แผนปฏ บ ต การ สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ประจำป งบประมำณ PDF

Description
แผนปฏ บ ต การ สถาบ นภาษา ศ ลปะและ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ประจำป งบประมำณ 2555 แผนปฏ บ ต การ สถาบ นภาษา ศ ลปะและ ประจาป 2555 ประเด นย ทธศาสตร 1. พ ฒนาสถาบ นให เป นแหล งเร ยนร ด านภาษา เป าประสงค 1. แหล

Please download to get full document.

View again

of 25
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Short Stories

Publish on:

Views: 17 | Pages: 25

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนปฏ บ ต การ สถาบ นภาษา ศ ลปะและ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ประจำป งบประมำณ 2555 แผนปฏ บ ต การ สถาบ นภาษา ศ ลปะและ ประจาป 2555 ประเด นย ทธศาสตร 1. พ ฒนาสถาบ นให เป นแหล งเร ยนร ด านภาษา เป าประสงค 1. แหล งเร ยนร ด ำน ภำษำท ได ร บกำร ยอมร บจำกท ง ภำยในและภำยนอก มหำว ทยำล ย 2. ควำมพ งพอใจของ ผ ร บบร กำร 3. ผ ร บบร กำรได ร บ ควำมร และนำไปใช ประโยชน 4. ม หล กส ตร ก จกรรม/ โครงกำร และ เทคโนโลย ท สำมำรถ ตอบสนองควำม ต องกำรของ ผ ร บบร กำร 1. สน บสน นให ม กำร เผยแพร /ต พ มพ องค ควำมร ในระด บท ได ร บ กำรยอมร บใน ระด บชำต และ นำนำชำต 2. สร ำงและขยำย เคร อข ำยควำมร วมม อ ด ำนภำษำก บ หน วยงำนท งภำยใน และภำยนอก มหำว ทยำล ย 3. จ ดทำหล กส ตร ก จกรรม/โครงกำรท หลำกหลำยท ตอบสนอง ควำมต องกำรของ โครงการ / ก จกรรม 1. โครงกำรอบรมท กษะ ภำษำต ำงประเทศให ก บ น กศ กษำ อำจำรย และ เจ ำหน ำท 1. จำนวนตำรำ เอกสำร ประกอบกำรอบรม 2. จำนวนตำรำ เอกสำร ประกอบกำรอบรมสำหร บ ว ทยำกร 3. จำนวนว ทยำกรท ได ร บ ค ำตอบแทน 4. จำนวนว สด ประกอบ โครงกำรท จ ดซ อ 5. จำนวนว ฒ บ ตรท มอบให แก ผ ผ ำนกำรอบรม 1. กำรใช งบประมำณอย ำงม ประส ทธ ภำพ และ ประส ทธ ผล 400 เล ม 100 เล ม 25 คน 20 รำยกำร 400 ใบ ร อยละ 90 ศ นย ภำษำ 301,000 บาท แผนปฏ บ ต กำร สถำบ นภำษำ ศ ลปะและ ประจำป 5. เป นองค กรแห งกำร เร ยนร ด ำนภำษำ ผ ร บบร กำร 4. สำรวจควำมต องกำร และปร บปร งหล กส ตร ให สอดคล องก บกำร นำไปใช ประโยชน ได จร ง 5. ส งเสร มกำร ประชำส มพ นธ เช งร ก หลำกหลำยช องทำง 6. ปร บปร งค ำธรรมเน ยม ในกำรอบรม 7. จ ดทำแผนตำม กระบวนกำร PDCA ขององค กรแห งกำร เร ยนร โครงการ / ก จกรรม 2. โครงกำรจ ดสอบว ดควำมร ด ำนท กษะภำษำอ งกฤษ Proficiency Test ของ น กศ กษำใหม 2. ผ ผ ำนกำรอบรมท กคน ได ร บว ฒ บ ตรอย ำงท วถ ง และตรงเวลำ 1. จำนวนผ ทรงค ณว ฒ ท ได ร บ กำรสรรหำมำเป น กรรมกำร 2. จำนวนเอกสำร ตำรำ ประกอบโครงกำร 3. จำนวนข อสอบและ กระดำษ คำตอบ 4. จำนวนน กศ กษำเข ำใหม 1. ข อสอบม ค ณภำพ มำตรฐำน เป นท ยอมร บ ของหน วยงำนภำยในและ ภำยนอกมหำว ทยำล ย 2. ตำรำม ค ณภำพ สำมำรถ นำมำประกอบกำรออก ข อสอบได อย ำงเหมำะสม ร อยละ 90 2 คน 15 เล ม 2,500 ช ด 2,500 คน ร อยละ 90 ร อยละ 90 ศ นย ภำษำ 110,000 บาท แผนปฏ บ ต กำร สถำบ นภำษำ ศ ลปะและ ประจำป โครงการ / ก จกรรม 3. โครงกำร English Through Culture 3. ข อสอบม ค ณภำพ ต วอ กษร ช ดเจน ส งเสร มให น กศ กษำทำข อสอบได อย ำงม ประส ทธ ภำพ 4. น กศ กษำท ผ ำนกำรสอบได ทรำบระด บควำมร พ นฐำน ภำษำอ งกฤษของตนเอง 1. จำนวนว ทยำกร 2. จำนวนเอกสำร ตำรำ ประกอบโครงกำร 3. จำนวนผ เข ำร วมโครงกำร 1. ว ทยำกรย นด เข ำร วม โครงกำร และท มเท ควำมสำมำรถอย ำงเต มท 2. เอกสำรและต ำรำม ค ณภำพ 3. ผ เข ำร วมโครงกำรได ร บ ควำมร อย ำงด และสำมำรถ นำควำมร ไปปร บใช ใน ร อยละ 90 ร อยละ คน 60 ช ด 60 คน ร อยละ 90 ร อยละ 90 ศ นย ภำษำ 15,000 บาท แผนปฏ บ ต กำร สถำบ นภำษำ ศ ลปะและ ประจำป โครงการ / ก จกรรม ช ว ตประจำว น 4. กำรใช งบประมำณอย ำงม ประส ทธ ภำพและ ประส ทธ ผล ร อยละ โครงกำร นำนำชำต 5. โครงกำรจ ดกำรหล กส ตร เสร มท กษะภำษำอ งกฤษ พ นฐำนโดยใช ท กษะกำร สอนในระบบสำรสนเทศ สำหร บน กศ กษำเข ำใหม ช นป ท 1 1. จำนวนตำรำ เอกสำร ประกอบโครงกำร 2. จำนวนว ทยำกรประจำ โครงกำร 3. จำนวนว สด ท จ ดซ อ กำรใช งบประมำณอย ำงม ประส ทธ ภำพและประส ทธ ผล 1. จำนวนตำรำ เอกสำร ประกอบโครงกำร 2. จำนวนว ทยำกร 3. จำนวนว สด ประกอบ โครงกำรท จ ดซ อ 100 ช ด 4 คน 20 รำยกำร ร อยละ 90 3,000 ช ด 25 คน 20 รำยกำร ศ นย ภำษำ 30,000 บาท ศ นย ภำษำ 829,050 บาท แผนปฏ บ ต กำร สถำบ นภำษำ ศ ลปะและ ประจำป โครงการ / ก จกรรม (Remedial English) 4. จำนวนน กศ กษำท 3,000 คน ลงทะเบ ยน 1. กำรใช งบประมำณอย ำงม ร อยละ 90 ประส ทธ ภำพและ ประส ทธ ผล 2. ผลกำรประเม นกำรเร ยน กำรสอน 6. โครงกำรส งเสร มควำม เป นเล ศทำงด ำนกำรพ ด 1. จำนวนว ทยำกร 5 คน ภำษำอ งกฤษ 2. จำนวนว สด ท จ ดซ อ 15 รำยกำร 1. ว ทยำกรย นด เข ำร วม ร อยละ 90 โครงกำรและท มเท ควำมสำมำรถอย ำงเต มท 2. กำรใช งบประมำณอย ำงม ร อยละ 90 ประส ทธ ภำพและ ประส ทธ ผล ศ นย ภำษำ 35,000 บาท แผนปฏ บ ต กำร สถำบ นภำษำ ศ ลปะและ ประจำป โครงการ / ก จกรรม 7. โครงกำรจ ดซ อส อเพ อ พ ฒนำท กษะทำงด ำน ภำษำต ำงประเทศ 8. โครงกำรจ ดสอบว ด ควำมสำมำรถทำง ภำษำอ งกฤษสำหร บ บ ณฑ ตศ กษำ (CMRU GEP TEST) 9. โครงกำรจ ดทำหน งส อ และเอกสำรประกอบกำร สอนของศ นย ภำษำ 10. โครงกำรกำรจ ดกำร เร ยนกำรสอนว ชำ ภำษำไทยพ นฐำน สำหร บชำวต ำงชำต จำนวนส อภำพยนตร ท จ ดซ อ น กศ กษำมำใช บร กำรย มส อ เพ อกำรศ กษำ 1. จำนวนผ ลงทะเบ ยน 2. จำนวนคณะกรรมกำร กำก บกำรสอบ 1. จำนวนหน งส อศ นย ภำษำ 2. จำนวนเอกสำรประกอบ กำรสอนศ นย ภำษำ 1. จำนวนหล กส ตรภำษำไทย พ นฐำน 2. จำนวนผ ลงทะเบ ยนในแต ละหล กส ตร 70 เร อง 25 คน 6 คน 3,500 เล ม 1,000 เล ม 3 หล กส ตร 4 คน ศ นย ภำษำ ศ นย ภำษำ ศ นย ภำษำ ศ นย ภำษำ 15,000 บาท แผนปฏ บ ต กำร สถำบ นภำษำ ศ ลปะและ ประจำป โครงการ / ก จกรรม 11. โครงกำรจ ดอบรม หล กส ตรระยะส น ภำษำต ำงประเทศ ให ก บบ คคลภำยนอก 12. โครงกำรจ ดสอบว ด ควำมสำมำรถทำง ภำษำไทยของน กศ กษำ ต ำงชำต (CMRU TP TEST) 13. โครงกำรจ ดหล กส ตร ภำษำอ งกฤษสำหร บ บ ณฑ ตศ กษำ 3. จำนวนภำคเร ยนท เป ด กำรสอน จำนวนผ มำลงทะเบ ยนเร ยน ต อหล กส ตร 3 ภำคเร ยน 10 คน จำนวนผ มำลงทะเบ ยนเร ยน 15 คน จำนวนผ มำลงทะเบ ยน 40 คน ศ นย ภำษำ ศ นย ภำษำ ศ นย ภำษำ แผนปฏ บ ต กำร สถำบ นภำษำ ศ ลปะและ ประจำป ประเด นย ทธศาสตร 2. พ ฒนาสถาบ นให เป นแหล งเร ยนร ด านศ ลป เป าประสงค 1. แหล งเร ยนร ด ำน ศ ลปท ได ร บ กำรยอมร บจำกท ง ภำยในและภำยนอก มหำว ทยำล ย 2. ควำมพ งพอใจของ ผ ร บบร กำร 3. ผ ร บบร กำรได ร บ ควำมร และนำไปใช ประโยชน 4. ม ก จกรรม/โครงกำร กำรทำน บำร ง 1.1 สน บสน นให ม กำร เผยแพร /ต พ มพ องค ควำมร ในระด บท ได ร บกำร ยอมร บในระด บชำต และ นำนำชำต 1.2 สร ำงและขยำย เคร อข ำยควำมร วมม อด ำน ศ ลปก บ หน วยงำนท งภำยในและ ภำยนอกมหำว ทยำล ย 2.1 จ ดทำหล กส ตร ก จกรรม/โครงกำรท 1. โครงกำรเพชรรำชภ ฏ เพชรล ำนนำ จำนวนบ คลำกรผ ม ผลงำน ด เด นทำงท ได ร บ กำรค ดสรรเป น เพชรรำชภ ฏ เพชรล ำนนำ 1. จำนวนหน งส อ เพชรรำชภ ฏ เพชรล ำนนำ 2. จำนวนผ เข ำร วมก จกรรม 13 คน 300 เล ม 100 คน 130,000 แผนปฏ บ ต กำร สถำบ นภำษำ ศ ลปะและ ประจำป ศ ลปท ตอบสนองควำม ต องกำรของผ ร บบร กำร 5. เป นองค กรแห งกำร เร ยนร ด ำน ศ ลป หลำกหลำยท ตอบสนอง ควำมต องกำรของ ผ ร บบร กำร 3.1 สำรวจควำมต องกำร และปร บปร งหล กส ตรให สอดคล องก บกำรนำไปใช ประโยชน ได จร ง 4.1 ส งเสร มกำร ประชำส มพ นธ เช งร ก หลำกหลำยช องทำง 5.1 จ ดทำแผนตำม กระบวนกำร PDCA ของ องค กรแห งกำรเร ยนร 2. จ ดส งกระทงใหญ เข ำร วม ประกวดในงำนประเพณ ย เป งเช ยงใหม ส งเสร มและร กษำไว ซ ง ประเพณ อ นด งำมของจ งหว ด เช ยงใหม และร วมก จกรรม ก บช มชน ในฐำนะ สถำบ นกำรศ กษำเพ อท องถ น อ นนำไปส กำรสร ำงเคร อข ำย ก บหน วยงำนต ำง ๆ ใน จ งหว ดเช ยงใหม จำนวนกระทงใหญ พร อม ขบวนแห 1 ค น 400,000 แผนปฏ บ ต กำร สถำบ นภำษำ ศ ลปะและ ประจำป 3. กำรฝ กอบรมภำษำถ น และศ ลปล ำนนำ พ นบ ำนล ำนนำ 4. กำรปร วรรตเอกสำร โบรำณ ผ เข ำร บกำรฝ กอบรมเก ด จ ตสำน กในกำรอน ร กษ และส บ สำนศ ลปพ นบ ำน ล ำนนำ อ กท งเป นกำรใช เวลำ ว ำงให เป นประโยชน นำ ควำมร และประสบกำรณ ไปใช ในกำรดำเน นช ว ตและเป น ประโยชน ในกำรประกอบ อำช พต อไป จำนวนผ ส บสำนและเผยแพร ศ ลปพ นบ ำนล ำนนำ เผยแพร ภ ม ป ญ ญ ำท อย ใน เอกสำรโบรำณ ท ำให แวดวง ว ชำกำรได ข อม ลใหม เพ มข น จำนวนเอกสำรกำรปร วรรต จำนวนเอกสำรจำกกำร 120 คน 1 เร อง 300 เล ม 150,000 50,000 แผนปฏ บ ต กำร สถำบ นภำษำ ศ ลปะและ ประจำป ปร วรรต เพ อเผยแพร 5 จ ดทำวำรสำรทำงว ชำกำร เก ยวก บศ ลป : ข วงผญำ 6. โครงกำรหน งส อช ด ควำมร ทำงศ ลป ช ด : ควำมปะ ควำมลม ภำษำไทยพวนในภำคเหน อ จำนวนวำรสำรทำงว ชำกำร เป นกำรเผยแพร ควำมร เก ยวก บค ณค ำของ และภ ม ป ญญำท องถ น อ นจะ ก อให เก ดควำมภำคภ ม ใจใน ว ถ ช ว ตของท องถ น เช งเวลำ ร อยละของงำนท เสร จท นเวลำ เช งต นท น ร อยละของกำรเบ กจ ำย งบประมำณ จำนวนเอกสำร เผยแพร ภำษำพ ด (ควำมปะ) และภำษำท ใช ในกำรสนทนำ (ควำมลม) ของชำวไทพวนใน 200 เล ม ร อยละ 90 ร อยละ เล ม 80, ,000 แผนปฏ บ ต กำร สถำบ นภำษำ ศ ลปะและ ประจำป 7. กำรว จ ยด ำน ศ ลป 8 กำรส งเสร ม อน ร กษ ส บ สำน และเผยแพร ศ ลปล ำนนำ ภำคเหน อ อ นจะนำไปส ควำม ตระหน กถ งค ณค ำของภำษำ ถ นไทพวนในภำคเหน อ จำนวนเอกสำรกำรว จ ย เป นกำรพ ฒนำองค ควำมร และ มำตรฐำนศ ลป ล ำนนำ จำนวนก จกรรม จำนวนวำรสำรสถำบ นล ำนนำ ศ กษำ (รำยเด อน) อำจำรย บ คลำกร น กศ กษำ และประชำชนท วไป ได ร บ ควำมร เก ยวก บศ ลป ล ำนนำ 1 เร อง 15 ก จกรรม 1,200 ฉบ บ 50,000 85,000 แผนปฏ บ ต กำร สถำบ นภำษำ ศ ลปะและ ประจำป 9. พ ฒนำสถำบ นล ำนนำ ศ กษำ 10. กำรส มมนำทำงว ชำกำร เก ยวก บศ ลป 11. โครงกำรศ นย ใบลำน ศ กษำ จำนวนแหล งศ กษำค นคว ำ ทำง จำนวนผ เย ยมชม เป นศ นย กำรเร ยนร ด ำน ศ ลปพ นบ ำนล ำนนำ และสร ำงควำมประท บใจแก ผ มำเย ยมชม จำนวนผ เข ำร วมก จกรรม กำรประเม นผลควำมพ งพอใจ ของผ เข ำร วมก จกรรม เพ อเป นแหล งศ กษำมรดกท บรรพชนได สร ำงสรรค ไว ให ชนร นหล ง อ นนำไปส กำร ส บสำนและอน ร กษ องค ควำมร จำกใบลำนอย ำง 1 แหล ง 800 คน 200 คน 200, , ,100 แผนปฏ บ ต กำร สถำบ นภำษำ ศ ลปะและ ประจำป แพร หลำย ศ นย ข อม ลใบลำน 1 ศ นย อ เลคทรอน คส 12. โครงกำรธรรมศ กษำ น กศ กษำเข ำใจหล กธรรมทำง พระพ ทธศำสนำ สำมำรถนำหล กธรรมท ได ร บ ไปใช ในกำรแก ไขป ญหำใน ช ว ตประจำว นได อย ำงถ กต อง และภำคภ ม ใจใน ประเพณ อ นด งำมของตนเอง จำนวนผ เข ำร วมก จกรรม 5,000 คน 13. โครงกำรมหำว ทยำล ย รำชภ ฏเช ยงใหม ส
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks