทำไม สำเร จเลยส กราย 20 ป พ.ศ ย คฟองสบ แตก เม อฟองสบ แตก สถาปน กต งต วก นไม ต ด เพราะใช ช ว ต ส ขสบายและหร หราฟ มเฟ อยมาร วม 10 ป เป นก นท ง เจ าของสำน กงานและล กน อง ว กฤตการณ คราวน เหน อ ความคาดฝ น โครงการต างๆ ท อย ในม อถ กยกเล กเป นรายว น ต งแต เด อนมกราคม พ.ศ ต อเน องเป นเวลาหลาย เด อน แม แต โครงการท ก อสร างไปแล วก ถ กส งให ชะลอหร อ ส งหย ดเก อบท กโครงการ ในป พ.ศ สถาปน กท กคน ท งท ทำงานเป นสำน กงานอ สระและท ดำเน นธ รก จเป นบร ษ ท ต องแก ป ญหาก นท กร ปแบบ ต งแต ลดค าใช จ ายต างๆ ปลด พน กงาน ลดเง นเด อน เง นเด อนท เคยเฟ องฟ ก นมา ต งแต สม ยร งโรจน ก ถ กต ดลดก นไปกว า 50 เปอร เซ นต บาง สำน กงานก ป ดก จการ บางสำน กงานท ร กใคร กลมเกล ยวก น ก ผ นพน กงานไปปล กผ กทำนาก นก ม ในช วงน ล กค าด ๆ ท งหลายก หายหน าหายตาก นไปหมด เป นปรากฏการณ ท บ งบอกว า เหต การณ ท เก ดข นน ม ผลกระทบก นถ วนหน า ในท กสาขาอาช พ ในย คน เราม โอกาสได เห นสถาปน ก ว ศวกร ม ณฑนาการ ช างเข ยนแบบ ไปเป ดร านขายเส อผ า เป ดท ายรถ ขายของ ง ดเอาของเก าของใช แล วมาซ อขายแลกเปล ยนก น และท เศร าสลดก นมากๆ ก ว นท ผมได เห นล กน องเก าเข นรถ ขายเคร องด มตามท องถนน และน แหละท เป นส จธรรมท ไม ม ใครปฏ เสธได ในย คน น เหต การณ ท เก ดข นน ม ผลกระทบก นถ วนหน า ในท กสาขาอาช พ เป นส จธรรม ท ไม ม ใครปฏ เสธได ในย คน น 21 ป พ.ศ ร วมประกวดแบบมหาว ทยาล ยแม ฟ าหลวง ทบวงมหาว ทยาล ยประกาศเช ญชวนให สถาปน กเข าร วม ประกวดแบบมหาว ทยาล ยแห งใหม เม อต นป พ.ศ ซ งจะทำการก อสร างท บร เวณดอยแง ม ตำบลท าส ด อำเภอเม อง จ งหว ดเช ยงราย โดยใช ช อโครงการว า มหาว ทยาล ยแม ฟ าหลวง บร ษ ทสถาปน กหลายบร ษ ทให ความสนใจ ด วยเป นโครงการใหญ บนท ด น 4,930 ไร และม พ นท อาคารถ ง 180,000 ตารางเมตร ท สำค ญ สถาปน กท ชนะการประกวดแบบจะต องจ ดทำ Master Plan และเข ยนแบบก อสร างอาคารท กหล งในคราวเด ยว น บเป น โครงการขนาดใหญ ในย คน น ท งสถานท ต งท จะก อสร าง ก สวยงาม ด วยอย เช งเขาม ระด บลดหล นก นเป นธรรมชาต บร ษ ท สถาปน ก49 ได จ บม อก บบร ษ ทสถาปน กอ ก 2 บร ษ ท ค อ บร ษ ท สถาปน ก 110 และบร ษ ท SJA+3D และร วมก บ บร ษ ทว ศวกร บร ษ ทแลนด สเคป อ กหลายบร ษ ท ด วยม อาคารท ต องช วยก นออกแบบมากกว า 50 อาคาร เม อเรา เด นทางไปด สถานท ก ย งประท บใจ และใฝ ฝ นก นไว ว า มหาว ทยาล ยแห งน จะต องออกมาสวยงามแห งหน งใน ภ ม ภาคน ด วยพ นท ท งหมดของมหาว ทยาล ยจะได ร บการ ออกแบบ Master Plan งานภ ม สถาป ตยกรรม และงาน อาคารโดยสถาปน กกล มเด ยวก นท งหมด ห นจำลองอาคาร สำน กงานอธ การบด โครง
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks