จ แคปป ตอล เมฆหมอกย งปกคล มธ รก จ - PDF

Description
2Q58 Results Note ว นจ นทร ท 17 ส งหาคม พ.ศ จ แคปป ตอล เมฆหมอกย งปกคล มธ รก จ ภ ยแลงและราคาส นคาเกษตรตกต าย งเป นป จจ ยกระทบหล กของ GCAP กดก าไร เต บโตจ าก ด จ งตองเร งปร บกลย ทธ ไปส นเช อนอกกล มเกษตรเพ

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Homework

Publish on:

Views: 8 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
2Q58 Results Note ว นจ นทร ท 17 ส งหาคม พ.ศ จ แคปป ตอล เมฆหมอกย งปกคล มธ รก จ ภ ยแลงและราคาส นคาเกษตรตกต าย งเป นป จจ ยกระทบหล กของ GCAP กดก าไร เต บโตจ าก ด จ งตองเร งปร บกลย ทธ ไปส นเช อนอกกล มเกษตรเพ อลดผลกระทบ และ ประคองค ณภาพส นทร พย เพ อลด NPL แมห นปร บฐานลงมากแต ย งไม ใช ต วเล อกท ด ก าไร 2Q58 หดต วแรงตามคาด GCAP ประกาศก าไรส ทธ งวด 2Q58 เท าก บ 12 ลานบาท ตามคาด โดยหดต ว 31.5% qoq และ 25.3% yoy ท าระด บต าส ดในรอบ 6 ไตรมาสท ผ านมา ดวยป จจ ยกดด นจากการลดลงของรายได ดอกเบ ยร บส ทธ สอดคลองก บการหดต วของส นเช อส ทธ และ spread ในงวดน ผลกระทบจากป ญหา ภ ยแลง ส งผลใหความตองการส นเช อในกล มเคร องจ กรกลเกษตรลดลงตามพ นท เพาะปล กท นอยลง ประกอบก บการเพ มข นของค าใชจ ายส งเสร มการขายในงวดน ดานค ณภาพส นทร พย ย งอ อนแอ ต อเน อง โดย NPL ณ ส นงวด 2Q58 เพ มข นไปท 13.92% ของส นเช อรวม (รวม NPL ท อย ระหว างการ ฟองรองตามกฎหมายเท าก บ 7.79% ซ งตองใชเวลาแกไขนาน) จาก 12.49% ของส นเช อรวม ณ ส น งวด 1Q58 (ส ดส วน 5.08% ของส นเช อรวมเป น NPL ท อย ระหว างการฟองรองตามกฎหมาย) แมจะ เป นปกต ของช วงนอกฤด กาลเก บเก ยวท ม กจะเห น NPL ปร บต วเพ มข น แต ป จจ บ นถ อว าไม ปกต เพราะ ม เหต การณ ภ ยแลงเขามาซ าเต ม ท าใหเห นการคางช าระของล กหน มากข น แต GCAP คาดหมายว า NPL น าจะลดลงไปท 8.0% ของส นเช อรวมไดอ กคร ง ณ ส นป 2558 ภายหล งฤด กาลเก บเก ยว โดยรวมแลว ก าไรส ทธ ในงวด1H58 ค ดเป นส ดส วน 48% ของประมาณการก าไรส ทธ ท งป 2558 ท ประเม นไว กระจายพอร ตไปส นเช อนอกกล มเกษตร ฝ ายว จ ยย งคงประมาณการผลการด าเน นงานป โดยคาดการณ การเต บโตของก าไรส ทธ 5.0% yoy และ 13.3% yoy ตามล าด บ ส าหร บป จจ ยข บเคล อนการเต บโตของส นเช อหล กๆ มาจาก กล มส นเช อเง นท นหม นเว ยน โดยป 2558 ย งเป นป ของการปร บกลย ทธ ธ รก จของ GCAP ดวยการ กระจายความเส ยงออกไปนอกกล มเกษตร ท งส นเช อแบบม หล กประก นโดยจดจ านองอส งหาร มทร พย มาค าประก น ส นเช อนาโนไฟแนนซ และส นเช อบ คคลแก พน กงานท ม เง นเด อนประจ า ซ งจะก าหนด อ ตราดอกเบ ยไปตามความเส ยงของผ ก โดยท ฝ ายว จ ยย งไม ไดรวมไวในประมาณการเพราะไม ได คาดหมายการเต บโตของส นเช อด งกล าวในช วงเร มแรกของธ รก จซ งกว าจะเร มด าเน นการไดก ปลายป 2558 ไปแลว ย งไม ใช ต วเล อกลงท นท ด ยามน แนะน าเพ ยงถ อร บป นผล ภายใตคาดการณ div yields เฉล ยราว 6% p.a. แมราคาห นผ านการปร บ ฐานลงมามาก แต แนวโนมส นเช อเกษตรย งไม สดใส โดยก าหนด Fair value ป 2558 เท าก บ 3.80 บาท อ ง PBV 2.3 เท า ตามว ธ GGM ภายใตคาดการณ ROE ระยะยาวท 23% Key Data FY: ป ด 31 ธ.ค. FY56A FY57A FY58F FY59F FY60F ก าไรส ทธ (ลานบาท) EPS (บาท) Norm profit PER (เท า) BVS (เท า) PBV (เท า) DPS (บาท) Dividend yields ROE 4.2% 21.4% 5.2% 20.6% 6.1% 19.6% 6.9% 20.5% 7.8% 21.4% ท มา : ฝ ายว จ ย ASPS GCAP แนะน า : ถ อ ราคาป จจ บ น (บาท): 3.08 ราคาเปาหมายป 2558 (บาท): 3.80 Upside : 23.4% Dividend Yield : 6.1% Total Return : 29.5% ม ลค าตลาด (ลานบาท): 616 CG Score: NR. Technical Chart อ ษณ ย ล วร ตน เลขทะเบ ยนน กว เคราะห : วรล กษณ วรว น ต ผ ช วยน กว เคราะห ขอม ลในเอกสารฉบ บน รวบรวมมาจากแหล งขอม ลท น าเช อถ อ อย างไรก ด บร ษ ทหล กทร พย เอเซ ย พล ส จ าก ด ไม สามารถท จะย นย นหร อร บรองความถ กตองของขอม ลเหล าน ได ไม ว าประการใดๆ บทว เคราะห ในเอกสารน จ ดท าข นโดยอางอ งหล กเกณฑ ทางว ชาการเก ยวก บหล กการว เคราะห และม ไดเป นการช น า หร อเสนอแนะใหซ อหร อขายหล กทร พย ใดๆ การต ดส นใจซ อหร อขายหล กทร พย ใดๆ ของผ อ าน ไม ว าจะเก ดจากการอ านบทความใน เอกสารน หร อไม ก ตาม ลวนเป นผลจากการใชว จารณญาณของผ อ าน โดยไม ม ส วนเก ยวของหร อพ นธะผ กพ นใดๆ ก บ บร ษ ทหล กทร พย เอเซ ย พล ส จ าก ด ไม ว ากรณ ใด ASIA PLUS SECURITIES CO.,LTD. Broker#8. Research 2015 ก าไร 2Q58 หดต วแรงตามคาด GCAP ประกาศก าไรส ทธ งวด 2Q58 เท าก บ 12 ลานบาท ตามคาด โดยหดต วอย างม น ยฯ ถ ง 31.5% qoq และ 25.3% yoy ท าระด บต าส ดในรอบ 6 ไตรมาสท ผ านมา ดวยป จจ ยกดด นจากการลดลงของรายไดดอกเบ ยร บ ส ทธ สอดคลองก บการหดต วของส นเช อส ทธ และ spread ในงวดน เน องจากผลกระทบจากสถานการณ ภ ยแลง ท าใหพ นท เพาะปล กและความตองการส นเช อลดลงตามไปดวย ประกอบก บค าใชจ ายส งเสร มการตลาดท เพ มข น เพ อกระต นยอดปล อยส นเช อรถเก ยวนวดขาว โดยสร ปภาพรวมธ รก จหล กไดด งน รายไดดอกเบ ยร บส ทธ ในงวด 2Q58 หดต ว 14.5% qoq และ 8.9% yoy ต ากว าคาด สอดคลองก บการหดต วของส นเช อส ทธ 6.8% qoq และ 3.3% yoy โดยเป นการหดต วของส นเช อเช า ซ อ 8.5% qoq และ 6.0% yoy เน องจากผลกระทบจากสถานการณ ภ ยแลง ท าใหพ นท เพาะปล ก ลดลง โดยร ฐบาลไดขอความร วมม อจากเกษตรกรใหชะลอการปล กขาว เน องจากปร มาณน าในเข อน ไม เพ ยงพอต อการท านา ขณะท ส นเช อบ คคลจะขยายต วถ ง 88.6% qoq และ 308.7% yoy แต เน องจากฐานส นเช อบ คคลย งต ากว าส นเช อเช าซ ออย มาก ท าใหภาพรวมส นเช อส ทธ หดต วในงวดน โดยรวมแลว ส นเช อส ทธ ในงวด 1H58 หดต ว 3.3% yoy และ 12.1% จากส นป 2557 ย งต ากว า เปาหมายท งป 2558 ท ฝ ายว จ ยประเม นไวเพ ยงทรงต วจากป 2557 อย างไรก ตาม เช อว าส นเช อจะ เต บโตเพ มข นในช วง 2H58 เน องจากเขาส ช วงฤด กาลส นเช ออ กคร งในช วงฤด นาป Spread งวด 2Q58 ลดลงถ ง 82bp มาท 12.03% ต ากว าคาด โดย yield เฉล ยของส นเช อลดลง ถ ง 63bp จากงวดก อนหนามาอย ท 17.86% เน องจากส ดส วนส นเช อเช าซ อ (ให yield ส งกว า โดย ก าหนดอ ตราดอกเบ ยคงท เฉล ย 1.25% ต อเด อน แต หากวางเง นดาวน ส งถ ง 40% อ ตราดอกเบ ยเฉล ย จะลดลงเหล อ 1.00% ต อเด อน) ลดลง สอดคลองก บแนวโนมการชะลอต วของส นเช อเช าซ อรถเก ยว นวดขาว ขณะท ส ดส วนส นเช อบ คคล (ให yield ต ากว า เน องจากก าหนดอ ตราดอกเบ ยเฉล ยเท าก บ 15% p.a. ลดตน ลดดอก) เพ มข น สวนทางก บตนท นดอกเบ ยจ ายท เพ มข น 19bp มาท 5.83% เน องจากส ดส วนหน ส นระยะส น ซ งตนท นต ากว า ลดลงจาก 47% ของหน ส นรวม ณ ส นงวด 1Q58 มาท 34% ณ ส นงวด 2Q58 โดยสร ปแลว จาก yield ของส นเช อลดลง ขณะท ตนท นดอกเบ ยจ าย เพ มข น ท าใหเห นการหดต วลงของ Spread ในงวดน โดยรวมแลว Spread ในงวด 1H58 เท าก บ 13.04% ย งส งกว าคาดการณ ท งป 2558 ท ฝ ายว จ ย ประเม นไวอย างอน ร กษ น ยมท 12.73% ค าใชจ ายในการขายและบร หารในงวด 2Q58 เพ มข น 18.9% qoq และ 20.8% yoy ตาม คาด ส วนใหญ ของค าใชจ ายท เพ มข นมาจากค าใชจ ายส งเสร มการขายในแคมเปญ รถเก ยวเท ยว ญ ป น ราว 3 ลานบาทท บ นท กในงวด 2Q58 เพ อกระต นยอดปล อยส นเช อรถเก ยวนวดขาว จาก แคมเปญน ท าใหม ล กคาจองซ อรถเก ยวนวดขาวกว า 50 ค น แต รายไดจะเก ดข นในงวด 3Q-4Q58 ซ ง เป นช วงท ล กคาออกรถเก ยวนวดขาว จากค าใชจ ายท เพ มข นและรายไดท ลดลง ส งผลให Cost to income ratio ในงวด 2Q58 เพ มข นมาท 51.2% จาก 38.7% ในงวด 1Q58 โดยรวมแลว Cost to income ratio งวด 1H58 เท าก บ 44.7% ส งกว าสมมต ฐานท งป 2558 ท ฝ าย ว จ ยประเม นไวท 42.0% แต ค าใชจ ายส าหร บแคมเปญ รถเก ยวเท ยวญ ป น เก ดข นในงวด 2Q58 เท าน น ท าใหเช อว า Cost to income ratio จะม แนวโนมลดลงในช วง 2H58 ค าใชจ ายส ารองหน ฯ ในงวด 2Q58 เพ มข น 41.9% qoq (แต ลดลง 18.1% yoy) ตามคาด ดวย credit cost เพ มข นมาท 62bp จากระด บต าเพ ยง 41bp ในงวดก อนหนา เน องจากการต ง ส ารองหน ฯ ก าหนดไวท 2.5% ของยอดปล อยส นเช อใหม (โดยหากการต งส ารองในป จจ บ นของ GCAP อย ในระด บต ากว าการต งค าเผ อหน สงส ยจะส ญตามเกณฑ การจ ดช นล กหน GCAP จะต ง ส ารองเพ มใหครบเท าก บส ารองท ตองต งตามเกณฑ การจ ดช นล กหน เน องจากล กษณะของล กหน ส นเช อของ GCAP ท ม การช าระเง นท ไม ปกต เหม อนก บล กหน ส นเช อของบร ษ ทในกล มเช าซ ออ นๆ) และจากยอดปล อยส นเช อใหม ในงวด 2Q58 ส งกว างวด 1Q58 ท าใหค าใชจ ายส ารองหน ฯ ส งข น โดย NPL (ล กหน ท คางช าระเก นกว า 3 งวดข นไป) ณ ส นงวด 2Q58 เพ มข นไปท 13.92% ของส นเช อ รวม (รวม NPL ท อย ระหว างการฟองรองตามกฎหมายเท าก บ 7.79% ซ งตองใชเวลาแกไขนาน) จาก 12.49% ของส นเช อรวม ณ ส นงวด 1Q58 (ส ดส วน 5.08% ของส นเช อรวมเป น NPL ท อย ระหว าง การฟองรองตามกฎหมาย) ดวยผลกระทบจากสถานการณ ภ ยแลง ท าใหม ล กคาคางช าระมากข น (แต คาดว ายอดหน NPL จะลดลง ณ ส นงวด 4Q58 ดวยผลจากการช าระหน ของล กหน หล งจากม รายไดจากการเก บเก ยว) ส งผลให NPL Coverage ratio (LLR/NPL) ณ ส นงวด 2Q58 ลดลงมาท 74.3% จาก 78.8% ณ ส นงวด 1Q58 โดยรวมแลว credit cost งวด 1H58 เท าก บ 53bp ย งต ากว าสมมต ฐานท งป 2558 ท ฝ ายว จ ย ประเม นไวอย างอน ร กษ น ยมท 140bp แต คาดว า credit cost จะปร บต วส งข นในช วง 2H58 ตามยอด ปล อยส นเช อใหม ท ม แนวโนมเพ มข นในช วงฤด นาป โดยรวมแลว ก าไรส ทธ ในงวด1H58 ค ดเป นส ดส วน 48% ของประมาณการก าไรส ทธ ท งป 2558 ท ประเม นไว กระจายพอร ตไปส นเช อนอกกล มเกษตร ฝ ายว จ ยย งคงประมาณการผลการด าเน นงานป โดยคาดการณ การเต บโตของก าไรส ทธ 5.0% yoy และ 13.3% yoy ตามล าด บ ส าหร บท ศทางผลการด าเน นงานในงวด 3Q58 คาดว าจะฟ นต วจากงวด 2Q58 เน องจากคาดว าจะไม ม ค าใชจ ายส งเสร มการขายมากดด นด งเช นในงวด 2Q58 ขณะท ส นเช อน าจะเต บโตจาก งวด 2Q58 แมย งคงม ป จจ ยกดด นจากสถานการณ ภ ยแลง แต ย งม ผลบวกจากแคมเปญ รถเก ยวเท ยวญ ป น ด งกล าวขางตน ท ท าใหม ล กคาจองซ อรถเก ยวนวดขาวกว า 50 ค น โดยการออกรถเก ยวนวดขาวจะเก ดข นใน งวด 2H58 ส าหร บภาพรวมธ รก จหล กของบร ษ ทฯ สร ปไดด งน ส นเช อเช าซ อรถเก ยวนวดขาว เป นการใหส นเช อแก ผ ร บจางเกษตรกรเก ยวขาว ซ งการใชรถเก ยว นวดขาว ท าใหสามารถเก ยวขาวไดเร วกว าและประหย ดค าใชจ ายกว า เม อเท ยบก บการใชแรงงานคน โดยปกต แลวช วงคร งแรกของป จะเป นช วง low season ของส นเช อรถเก ยวนวดขาว เน องจากม เพ ยง การท านาปร งเท าน น แต ช วงคร งหล งของป จะเป นฤด การท านาป ซ งครอบคล มพ นท มากกว า ท าใหม การซ อรถเก ยวนวดขาวมากข นในช วงคร งหล งของป ส าหร บนโยบายการช าระหน บร ษ ทฯ ก าหนดให ล กคาส นเช อรถเก ยวนวดขาวช าระหน ท ก 3 เด อน เพ อใหสอดคลองก บรายไดท จะม เขามาในช วง ฤด กาลเก บเก ยว ต างจากล กคาท วไปของสถาบ นการเง นอ นท ตองช าระหน เป นรายเด อน โดยอ ตรา ดอกเบ ยส นเช อรถเก ยวนวดขาวอย ระหว าง 1-1.5% ต อเด อน (flat rate) ข
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks