รายว ชาการทาป ยหม ก รายว ชาหล กการเกษตรอ นทร ย - PDF

Description
รายว ชาการทาป ยหม ก รายว ชาหล กการเกษตรอ นทร ย แบบทดสอบก อนเร ยน ป ยหม ก ค อ ป ยอ นทร ย ซากชน ดหน ง ซ งเก ดจากการย อยสลายของพ ช ซากส ตว ม ลส ตว และขยะม ลฝอยต างๆ ท สามารถย อยสลายต วได ปกต แล วป ยอ นทร

Please download to get full document.

View again

of 28
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Novels

Publish on:

Views: 14 | Pages: 28

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายว ชาการทาป ยหม ก รายว ชาหล กการเกษตรอ นทร ย แบบทดสอบก อนเร ยน ป ยหม ก ค อ ป ยอ นทร ย ซากชน ดหน ง ซ งเก ดจากการย อยสลายของพ ช ซากส ตว ม ลส ตว และขยะม ลฝอยต างๆ ท สามารถย อยสลายต วได ปกต แล วป ยอ นทร ย จะเก ดข น เองตามธรรมชาต ในด น ซ งข นอย ก บความสมบ รณ ของสารอาหารตามกระบวนการทาง ธรรมชาต ซ งม มากบ าง น อยบ าง ย อมไม เพ ยงพอความต องการของต นพ ช ท าให ต นพ ช ขาดความสมบ รณ ไม เจร ญงอกงามเท าท ควร จ งต องน าหล กการท เป นกระบวนการ ธรรมชาต มาพ ฒนาในเช งการผล ตอย างเป นระบบ โดยน าว สด ท ม อย ตามธรรมชาต และ เหมาะสมมาด าเน นการผสมให เก ดปฏ ก ร ยาย อยสลายต ว แล วเก ดเป นป ยหม กท ม ค ณภาพ เพ อเพ มสารอาหาร จ ล นทร ย ต างๆ เพ อเป นประโยชน ต อต นพ ช ป ยช วภาพ หร อบางคร งเร ยกว า ป ยจ ล นทร ย เป นป ยท ได จากการน าเอา จ ล นทร ย ท ม ประโยชน ต อด นและพ ชมาเพาะเล ยงจ านวนมาก ๆ แล วใส ลงในด นท จะเพาะปล กพ ช เพ อให จ ล นทร ย ท ต องการเหล าน เจร ญเต บโต เพ มปร มาณและสร างส งท เป นประโยชน ต อด นท าให ด น อ ดมสมบ รณ จ ล นทร ย ท ใช ในการท า ป ยช วภาพน นม หลายประเภท เช น สาหร ายส เข ยวแกมน าเง น เช อรา แบคท เร ย โปรโตช ว เป นต น จ ล นทร ย ค อ ส งม ช ว ตเล กๆท มองด วยตาเปล าไม เห นจนกว าม นจะ เกาะกล มก น จ ล นทร ย ม อย ในธรรมชาต ท งในน า ในอากาศและ ในด น ม ท งท เป นอ นตรายต อการท าให เก ดโรคก บ พ ช มน ษย ส ตว และท เป นประโยชน ในการสร างสารปฏ ช วนะทางการแพทย จ ล นทร ย ท ใช ในการทาป ยช วภาพ ม หลายประเภท เช น สาหร ายส เข ยวแกมน าเง น เช อรา แบคท เร ย โปรโตช ว เป นต น ป ยช วภาพสามารถแบ งออกได เป น 2 กล ม ค อ o ป ยช วภาพท ตร งไนโตรเจนออกจากอากาศ o กล มป ยช วภาพท ช วยให พ ชได ร บธาต อาหารอ น ว ตถ ประสงค หล กของการใช ป ยช วภาพ 1. ลดต นท นการผล ต 2. ผลผล ตปลอดสารพ ษและสารเคม ร กษาส งแวดล อม 3. ผลผล ตส ง ม ค ณค าทางโภชนาการ ร กษาส งแวดล อม 4. ส ขภาพผ ผล ต และผ บร โภคแข งแรงม พลานาม ยด 5. ช วยเหล อด านเศรษฐก จของผ ผล ตและผ บร โภค 6. พ ฒนาค ณภาพช ว ต 7. เป นว ธ ง าย ๆ ใครก ทาได ค ณสมบ ต จ ล นทร ย ท นามาใช ในป ยช วภาพ 1. ผล ตธาต อาหารและกระต นการเจร ญเต บโตของพ ช 2. เต บโตเร ว เพาะเล ยงได ง าย 3. ปร บต วเข าก บสภาพแวดล อม 4. ทนทานต อสารเคม ทางการเกษตร ค อ ยาหร อ สารเคม ต าง ๆ 1. การเล อกม ลส ตว ข อควรคาน งเก ยวก บก บป ยหม ก 1.1 ควรเป นม ลส ตว ท แห งม ความช นน อย 1.2 ม ลส ตว ต องไม ผสมโซดาไฟท ใช ฆ าเช อโรคในฟาร มเพราะทาลายต นพ ช 1.3 ม ลส ตว ต องไม ใหม เก นไป เพราะนอกจากจะม ความช นส งแล วย งม เช อโรค ปะปนอย มากด วย 1.4 ม ลส ตว จะต องไม ม ส วนผสมอ นเจ อปนอย มากเก นไปเพราะจะทาให ม ลส ตว ม ค าความเป นป ยน อย 1.5 ม ลส ตว ท นามาทาป ยต องไม ถ กเก บไว ในท แจ ง เพราะอาจจะถ กแดดเผา และถ กฝนชะล างซ งจะทาให ม ลส ตว ม ค าความเป นป ยลดลง 2. สถานท หม กป ย 2.1 ควรเป นโรงเร อนท ม งหล งคาม ดช ด เพ อก นแดดก นฝน สะดวกในการควบค ม อ ณหภ ม เพ อก นฝนชะล างกองป ยหม ก 2.2 พ นโรงเร อนควรลาดป นซ เมนต เพ อก นการด ดซ มของน า ร กษาความช น กองป ยหม ก และสะดวกในการกล บกอง 2.3 โรงเร อนท สามารถก นแดดก นฝนได จะช วยในการเก บร กษาป ย ไม ให เส อม ค ณภาพเร วเก นไป 3. การผสมป ย 3.1 การใช ว สด ต างๆมาหม กรวมในกองป ย จะต องเป นไปตามอ ตราส วนท กาหนดควรจะช งหร อตวงให ได มาตรฐานตามส ตร เพ อร กษาค ณภาพของป ย 3.2 การราดน าในกองป ยหม ก จะต องราดให เป ยกช มท วถ ง ว ธ ทดสอบง ายๆว าม ความเป ยกช นเพ ยงพอหร อไม โดยใช ม อหย บป ยหม กข นมาป น ถ าน าน อย เก นไปหร อกองป ยไม เป ยกช มท วกองจะทาให ป ยหม กไม ร อน ว สด ไม สลายต ว ทาให ป ยหม กไม ม ค ณภาพ 3.3 การทาป ยหม กท กคร ง จาเป นต องใส ด นร วนหร อหน าด นท ม ค ณภาพเป น ส วนผสมด วย จะทาให การย อยสลายของว สด ท เป นส วนผสมสลายต วเร วข น และทาให ป ยแทรกซ มลงในด นได ด 3.4 ราระเอ ยดท ใช เป นส วนผสมของป ยหม กก ม ส วนสาค ญ เพ อเป นอาหารของ จ ล นทร ย หากใส น อยเก นไปจะทาให กองป ยหม กไม ร อนอาจทาให การย อยสลาย ของต วว สด ช าลง 3.5 หากเป นว สด ท ย อยสลายได ง าย เช น เศษผ ก หญ าสด หร อ ข ยมะพร าว ไม ควร หม กไว หลายว นจ งจะกล บกองเพราะจะท าให ความร อนทาลายสารอาหาร ในม ลส ตว ให เหล อน อยลงจะทาให ป ยด อยค ณภาพสามารถกล บกองได ท กว น เพ อระบายความร อน ก สามารถร กษาค ณภาพของป ย ให มรค ณภาพด ได 3.6 การหม กป ยแต ละคร ง จะกาหนดแน นอนตายต วไม ได ว ากองหน งๆจะใช เวลาม กนานเท าใดท งน ข นอย ก บเศษว สด ท นามาเป นส วนผสม ในกรณ ท เศษว สด ย อยสลายได ง าย การหม กไม เก น 5 ว นถ าหากเศษว สด ท นามา เป นส วนผสมย อยสลายได ช า ควรหม กไว ไม เก น 15 ว น ม เช นน น จะทาให ป ยหม กม ค ณภาพต า เน องจากความร อนจะทาลายสารอาหารท ม อย ใน ม ลส ตว ให ม ค าต าลง 3.7 เม อหม กป ยจนได ท แล วควรจะกระจายกองป ยให คายความร อนออกจนเย น ประมาณ 3-15ว น จ งบรรจ กระสอบเพ อเก บร กษาก อนนาไปใช ต อไป ว ธ เก บร กษาให ป ยม ค ณภาพด อย เสมอ ควรเก บไว ในท ร ม ไม โดนแดด โดนฝน 4. การใช ป ย 4.1 ป ยท หม กเสร จแล วควรเก บไว ไม ต ากว า 20 ว นจ งจะนาไปใช เพ อให ป ยเย นต วลง และจ ล นทร ย หย ดทาปฏ ก ร ยาเส ยก อน ไม ควรนาไปใช ท นท เพราะจะเก ดผลเส ย ต อพ ชได 4.2 การใช ป ยหม กส ตรใช แปลงผ ก พ ชผ ก ให ใช ตามอ ตราส วนท กาหนดไว หร อ ปร มาณเท าก บป ยว ทยาศาสตร จะทาให ป ยเจร ญงอกงามได ด หากใช มากเก น ขนาดจะทาให พ ชผลเหล องเฉาและตายได เน องจากค ณภาพของป ยส ตรน ม ประส ทธ ภาพและความเข มข นส ง แต การใส แต ละคร งควรใส ให บ อยคร งกว า ป ยว ทยาศาสตร เน องจากป ยหม กจะสลายต วได รวดเร ว ระยะเวลาท เหมาะสม ค อส ปดาห ละคร ง 4.3 การใช ป ยหม กก บพ ชไม ผลให ได ผลผล ตท ด พ ชผลม ความสมบ รณ ควรจะใส ป ย ป ละ 3 คร งค อ หล งการเก บเก ยวพ ชผล เพ อบาร งต นและใบ ปลายฤด ฝนก อนออกดอก เพ อเร งให ออกดอกเร วข น และให ม ล กดก เม อพ ชผลต ดล กแก ว เพ อเสร มสร างความสมบ รณ ของผล และ ให ผลม รสหวานย งข น 4.4 เทคน คในการให ไม ผลออกล กนอกฤด กาลและออกผลได ท งป ให นาป ยหม กท ง กระสอบไปวางท งไว ท โคนต นไม ผลป ยจะช วยกระต นให ต ดล กท งป โดยไม ต องใช สารเร ง และไม ทาให ไม ผลเส อมโทรม 4.5 การใช ป ยหม กใส แปลงผ ก จะส งเกตเห นว าแมลงรบกวนน อยแต หากเห นว าม แมลง รบกวนมากในการทาป ยหม กมาใช ควรใช พ ชท เป นสม นไพรปราบแมลงมาใช ใน การผสมด วย เช น ใบสะเดา ใบข าใบตะไคร ใบตะไคร หอม ใบชะพล และใบสาบเส อ 4.6 การใช ป ยหม กในบ อปลา บ อก ง หร อบ อตะพาบน า ไม ว าจะเป นน าจ ด น าเค ม หร อ น ากร อย ป ยหม กจะช วยปร บสภาพน าสร างแฟรงด ตอนและไรแดง ควรใส อ ตราส วนในเน อท ไร ละ100ก โลกร ม จะใช ว ธ การหว านป ย หร อใช กระสอบวาง กระจายท ก อนบ อก ได 5. การหม กและการใช ห วเช อจ ล นทร ย ช วภาพ 5.1 การหม กห วเช อจ ล นทร ย ช วภาพ ให ม ค ณภาพควรจะเป ดฝาภาชนะ 2-3 ว น ต อ 1 คร ง เป ดฝาท งไว ประมาณคร งละ 5 นาท เพ อให ระบายแก สออกจาก ภาชนะหม ก ม ฉะน นภาชนะท บอบบางอาจจะระเบ ดได เพราะความกดด น ของแก สภายในภาชนะ 5.2 การเก บร กษาห วเช อจ ล นทร ย ช วภาพให ม อาย ย นยาวนอกจากเป ดฝาภาชนะ บรรจ แล ว ให เต มน าซาวข าว หร อกากน าตาล หร อ น าตาลทรายบ อยๆ ประมาณ 7 10 ว นต อ 1 คร งจะทาให ห วเช อจ ล นทร ย ช วภาพ ซ งเป น จ ล นทร ย ม อาหารก นตลอดเวลาจ งไม เส อมค ณภาพ 5.3 การใช ห วเช อช วภาพรดพ ชผ กและผลไม ให ระม ดระว งส วนผสมไม ให เข มข น มากเก นไปเพราะจะทาให ต นพ ชเหล องและตายในท ส ด อ ตราส วนท เหมาะสมค อห วเช อช วภาพ1ส วน ต อน าเปล า ส วน 5.3 การใช ห วเช อช วภาพรดพ ชผ กและผลไม ให ระม ดระว งส วนผสมไม ให เข มข น มากเก นไปเพราะจะทาให ต นพ ชเหล องและตายในท ส ด 5.4 หม นส งเกตห วเช อจ ล นทร ย ช วภาพอย เสมอ เพ อไม ให บ ดเน าปกตอแล วจะม กล นหอม แต หากม กล นเหม นเปร ยวแสดงว า ห วเช อจ ล นทร ย ช วภาพบ ดเน า ห ามนาไปใช เพราะ จะเป นกรด ทาให เก ดผลเส ยต อพ ชได 5.5 ปกต แล ว ห วเช อจ ล นทร ย ช วภาพ ไม ม ค ณสมบ ต เป นป ย แต ม ค ณสมบ ต ในการย อย สลายด น ทาให ไดด นด เสร มสร างจ ล นทร ย และธาต อาหารในด นให เป นธรรมชาต ถ าหากต องการให ห วเช อจ ล นทร ย ช วภาพม ค าเป นป ยน น ว สด ท ใช หม กควรจะใส ม ลส ตว หร อเน อส ตว เช น เศษปลา หร อ น าล างปลาผสมลงไปด วย จะทาให ห ว จ ล นทร ย ม สารอาหารและค ณสมบ ต เป นป ยด วย 5.6 การใช ป ยน าห วเช อจ ล นทร ย ช วภาพ ให ป ยต นไม ทางใบ เกษตรกรควรจะฉ ดพ นใน เวลาใกล ค าหร อกลางค นจ งจะม ผลด เน องจากปากใบพ ชจะป ดในเวลากลางว น และจะเป ดในเวลากลางค น เช าพ ชผ กท ใช ใบร บประทาน หร อกล วยไม ท ไร ด น ป ยหม กท เก ดข นเองตามธรรมชาต สามารถผล ตได หลายว ธ หลายส ตร และ หลายประเภท โดยสามารถแยกประเภทได ด งต อไปน 1. ป ยหม กแห ง หมายถ งการหม กโดยใช ว สด จากพ ช ซากส ตว ม ลส ตว และ ขยะม ลฝอยท สามรถย อยสลายต วเองได เม อผ านกระบวนการกรรมว ธ การหม กแล ว ป ยจะม ล กษณะแห ง เก บร กษาโดยการใส กระสอบ ใช หว านหร อ โรยบร เวณแปลงพ ช 2. ป ยหม กน า หมายถ ง การนาซากพ ช ซากส ตว ม ลส ตว และขยะม ลฝอยท สามารถย อยสลายต วได ไปหม กในภาชนะหร อถ ง โดยใช น าเป นส วนผสมเม อผ าน กรรมว ธ กระบวนการหม กตามระยะเวลาท กาหนด จะเก ดเป นป ยน าการนาไปใช จะต อง นาไปผสมก บน าตามอ ตราส วนท กาหนด เม อจะใช ต องใส ภาชนะไปรดต นไม ในแปลงพ ช ประโยชน ของป ยหม ก 1. ช วยเพ มปร มาณธาต อาหารต างๆ ท ม ความจาเป นต อความเจร ญ 2. ช วยให พ ชม รากท สมบ รณ สามรถด ดซ มเอาปร มาณธาต อาหารต างๆ ท ม อย ในด นไปใช ประโยชน ได อย างเต มท 3. ช วยปร บโครงสร างของด
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks