แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน - PDF

Description
แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน ต ลาคม 2555 คานา ส บเน องจากพระราชพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว

Please download to get full document.

View again

of 26
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Arts & Culture

Publish on:

Views: 20 | Pages: 26

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน ต ลาคม 2555 คานา ส บเน องจากพระราชพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ก าหนดไว ว า ส วนราชการม หน าท พ ฒนา ความร ในส วนราชการ เพ อให ม ล กษณะเป นองค กรแห งการเร ยนร อย างสม าเสมอ โดยต องร บร ข อม ลข าวสารและสามารถประมวลผลความร ในด านต างๆ เพ อน ามา ประย กต ใช ในการปฏ บ ต ราชการได อย างถ กต อง รวดเร ว เหมาะสมก บสถานการณ รวมท งต องส งเสร มและพ ฒนาความร ความสามารถ สร างว ส ยท ศน และปร บเปล ยน ท ศนคต ของข าราชการในส งก ดให เป นบ คลากรท ม ประส ทธ ภาพและม การเร ยนร ร วมก น คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร จ งได ต งคณะกรรมการจ ดการความร ข น เพ อจ ดท าแผนการจ ดการความร พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ กาหนดแผนการจ ดการความร แปลงแผนจ ดการความร ส การปฏ บ ต และต ดตามประเม นผลการจ ดการความร เพ อเป นฐานข อม ลสาค ญในการจ ดทาแผนปร บปร งความร ในโอกาสต อไปคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร -2- ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน ปร ชญา เสร มสร างบ คลากรให ม ค ณภาพ ค ณธรรม ดารงตนและอย ร วมก บผ อ นได อย างม ความส ข และสร างสรรค ส งท ม ประโยชน ให ก บตนเอง ส งคม ประเทศชาต ว ส ยท ศน คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ม งพ ฒนาข ดความสามารถและศ กยภาพของน กศ กษาให ม ความร ค ค ณธรรม ด วยการน อมน าหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงมาใช ในการ บร หารจ ดการตามหล กธรรมาภ บาล และม ความพร อมในการให บร การทางว ชาการ และส บสานศ ลปว ฒนธรรมร วมก บช มชน พ นธก จ 1. จ ดการศ กษาทางด านมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ให ได มาตรฐาน และสอดคล องก บความต องการของส งคมและท องถ น และแผนการผล ตบ ณฑ ตของประเทศ 2. ผล ตบ ณฑ ตทางด านมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ให ม ความร ค ค ณธรรม ม ความส าน กในความเป นไทย 3. พ ฒนางานว จ ยเพ อสร างองค ความร และความเป นเล ศทางว ชาการด านมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร โดยม งเช อมโยงความร ท องถ นเข าก บระด บชาต และภ ม ภาค 4. ทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม โดยเน นความร วมม อก บว ด และช มชน เพ อผสมผสานความร ทางตะว นออกเข าก บตะว นตก อ กท งส งเสร มการฟ นฟ ศ ลปว ฒนธรรม และภ ม ป ญญาพ นบ าน 5. เป นศ นย กลางของการอบรมความร การบร การทางว ชาการ และการว จ ยทางมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ให ก บส งคม ช มชน และท องถ น 6. ส งเสร มและส บสานโครงการอ นเน องมาจากแนวพระราชดาร ในการปฏ บ ต งานของคณะ 7. พ ฒนาและบร หารคณะโดยย ดหล กธรรมาภ บาล ตลอดจนการน อมนาแนวค ดปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงมาเป นแนวทางในการพ ฒนาคณะ ว ตถ ประสงค -3- 1. ม ข ดความสามารถในการว จ ยท เพ มค ณค าท นทางส งคมให แก ช มชน ท องถ นและเป นประโยชน ในการพ ฒนาประเทศ 2. ม ความสามารถในการให บร การว ชาการแก ส งคมท ม ค ณภาพ ค ณธรรม และตรงก บความต องการ รวมท งสร างความเข มแข งให ก บช มชนและท องถ นเพ อการพ ฒนาท ย งย น 3. สร างสรรค งานผล ตบ ณฑ ตท ม ความร ค ค ณธรรม 4. ม ความสามารถในการส งเสร ม พ ฒนา และเผยแพร ศ ลปว ฒนธรรม เพ อสร างและร กษาท นทางส งคม 5. ม ระบบการบร หารจ ดการภายในองค กรท ม ประส ทธ ภาพ เพ มศ กยภาพคร คณาจารย บ คลากรทางการศ กษา และม การพ ฒนาอย างต อเน อง -4- ตอนท 2 แผนย ทธศาสตร คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร รายละเอ ยดของประเด นย ทธศาสตร และกลย ทธ ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาท กษะ สมรรถนะการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน กลย ทธ 1. เสร มสมรรถนะการเร ยนร ภาษาอ งกฤษสาหร บน กศ กษา อาจารย และบ คลากร กลย ทธ 2. ส งเสร มการเร ยนร ภาษาอาเซ ยนสาหร บน กศ กษา อาจารย และบ คลากร กลย ทธ 3. พ ฒนาหล กส ตรใหม ระบบการเร ยนร จากการปฏ บ ต จร งและการแก ไขป ญหาสาธารณะร วมก บช มชน กลย ทธ 4. สน บสน นการพ ฒนาค ณภาพช ว ตและจ ตป ญญาของน กศ กษา อาจารย และบ คลากร กลย ทธ 5. ส งเสร มให น กศ กษา อาจารย อาสาร วมเร ยนร พ ฒนาองค กรและช มชนในท องถ น กลย ทธ 6. พ ฒนาบ มเพาะพ ฒนาน กศ กษา ศ ษย เก าและผ ประกอบการให ต งต วได กลย ทธ 7. เพ มประส ทธ ภาพและปร บปร งส อ ส งอานวยความสะดวกในการเร ยนร ย ทธศาสตร ท 2 เพ มผลงานด านท องถ นศ กษาและการข บเคล อนนโยบายสาธารณะ กลย ทธ 1. ว จ ยและพ ฒนานว ตกรรมเพ อพ ฒนาช มชนและท องถ น กลย ทธ 2. จ ดต งดาเน นการศ นย ศ กษาข อม ลสาราน กรมท องถ น กลย ทธ 3. ส งเสร มการให บร การว ชาการ ร วมเร ยนร พ ฒนาสมรรถนะการพ ฒนาองค กร ช มชน ท องถ น กลย ทธ 4. ศ กษา ข บเคล อนนโยบายสาธารณะและจ ดการป ญหาสาธารณะของช มชนท องถ น ย ทธศาสตร ท 3 รวบรวมศ กษาเศรษฐก จ ส งคม และว ฒนธรรมอาเซ ยน กลย ทธ 1. รวบรวม ประมวลผลข อม ลเศรษฐก จ ส งคม และว ฒนธรรมอาเซ ยน กลย ทธ 2. แลกเปล ยนน กศ กษาฝ กงาน ฝ กประสบการณ และศ กษาระยะส นในประเทศอาเซ ยน กลย ทธ 3. ศ กษา ฝ กอบรมระยะส น แลกเปล ยนอาจารย ด านการสอนและว จ ยในประเทศอาเซ ยน กลย ทธ 4. สร างเคร อข ายความร วมม อระหว างหน วยงานภาคร ฐ สถานศ กษาในต างประเทศ ย ทธศาสตร ท 4 พ ฒนาภ ม ท ศน แหล งส นทร ยะ ส อสารเอกล กษณ อ ตล กษณ กลย ทธ 1. ปร บปร งพ ฒนาภ ม ท ศน แหล งส นทร ยะ กลย ทธ 2. ปร บปร ง พ ฒนาอาคาร ส งก อสร าง -5- กลย ทธ 3. ส งเสร มการจ ดการขยะและรณรงค ประหย ดพล งงาน กลย ทธ 4. พ ฒนาการประชาส มพ นธ ภาพล กษณ ส อสารเอกล กษณ อ ตล กษณ กลย ทธ 5. สร างน กศ กษาให ม เอกล กษณ อ ตล กษณ ของมหาว ทยาล ย ย ทธศาสตร ท 5 พ ฒนาองค กรสมรรถนะส งและธรรมาภ บาล กลย ทธ 1. พ ฒนาระบบควบค มภายใน การกาก บ ต ดตาม ประเม นผลการปฏ บ ต งาน กลย ทธ 2. จ ดหาและพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศ กลย ทธ 3. พ ฒนาระบบจ ดการผลงานและพ ฒนาองค กรพอเพ ยง กลย ทธ 4. พ ฒนาว สาหก จใหม และจ ดการส ทธ ประโยชน ย ทธศาสตร ท 6 เพ มจานวนอาจารย ว ฒ ปร ญญาเอกและผลงานว ชาการ การว จ ย กลย ทธ 1. สรรหา และพ ฒนาอาจารย ว ฒ ปร ญญาเอก กลย ทธ 2. สน บสน นการผล ตตาราว ชาการ ผลงานว จ ยและส งเสร มการเข าส ตาแหน งทางว ชาการ -6- ตอนท 3 การจ ดการความร 3.1 แนวค ดและว ธ การจ ดการความร การจ ดการความร ในองค กร หมายถ ง การรวบรวมองค ความร ท ม อย ในองค กรซ งกระจ ดกระจายอย ในต วบ คคลหร อเอกสารมาพ ฒนาให เป นระบบ เพ อให ท ก คนในองค กรสามารถเข าถ งความร และพ ฒนาตนเองให เป นผ ร รวมท งปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ อ นจะส งผลให องค กรม ความสามารถในเช งแข งข นส งส ด โดยท ความร ม ๒ ประเภท ค อ ๑. ความร ท ฝ งอย ในคน (Tacit Knowledge) เป นความร ท ได จากประสบการณ พรสวรรค หร อส ญชาตญาณของแต ละบ คคลในการทาความเข าใจในส งต างๆ เป นความร ท ไม สามารถถ ายทอดออกมาเป นค าพ ดหร อลายล กษณ อ กษรได โดยง าย เช น ท กษะในการท างาน งานฝ ม อ หร อการค ดเช งว เคราะห บางคร งจ งเร ยกว าเป น ความร แบบท เป นนามธรรม ๒. ความร ท ช ดแจ ง (Explicit Knowledge) เป นความร ท สามารถรวบรวม ถ ายทอดได โดยผ านว ธ ต างๆ เช น การบ นท กเป นลายล กษณ อ กษร ทฤษฎ ค ม อ ต างๆ หร อบางคร งอาจเร ยกว าเป นความร แบบท เป นร ปธรรม โดยจะม กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management Process) ซ งเป นกระบวนการท จะช วยให องค กรเข าใจถ งข นตอนท จะท าให เก ดการพ ฒนา ของความร ภายในองค กร อ นประกอบไปด วย ๗ ข นตอน ด งน ๑. การบ งช ความร : เป นการพ จารณาว า ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าหมายขององค กรค ออะไร และเพ อให บรรล เป าหมายน นเราจ าเป นต องร อะไรบ าง โดยท ใน ขณะน เราม ความร อะไรอย บ าง อย ในร ปแบบใด และอย ท ใคร ๒. การสร างและแสวงหาความร : เป นการสร างความร ใหม โดยอาจแสวงหาความร จากภายนอก ร กษาความร เก าท ม อย เด ม หร อกาจ ดความร ท ใช ไม ได แล ว ๓. การจ ดความร ให เป นระบบ: เป นการวางโครงสร างความร เพ อเตร ยมพร อมสาหร บการเก บความร อย างเป นระบบในอนาคต ๔. การประมวลและกล นกรองความร : เป นการปร บปร งร ปแบบเอกสารให เป นมาตรฐาน ใช ภาษาเด ยวก น ปร บปร งเน อหาให สมบ รณ ๕. การเข าถ งความร : เป นการท าให ผ ใช ความร น นเข าถ งความร ท ต องการได ง ายและสะดวก เช น การใช ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ (IT), Web Board บอร ดประชาส มพ นธ เป นต น -7- ๖. การแบ งป นแลกเปล ยนความร : สามารถท าได หลายว ธ การ โดยในกรณ ท เป น Explicit Knowledge อาจจ ดท าเป นเอกสาร ฐานความร เทคโนโลย สารสนเทศ หร อกรณ เป น Tacit Knowledge อาจจ ดทาเป นระบบท มข ามสายงาน ก จกรรมกล มค ณภาพและนว ตกรรม ช มชนแห งการเร ยนร ระบบพ เล ยง การส บเปล ยน งาน การย มต ว เวท แลกเปล ยนความร เป นต น ๗. การเร ยนร : ควรทาให การเร ยนร เป นส วนหน งของงาน เช น เก ดระบบการเร ยนร จากสร างองค ความร นาความร ไปใช เก ดการเร ยนร และ ประสบการณ ใหม และหม นเว ยนต อไปอย างต อเน อง -8- ภาพท ๑ กระบวนการจ ดการความร -9- 3.2 องค ความร ท จาเป นในการปฏ บ ต ราชการ ประเด นย ทธศาสตร โครงการ/ ก จกรรม ต วช ว ด เป าหมาย ของต วช ว ด 1. พ ฒนาท กษะ สมรรถนะการ เร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน 1.1 โครงการเสร มสมรรถนะการเร ยนร ภาษาอ งกฤษสาหร บน กศ กษา อาจารย และ บ คลากร 1.2 โครงการส งเสร มการเร ยนร ภาษาอาเซ ยน สาหร บน กศ กษาอาจารย และบ คลากร ร อยละของน กศ กษา อาจารย และ บ คลากรท เข า อบรมม ผลประเม นความร ทางภาษาตามเกณฑ ท กาหนด ร อยละของน กศ กษา อาจารย และ บ คลากรท เข า อบรมม ผลประเม นความร ทางภาษาตามเกณฑ ท กาหนด ร อยละของหน วยงานท ด
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks