แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ว ทยาล ยสารพ ดช างสม ทรสงคราม - PDF

Description
แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ว ทยาล ยสารพ ดช างสม ทรสงคราม 1 2 ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ เล มน จ ดท าข นเพ อก าหนดเป นกรอบในการปฏ

Please download to get full document.

View again

of 24
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Memoirs

Publish on:

Views: 14 | Pages: 24

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ว ทยาล ยสารพ ดช างสม ทรสงคราม 1 2 ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ เล มน จ ดท าข นเพ อก าหนดเป นกรอบในการปฏ บ ต งานของสถานศ กษา ตามงบประมาณประจ าป ท สถานศ กษาได ร บจ ดสรร จากส าน กงานคณะกรรมการการอาช ศศ กษา โดยด าเน นการตาม นโยบาย,ย ทธศาสตร ของส าน กงานคณะกรรมการการอาช ศศ กษา และศ ตถ ประสงค ของสถานศ กษาในการจ ดการศ กษา และการพ ฒนาอาคารสถานท ส งแศดล อมต างๆ ภายในสถานศ กษา ให ม คศามเหมาะสมก บการจ ดการศ กษาศ ชาช พ ท ง หล กส ตรศ ชาช พระยะ และหล กส ตรศ ชาช พปกต สาขาต างๆ แก น กเร ยน น กศ กษา รศมท งให บร การทางด านศ ชาช พแก ประชาชนท ศไป เพ อแก ไขป ญหาคศามยากจนอย างย งย น และยกระด บค ณภาพช ศ ตและคศามเป นอย ให ด ข น แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ เล มน เน อหาประกอบไปด ศยแผนงานและโครงการต างๆ ท ได ผ าน การพ จารณาอน ม ต จากคณะกรรมการบร หารสถานศ กษา รศมท งการจ ดสรรงบประมาณท ได ร บให ตามแผนงานและ โครงการต าง ๆ เพ อน าไปส การปฏ บ ต ต อไป งานศางแผนและงบประมาณ ฝ ายแผนงานและคศามร ศมม อ 3 สารบ ญ เร อง หน า ประศ ต ศ ทยาล ยสารพ ดช างสม ทรสงคราม ๑ ๒ แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ๔ ป ของศ ทยาล ยฯ ๓ ๑๒ ย ทธศาสตร ๒๕๕๕ กระทรศงศ กษาธ การ ๑๓ ๒๑ แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ๒๒ ข อม ลบ คลากร ๒๓ ข อม ลน กเร ยน น กศ กษา ๒๔ ตารางสร ปผลงานด านนศ ตกรรม ส งประด ษฐ ๒๕ ข อม ลหล กส ตรและแผนการเร ยนท เป ดสอน ๒๖ ข อม ลอาคารสถานท ๒๗ อ ตราก าล ง ๓๑ ๓๒ จ านศนน กเร ยน น กศ กษา ป งบประมาณ ๒๕๕๕ ๓๓ เป าหมายน กเร ยน น กศ กษา ป งบประมาณ ๒๕๕๕ ๓๔ สร ปงบประมาณป งบประมาณ ๒๕๕๔ ๓๕ สร ปเง นงบประมาณป งบประมาณ ๒๕๕๕ ๓๖ การจ ดสรรงบประมาณตามแผนงาน/โครงการต างๆ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ๓๗ ๓๙ 4 งบหน าตามแผนงาน/โครงการประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ๔๐ ๔๕ แผนงานบร หารและจ ดการศ กษา ก ๑ ก ๓๕ แผนงานค ณภาพอาช ศศ กษา ข ๑ ข ๘ แผนงานส งเสร มและสน บสน น ค ๑ ค ๓๙ แผนงานป องก นและแก ไขป ญหาโรคเอดส ง ๑ แผนงานต อต านและป องก นป ญหายาเสพต ด จ ๑ โครงการพ เศษ ๑ ๙ ประว ต ว ทยาล ยสารพ ดช างสม ทรสงคราม ศ ทยาล ยสารพ ดช างสม ทรสงคราม เป นสถานศ กษาส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการอาช ศศ กษา กระทรศงศ กษาธ การ ก อต งข นตามโครงการจ ดต งสถานศ กษาเพ อสนองนโยบายการขยายโอกาสทางการศ กษาศ ชาช พ และผล ตก าล งคนท ม ค ณภาพแก ประเทศชาต โดยให ม ร ปแบบของสถานศ กษาท ประหย ดม การจ ดการเร ยนการสอนท งใน ระบบ (หล กส ตร ปศช.,ปศส) และหล กส ตรศ ชาช พระยะ ๔ ประเภทศ ชา ได แก ช างอ ตสาหกรรม พาณ ชยกรรม คหกรรม ศ ลปห ตถกรรม โดยให ใช ประโยชน ท ด น ๑๑ ไร ๒ งาน ๒๑ ตารางศา (ท ราชพ สด ฯ) โดยได ร บงบประมาณ ๓๖ ล านบาท เพ อท าการก อสร างอาคารเร ยน ๒ หล ง อาคารหอประช ม ๑ หล ง บ านพ กคร ๓ หล ง ๑๘ หน ศย บ านพ ก ผ อ านศยการ ๑ หล ง ศ ทยาล ยฯได ร บการประกาศจ ดต งเม อศ นท ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ และได เป ดสอนในระยะแรก ป การศ กษา ๒๕๔๐ โดยใช สถานท ศ ทยาล ยเทคน คสม ทรสงคราม เม ออาคารเร ยนก อสร างเสร จก ท าการย ายน กเร ยนจากศ ทยาล ยเทคน ค สม ทรสงครามมาอย ท ศ ทยาล ยสารพ ดช างสม ทรสงคราม ในศ นท ๑ พฤศจ กายน พ.ศ. ๒๕๔๐ จนถ งป จจ บ น ผ บร หารสถานศ กษาด งน ๑. นายส ร ศงศ ศงศ ทองเหล อง ป ๒๕๓๙-๒๕๔๙ ๒. นายศ ส ฐ ธนก จอ าไพ ป ๒๕๔๙-๒๕๕๒ ๓. นายน ร นดร ศงษ จ ศ ป ๒๕๕๓ - ป จจ บ น ต นไม ประจ าว ทยาล ย ต นไทร ต นไทร ค อ ต นไม ท ม ก งใบ แผ ไปกศ างใหญ ไพศาล ให คศามร มเย น และน าคศามส ขมาให แก ผ อย อาศ ย 5 ส ประจ าว ทยาล ย ส ม ศงอ อน ส ม วงอ อน ค อ เป นส ท แสดงถ งคศามอ อนหศานน าร ก คศามเป นส ร มงคล และเจร ญร งเร อง เป นอมตะ ท ต งว ทยาล ยสารพ ดช างสม ทรสงคราม ศ ทยาล ยสารพ ดช างสม ทรสงครามต งอย เลขท ๑๒๒ หม ๑๒ ถนนเอกช ย ต าบลลาดใหญ อ าเภอเม อง สม ทรสงคราม จ งหศ ดสม ทรสงคราม รห สไปรษณ ย ๗๕๐๐๐ โทรศ พท ๐๓๔-๗๑๖๓๔๓ แฟกซ ๐๓๔ ๗๑๖๓๔๓ ต อ ๑๒๓ Website address ตราส ญล กษณ ประจ าสถานศ กษา ศ ทยาล ยสารพ ดช างสม ทรสงคราม เป นสถานศ กษาท อย ในกล มอาช ศศ กษาจ งหศ ดสม ทรสงคราม ซ งม อย ท งหมด ๓ สถานศ กษา โดยส งก ดอย ใน ส าน กงานคณะกรรมการการอาช ศศ กษา จ งใช ตราส ญล กษณ ของส าน กงาน คณะกรรมการการอาช ศศ กษาเป นตราส ญล กษณ ประจ าสถานศ กษา ปร ชญาของสถานศ กษา 6 ท กษะเย ยม เป ยมคศามร เช ดช ค ณธรรม ส มพ นธ ช มชน ความหมายของปร ชญาสถานศ กษา ท กษะเย ยม ให บ คลากรของศ ทยาล ยฯ ตระหน กศ าส งคมคาดหศ งค ณภาพและประโยชน ส งส ดของงานท ช าง ผล ตข นมา ฉะน นจะต องฝ กฝนให เก ดคศามช านาญ จนเก ดเป นท กษะ พ ฒนาฝ ม อของตนด ศย คศามร บผ ดชอบต อส งคม เป ยมความร ให บ คลากรของศ ทยาล ยฯ ตระหน กศ าน กเร ยน น กศ กษา ท จะจบออก ไปส ส งคมในป จจ บ นน จะต องม คศามร ร จร ง จ งจะอย ด ม คศามส ขก บสภาพส งคมในป จจ บ น เช ดช ค ณธรรม ให บ คลากรของศ ทยาล ยฯ ตระหน กศ าตนเป นส งแศดล อมท ส าค ญของเพ อนมน ษย จ กต อง พ ฒนาจ ตใจให ถ งพร อมในค ณธรรมของมน ษย น นค อ คศามไม เห นแก ต ศ หากเห นแก ประโยชน ของศ ทยาล ยฯเป นท ต ง ยกย องและให เก ยรต ผ ม อาศ โส และผ ม ค ณประโยชน แก ศ ทยาล ยฯ ส มพ นธ ช มชน ให บ คลากรของศ ทยาล ยฯ ตระหน กอย เสมอศ ามน ษย สามารถใช พล งในต ศ ได ส งส ด ต อเม อ ม การประชาส มพ นธ ซ งก นและก น บ คลากรของศ ทยาล ยร จ กใช พล งในต ศให ย งประโยชน แก มศลชน โดยไม ม ข ดจ าก ด เอกล กษณ เป นสถานศ กษาเพ อการฝ กอาช พ อ ตล กษณ จ ดเน น จ ดเด น ฝ กอาช พ บร การช มชน จ ดการศ กษาศ ชาช พตามคศามต องการของช มชน แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ป พ ทธศ กราช ๒๕๕๒ ๒๕๕๕ ว ทยาล ยสารพ ดช างสม ทรสงคราม ส วนท ๑ ว ส ยท ศน ภารก จ และย ทธศาสตร ๑.๑ ว ส ยท ศน (vision) ม งม นจ ดการอาช ศศ กษา ด ศยการฝ กอาช พท หลากหลาย ให ผ เร ยนม ค ณธรรมตรงก บคศามต องการของช มชนและ ตลาดแรงงาน ส งเสร มการเร ยนร ตลอดช ศ ตและพ ฒนาก าล งคนในด านศ ชาช พ ระด บเทคน ค ให ม ค ณภาพได มาตรฐาน สอดคล องก บสภาพเศรษฐก จ ส งคม ศ ฒนธรรม ส งแศดล อม และช มชน บนพ นฐานของปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ๑.๒ พ นธก จ (Mission) ๑.๒.๑. จ ดฝ กอบรมศ ชาช พตามหล กส ตรศ ชาช พระยะท หลากหลาย ให สอดคล องและตรงตามคศามต องการของ ช มชน ๑.๒.๒. จ ดการศ กษาตามหล กส ตรประกาศน ยบ ตรศ ชาช พ (ปศช.) และประกาศน ยบ ตรศ ชาช พช นส ง (ปศส.) ให ม ค ณภาพได มาตรฐาน ๑.๒.๓. ขยายโอกาส การเร ยนร ศ ชาช พส โรงเร ยน ช มชน และท องถ นท ขาดโอกาสในการเร ยน ให สามารถเร ยนร ตลอดช ศ ตอย างม ค ณภาพ ๑.๒.๔. พ ฒนาเทคโนโลย เพ อพ ฒนาอาช พตามหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ๑.๓ ว ตถ ประสงค ๑.๓.๑. เพ อใช เป นแผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป ( ๒๕๕๒ ๒๕๕๕ ) ของศ ทยาล ยสารพ ดช างสม ทรสงคราม ๑.๓.๒. เพ อใช เป นกรอบในการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ๒๕๕๒,๒๕๕๓,๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ ๑.๔ เป าหมาย ๑.๔.๑. ให บร การด านศ ชาช พ แก คนพ การ คนด อยโอกาส เด ก สตร ผ ส งอาย และประชาชนท ศไป ๑.๔.๒. ผ เร ยนม ท กษะฝ ม อได มาตรฐานตรงตามคศามต องการของผ ใช และภาคอ ตสาหกรรม ๑.๔.๓. จ านศนผ เร ยนทางด านศ ชาช พเพ มข น ภายใต หล กค ณธรรมน าคศามร ๑.๔.๔. สร างเสร มประสบการณ ศ ชาช พ ปล กจ ตอาสา ด ศยการบร การส งคม ๑.๔.๕. พ ฒนางานศ จ ย นศ ตกรรม เทคโนโลย และส งประด ษฐ ๑.๔.๖. ต อยอดองค คศามร ภ ม ป ญญาท องถ น และพ ฒนาอาช พตามหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง 7 ๑.๕ ย ทธศาสตร เพ อให บรรล ซ งศ ตถ ประสงค และเป าหมายของการบร หารจ ดการ และพ ฒนาศ ทยาล ยสารพ ดช างสม ทรสงคราม ตามแผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป ( ๒๕๕๒ ๒๕๕๕) ศ ทยาล ยสารพ ดช างสม ทรสงครามได ก าหนดย ทธศาสตร ในการ ด าเน นการฯ ย ทธศาสตร ด งน ย ทธศาสตร ท ๑ สร างมาตรฐานทางค ณธรรมและจร ยธรรมของผ บร หาร คร บ คลากร น กเร ยนและน กศ กษา 8 ย ทธศาสตร ท ๒ สร างเคร อข ายและส งเสร มการเร ยนร ส ช มชน ย ทธศาสตร ท ๓ พ ฒนาและเพ มท กษะให ก บผ บร หาร คร และบ คลากร ให ท นต อการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย ย ทธศาสตร ท ๔ สร างให ผ เร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรม ย ดม นในการปกครองระบอบประชาธ ปไตย ร ศมก นต อต านยาเสพต ด ม ค าน ยมท ด งาม อน ร กษ ศ ฒนธรรมไทย ย ทธศาสตร ท ๕ สร างและพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอนศ ชาช พให ตรงก บคศามต องการของสถานประกอบการตามกล ม อ ตสาหกรรม ย ทธศาสตร ท ๖ ส งเสร มการผล ตและพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและการฝ กอบรมฝ กศ ชาช พให ม ค ณภาพมาตรฐานทาง ศ ชาช พ ย ทธศาสตร ท ๗ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการสถานศ กษาให ม ค ณภาพ เน นการม ส ศนร ศมแบบธรรมาภ บาล โดยย ดหล ก เศรษฐก จพอเพ ยง ย ทธศาสตร ท ๘ ส งเสร มค ณธรรม จร ยธรรม และจรรยาบรรณศ ชาช พ ย ทธศาสตร ท ๙ ส งเสร มให น า การศ จ ย เทคโนโลย สารสนเทศ ส อ นศ ตกรรม มาใช ในการเร ยนการสอน เสร มสร างท กษะ การเป นผ ประกอบการ ส วนท ๒ สถานภาพและสภาพแวดล อมของว ทยาล ยสารพ ดช างสม ทรสงคราม ๑. สถานภาพท วไปของสถานศ กษา ศ ทยาล ยสารพ ดช างสม ทรสงคราม ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการอาช ศศ กษา กระทรศงศ กษาธ การ ได ประกาศจ ดต งข นเม อศ นท ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ต งอย เลขท ๑๒๒ หม ๑๒ ต าบลลาดใหญ อ าเภอเม อง จ. สม ทรสงคราม โดยม เน อท ๑๑ ไร ๒ งาน ๒๑ ตารางศา (ท ราชพ สด ) โดยได ร บงบประมาณ ๓๖ ล านบาท เพ อท าการ ก อสร างอาคารเร ยน ๒ หล ง อาคารหอประช ม ๑ หล ง บ านพ กคร ๓ หล ง ๑๘ หน ศย บ านพ กผ อ านศยการ ๑ หล ง ปร ชญา: ท กษะเย ยม เป ยมคศามร เช ดช ค ณธรรม ส มพ นธ ช มชน ส ประจ าว ทยาล ย : ส ม ศงอ อน (ส ท แสดงถ งคศามอ อนหศานน าร ก คศามเป นส ร มงคล และเจร ญร งเร อง เป นอมตะ) ต นไม ประจ าว ทยาล ย : ต นไท
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks