แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ PDF

Description
แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2554 ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยจ งหว ดล าปาง ค าน า แผนการปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2554 ของศ นย การศ กษานอกระบบและ การศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอว

Please download to get full document.

View again

of 28
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Health & Medicine

Publish on:

Views: 11 | Pages: 28

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2554 ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยจ งหว ดล าปาง ค าน า แผนการปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2554 ของศ นย การศ กษานอกระบบและ การศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอว งเหน อ จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค เพ อเป นแนวทางในการ ด าเน นงานจ ดก จกรรมการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ท กๆก จกรรม/ โครงการของป งบประมาณ 2554 ภายใต ปร ชญา ว ส ยท ศน และพ นธก จของ หว งเป นอย างย ง ว าเอกสารเล มน จะเป นประโยชน ส าหร บบ คลากรในหน วยงานและเคร อข ายท เก ยวข องถ ง ข อม ลแผนการด าเน นงานของศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอ ว งเหน อ และเพ อเป นแนวทางในการด าเน นงานตามภารก จความร บผ ดชอบ น าไปส การ บรรล เป าหมายอย างม ประส ทธ ภาพ สารบ ญ เร อง หน า แผนท อ าเภอว งเหน อ 1 ตอนท 1 ข อม ลสภาพท วไป ช อและท ต ง,ส งก ด,ประว ต ความเป นมา,และสภาพป จจ บ น,สภาพท วไป - ว เคราะห SWOT ระด บพ นท ของอ าเภอว งเหน อ ตอนท 2 นโยบายและจ ดเน นการด าเน นงาน นโยบายและจ ดเน นการด าเน นงานของส าน กงาน กศน. ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ส ยท ศน,พ นธก จ,เป าประสงค,ต วช ว ด,นโยบายเร งด วน,นโยบายตามภารก จ ตอนท 3 ข อม ลศ กยภาพสถานศ กษา ความเป นมาของสถานศ กษา - ท าเน ยบผ บร หาร - สถานภาพ - ปร ชญา,ว ส ยท ศน,พ นธก จ,เป าประสงค,ย ทธศาสตร,กลย ทธ - โครงสร างการบร หารงาน กศน.อ าเภอว งเหน อ - บ คลากรของสถานศ กษา - ทร พยากรและงบประมาณ ตอนท 4 แผนปฏ บ ต ประจ าป รายละเอ ยดโครงการ ตอนท 5การพ ฒนางานจากรายงานการประเม นค ณภาพภายนอก รายละเอ ยดการพ ฒนา ภาคผนวก ข อม ลกศน.ต าบล 145 ค าส งแต งต งคณะกรรมการด าเน นงานแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ คณะผ จ ดท า บ นท กความเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษา 150 แผนท อ าเภอว งเหน อ จ งหว ด ล าปาง 2 ตอนท 1 ข อม ลสภาพท วไป พ นท ให บร การของสถานศ กษา 1. ช อและท ต ง 1.1 ช อสถานศ กษา ช อภาษาไทย... ช อภาษาอ งกฤษ...Wang Nuea District Non-Formal and Information Education Centre 1.2 ท ต ง 467 หม ท 4 ถนนสายว งเหน อ-แม ขะจาน หม ท 4 ต าบลว งเหน อ อ าเภอว งเหน อ จ งหว ดล าปาง พ ก ดท ต ง ละต จ ด ลองต จ ด GPS , TG H64B-BLFKU 1.4 การต ดต อส อสาร หมายเลขโทรศ พท , และโทรสาร เว บไซด สถานศ กษา อ เมล 2. ส งก ด ส งก ดส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยจ งหว ดล าปาง ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ กระทรวงศ กษาธ การ 3. ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ นของสถานศ กษา ประกาศจ ดต งเม อว นท 27 ส งหาคม 2536 ท งน ตามประกาศกระทรวงศ กษาธ การ โดยได ท าการปร บปร งและพ ฒนาส วนหน งของอาคารห องสม ด ประชาชนอ าเภอว งเหน ออย ภายในพ นท ท ว าการอ าเภอว งเหน อ จ งหว ดล าปาง เป นส าน กงานมาจนถ ง ป งบประมาณ 2552ได ร บงบประมาณสน บสน นจากองค การบร หารส วนจ งหว ดล าปาง ( อบจ. ) ได ก อสร างอาคาร คอนกร ตให จ านวน 1 อาคาร ( อาคารท ท างานป จจ บ น ) และได มอบอาคารส าน กงานด งกล าวให เม อว นท 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และเม อว นท 3 เด อน ม นาคม พ.ศ ได ม การประกาศใช พ.ร.บ. ส งเสร มการศ กษานอกระบบและ การศ กษาตามอ ธยาศ ย จ งได เปล ยนช อสถานศ กษาเป น ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย อ าเภอว งเหน อ หร อใช ช อย อเป น กศน. อ าเภอว งเหน อ 4. สภาพท วไปและอาณาเขตอ าเภอว งเหน อ อ าเภอว งเหน อ เป นอ าเภอท อย เหน อส ดของจ งหว ดล าปาง ม พ นท โดยประมาณ 1,035 ตารางก โลเมตร ม ขนาดใหญ เป นล าด บท 5 ของจ งหว ดล าปาง โดยม ค าขว ญว า พญาว งเร องนาม พระธาต งามเร องช อ น าตกสวยเล องล อ นามน ค อว งเหน อ ห างจากต วจ งหว ดล าปางตามทางหลวงหมายเลข 1035 ประมาณ 108 ตาราง ก โลเมตร ม อาณาเขตต ดต อด งน - ท ศเหน อ ต ดก บ อ าเภอพานจ งหว ดเช ยงราย - ท ศใต ต ดก บ อ าเภอแจ ห ม จ งหว ดล าปาง - ท ศตะว นออก ต ดก บ อ าเภองาว จ งหว ดล าปาง อ าเภอเม องพะเยา และ อ าเภอแม ใจ จ งหว ดพะเยา - ท ศตะว นตก ต ดก บ อ าเภอเว ยงป าเป า จ งหว ดเช ยงราย การปกครอง อ าเภอว งเหน อ แบ งการปกครองออกเป น 8 ต าบล (80 หม บ าน) ประกอบด วย เทศบาลต าบล จ านวน 2 แห ง องค การบร หารส วนต าบล 8 แห ง ด งน 1. ต าบลว งเหน อ ม 9 หม บ าน และม องค กรปกครองส วนท องถ น จ านวน 3 แห ง ได แก - เทศบาลต าบลว งเหน อ - เทศบาลต าบลบ านใหม - องค การบร หารส วนต าบลว งเหน อ 2. ต าบลว งซ าย ม 10 หม บ าน และม องค กรปกครองส วนท องถ น จ านวน 1 แห ง ได แก องค การบร หารส วนต าบลว งซ าย 3. ต าบลว งแก ว ม 7 หม บ าน และม องค กรปกครองส วนท องถ น จ านวน 1 แห ง ได แก องค การบร หารส วนต าบลว งแก ว 4. ต าบลท งฮ ว ม 12 หม บ าน และม องค กรปกครองส วนท องถ น จ านวน 1 แห ง ได แก องค การบร หารส วนต าบลท งฮ ว 3 5. ต าบลว งทอง ม 9 หม บ าน และม องค กรปกครองส วนท องถ น จ านวน 1 แห ง ได แก องค การบร หารส วนต าบลว งทอง 6. ต าบลว งใต ม 7 หม บ าน และม องค กรปกครองส วนท องถ น จ านวน 1 แห ง ได แก องค การบร หารส วนต าบลว งใต 7. ต าบลว งทรายค า ม 9 หม บ าน และม องค กรปกครองส วนท องถ น จ านวน 1 แห ง ได แก องค การบร หารส วนต าบลว งทรายค า 8. ต าบลร องเคาะ ม 17 หม บ าน และม องค กรปกครองส วนท องถ น จ านวน 1 แห ง ได แก องค การบร หารส วนต าบลร องเคาะ 4 ข อม ลจ านวนประชากรอ าเภอว งเหน อ ต าบล พ นท ตร.กม. จ านวนหม บ าน จ านวนประชากร จ านวนคร วเร อน ช ญ รวม ว งแก ว ,784 1,717 3,501 1,118 ท งฮ ว ,935 2,803 5,738 1,852 ว งเหน อ ,124 1,096 2, ว งซ าย ,585 2,473 5,058 1,671 ว งทอง ,711 2,546 5,257 1,721 ว งใต ,696 1,734 3,430 1,005 ว งทรายค า ,133 2,122 4,255 1,276 ร องเคาะ ,270 5,087 10,357 3,110 รวม 8 ต าบล 1, ,238 19,578 39,816 12,415 ท มา : ส าน กงานทะเบ ยนอ าเภอว งเหน อ การเด นทาง สามารถเด นทางมาอ าเภอว งเหน อ ได 4 เส นทาง ด งน 1. ทางหลวงแผ นด น หมายเลข 1035 ถนนสายล าปาง-ว งเหน อ (ผ านส สานไตรล กษณ และ อ าเภอแจ ห ม) รวมระยะทาง 108 ก โลเมตร 2. ทางหลวงแผ นด น หมายเลข 120 ถนนสายพะเยา-ว งเหน อ ระยะทางจากอ าเภอเม องพะเยา ถ งอ าเภอว งเหน อ รวมระยะทาง 55 ก โลเมตร 3. ทางหลวงแผ นด นหมายเลข 118 ถนนสายเช ยงใหม -เช ยงราย (ต นทางจ งหว ดเช ยงใหม ) พอมาถ งทางแยกแม ขะจาน เขตอ าเภอเว ยงป าเป า จ งหว ดเช ยงราย จะพบทางแยกให เล ยวขวามา อ าเภอว งเหน อ รวมระยะทางจาก จ งหว ดเช ยงใหม ถ งอ าเภอว งเหน อ 99 ก โลเมตร 4. ทางหลวงแผ นด นหมายเลข 118 ถนนสายเช ยงใหม -เช ยงราย (ต นทางจ งหว ดเช ยงราย) พอมาถ งทางแยกแม ขะจาน เขตอ าเภอเว ยงป าเป า จ งหว ดเช ยงราย จะพบทางแยกให เล ยวซ าย มาอ าเภอว งเหน อ รวมระยะทางจาก จ งหว ดเช ยงราย ถ งอ าเภอว งเหน อ 116 ก โลเมตร การพาณ ชยกรรม ม ธนาคาร จ านวน 3 แห ง ประกอบด วย 1. ธนาคารกร งไทย 2. ธนาคารออมส น 3. ธนาคารเพ อการเกษตรและสหกรณ การเกษตร (ธกส.) ล กษณะภ ม ประเทศ พ นท ส วนมากเป นป าไม และภ เขาถ งร อยละ 80 และม พ นท ราบแม น าว งเพ ยงร อยละ 20 ล กษณะภ ม อากาศ ฤด ฝนเร มประมาณเด อนพฤษภาคม พฤศจ กายน ฝนตกช กมากในเด อนส งหาคม ฤด หนาวเร มต งแต เด อนธ นวาคม เด อนก มภาพ นธ ฤด ร อนเร มต งแต เด อนม นาคม พฤษภาคม การประกอบอาช พ ประชาชนส วนใหญ ม อาช พหล กได แก ท านา ท าไร ท าสวน เล ยงส ตว 5 ด านส งคม 6 ศาสนา ประชาชนส วนใหญ ของอ าเภอว งเหน อน บถ อศาสนาพ ทธประมาณ % และน บถ อศาสนา อ นๆ ประมาณ 0.10 % ม ด งน 1.ว ด ส าน กสงฆ จ านวน 56 แห ง 2. โบสถ คร สต จ านวน 2 แห ง 3. ม สย ด จ านวน - แห ง 4. ศาลเจ า จ านวน 3 แห ง การศ กษา อ าเภอว งเหน อม โรงเร ยน / สถานศ กษา ในพ นท รวม 32 แห ง ด งน 1.โรงเร ยนระด บประถมศ กษา / โรงเร ยนขยายโอกาส ( ม.3 ) จ านวน 29 แห ง 2.โรงเร ยนม ธยมศ กษา ระด บม ธยมศ กษาตอนต น ม ธยมศ กษาตอนปลาย ( ประจ าอ าเภอ ) จ านวน 1 แห ง 3. โรงเร ยนพระปร ย ต ธรรม แผนกสาม ญ จ านวน 1 แห ง 4. โรงเร ยนเอกชน ระด บอน บาล-ม ธยมศ กษาตอนต น จ านวน 1 แห ง 5. สถานศ กษาของร ฐนอกระบบโรงเร ยนและหน วยงานในส งก ด - จ านวน 1 แห ง - กศน.ต าบล (ศ นย การเร ยนช มชนต าบล) จ านวน 8 แห ง - ศ นย การเร ยนช มชนคนพ การอ าเภอว งเหน อ จ านวน 1 แห ง -ห องสม ดประชาชนอ าเภอ จ านวน 1 แห ง ด านสาธารณส ข สถานบร การด านสาธารณส ข ม ด งน 1. โรงพยาบาลขนาด 30 เต ยง จ านวน 1 แห ง 2. สถาน อนาม ย จ านวน 9 แห ง 3. สถานพยาบาลเอกชน จ านวน 5 แห ง 4. ร านขายยาแผนป จจ บ น จ านวน 3 แห ง ด านศ ลปว ฒนธรรม ประเพณ อ าเภอว งเหน อม ศ ลปว ฒนธรรมประเพณ เช น พ ธ สรงน าพระธาต ว ดพระเก ด พ ธ สรงน าพระธาต จ าตอง ประเพณ นม สการป ดทองรอยพระพ ทธบาทว ดสบล น งานประเพณ ป ใหม เม องอ าเภอว งเหน อ ประเพณ ตานก วยสลากภ ตร ประเพณ ย เป งเน องในว นลอยกระทง ประเพณ ว นเข าพรรษา ประเพณ ว นออกพรรษา ประเพณ ท าบ ญต กบาตรเน องว นว สาขบ ชา สถานท ท องเท ยว อ าเภอว งเหน อม สถานท ท องเท ยว ด งน น าตกว งแก ว, ศาลเจ าพ อพญาว ง,พระธาต ว ดพระเก ด, น าตกว ง ทอง อ างเก บน าบ านห วยก อด ฯลฯ ช มชน ภ ม ป ญญาและแหล งเร ยนร ในช มชน ศ ลปว ฒนธรรมและขนบธรรมเน ยมประเพณ ท ส าค ญได แก ประเพณ สงกรานต และรดน าด าห วผ อาว โส ท าบ ญต กบาตรว นข นป ใหม, ท าบ ญต กบาตรว นสงกรานต, แห บ งไฟ ประเพณ ประเพณ ย เป งเน องในว นลอยกระทง, ประเพณ ท าบ ญตานก วยสลากภ ตร ประเพณ สรงน าพระเจด ย, ประเพณ ตานเปรตฐภ ร ประเพณ การบวงสรวงเจ าพ อพญาว ง ประเพณ พ ธ สรงน าพระธาต ว ดพระเก ด พ ธ สรงน าพระธาต จ าตอง ประเพณ นม สการป ดทองรอยพระพ ทธบาทว ดสบล น ประเพณ การท าบ ญเน องในว นเข าพรรษา / ว นออกพรรษา ประเพณ ท าบ ญต กบาตรเน องว นว สาขบ ชา 7 ท าเน ยบภ ม ป ญญาของอ าเภอว งเหน อ จ งหว ด ล าปาง ท ช อ สก ล ท อย ภ ม ป ญญาด าน 1 นายเปล ยน หล กม น 50 ม.8 บ านเม องทอง ต. ว งทอง ศ นย เร ยนร ปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง 2 นายว ช ย โชต ญานนท ม.7 บ านแม เฮ ยว ต.ว งเหน อ ศ นย เร ยนร ปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง 3 นายศร โวย แ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks