สร ปข อม ลโครงการอ นเน องมาจากพระราชดาร ท เพ มเต ม ไม ระบ จ งหว ด(ดาเน นการหลายพ นท ) - PDF

Description
สร ปข อม ลโครงการอ นเน องมาจากพระราชดาร ท เพ มเต ม ไม ระบ จ งหว ด(ดาเน นการ) 1. โครงการแพทย หลวง (ตามเสด จ) 2. หน วยแพทย พระราชทาน (ตามเสด จ) 3. แพทย อาสาสม ครด าน ห คอ จม ก (ตามเสด จ) 4. หน วยท นตกรรมเคล

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Magazines/Newspapers

Publish on:

Views: 19 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
สร ปข อม ลโครงการอ นเน องมาจากพระราชดาร ท เพ มเต ม ไม ระบ จ งหว ด(ดาเน นการ) 1. โครงการแพทย หลวง (ตามเสด จ) 2. หน วยแพทย พระราชทาน (ตามเสด จ) 3. แพทย อาสาสม ครด าน ห คอ จม ก (ตามเสด จ) 4. หน วยท นตกรรมเคล อนท หลายจ งหว ด โครงการพ ฒนาด านสาธารณส ข ล กษณะโครงการ : ให ม คณะแพทย ท ง แพทย ท เป นผ เช ยวชาญในแต ละสาขา จากโรงพยาบาลต างๆ และแพทย อาสาสม คร โดยเสด จพระราชด าเน น อย างใกล ช ด เพ อท จะได ร กษาผ ป วยไข ได ท นท ล กษณะโครงการ : แพทย จากหน วยงาน ต างๆ เช น ตารวจตระเวนชายแดน แพทย จากสภากาชาดไทย แพทย ทหาร แพทย ส งก ดกระทรวงสาธารณส ขออกไป ปฏ บ ต งานน น กระทรวงสาธารณส ข ล กษณะโครงการ : ให แพทย จาก โรงพยาบาลต างๆ ผล ดก นไปปฏ บ ต หน าท ประจาในโรงพยาบาลประจา จ งหว ดนราธ วาส และจ งหว ดสกลนคร โรงพยาบาลค ายกาว ละจ งหว ดเช ยงใหม ล กษณะโครงการ : ท นตแพทย ส ห ส ร ส งห ท นตแพทย ประจาพระองค ซ ง เกษ ยณอาย ราชการ ร วมก บท นตแพทย อาสาตามเสด จในการแปรพระราชฐานไป ประท บแรมเพ อเย ยมราษฎร ออกตรวจ ร กษาโรคฟ นแก ราษฎรในท องถ น ท รก นดาร โดยพระราชทานรถท นตกรรม เคล อนท เป นสถานท ปฏ บ ต งาน - ๒-5. ม ลน ธ ราชประชาน เคราะห ในพระบรม ราช ปถ มภ หลายจ งหว ด 6. ศ นย บร การโลห ต 7. เกล อเสร มไอโอด น 8. เร อพระราชทาน เวชพาหน ล กษณะโครงการ : เผยแพร ข าวและ เช ญชวนให พ น องชาวไทยร วมบร จาค ทร พย ส งของช วยเหล อประชาชนท ได ร บ ผลกระทบจากภ ยธรรมชาต ม ลน ธ ราช ประชาน เคราะห ได ดาเน นงานด าน บรรเทาท กข แก ราษฎรท ประสบภ ยพ บ ต ทางธรรมชาต ตลอดมาจนถ งป จจ บ น ม ลน ธ ราชประชาน เคราะห ล กษณะโครงการ : ร บบร จาคโลห ต ช วยช ว ตผ เจ บป วย สภากาชาดไทย ล กษณะโครงการ : เพ อแจกจ ายแก ประชาชนท วประเทศ ในการร กษาและ ขจ ดโรคคอพอก หร อสต ป ญญาต า ล กษณะโครงการ : เร อพระราชทานเพ อ ใช เป นหน วยเคล อนท 9. สมาคมปราบว ณโรค 10. ท นตกรรมพระราชทาน 2513 ล กษณะโครงการ : เป นองค การอาสาสม คร ท ให ความร วมม อและการสน บสน นงานใน โครงการควบค มว ณโรค เช น งานด านการ ร กษาพยาบาล ด านส งคมสงเคราะห ล กษณะโครงการ : ให บร การแก ไข ป ญหาส ขภาพช องปากแก ประชาชนท อย ห างไกลและท รก นดารท วท กพ นท ของ ประเทศไทย - ๓ - โครงการพ ฒนาด านส งแวดล อม 1. โครงการส ารวจแหล งไม ร กใหญ ในพ นท ป า สงวนแห งชาต เพ ออน ร กษ พ นธ กรรมไม ร กใหญ อ นเน องมาจากพระราชด าร จ งหว ดล าปาง- 19 ม นาคม 2556 พะเยา 2. โครงการส งเสร มปล กพ ชอาหารช มชนใน ระบบวนเกษตรตามแนวพระราชด าร สมเด จ พระเทพร ตนราชส ดาฯ 4 ธ นวาคม 2556 ล กษณะโครงการ : สารวจแหล งไม ร กใหญ เพ ออน ร กษ พ นธ กรรมไม ร กใหญ ประโยชน ของโครงการ : ให ราษฎรม ความร ความเข าใจและร วมอน ร กษ ไม ร ก ใหญ เพ อเก บหายางร กและสร างรายได ต อไป กรมป าไม ล กษณะโครงการ : ส งเสร มปล กพ ช อาหารช มชน ประโยชน ของโครงการ : ราษฎรในพ นท ได เร ยนร การบร หารจ ดการทร พยากร ธรรมชาต ในท องถ นให ย งย น ส งผลให ราษฎรเก ดความร กและหวงแหนและ พ นท ป าม ความสมบ รณ ย งข น กรมป าไม - ๔-1. โรงเร ยนเจ าพ อหลวงอ ปถ มภ 10 แห งท วประเทศ 2. โรงเร ยนร มเกล า 4 ภาคท วประเทศ 3. โรงเร ยนสงเคราะห เด กยากจน (สม ทรปราการ,ราชบ ร, นครพนม,น าน) 4. โรงเร ยนราชประชาน เคราะห 44 แห งท วประเทศ โครงการพ ฒนาด านสว สด การส งคม/ 2499 กองบ ญชาการตารวจ ตระเวนชายแดนและกระทรวงศ กษาธ การ 2513 กองท พภาคท 2 กระทรวงศ กษาธ การ ม ลน ธ ราชประชาน เคราะห - ๕-1. โครงการศ นย พ ฒนาและบร การกส กรรม แข วสะหว นนะเขต สาธารณร ฐประชาธ ปไตย ประชาชนลาว 2. โครงการศ นย พ ฒนาและบร การด าน การเกษตรห วยซอน-ห วยซ ว (หล ก 22) ประเทศสาธารณร ฐประชาธ ปไตยประชาชน ลาว 3. โครงการส งเสร มก จกรรมโรงเร ยนว ฒนธรรม เด กก าพร า (หล ก 67) ประเทศสาธารณร ฐ ประชาธ ปไตยประชาชนลาว โครงการพ ฒนาด านบ รณาการ/อ นๆ 17 ม นาคม ม นาคม 2552 ล กษณะโครงการ : ดาเน นก จกรรมการ เร ยนร ด านการเกษตร โดยใช หล กปร ชญา เศรษฐก จพอเพ ยง ประโยชน ของโครงการ : เพ อเป น สถานท ถ ายทอดความร และ ประสบการณ จร งให ก บชาวบ าน ซ งจะ เป นประโยชน ต อประชาชนชาวลาว สาน กงานม ลน ธ ช ยพ ฒนา ล กษณะโครงการ : เป นการพ ฒนาและ บร การด านการเกษตร ท น กว ชาการ น ก ปฏ บ ต และเกษตร-กรของฝ ายไทย-ลาว ประโยชน ของโครงการ : ทาให เก ดการ พ ฒนาแบบผสมผสานในล กษณะสห ว ทยาการทาให ราษฎรชาวลาว 9 หม บ าน 1,676 คร วเร อน 9,258 คน สน บสน น พ นท การเกษตร 3,000 ไร กรมชลประทาน ล กษณะโครงการ : ส งเสร มก จกรรม โรงเร ยนว ฒนธรรมเด กกาพร า ประโยชน ของโครงการ : ทาให น กเร ยน และคร อาจารย ม น าเพ ยงพอสาหร บการ บร โภค-อ ปโภคภายในโรงเร ยน หลายหน วยงานดาเน นการ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks