การงานอาช พและเทคโนโลย ค ม อการจ ดการเร ยนการสอน ทางไกลผ านดาวเท ยม กล มสาระการเร ยนร - PDF

Description
โรงเร ยนว งไกลก งวล (ระด บประถมศ กษา) ถนนเพชรเกษม อำาเภอห วห น จ งหว ดประจวบค ร ข นธ ส งก ดสำาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค ม อการจ ดการเร ยนการสอน ทางไกลผ านดาวเท ยม กล มสาระการเร

Please download to get full document.

View again

of 41
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Fashion

Publish on:

Views: 21 | Pages: 41

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
โรงเร ยนว งไกลก งวล (ระด บประถมศ กษา) ถนนเพชรเกษม อำาเภอห วห น จ งหว ดประจวบค ร ข นธ ส งก ดสำาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค ม อการจ ดการเร ยนการสอน ทางไกลผ านดาวเท ยม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ม ลน ธ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม สงวนล ขส ทธ ว าง หน วยการเร ยนร ช นประถมศ กษาป ท ๕ ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๗ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พ และเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท ๕ จำานวนหน วยการเร ยนร ๓ หน วย เวลา ๑๙ ช วโมง หน วยการเร ยนร ท หน วยการเร ยนร เวลา/ช วโมง ๑ ต วเรา ๖ ๒ ช มชนของเรา ๗ ๓ เศรษฐก จพอเพ ยง ๖ รวม ๑๙ 363 ค ม อคร สอนทางไกลผ านดาวเท ยมสำาหร บโรงเร ยนปลายทาง กำาหนดการเร ยนร รายช วโมง และส งท โรงเร ยนปลายทางต องเตร ยม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท ๕ คร งท ว น/เด อน/ป เวลา จำานวน ช วโมง เร องท สอน มาตรฐาน การเร ยนร /ต วช ว ด ส งท ร.ร.ปลายทาง ต องเตร ยม (คร /น กเร ยน) ๑ ๑๖ พ.ค. ๕๗ หน วยการเร ยนร ท ๑ ต วเรา ๑/๖๐ ทดสอบก อนเร ยน แนะนำาเน อหาสาระการเร ยนร แบบทดสอบก อนเร ยน ค ม อการเร ยนการสอนออกอากาศ ๒ ๒๓ พ.ค. ๕๗ ๑/๖๐ งานบ านน าร (บ านงามตา) ท กษะการจ ดการในการทำางานบ าน ง ๑.๑ ป. ๕/๒ ป. ๕/๔ ภาพบ าน เอกสารประกอบความร ๓ ๓๐ พ.ค. ๕๗ ๑/๖๐ งานบ านน าร (บ านงามตา) การทำาความสะอาดห องคร ว และการจ ดห องคร ว ง ๑.๑ ป. ๕/๒ ป. ๕/๔ ภาพห องต างๆ ภายในบ าน เอกสารประกอบความร ๔ ๖ ม.ย. ๕๗ ๑/๖๐ งานบ านน าร (บ านงามตา) การทำาความสะอาดและการจ ดต เย น ง ๑.๑ ป. ๕/๒ ป. ๕/๔ ภาพห องคร ว ต เย น เอกสารประกอบความร ๕ ๑๓ ม.ย. ๕๗ ๑/๖๐ งานบ านน าร (บ านงามตา) หล กการจ ดตกแต งห องคร ว หล กการจ ดโต ะอาหาร ง ๑.๑ ป. ๕/๒ ป. ๕/๔ ภาพห องคร ว โต ะอาหาร เอกสารประกอบความร ๖ ๒๐ ม.ย. ๕๗ ๑/๖๐ งานบ านน าร (บ านงามตา) การทำาความสะอาดห องน า และห องส วม ง ๑.๑ ป. ๕/๒ ป. ๕/๔ อ ปกรณ ท ใช สำาหร บทำาความ สะอาด เช น ถ งน า ข นน า แปรงข ดพ น ฟองน า น ายาล างจาน ไม กวาดทางมะพร าว ๗ ๒๗ ม.ย. ๕๗ หน วยการเร ยนร ท ๒ ช มชนของเรา ๑/๖๐ มารยาทในการทำางานร วมก บสมาช ก ในครอบคร ว ง ๑.๑ ป. ๕/๓ ภาพสมาช กในครอบคร ว เอกสารประกอบความร ๘ ๔ ก.ค. ๕๗ ๑/๖๐ เส อผ าของฉ น การด แลร กษาเส อผ า ง ๑.๑ ป. ๕/๑ ป. ๕/๔ ต วอย างเส อผ า ว นศ กร ท ๑๔ ก มภาพ นธ ๒๕๕๗ หย ดว นมาฆบ ชา 364 ช นประถมศ กษาป ท ๕ ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๗ กำาหนดการเร ยนร รายช วโมง และส งท โรงเร ยนปลายทางต องเตร ยม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท ๕ คร งท ว น/เด อน/ป เวลา จำานวน ช วโมง เร องท สอน มาตรฐาน การเร ยนร /ต วช ว ด ส งท ร.ร.ปลายทาง ต องเตร ยม (คร /น กเร ยน) ๙ ๑๘ ก.ค. ๕๗ ๑/๖๐ เส อผ าของฉ น การซ กผ าด วยเคร องซ กผ า ง ๑.๑ ป. ๕/๑ ป. ๕/๔ เส อผ าท ใส แล วแต ย งไม ได ซ ก คนละ ๑ ต ว เคร องม อและอ ปกรณ ทำาความสะอาด ๑๐ ๒๕ ก.ค. ๕๗ ๑/๖๐ เส อผ าของฉ น การร ดผ า ง ๑.๑ ป. ๕/๑ ป. ๕/๔ เส อผ าท ซ กแล วแต ย งไม ได ร ด คนละ ๑ ต ว เคร องม อและอ ปกรณ การร ดผ า ๑๑ ๑ ส.ค. ๕๗ ๑/๖๐ เส อผ าของฉ น หล กการจ ดเก บเส อผ า ง ๑.๑ ป. ๕/๑ ป. ๕/๔ เส อ กางเกง หร อกระโปรง คนละ ๑ ช ด ๑๒ ๘ ส.ค. ๕๗ ๑/๖๐ เส อผ าของฉ น การซ อมแซมเส อผ า (การเนา, การสอย) ง ๑.๑ ป. ๕/๑ ป. ๕/๔ เศษผ า เข ม ด าย กรรไกร ๑๓ ๑๕ ส.ค. ๕๗ ๑/๖๐ เส อผ าของฉ น การซ อมแซมเส อผ าท ชำาร ด ง ๑.๑ ป. ๕/๑ ป. ๕/๔ เส อผ าท ชำาร ด เข ม ด าย กรรไกร ๑๔ ๒๒ ส.ค. ๕๗ หน วยการเร ยนร ท ๓ เศรษฐก จพอเพ ยง ๑/๖๐ การประกอบอาหารหวาน ผลไม ลอยแก ว ง ๑.๑ ป. ๕/๒ น าเช อม น าแข ง ผลไม เช น ขน น แอปเป ล ม นแกว ส บปะรด ถ วย ช อน เข ยง (ม ด คร เตร ยม) ๑๕ ๒๙ ส.ค. ๕๗ ๑/๖๐ งานเกษตรค บ าน (พ นฐานงานเกษตร) ความสำาค ญของงานเกษตร ร จ กเคร องม อเกษตร ง ๑.๑ ป. ๕/๑ ป. ๕/๔ ภาพเคร องม อการเกษตรชน ดต างๆ อ ปกรณ เคร องม อเกษตรของจร ง ๑๖ ๕ ก.ย. ๕๗ ๑/๖๐ งานเกษตรค บ าน ด นและป ย ง ๑.๑ ป. ๕/๑ ป. ๕/๔ ต วอย างด นและป ย 365 ค ม อคร สอนทางไกลผ านดาวเท ยมสำาหร บโรงเร ยนปลายทาง กำาหนดการเร ยนร รายช วโมง และส งท โรงเร ยนปลายทางต องเตร ยม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท ๕ คร งท ว น/เด อน/ป เวลา จำานวน ช วโมง เร องท สอน มาตรฐาน การเร ยนร /ต วช ว ด ส งท ร.ร.ปลายทาง ต องเตร ยม (คร /น กเร ยน) ๑๗ ๑๒ ก.ย. ๕๗ ๑/๖๐ งานเกษตรค บ าน พ ชผ กสวนคร ว/ การขยายพ นธ ผ กสวนคร ว ง ๑.๑ ป. ๕/๑ ป. ๕/๔ ต วอย างพ ชผ กสวนคร ว ภาพการขยายพ นธ พ ช ๑๘ ๑๙ ก.ย. ๕๗ ๑/๖๐ งานเกษตรค บ าน การปล กผ กสวนคร ว/ การด แลผ กสวนคร ว ง ๑.๑ ป. ๕/๑ ป. ๕/๔ ต วอย างพ ชผ กสวนคร ว ๑๙ ๒๖ ก.ย. ๕๗ ๑/๖๐ การเก บเก ยวผ กสวนคร ว ทดสอบหล งเร ยน ง ๑.๑ ป. ๕/๑ ป. ๕/๔ เอกสารประกอบความร แบบทดสอบหล งเร ยน 366 ช นประถมศ กษาป ท ๕ ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๗ แนวการจ ดก จกรรมกระบวนการเร ยนร เพ อสร างค ณล กษณะ ด เก ง ม ส ข ๑ หน วยการเร ยนร ท ต วเรา ระยะเวลาสอน ๑๙ ช วโมง สาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช น ป.๔-๖ 367 ค ม อคร สอนทางไกลผ านดาวเท ยมสำาหร บโรงเร ยนปลายทาง ต วอย าง แผนการจ ดการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท ๑ ต วเรา ระยะเวลาในการสอน ๗ ช วโมง ๑. มาตรฐานการเร ยนร /ต วช ว ด มาตรฐาน ง ๑.๑ เข าใจการทำางานม ความค ดสร างสรรค ม ท กษะการทำ างาน ท กษะการจ ดการ ท กษะ กระบวนการ แก ป ญหา ท กษะการทำางานร วมก นและท กษะการแสวงหาความร ท ม ค ณธรรม และล กษณะน ส ยในการทำางาน ม จ ตสำาน ก ในการใช พล งงานทร พยากรส งแวดล อมเพ อการดำารงช ว ตและครอบคร ว ๒. สาระสำาค ญ ต วช ว ด ป. ๕/๑ อธ บายเหต ผลในการทำางานแต ละข นตอนถ กต องตามกระบวนการทำางาน ป. ๕/๒ ใช ท กษะการจ ดการในการทำางานอย างเป นระบบประณ ต และม ความค ดร เร มสร างสรรค การด แลร กษาของใช ส วนต ว ครอบคร ว ส วนรวม การซ อมแซม ซ ก ตาก เก บ ร ด พ บ จ ดเก บเส อผ าอ ปกรณ เคร องใช ส วนต ว การทำาบ ญช คร วเร อน การจ ดเก บเอกสารสำาค ญ การจ ดโต ะอาหาร ต อาหาร ต เย น และห องคร ว การทำาความสะอาดห องต างๆ การซ อมแซมเส อผ า มารยาทในการดำารงช ว ตในครอบคร ว ๓. สาระการเร ยนร ความร ๑. ม เหต ผลการทำางานแต ละข นตอนถ กต องตามกระบวนการทำางาน ๒. การใช ท กษะการจ ดการในการทำางานอย างเป นระบบ ประณ ต และม ความค ดสร างสรรค ๓. มารยาทในการทำางานก บสมาช กในครอบคร ว ๔. จ ตสำาน กในการใช พล งงานและทร พยากรอย างประหย ดและค มค า ท กษะ/กระบวนการ ๑. ศ กษาว ธ การ อธ บาย และปฏ บ ต งานตามข นตอน ค ณล กษณะท พ งประสงค ๑. ม เหต ผลม งม นในการทำางาน ม ว น ย ม ความค ดร เร มสร างสรรค ร กความเป นไทย อย อย างพอเพ ยง ๒. ม จ ตสาธารณะ ใฝ เร ยนร ม งม นในการทำางาน 368 ช นประถมศ กษาป ท ๕ ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ๔. ช นงานท แสดงผลการเร ยนร การจ ดทำาบ ญช คร วเร อน ๕. ก จกรรมการเร ยนร ก จกรรมนำาเข าส บทเร ยน น กเร ยนและคร ร วมก นอภ ปรายถ งสมาช กในครอบคร วม ใครบ าง แต ละคนม หน าท อย างไร ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ๑. แบ งกล มน กเร ยนเข ยนแผนผ งความค ดน กถ งบ คคล พร อมท งบทบาทและหน าท บ คคลในครอบคร ว บ คคล ในโรงเร ยน บ คคลในช มชน บ คคลในประเทศชาต แล วสร ปเป นแผนผ งความค ด ๒. น กเร ยนอ านข อความบทร อยกรอง บ านของเรา แล วสนทนาแสดงความค ดเห น คร ต งคำาถาม ครอบคร ว อบอ นควรเป นอย างไร ควรม หล กธรรมใดท มาช วยแก ป ญหาในครอบคร ว ๓. น กเร ยนร วมก นแสดงความค ดเห นแลกเปล ยนความร แล วสร ปเป นองค ความร ร วมก น คร ให ข อเสนอแนะ เพ มเต ม ก จกรรมรวบยอด น กเร ยนและคร ร วมก นสร ปบทบาทหน าท ของตนเองและบ คคลในครอบคร วเป นองค ความร โดยการนำา เทคโนโลย และทร พยากรมาใช อย างค มค าและประหย ด ๖. ส อ อ ปกรณ แหล งเร ยนร ๑. หน งส อเร ยนว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย ช น ป. ๕ ๒. แผ นภาพ คอมพ วเตอร สไลด ใบงาน ใบความร ๓. ส อของจร ง ต วอย างบ ญช คร วเร อน wwwwwwww 369 ค ม อคร สอนทางไกลผ านดาวเท ยมสำาหร บโรงเร ยนปลายทาง ภ า ค ผ น ว ก ท า ย แ ผ น แผนภ ม เพลง เพลง หน าท คำ ร อง - ทำ นอง สำ ล ร กส ทธ - ส ขส นต ศร เก น หน าท หน าท หน าท ท กคนต องม หน าท หากใครหน าท ไม ม ค ดให ด ด เป นคนด ได อย างไร ทำางานก ค อหน าท พวกเราต างม ใช ไหม พ อแม ทำาหน าท ท านไป เด กอย างเราไซร ต องเร ยนหน งส อ เพลง งานส งใด งานส งใด งานส งใด แม ใครละเลยท งปล อย ม วแต คอยเฝ าแต คอย หว งคอยแต เก ยวโยนกลอง ไม ม เสร จไม ม เสร จร บรอง จำาไว ท กคนต อง ทำางานเราต องช วยก น ช วยก น ช วยก น ช วยก น เพลง เคร องด มอาหารด ม ประโยชน คำ ร อง - ทำ นอง สำ ล ร กส ทธ - ส ขส นต ศร เก น อาหารด และม ประโยชน ค อผ กสดผลไม นานา เคร องด มท ม ค ณค า น าเปล าธรรมดาจำาไว หนาพวกเธอ อาหารท ม ในท องถ น ควรเล อกด มก นอย าได พล งเผลอ อย าด มก นตามปากนะเออ จดจำาเสมอเล อกด มก นให ด บทร อยกรอง บ านของเรา คำ ร อง - ทำ นอง สำ ล ร กส ทธ - ส ขส นต ศร เก น บ านของเราเราอย มานานน ก เราย อมร กผ กพ นส ขหรรษา บ านเคยอย อ เคยนอนแต ก อนมา ส ขอ ราหาใดเหม อนไม ม บ านคนอ นหม นแสนแม นงามหร ก ไม เหม อนบ านเราอย อย ส ขศร บ านอ นด ก ไม เท าบ านเราด บ านอ นม ไหนจะเท าบ านเราเป น เราภ ม ใจในบ านเราเราม อย เราร บร บ านเราด ตามท เห น เราร กบ านของเราเท าท เป น บ านเราเด นเป นท อย หร จร งเอย wwwwwwww 370 ช นประถมศ กษาป ท ๕ ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ใ บ ง า น กล มสาระการเร ยนร ËÕß Õß การงานอาช พและเทคโนโลย ß π เร อง บทบาทของใคร ËÕ... Èπ... Ë... ช อ...ช น...เลขท... È ß Àâπ ππ ß ÿ æ âõ Àπâ Ë μ âõ Ÿ ß π ºπº ß «คำาช แจง ให น กเร ยนน กถ งบ คคลพร อมบทบาทและหน าท และเต มข อม ลลงในแผนผ งความค ด æàõ ÿ π Õ «À â È ß Õ « «Õ π ß ÿ π ß π ºŸâ â μ « ÿ π ÿ π wwwwwww
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks