การฝ กอบรมสมรรถนะด านไอซ ท ของคร ผ สอนรายว ชาพ นฐานเทคโนโลย สารสนเทศและการ ส อสารระด บประถมศ กษาด วยระบบพ เล ยงสน บสน นเสร มด วยเคร อข ายส งคมออนไลน - PDF

Description
การฝ กอบรมสมรรถนะด านไอซ ท ของคร ผ สอนรายว ชาพ นฐานเทคโนโลย สารสนเทศและการ ส อสารระด บประถมศ กษาด วยระบบพ เล ยงสน บสน นเสร มด วยเคร อข ายส งคมออนไลน The Training of ICT Competency for Teachers of basic

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Services

Publish on:

Views: 17 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การฝ กอบรมสมรรถนะด านไอซ ท ของคร ผ สอนรายว ชาพ นฐานเทคโนโลย สารสนเทศและการ ส อสารระด บประถมศ กษาด วยระบบพ เล ยงสน บสน นเสร มด วยเคร อข ายส งคมออนไลน The Training of ICT Competency for Teachers of basic courses, Information Technology and Communications in Primary Education with mentoring support and social network เทอดช ย บ วผาย (Therdchai Buaphai) 1 วรปภา อาร ราษฎร (warapapha Arreerard ) 2, ธร ธ อาร ราษฏร (Tharach Arreerard ) 3 และสมบ ต ท ายเร อค า (Sombat Tayraukham) 4 1,2,3 คณะเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฎมหาสารคาม ประเทศไทย 4 คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประเทศไทย บทค ดย อ งานว จ ยในคร งน ม ว ตถ ประสงค ด งน 1) เพ อศ กษา ผลการฝ กอบรมสมรรถนะด านไอซ ท ของคร ผ สอนรายว ชา พ นฐานเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารระด บ ประถมศ กษา ด วยระบบพ เล ยงสน บสน นเสร มด วยระบบ เคร อข ายส งคมแห งการเร ยนร 2) เพ อศ กษาความพ งพอใจ ของคร ท ผ านการอบรม สมรรถนะด านไอซ ท ด วยระบบพ เล ยงสน บสน นเสร มด วยระบบเคร อข ายส งคมออนไลน กล ม ต วอย างประกอบด วย คร ผ สอนรายว ชาพ นฐานเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ระด บประถมศ กษา จ านวน 30 คน ผลการว จ ย พบว า 1) ผ เข าร บการอบรมม ผลส มฤทธ หล งอบรมส งกว าก อนการอบรม อย างม น ยส าค ญท ระด บ.05 และความสามารถในด านท กษะปฏ บ ต อย ในระด บด ( x =4.44,S.D. = 0.61) 2) ด านความพ งพอใจของผ เข าร บ การอบรม ท ม ต อร ปแบบการฝ กอบรม อย ในระด บมาก ( x = 4.28 S.D. =0.72) ผ เข าร บการอบรม ประท บใจคณะว ทยากร และพ เล ยงสน นสน นและการม เคร อข ายส งคมออนไลน ส าหร บผ เข าร บการอบรมสามารถแลกเปล ยนเร ยนร และ ทบทวนเน อหา หล งการอบรม ค าส าค ญ: สมรรถนะด านไอซ ท เคร อข ายส งคมออนไลน ระบบพ เล ยงและสน บสน น Abstract The purpose of this study was to 1) to study the effects of ICT Training for Teachers of basic courses, information technology and communications in Primary Education. 2) To the satisfaction of the teacher training. ICT competencies With mentor support and social network. The sample consists of teachers, courses, information technology and communications infrastructure. Primary study of 30 people. The research results as follows: 1 The training has been achieved after training than before training. Significant at the.05 level. Skills and ability to perform. Was good ( x = 4.44, S.D. = 0.61) 2) the satisfaction of the participants. On the form of training. At a high level ( x = 4.28 S.D. = 0.72) for the students. Impression of the speaker. Destination and mentor support and a social network. For users. Trainees learn to share and review content. After training. Keyword: ICT Competencies social networking mentoring supporting Training 1. บทน า เทคโนโลย สารสนเทศม ความส าค ญและเข ามาม บทบาท ในส งคมโลกป จจ บ น เป นเคร องม อส าค ญในการเปล ยนแปลง 778 ว ถ ช ว ตและการท างาน หน วยงานท งภาคร ฐและเอกชนต างก ใช เทคโนโลย สารสนเทศเป นเคร องม อส าค ญท ช วยในการ ท างาน หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 [1] ม การก าหนดสมรรถนะท ส าค ญของผ เร ยนไว 5 ประการค อ1) ความสามารถในการส อสาร 2) ความสามารถ ในการค ด 3) ความสามารถในการแก ป ญหา 4) ความสามารถ ในการใช ท กษะช ว ต และ5) ความสามารถในการใช เทคโนโลย พร อมท งม การจ ดสรรงบประมาณด านเทคโนโลย สารสนเทศให ก บสถานศ กษา สถานศ กษาท กแห งสามารถ เช อมต ออ นเตอร เน ต จ ดสรรอ ปกรณ ส อคอมพ วเตอร เพ อการ เร ยนการสอนในร ป ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร และ คอมพ วเตอร ประจ าห องเร ยน ในขณะท คร ท จบการศ กษาด าน คอมพ วเตอร ม น อย ท าให การจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนไม ค มค าอ กท งเทคโนโลย สารสนเทศเปล ยนแปลงอย างรวดเร ว และม ผลกระทบก บผ เร ยนในช ว ตประจ าว น สภาพป ญหาท คร ผ สอนไม ตรงตามว ชาเอก [2] ของ โรงเร ยนในส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข น พ นฐาน คร ขาดความม นใจในการจ ดก จกรรมการเร ยนการ สอนในสาระท ตนเองไม ถน ด ส งผลต อค ณภาพผ เร ยน โดยตรง กล าวค อ ผ เร ยนม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนต า โรงเร ยนในส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข น พ นฐาน โดยเฉพาะอย างย งโรงเร ยนประถมศ กษา ไม สามารถ บรรจ หร อแต งต งคร ผ สอนให ตรงก บว ชาเอกตามกล มสาระได จ าเป นต องม การฝ กอบรมหร อคร ต องพ ฒนาตนเอง จากการศ กษา สมรรถนะของคร ผ สอนรายว ชาพ นฐานการ พ ฒนาสมรรถนะด านไอซ ท ส าหร บคร ผ สอนรายว ชาพ นฐาน เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ของเทอดช ย บ วผาย [3]โดยใช เทคน คการว เคราะห องค ประกอบ พบว า สมรรถนะ ด านไอซ ท ของคร ผ สอนรายว ชาพ นฐานเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ประกอบด วย 5 ด าน ได แก ด าน พ นฐานเทคโนโลย สารสนเทศ ด านพ ฒนาส อเทคโนโลย เพ อ การเร ยนการสอน การใช โปรแกรมส าเร จร ปเพ อการศ กษา กฎหมายค ณธรรมจร ยธรรมทางคอมพ วเตอร ด านการส อสาร ผ านระบบเคร อข ายอ นเตอร เน ต สมรรถนะท จ าเป นเร งด วน ในการพ ฒนา ได แก การใช ส อเทคโนโลย เพ อการเร ยนการ สอน โดยสอดคล องก บนโยบายด านเทคโนโลย สารสนเทศ ของประเทศ หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 จากเหต ผลส าค ญท ต องม การพ ฒนาคร และ บ คลากรทางการศ กษาอย างต อเน องสถาบ นพ ฒนาคร คณาจารย และบ คลากรทางการศ กษาได เสนอแนวทางในการ พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา[4] โดย กระบวนการพ ฒนาต องม ร ปแบบท หลากหลายตามความ เหมาะสมของแต ละบ คคล โดยม ร ปแบบม งให ม สมรรถนะ ตามมาตรฐานต าแหน งและมาตรฐานว ชาช พ ท งสมรรถนะหล ก (Core Competency)สมรรถนะในการปฏ บ ต งานในหน าท (Functional Competency) และสมรรถนะเฉพาะกล มสาระ (Specification Competency) ว ธ การฝ กอบรมบ คลากรตาม แนวสมรรถนะ การใช นว ตกรรมด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร เพ อการฝ กอบรมทางไกล ตลอดจนเทคน คว ธ การท หลากหลาย ในการพ ฒนาคร ผ ว จ ยจ งสนใจศ กษาหล กส ตร ในการฝ กอบรมเพ อพ ฒนาสมรรถนะด านไอซ ท ส าหร บ คร ผ สอนรายว ชาพ นฐานเทคโนโลย สารสนเทศและการ ส อสารโดยใช การอบรมเช งปฏ บ ต การ ม ระบบพ เล ยงและ สน บสน น ใช เคร อข ายส งคมแห งการเร ยนร (Social Network) ซ งท าให ผ เข าร บการอบรมสามารถศ กษาเอกสาร ออนไลน แลกเปล ยนเร ยนร ทบทวนเน อหา กระบวนการพ ฒนา เพ อให คร ผ สอน ม ความร ท กษะและเจต คต สามารถจ ดการเร ยนร ในสาระด านเทคโนโลย สารสนเทศ ได อย างม ประส ทธ ภาพ สอดคล องก บความต องการของคร และตามความคาดหว งของหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข น พ นฐาน พ ทธศ กราช ว ตถ ประสงค การว จ ย 2.1 เพ อศ กษาผลการฝ กอบรมด านการผล ตส อ เทคโนโลย ของคร ผ สอนรายว ชาพ นฐานเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารระด บประถมศ กษาด วยระบบพ เล ยงสน บสน นเสร มด วยระบบเคร อข ายส งคมแห งการเร ยนร 2.2 เพ อศ กษาความพ งพอใจของคร ท ผ านการอบรมการ ผล ตส อเทคโนโลย โดยระบบพ เล ยงสน บสน นเสร มด วยระบบ เคร อข ายส งคมแห งการเร ยนร 779 3. เอกสารงานว จ ยท เก ยวข อง สมรรถนะด านไอซ ท เป นความสามารถในการใช เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร เพ อการท างานอย างม ประส ทธ ภาพ และส อสารก บบ คคลอ นอย างม จรรยาบรรณ ม หลายหน วยงานได ก าหนดสมรรถนะของตนเองข นมาส าหร บ การพ ฒนาบ คลากร เช น ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษา ข นพ นฐานก าหนดสมรรถนะคร โดยการว เคราะห ส งเคราะห สมรรถนะคร อ นประกอบด วย เจตคต ค าน ยม ความร ความสามารถ และท กษะท จ าเป นส าหร บการปฏ บ ต งานตาม ภารก จงานในสถานศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ก าหนด สมรรถนะคร ประกอบด วย สมรรถนะหล ก และสมรรถนะ ประจ าสายงาน ได แก สมรรถนะหล ก (Core Competency) ประกอบด วย 5 สมรรถนะ ค อ 1) การม งผลส มฤทธ ในการปฏ บ ต งาน 2) การบร การท ด 3) การพ ฒนาตนเอง 4) การท างานเป นท ม5) จร ยธรรม และ จรรยาบรรณว ชาช พคร แนวค ดในการพ ฒนาสมรรถนะคร การพ ฒนาบ คลากร เป นส งจ าเป นอย างย งเพราะเป นว ธ ท จะช วยเพ มพ นความร ความ สามารถและท กษะในการปฏ บ ต งานของบ คลากรให ได ผลด เก ดประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ช วยให บรรล เป าหมายขององค กร หน วยงานท เก ยวข องก บการจ ด การศ กษาก เช นเด ยวก น จ าเป นต องม การพ ฒนาคร เพ อเป นการ ช วยให คร ม โอกาสเพ มพ นความร ความสามารถ ท กษะ และ เจตคต ในการปฏ บ ต งาน ซ งจะช วยให การปฏ บ ต งานด าเน น ไปอย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ท าให คร ม เทคน คท ด ในการสอนหร อส งเสร มประส ทธ ภาพการสอน จนเก ดผลด ต อการปฏ บ ต งานในหน าท คร การอบรมด วยระบบพ เล ยงและผ สน บสน นเป นร ปแบบ การฝ กอบรมท จ ดให ม ว ทยากรพ เล ยงท เพ ยงพอส าหร บการให ความช วยเหล อและสน บสน นผ เข าร บการอบรม โดยคอยให ค าแนะน า ให ความช วยเหล อในระหว างการฝ กอบรม การอบรมโดยใช ส อส งคมออนไลน ด วยเทคโนโลย ใน ป จจ บ น เป นช องทางส อสารท ผ านส อส งคมออนไลน สามารถส อสารแลกเปล ยนเร ยนร ระหว างสมาช ก มณเฑ ยร ร ตนศ ร วงศ ว ฒ [5] ได ท าการว จ ยเร อง การพ ฒนาหล กส ตรฝ กอบรมออนไลน ด วยว เคราะห องค ประกอบ ของสมรรถนะน กเทคโนโลย สารสนเทศใช เทคน คดาค ม (DACUM) ผลส มฤทธ ทางการเร ยน คะแนน หล งการฝ กอบรมส งกว าคะแนนก อนฝ กอบรม อย างม น ยส าค ญทางสถ ต ท ระด บ.05 ส รว ฒ ย ญญล กษณ [6] ได ศ กษาเร องการพ ฒนา สมรรถนะเพ อเพ มประส ทธ ผลขององค กรข าราชการคร และ บ คลากรทางการศ กษาในสถานศ กษาข นพ นฐาน ผล การศ กษาพบว า ต วแบบสมรรถนะของข าราชการคร และ บ คลากรทางการศ กษาประกอบด วยสมรรถนะหล ก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะในงานท กสมรรถนะท กล มงาน ส วนใหญ ม ค าเฉล ยตามท เป นจร งต ากว าระด บความคาดหว ง หล งการพ ฒนาสมรรถนะหล กและสมรรถนะในงานของท ก กล มงานม ค าเฉล ยเท าก บและส งกว า 4. ว ธ ด าเน นการว จ ย 4.1 ขอบเขตของการว จ ยในคร งน เป นการศ กษาผลการ ฝ กอบรมสมรรถนะด านไอซ ท ของคร ผ สอนรายว ชาพ นฐาน เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ระด บประถมศ กษา ด วยระบบพ เล ยงสน บสน นเสร มด วยเคร อข ายส งคมออนไลน 4.2 ประชากรและกล มต วอย าง ประชากรได แก คร ผ สอนรายว ชาพ นฐานเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาขอนแก น เขต 2 จ านวน 220 คน กล ม ต วอย าง ค อ คร จ านวน 30 คน โดยค ดเล อกจากผ สม ครเข า ร บการอบรมโดยการจ บสลาก 4.3 เคร องม อท ใช ในการว จ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks