ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง - PDF

Description
ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Home & Garden

Publish on:

Views: 22 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ ด านเทคโนโลย สารสนเทศ หร อม ว ฒ บ ตรอ นท เก ยวข องก บว ชาช พ การตรวจสอบภายในจะพ จารณา เป นกรณ พ เศษ ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง (150 คะแนน) - ความสามารถในการสร ป - ความร ด าน Hardware เหต ผลท เก ยวก บต วเลข Software ระบบเคร อข าย Internet และเทคโนโลย - ความร ความสามารถทาง สารสนเทศ - ความร เก ยวก บระบบการ จ ดการฐานข อม ล (Database Management System) เน อหาความร เก ยวก บระบบ - ความร เบ องต นเก ยวก บ ฐานข อม ลสถาป ตยกรรม ฐานข อม ล เช น ระบบ ฐานข อม ลส มพ นธ (Relational Database) ความปลอดภ ย ของระบบฐานข อม ล การใช ภาษา SQL - ความร เก ยวก บระบบเคร อข าย คอมพ วเตอร เน อหาเก ยวก บ ภาษาท ใช เข ยนโปรแกรม ชน ดของข อม ลทางคอมพ วเตอร หล กการเข ยนโปรแกรม แนวค ดว ธ การแก ป ญหาและ ความร เบ องต นเก ยวก บการ ว เคราะห และออกแบบระบบ คอมพ วเตอร - ทดสอบการประย กต ใช ส ตร และฟ งก ช นในการท างาน การศ กษา ประว ต การท างานบ คล กภาพ และท ศนคต ในการท างาน ท กษะความเหมาะสมก บ ต าแหน ง - 2 - ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง (150 คะแนน) 2. บ คลากร ระด บ 4 / หญ ง - แนวค ดการบร หารและพ ฒนา ทร พยากรบ คคลสม ยใหม ปร ญญาตร ทางด านการบร หาร- - บทบาทการบร หารทร พยากร ทร พยากรมน ษย ร ฐศาสตร บ คคลเช งกลย ทธ ร ฐประศาสนศาสตร บร หารร ฐก จ - เ ค ร อ ง ม อ ใ น ก า ร บ ร ห า ร ตามท กพ. ร บรอง - ความสามารถในการสร ป ทร พยากรบ คคลแนวใหม 3. เจ าหน าท บ ญช และการเง น / หญ ง เหต ผลท เก ยวก บต วเลข - การว เคราะห ทางการเง น ระด บ 4 - ความร เก ยวก บภาษ อากร ปร ญญาตร ทางด านการบ ญช ตามท - ความร ความสามารถทาง ก.พ. ร บรอง 4. พน กงานบ ญช และการเง น / หญ ง ระด บ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นต น - ความร เบ องต นเก ยวก บ (ปวช.) สาขาการบ ญช - สามารถปฏ บ ต งานต างจ งหว ดได - ภาษาอ งกฤษ 5. พน กงานธ รการ ระด บ 2 / หญ ง ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นต น (ปวช.) ท กสาขาว ชา - หล กการบ ญช และการเง น - ความร เก ยวก บงานสารบรรณ ตามระเบ ยบส าน กนายก ร ฐมนตร ว าด วยงานสารบรรณ พ.ศ แก ไขเพ มเต ม พ.ศ Microsoft PowerPoint 6. นายช าง ระด บ 4 - ด านเคร องยนต 7. นายช าง ระด บ 4 - ด านไฟฟ าก าล ง 8. นายช าง ระด บ 4 - ด านสถาป ตยกรรม (ก อสร าง) ระด บ 4 ปร ญญาตร ทางด านว ศวกรรม ยานยนต ว ศวกรรมเคร องกล เทคโนโลย เคร องกล ตามท ก.พ. ร บรอง ระด บ 4 ปร ญญาตร ทางด าน เทคโนโลย ไฟฟ า อ ตสาหกรรม ตามท ก.พ. ร บรอง ระด บ 4 ปร ญญาตร ทางด านสถาป ตยกรรม ว ศวกรรมโยธาเทคโนโลย ก อสร าง หร อสาขาว ชาท เก ยวข องก บ การก อสร าง ตามท ก.พ. ร บรอง ความร ท วไป - ความสามารถในการสร ป เหต ผลท เก ยวก บต วเลข - ความร ความสามารถทาง - ความร เบ องต นเก ยวก บ ความร เฉพาะตาแหน ง - ความร ในด านเคร องยนต และเคร องส งก าล ง ในการซ อมบ าร งทางด าน เคร องยนต เคร องล างและยาง - ความร ในงานด านไฟฟ า ในการซ อมบ าร ง ระบบไฟฟ า ก าล ง - ความร ในด านออกแบบ เข ยนแบบสถาป ตยกรรม สาขายานยนต, เคร องกล, ไฟฟ าก าล ง, อ เล กทรอน กส หร อสาขาท เก ยวข อ - การใช โปรแกรม Auto CAD 9. ช างเทคน ค ระด บ 2 (ด านเคร องยนต ) ส าหร บตรวจสภาพรถ 10. ช างเทคน ค ระด บ 2 (ด านไฟฟ าก าล ง) 11. ช างเทคน ค ระด บ 2 (ด านอ เล กทรอน กส ) ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) สาขายานยนต เคร องกล ตามท ก.พ. ร บรอง - ม ใบอน ญาตเป นผ ควบค มการตรวจ สภาพรถ ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) สาขาไฟฟ าก าล ง ตามท ก.พ. ร บรอง ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) สาขาอ เล กทรอน กส ตามท ก.พ. ร บรอง ความร ท วไป - ความสามารถในการสร ป เหต ผลท เก ยวก บต วเลข - ความร ความสามารถทาง - ความร เบ องต นเก ยวก บ ความร เฉพาะตาแหน ง - ความร ในด านเคร องยนต และ เคร องส งก าล ง - ความร ด านตรวจสภาพรถ ในการซ อมบ าร งทางด าน เคร องยนต เคร องล างและยาง และตรวจสภาพรถ - ความร ในงานด านไฟฟ า ในการซ อมบ าร ง ระบบไฟฟ า ก าล ง - ความร ในงานด าน อ เล กทรอน กส ในการซ อมบ าร ง ระบบอ เล กทรอน กส 12. พน กงานปล อยรถ ระด บ 1 / หญ ง ม ธยมศ กษาตอนปลาย - ม ภ ม ล าเนาอย ในจ งหว ด แม ฮ องสอน และ จ งหว ดยะลา ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง (150 คะแนน) - ความสามารถในการสร ป - ความร เบ องต นเก ยวก บการ เหต ผลท เก ยวก บต วเลข เด นรถบร ษ ทฯ - ระเบ ยบ ค าส ง ว ธ ปฏ บ ต - ความร ความสามารถทาง เก ยวก บการเด นรถ การจ าหน ายต ว การจ ดเก บ ค าธรรมเน ยมรถร วม - ว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บต าแหน ง เช น การลดหย อน การค นต ว - ความร เบ องต นเก ยวก บ การเล อนการเด นทาง - ไม ม - การศ กษา ประว ต การท างานบ คล กภาพ และท ศนคต ในการท างาน ท กษะความเหมาะสมก บ ต าแหน ง
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks