การงานอาช พ และเทคโนโลย ป.๑ - PDF

Description
Ê èí ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒ ÃÒÂÇÔªÒ¾ é¹ Ò¹ ªǾ áá º Áҵà ҹ ËÅÑ ÊÙµÃá ¹ ÅÒ Ï การงานอาช พ และเทคโนโลย ป.๑ µòáëåñ ÊÙµÃá ¹ ÅÒ ÒÃÈÖ ÉÒ Ñé¹¾ é¹ Ò¹ ¾Ø ÈÑ ÃÒª òõõñ àí ÃÔ¹ à ÊÕèÁËÒÈÒÅ ÃÈ. Ã. ÃØ Ôà À ÙÊÒÃÐ ÊØÊà ÔÉ Í à»ãá ³ÐºÃóÒ

Please download to get full document.

View again

of 28
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Health & Medicine

Publish on:

Views: 9 | Pages: 28

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Ê èí ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒ ÃÒÂÇÔªÒ¾ é¹ Ò¹ ªǾ áá º Áҵà ҹ ËÅÑ ÊÙµÃá ¹ ÅÒ Ï การงานอาช พ และเทคโนโลย ป.๑ µòáëåñ ÊÙµÃá ¹ ÅÒ ÒÃÈÖ ÉÒ Ñé¹¾ é¹ Ò¹ ¾Ø ÈÑ ÃÒª òõõñ àí ÃÔ¹ à ÊÕèÁËÒÈÒÅ ÃÈ. Ã. ÃØ Ôà À ÙÊÒÃÐ ÊØÊà ÔÉ Í à»ãá ³ÐºÃÃ³Ò Ô ÒÃáÅмٌµÃÇ ¼È. Ã. ÊÔÃԾѪà à É ÒÇÔâà ¹ ÊØ Ò Ô¾Â ¾Ñ ¹ÒÇÔ¹ ÇԹѠÊÁ»ÃÐÊ ÌØÃÔÂÒ ÍÂ٠ѹ à ¾ÔÁ¾ ÃÑé Õè ñ Ê Ç¹ÅÔ ÊÔ ÔìµÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑµÔ ÃËÑÊÊÔ¹ ŒÒ ññó ðõñ (Key) ÃËÑÊÊÔ¹ ŒÒ ññô ðòõ ¾ÔàÈÉ...à ¾ÒÐ ºÑº ¼ÙŒÊ͹à Ò¹Ñé¹ ñ. 㪜¾ñ²¹ò ÒÃàÃÕ¹ ÒÃÊ͹ ŒÍÊͺ»ÅÒÂÀÒ ¾ÃŒÍÁà ÅÂÅÐàÍÕ (˹ŒÒ¾ÔàÈÉ ô) ÇÒÁÃÙŒàÊÃÔÁÊÓËÃѺ ÃÙ (˹ŒÒ¾ÔàÈÉ ñó) ò. 㪜¾ñ²¹ò سÀÒ¾ Òû ÔºÑµÔ Ò¹ ÒÃà Õºà Õ µãç ÊͺÁҵà ҹ ÒÃÈÖ ÉÒÏ (˹ŒÒ¾ÔàÈÉ ñõ) ó. 㪜¾ñ²¹ò¼å ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒ Í ¼ÙŒàÃÕ¹ Áҵà ҹµÑǪÕéÇÑ ªÑé¹» áåðêòãð ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒá ¹ ÅÒ Òà ҹÍҪվϻ.ñ (˹ŒÒ¾ÔàÈÉ òò) µñçíâ Ò Òà ÃÍ áºººñ¹ Ö ¼Å ྠèíºñ¹ Ö ŒÍÁÙÅ ÍÂ Ò Ù ÇÔ Õ (˹ŒÒ¾ÔàÈÉ òô) Ẻãòâ Ò¹¼Å ÒþѲ¹Ò سÀÒ¾¼ÙŒàÃÕ¹ÃÒÂºØ Å (˹ŒÒ¾ÔàÈÉ óð) ¾ÔàÈÉÊǾ...ÊÓËÃѺ¼ÙŒÊ͹ หลากหลาย ŒÍÊͺ ÇÑ ¼ÅÊÑÁÄ Ôì Ò ÒÃàÃÕ¹ ÊÒÁÒÃ Ñ ÅÍ ŒÍÊͺ ÇÑ ¼ÅÊÑÁÄ Ô ì Ò ÒÃàÃÕ¹ áåð ÇÑ Áҵà ҹ O-NET ÊÓËÃѺ ÅØ ÁÊÒÃÐÀÒÉÒä  ³ÔµÈÒʵà áåðçô ÂÒÈÒÊµÃ ä Œ Ò... ñ. Key áá º Áҵà ҹ Í àå Á¹Õé áåð/ëã Í ò. Œ¹ ÇÒÁÃÙŒ ÂÒ ÇÒÁ Ô Ò Õè¾ÔÁ¾ Ó ÑºËÑÇ ŒÍÊÓ ÑÞã¹Ë¹Ñ Ê ÍàÃÕ¹ËÅÑ ÊÙµÃãËÁ ªÑé¹».ô Öé¹ä» ¼ Ò¹ ä»âñ áëå ÇÒÁÃÙŒ ÑèÇä Â- ÑèÇâÅ ช อ... ช น... ห อง... คำช แจงในการใช ส อ ส อการเร ยนร แม บทมาตรฐาน หล กส ตรแกนกลางฯ การงานอาช พและเทคโนโลย ป.๑ เล มน จ ดทำข นให สอดคล องก บสาระและมาตรฐานการเร ยนร ของหล กส ตรแกนกลาง การศ กษา ข นพ นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ในสาระท ๑ และ ๓ ภายในเล มนำเสนอการจ ดการเร ยนการสอนเป นหน วยการเร ยนร ครบถ วนตามมาตรฐาน ต วช ว ดช นป และสาระการเร ยนร แกนกลาง โดยเน นการออกแบบก จกรรมให ส มพ นธ ก บ ธรรมชาต การเร ยนร ของแต ละกล มสาระ และความสนใจของผ เร ยนแต ละคน ในแต ละหน วย ผ เร ยนจะได ร บความร รวมท งฝ กปฏ บ ต ก จกรรมต างๆ เพ อให เก ดความร ความเข าใจ จนกระท งสามารถจ ดทำช นงานเพ อเก บเป นหล กฐานแสดงการบรรล ตามมาตรฐานการ เร ยนร ต วช ว ดและประเม นค ณภาพผ เร ยนตามเกณฑ ของ สมศ. หน วยการเร ยนร ท ๑ ช ว ตส ขส นต ภาพประกอบบทเร ยน เป นส อการเร ยนการสอน กระต นความสนใจ ก อนนำเข าส บทเร ยน เป าหมายการเร ยนร กำหนดระด บความร ความสามารถของผ เร ยน เม อเร ยนจบหน วย เป าหมายการเร ยนร ประจำหน วยท ๑ แผนผ งความค ดประจำหน วยท เม อเร ยนจบหน วยน ผ เร ยนจะม ความร ความสามารถ ๑ ต อไปน การแต งกายให เหมาะสม ๑. บอกว ธ การแต งกายและแต งกายด วยตนเอง การด แลร กษาเส อผ าและเคร องแต งกาย ๒. บอกว ธ การจ ดเก บส งของและจ ดเก บโต ะ ต การจ ดเก บเส อผ าและเคร องแต งกาย และช นวางของ หน ทำได การฝ กอาบน ำและแต งกายเอง ๓. บอกว ธ การเก บของใช และเก บของใช ส วนต ว ๔. บอกว ธ การหย บจ บ และใช ภาชนะใส อาหาร ช ว ตส ขส นต ค ณภาพท พ งประสงค ของผ เร ยน ๑. ช วยเหล อตนเองเก ยวก บงานในก จว ตรประจำว น และงานในครอบคร ว ๒. ม ท กษะกระบวนการทำงาน ๓. ทำงานด วยความร บผ ดชอบ ขย น และซ อส ตย จ ดเก บนะหน ด งามตา การจ ดเก บช นวางของ การจ ดเก บโต ะและอ ปกรณ การเร ยน การจ ดเก บท นอน ภาชนะน าร อ ปกรณ ท ใช ในการ ประกอบอาหาร การจ ดเตร ยมอาหาร ค ณภาพท พ งประสงค ของผ เร ยน กำหนดพฤต กรรมท คาดหว งให เก ดข น ก บผ เร ยนตามต วช ว ดของหล กส ตร แผนผ งความค ด นำเสนอขอบข ายสาระการเร ยนร ของแต ละหน วย ๑ บทท ก จกรรม หน ทำได ขอบข ายสาระการเร ยนร แกนกลางรายว ชา การงานอาช พฯ ช น ป.๑ ต วช ว ด สาระพ นฐาน ความร ฝ งแน นต ดต วผ เร ยน มฐ.ง ๑.๑ (๑) บอกว ธ การทำงานเพ อ ๑. การแต งกายให เหมาะสม ช วยเหล อตนเอง ๒. การด แลร กษาเส อผ า มฐ.ง ๑.๑ (๓) ทำงานเพ อช วยเหล อ และเคร องแต งกาย ตนเองอย างกระต อร อร นและตรงเวลา ๓. การจ ดเส อผ าและเคร องแต งกาย ๔. การฝ กอาบน ำและแต งกายเอง นำส การเร ยน การฝ กแต งกายเองอย างสม ำเสมอ จะช วยให แต งกายได อย างถ กต อง และช วยแบ งเบาภาระของผ ปกครอง นอกจากน ย งเป นการฝ กล กษณะ น ส ยในการทำงาน ด ภาพแล วร วมก นพ ดแสดงความค ดเห นว า ภาพใดแต งกายเหมาะสม หร อไม เหมาะสม เพราะเหต ใด การงานอาช พฯ ๑ เน อหา ครบตามหล กส ตรแกนกลาง ๕๑ นำเสนอเหมาะสม ก บการเร ยน การสอนในแต ละระด บช น ก จกรรม พ ฒนาการเร ยนร ท ๑ ๑. โยงเส นจ บค เคร องแต งกายให เหมาะสมก บเด กในภาพ ๑) ๖) แสดงขอบข ายสาระการเร ยนร แกนกลาง ต วช ว ด ๕๑ ระบ มาตรฐานต วช ว ดท เป นเป าหมายการเร ยนร สาระพ นฐาน ประเด นเน อหาในการเร ยนร ความร ฝ งแน นฯ แก นความร ท เป นความร ความเข าใจคงทนต ดต วผ เร ยน ๑. ก จกรรมนำส การเร ยน นำส บทเร ยน ใช กระต นความสนใจ และว ดประเม นผลก อนเร ยน ก จกรรม การทำงานเพ อช วยเหล อตนเองในล กษณะต างๆ จะม ว ธ การและ ข นตอนในการปฏ บ ต แตกต างก นไป ด งน นจ งต องเร ยนร ว ธ การทำงานต างๆ และทำงานอย างกระต อร อร น เพ อให ทำงานต างๆ ได อย างถ กต อง ทำให เก ด ความภาคภ ม ใจ และเห นค ณค าของการทำงานน นๆ การแต งกายให เหมาะสมก บฤด กาล โอกาส และสถานท จะช วยทำให ผ สวมใส ด ด และย งได ร บประโยชน ต างๆ อ กด วย เช น ร างกายอบอ นไม เป นไข หว ด เพราะสวมเส อผ าหนาๆ ในฤด หนาว หร อเคล อนไหวได สะดวกในขณะเล นก ฬา เพราะสวมช ดก ฬา เป นต น ๑. การแต งกายให เหมาะสมก บฤด กาล ควรปฏ บ ต ด งน ฤด หนาว การแต งกายให เหมาะสม ควรเล อกสวมเส อผ าท ม เน อหนา ม แบบท ปกป ด ร างกายได ม ดช ด ทำให ร างกายอบอ นเพ อป องก น ไม ให เป นหว ด ฤด ฝน ควรเล อกสวมเส อผ าท ค อนข าง หนา ถ าออกนอกบ านขณะ ฝนตก ต องใส เส อก นฝนหร อ กางร ม เพ อป องก นไม ให เป น หว ด ฤด ร อน ควรเล อกสวมเส อผ าท ม เน อบาง สวมใส สบาย เพ อให ระบายความร อน ได ด ทำให ไม ร อนมาก การงานอาช พฯ ๑ พ ฒนาการค ดประจำบท ๑. ด ภาพส งของท กำหนดให แล วเข ยนช อ และว ธ การจ ดเก บส งของให ถ กต อง มฐ./ต วช ว ด ง1.1 (1) ๒) ๗) ๓) ๘) ๔) ๙) ๑) ช อ... ว ธ จ ดเก บ ๒) ช อ... ว ธ จ ดเก บ ๓) ช อ... ว ธ จ ดเก บ... มฐ./ต วช ว ด ระบ มฐ./ต วช ว ด ของก จกรรม เพ อ สะดวกในการว ดและ ประเม นผล... ๕) ๑๐) ๔) ช อ... ว ธ จ ดเก บ... การงานอาช พฯ ๑... การงานอาช พฯ ๑ 25 ๒. ก จกรรมพ ฒนาการเร ยนร มอบหมายน กเร ยนฝ กปฏ บ ต เพ อพ ฒนาความร และท กษะ ประจำหน วย ๓. ก จกรรมพ ฒนาการค ด มอบหมายน กเร ยนฝ กปฏ บ ต เพ อแสดงพฤต กรรม การเร ยนร รวบยอด และประเม นผลการเร ยนร ตามมาตรฐานต วช ว ดประจำหน วย ก จกรรม บ รณาการสร างสรรค ช นงานท ๑ แต งต วต กตา เฮฮาส ขส นต ๑) แบ งกล ม กล มละ ๓-๔ คน แล ววาดร ปต กตา และต ดออกมาเป นร ป พร อมตกแต ง ให สวยงาม ๒) ค ดประด ษฐ เส อผ าจากเศษว สด ต างๆ เช น ห อขนม กระดาษท ไม ใช แล ว จากน น นำมาแต งต วให ต กตาของกล มตนเอง ๓) นำเสนอผลงานของกล มตนเอง และบอกประโยชน ท ได จากการทำก จกรรมน จากน นบ นท กผลการทำงานลงในสม ด ๔. ก จกรรมบ รณาการสร างสรรค น กเร ยนนำความร และท กษะท สำค ญมาจ ดทำ ผลงานตามความถน ดและความสนใจเพ อใช เป นหล กฐานในการประเม นตนเอง ตาราง ๒ หน วยท ๑ แบบบ นท กผลการเร ยนประจำหน วย รายการว ดประเม นผลตามเป าหมายการเร ยนร ประจำหน วยท ๑ คำช แจง : ๑. คร กำหนดคะแนนเต มของก จกรรมท ต องการว ดผลเพ อเก บสะสม ๒. คร นำคะแนนจากการว ดผลด านความร (K) / ท กษะกระบวนการ (P) / ค ณล กษณะท พ งประสงค (A) ของน กเร ยน แต ละคนกรอกลงในตาราง และสร ปผลการประเม น ๓. ช นงานท ม เคร องหมาย * กำก บ ให ใช ประกอบการประเม นการอ าน ค ดว เคราะห และเข ยนส อความ รายการประเม น ช นงานท ๒ อ ปกรณ และภาชนะน าร ๑) แบ งกล ม เป น ๕ กล มเท าๆ ก น แล วนำกระดาษท คร แจกให มาข ดเส นแบ งคร ง ให เท าก น จากน นช วยก นวาดภาพภาชนะใส อาหาร และอ ปกรณ ท ใช ในการ ประกอบอาหาร กล มละ ๓ ชน ด ไม ให ซ ำก น และเข ยนช ออ ปกรณ น นๆ ลงใน กระดาษ โดยเข ยนคนละด าน ๒) ต ดกระดาษแบ งคร งตามเส นท ข ดไว แล วนำบ ตรภาพและบ ตรคำของกล มตนเอง ไปรวมก บเพ อนกล มอ น ๓) คว ำบ ตรภาพท งหมดไว ด านหน ง และคว ำบ ตรคำไว อ กด านหน ง ๔) ให แต ละกล มเล อกเป ดบ ตรภาพ ท ละ ๑ บ ตร แล วจ บค บ ตรภาพ ก บบ ตรคำช ออ ปกรณ ให ถ กต อง 40 การงานอาช พฯ ๑ โครงงาน ว ชา การงานอาช พฯ งานประด ษฐ ค ดสร างสรรค จ ดประสงค : พ บกระดาษเป นร ปต างๆ แล วนำว สด และเศษว สด มาประด บตกแต ง ให สวยงาม เพ อฝ กความค ดสร างสรรค ภาระงาน : ๑) ประด ษฐ ของเล นจากการพ บกระดาษ และตกแต งด วยว สด และเศษว สด ๒) นำผลงานไปขายในสถานท ต างๆ เช น สหกรณ โรงเร ยน เพ อหา รายได เสร ม และช วยลดภาระของผ ปกครอง ก จกรรมบ รณาการเศรษฐก จพอเพ ยง เศษว สด ม ค ณค า จ ดประสงค : ร จ กใช เศษว สด ให เก ดประโยชน ได เพ อใช ทร พยากรอย างค มค า ภาระงาน : ให น กเร ยนนำเศษว สด ท เหล อใช มาประด ษฐ เป นของเล น หร อของใช โดยไม ต องซ อว สด หร ออ ปกรณ มาทำ ต วช ว ดช น ป.๑ รายการเคร องม อว ดและประเม นผลการเร ยนร ของน กเร ยน คะแนนรวมด าน K/P/A ด านความร (K) ด านท กษะ / กระบวนการ (P) ด านค ณล กษณะท พ งประสงค (A) หล กฐาน / ช มฐ.ง๑.๑ (๑) - ก. พ ฒนาการค ด บอกว ธ การทำงาน บทท ๑ ข อ ๑ เพ อช วยเหล อตนเอง อธ บายข อม ลจาก เส อผ าท กำหนด - ก. พ ฒนาการค ด บทท ๑ ข อ ๓ ด ภาพการแต งกาย แล วตอบคำถาม - ก. พ ฒนาการค ด บทท ๑ ข อ ๔ บอกประโยชน ของการทำงานเอง - ก. พ ฒนาการค ด บทท ๑ ข อ ๕ บอกความเหมาะสม ของเส อผ าท กำหนด - ก. พ ฒนาการค ด บทท ๒ ข อ ๑ บอกว ธ เก บส งของ - ก. พ ฒนาการค ด บทท ๒ ข อ ๒ ตอบคำถาม - ก. พ ฒนาการค ด บทท ๓ ข อ ๑ อธ บายเก ยวก บ อ ปกรณ ในการ ประกอบอาหาร - ก. พ ฒนาการค ด บทท ๓ ข อ ๒ บอกช ออ ปกรณ ประกอบอาหาร - ก. พ ฒนาการค ด บทท ๓ ข อ ๔ บอกประโยชน และ ผลด ของการร จ ก และใช ภาชนะ นงาน เต ม ได หล กฐาน / ช นงาน เต ม ได หล กฐาน / ช นงาน เต ม ได เต ม ได ประเม นผลส มฤทธ ด าน K / P / A - แบบประเม น ท กษะการค ด ว เคราะห - แบบประเม น การทำงานกล ม - แบบประเม น ค ณล กษณะ ท พ งป
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks