ประกาศมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเพ อบรรจ และแต งต งเป นล กจ างช วคราว - PDF

Description
ประกาศมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเพ อบรรจ และแต งต งเป นล กจ างช วคราว ด วยว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถม ความประสงค ขยายระยะเวลาร บสม ครบ คคล เพ อบรรจ

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Memoirs

Publish on:

Views: 11 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ประกาศมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเพ อบรรจ และแต งต งเป นล กจ างช วคราว ด วยว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถม ความประสงค ขยายระยะเวลาร บสม ครบ คคล เพ อบรรจ และแต งต งเข าปฏ บ ต งานเป นล กจ างช วคราว ส งก ดส าน กงานว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ และส งก ด คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ ท งน เพ อให การด าเน นการค ดเล อกด งกล าวเป นไปด วยความ เร ยบร อยตามหล กเกณฑ และว ธ การท มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออกก าหนด ว ทยาเขตฯ จ งขอประกาศ ด งรายละเอ ยดต อไปน ๑. ตาแหน งท เป ดร บสม คร ตาแหน งท ๑ น กว เคราะห นโยบายและแผน จานวน ๑ อ ตรา - ส งก ดสาน กงานว ทยาเขตฯ งานนโยบายและแผน (แผนกงบประมาณ) ตาแหน งท ๒ น กว ชาการศ กษา จานวน ๑ อ ตรา - ส งก ดคณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ ตาแหน งท ๓ เจ าหน าท บร หารงานท วไป จานวน ๑ อ ตรา - ส งก ดคณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ ตาแหน งท ๔ น กว เคราะห นโยบายและแผน จานวน ๑ อ ตรา - ส งก ดสาน กงานว ทยาเขตฯ งานนโยบายและแผน (แผนกประก นค ณภาพ) ๒. ค ณสมบ ต ท วไปและล กษณะต องห าม ๒.๑ ส ญชาต ไทย ๒.๒ ม อาย ไม ต ากว าส บแปดป บร บ รณ ๓.๓ เป นเพศชายต องผ านการเกณฑ ทหาร ๓.๔ ต องไม เป นพระภ กษ สงฆ หร อ สามเณร ๒.๕ ไม เป นบ คคลท ม ร างกายพ การ ท พพลภาพ หร อโรคอ นเป นอ ปสรรคต อการ ปฏ บ ต หน าท หร อเป นโรคต ดต ออ นพ งร งเก ยจ ๒.๖ ไม เป นผ เคยต องได ร บโทษจาค กโดยคาพ พากษาถ งท ส ดให จ าค กเพราะกระท า ความผ ดทางอาญา เว นแต เป นโทษส าหร บความผ ดท ได กระท าโดยประมาท หร อความผ ดลห โทษ ๒/๓. ค ณสมบ ต... -๒-๓. และความร ความสามารถท ต องการ ตาแหน งท ๑ น กว เคราะห นโยบายและแผน (แผนกประก นค ณภาพ) ๑. ว ฒ การศ กษาระด บปร ญญาตร ท กสาขาว ชา ๒. ม มน ษยส มพ นธ ด สามารถประสานงานและปฏ บ ต งานร วมก บผ อ นได ๓. ม ความสามารถในการใช คอมพ วเตอร MS Office ได เป นอย างด ๔. สามารถปฏ บ ต หน าท นอกเวลาราชการได ภาระหน าท ในงานท ปฏ บ ต ๑. จ ดทาปฏ ท นการดาเน นงาน ๒. จ ดท าและส งเอกสารราชการท งภายในและภายนอก ด าเน นการร บและส ง หน งส อเข าและหน งส อออก ๓. จ ดทาแผนการประก นค ณภาพ แผนงานการประช ม ส มมนา และฝ กอบรมของ แผนกประก นค ณภาพ ๔. กาหนดต วบ งช การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ๕. จ ดเก บเอกสารแยกตามหมวดหม /ค นหาเอกสารทางราชการ/จ ดท าส าเนา ส งเอกสารทางอ เล กทรอน กส และโทรสาร ๖. ต ดตามระบบและกลไกรการประก นค ณภาพการศ กษา ๗. ประชาส มพ นธ และเผยแพร ก จกรรมการประก นค ณภาพแก หน วยงานภายใน และภายนอก ๘. จ ดทาแผนกบร หารความเส ยง และดาเน นการตามแผนและต ดตาม ๙. จ ดทาแผนการจ ดการความร และดาเน นการตามแผนและต ดตาม ๑๐. จ ดทาหน งส อขอเบ ก-ขอซ อมแซมอ ปกรณ และเคร องใช สาน กงาน ๑๑. จ ดทาเอกสารค ม อประก นค ณภาพของหน วยงาน ๑๒. จ ดท ารายงานการประเม นตนเองเพ อรองร บการตรวจประเม นค ณภาพ การศ กษา ๑๓. จ ดทาการประเม นผลการประก นค ณภาพการศ กษาภายในและภายนอก ๑๔. ประสานงานก บบ คคลภายในและภายนอกหน วยงาน ๑๕. ปฏ บ ต หน าท ตามคาส งผ บ งค บบ ญชา ตาแหน งท ๒ น กว ชาการศ กษา (คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ) ๑. ว ฒ การศ กษาระด บปร ญญาตร ท กสาขาว ชา ๒. ไม จาก ดเพศ ๓. ม ความร บผ ดชอบส ง ม ความกระต อร อร นในการท างาน ม ความร เร ม สร างสรรค ๓/๔.ซ อส ตย... -๓-๔. ซ อส ตย ม ว น ยและร กาษความล บของราชการ ๕. สามารถใช คอมพ วเตอร และอ ปกรณ สาน กงานในการปฏ บ ต งานได ภาระงานในหน าท ความร บผ ดชอบ - งานสหก จศ กษา ๑. ทาปฏ ท นระยะเวลาในการฝ กสหก จศ กษา ๒. แต งต งคาส งคณะกรรมการสหก จศ กษา ๓. ทาใบรายช อสถานประกอบการและรายช อน กศ กษา ๔. ทาใบทามทามและใบส งส งต วน กศ กษาออกฝ กงานสหก จศ กษา ๕. ทาแบบประเม นให ก บสถานประกอบการประเม นน กศ กษา ๖. ทาเล มประว ต ของน กศ กษาเพ อให อาจารย ออกน เทศ ๗. รวบรวมเล มสหก จน กศ กษา ๘. ปฏ บ ต หน าท ตามคาส งผ บ งค บบ ญชามอบหมาย - งานฝ กงาน ๑. ทาปฏ ท นระยะเวลาในการฝ กงาน ๒. ทาใบทาบทามและใบส งต วน กศ กษาออกฝ กงาน ๓. สร ปสถานท ฝ กงาน ๔. รวบรวมเอกสารส งสาขาว ชาท ออกฝ กงาน - งานเท ยบโอน ๑. แต งต งคาส งคณะกรรมการเท ยบโอน ๒. จ ดทาแนวทางการเท ยบโอน และทา Template ๓. ด งข อม ลรายช อและรห สของน กศ กษาจากระบบ Vistionnet ๔. เตร ยมเอกสารให ก บน กศ กษาเพ อทาการเท ยบโอน ๕. ทาการเท ยบโอนรายว ชาให ก บน กศ กษา ๖. รวบรวมเอกสารเท ยบโอนและส งให ก บสาขาว ชาตรวจสอบ ๗. รวบรวมผลเท ยบโอนจากสาขาว ชาและนาส งแผนกทะเบ ยน ๘. ทาสร ปการเท ยบโอนของแต ละสาขาว ชา ขอบเขตข อสอบ ๑. มน ษย ส มพ นธ ในการทางาน ๒. การบร หารความข ดแย ง ๓. แนวทางปฏ บ ต งานท ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ๔. การแก ไขป ญหาในการทางาน ๔/ตาแหน งท ๓... -๔- สารสนเทศ) ต าแหน งท ๓ เจ าหน าท บร หารงานท วไป (คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย ๑. ว ฒ การศ กษาระด บปร ญญาตร ท กสาขาว ชา ๒. ไม จาก ดเพศ ๓. ม ความร บผ ดชอบส ง ม ความกระต อร อร นในการท างาน ม ความร เร ม สร างสรรค ๔. ซ อส ตย ม ว น ยและร กาษความล บของราชการ ๕. สามารถใช คอมพ วเตอร และอ ปกรณ ส าน กงานในการปฏ บ ต งานได ภาระงานในหน าท ร บผ ดชอบ ๑. ว เคราะห แยกหน งส อต างๆ และจดหมาย ๒. ลงทะเบ ยนร บ-ส ง หน งส อเอกสารของคณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ ๓. ตรวจสอบ กล นกรองหน งส อ สร ปสาระสาค ญประกอบการพ จารณานาเสนอ คณบด ๔. สาเนาเอกสารแจ งผ เก ยวข อง ๕. จ ดเก บเอกสาร จ ดระเบ ยบเอกสารเป นหมวดหม เพ อสะดวกต อการค นหา ๖. ร างหน งส อต ดต อส อสารทางราชการท งหน วยงานภายในและภายนอก ๗. จ ดทาประกาศและคาส ง ออกเลขหน งส อ ๘. ประสาร น ดหมาย ก บบ คลากร หร อหน วยงานท เก ยวข องท งภายในและ ภายนอก ๙. ออกหน งส อให ก บบ คลากรภายในและภายนอก ร วมถ งน กศ กษา ๑๐. ปฏ บ ต งานตามผ บ งค บบ ญชามอบหมาย ขอบเขตข อสอบ ๑. ระเบ ยบสาน กนายกร ฐมนตร ว าด วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ๒. ความร ท วไปเก ยวก บงานสารบรรณ ตาแหน งท ๔ น กว เคราะห นโยบายและแผน (แผนกงบประมาณ) ๑. ว ฒ การศ กษาระด บปร ญญาตร คณะบร หารธ รก จ ท กสาขาว ชา ๒. ม ความสามารถในการใช คอมพ วเตอร ได เป นอย างด ๓. ม ความร ความเข าใจในการจ ดทางบประมาณ ๔. ม ความร ความสามารถในการศ กษาข อม ล ว เคราะห สถานะการณ ๕. ม ความละเอ ยดถ และรอบคอบ ๖. ม ความร บผ ดชอบต อหน าท และม มน ษย ส มพ นธ ท ด ๗. ม ความกระต อร อร นในการท างาน สามารถต ดต อส อสาร ประสารงาน และปฏ บ ต งานเป นท มได ๕/ภาระงาน... -๕- ภาระงานในหน าท ความร บผ ดชอบ ๑. เก บรวบรวมข อม ลต างๆ เพ อใช ในการว เคราะห และเป นฐานข อม ลเบ องต น จ ดทาข อสน บสน นการจ ดงบรายจ าย และงบประมาณรายจ าย (เง นรายได ) ๒. จ ดทาคาของงบประมาณรายจ าย และงบประมาณรายจ าย (เง นรายได ) ๓. งานว เคราะห และวางระบบการประมวลผลข อม ลสารสนเทศด วยระบบ คอมพ วเตอร ๔. จ ดทาค ม อเอกสารเพ อเผยแพร ข อม ลเก ยวก บงบประมาณ ๕. ประสานงานก บหน วยงาน เพ อจ ดท าข อม ลตามความต องการของหน วยงาน ภายนอกท เก ยวข อง ๖. ด แลการร บ-ส งหนส อ ลงทะเบ ยน ๗. สามารถปฏ บ ต งานนอกเหน องานในหน าท ตามท ได ร บมอบหมาย ๔. กาหนดการร บสม คร ผ ประสงค จะสม ครสอบค ดเล อกให ขอร บใบสม ครและย นใบสม ครได ท งานบร หารงานบ คคล อาคาร ๔ ช น ๒ ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ถนนว ภาวด ร งส ต แขวงด นแดง เขตด นแดง กร งเทพมหานคร ในว นและเวลาราชการเท าน น ร บสม คร ๒๐ ๒๘ ก.ค. ๕๘ ประกาศรายช อผ ม ส ทธ สอบ ๓ ก.ค. ๕๘ ตาแหน งท ๑ สอบ ๖ ส.ค. ๕๘ ตาแหน งท ๒ สอบ ๑๐ ส.ค. ๕๘ ตาแหน งท ๓ สอบ ๑๐ ส.ค. ๕๘ ตาแหน งท ๔ สอบ ๑๑ ส.ค. ๕๘ แผนกบร หารงานบ คคล อาคาร ๔ ช น ๒ ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ ถ.ว ภาวด ร งส ต แขวงด นแดง กร งเทพฯ ทางเว บไซต ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ และต ดประกาศ ณ บอร ดประกาศร บสม ครงานอาคาร ๔ ช น ๑ ๖/ประกาศผล... -๖- ประกาศผลสอบ ๑๓ ส.ค. ๕๘ ทางเว บไซด ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ และต ดประกาศ ณ บอร ดประกาศร บสม ครงานอาคาร ๔ ช น ๑ รายงานต วเข า ปฏ บ ต งาน ๑๗ ส.ค. ๕๘ แผนกบร หารงานบ คคล อาคาร ๔ ช น ๒ ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ ถ.ว ภาวด ร งส ต แขวงด นแดง กร งเทพฯ ๕. เอกสารและหล กฐานท จะต องนามาย นในว นสม คร ๕.๑ สาเนาหน งส อร บรองค ณว ฒ หร อใบปร ญญาบ ตร จานวนอย างละ ๑ ฉบ บ ๕.๒ ส าเนาใบรายงานผลการศ กษา (Transcript) (โดยได ร บการอน ม ต จาก สภามหาว ทยาล ยหร อสภาสถาบ นของสถานศ กษาน นๆ ก อนหร อภายในว นเป ดร บสม คร) จานวน ๑ ฉบ บ ๕.๓ ร ปถ ายหน าตรงไม สวมหมวกและไม สวมแว นตาส ด า ขนาด ๑ น ว ซ งถ าย มาแล วไม เก น ๖ เด อน จานวน ๑ ร ป ๕.๔ ใบร บรองแพทย แผนป จจ บ นช น ๑ ฉบ บจร งซ งออกให ไม เก น ๖ เด อน ท แสดงว าไม เป นโรคตามพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบข าราชการพลเร อนในสถาบ นอ ดมศ กษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ๕.๕ สาเนาทะเบ ยนบ านและส าเนาบ ตรประจ าต วประชาชน อย างละ ๑ ฉบ บ ๕.๖ ส าเนาหล กฐานอ นๆ เช น ทะเบ ยนสมรส หน งส อส าค ญการเปล ยนช อต วหร อ ช อสก ล (ถ าม ) อย างละ ๑ ฉบ บ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks